Publikovanie v Power BI z Microsoft ExceluPublish to Power BI from Microsoft Excel

Pomocou Excelu 2016 môžete publikovať excelové zošity priamo do pracovného priestoru služby Power BI, kde na základe údajov zo zošita môžete vytvárať vysoko interaktívne správy a tabule.With Microsoft Excel 2016 and later, you can publish your Excel workbooks directly to your Power BI workspace, where you can create highly interactive reports and dashboards based on your workbook’s data. Svoje prehľady potom môžete zdieľať s inými používateľmi vo vašej organizácii.You can then share your insights with others in your organization.

Publikovanie zošita v službe Power BI

Pri publikovaní zošita v službe Power BI je potrebné vziať do úvahy niekoľko skutočností:When publishing a workbook to Power BI, there are few things to consider:

  • Na prihlásenie do balíka Office, služby OneDrive for Business (ak sú tam uložené pracovné zošity) a Power BI je potrebné použiť rovnaké konto.The account you use to sign in to Office, OneDrive for Business (if using workbooks saved there), and Power BI must be the same account.
  • Prázdny zošit alebo zošit, v ktorom nie je obsah podporovaný v službe Power BI, nemožno publikovať.You cannot publish an empty workbook, or a workbook that doesn’t have any Power BI supported content.
  • Šifrované zošity, zošity chránené heslom a zošity so správou ochrany informácií nemožno publikovať.You cannot publish encrypted or password protected workbooks, or workbooks with Information Protection Management.
  • Publikovanie do služby Power BI vyžaduje, aby bolo povolené moderné overovanie (predvolené).Publishing to Power BI requires modern authentication be enabled (default). Ak je zakázané, v ponuke Súbor nie je dostupná možnosť Publikovať.If disabled, the Publish option is not available from the File menu.

Publikovanie excelového zošitaPublish your Excel workbook

Ak chcete publikovať excelový zošit, vyberte v Exceli položky Súbor > Publikovať a potom buď položku Nahrať, alebo položku Exportovať.To publish your Excel workbook, in Excel, select File > Publish and select either Upload or Export.

Ak nahráte zošit do služby Power BI, môžete s ním pracovať rovnako ako v Exceli online.If you Upload your workbook to Power BI, you can interact with the workbook just as you would interact using Excel Online. Môžete tiež pripnúť výbery zo zošita na tabule služby Power BI a zdieľať zošit alebo vybraté prvky prostredníctvom služby Power BI.You can also pin selections from your workbook onto Power BI dashboards, and share your workbook, or selected elements, through Power BI.

Ak vyberiete položku Exportovať, môžete exportovať údaje tabuľky a jej dátový model do množiny údajov služby Power BI, ktorú potom môžete použiť na vytvorenie zostáv a tabúľ služby Power BI.If you select Export, you can export table data and its data model into a Power BI dataset, which you can then use to create Power BI reports and dashboards.

Publikovanie lokálnych súborovLocal file publishing

Excel podporuje publikovanie lokálnych excelových súborov.Excel supports publishing of local Excel files. Tieto súbory nie je potrebné ukladať do služby OneDrive for Business ani SharePoint Online.They do not need to be saved to OneDrive for Business or SharePoint Online.

Dôležité

Lokálne súbory môžete publikovať len v prípade, že používate Excel 2016 (alebo novšiu verziu) s predplatným na Microsoft 365.You can only publish local files if you're using Excel 2016 (or later) with a Microsoft 365 subscription. Samostatné inštalácie Excelu 2016 môžete publikovať v službe Power BI, ale iba v prípade, že zošit je uložený vo OneDrive for Business alebo v SharePointe Online.Excel 2016 standalone installations can Publish to Power BI, but only when the workbook is saved to OneDrive for Business or SharePoint Online.

Keď vyberiete možnosť Publikovať, môžete vybrať pracovný priestor, do ktorého chcete publikovať.When you select Publish, you can select the workspace to which you want to publish. Ak sa váš excelový súbor nachádza v službe OneDrive for Business, môžete publikovať len v pracovnom priestore Môj pracovný priestor.If your Excel file resides on OneDrive for Business, you can only publish to your My Workspace. Ak sa váš excelový súbor nachádza na lokálnej jednotke, môžete publikovať v pracovnom priestore Môj pracovný priestor alebo zdieľanom pracovnom priestore, ku ktorému máte prístup.If your Excel file resides on a local drive, you can publish to My Workspace or a shared workspace to which you have access.

Publikovanie v Power BI

Dve možnosti ako načítať zošit do služby Power BI.Two options on how to get your workbook into Power BI.

Publikovanie v Power BI

Po publikovaní sa obsah zošita, ktorý publikujete, importuje do služby Power BI oddelene od lokálneho súboru.Once published, the workbook content you publish is imported into Power BI, separate from the local file. Ak chcete aktualizovať súbor v službe Power BI, musíte aktualizovanú verziu publikovať znovu, alebo môžete údaje obnoviť nakonfigurovaním plánovaného obnovenia v zošite alebo v množine údajov v službe Power BI.If you want to update the file in Power BI, you must publish the updated version again, or you can refresh the data by configuring a scheduled refresh, on the workbook, or on the dataset in Power BI.

Publikovanie zo samostatnej inštalácie ExceluPublishing from a standalone Excel installation

Pri publikovaní zo samostatnej inštalácie Excelu musí byť zošit uložený vo OneDrive for Business.When publishing from a standalone Excel installation, the workbook must be saved to OneDrive for Business. Vyberte možnosť Uložiť do cloudu a potom vyberte umiestnenie vo OneDrive for Business.Select Save to Cloud and choose a location in OneDrive for Business.

Uložiť do služby OneDrive for Business

Ak je zošit uložený vo OneDrive for Business a vyberiete možnosť Publikovať, máte dve možnosti ako daný zošit načítať do služby Power BI: Nahrať alebo Exportovať:Once your workbook is saved to OneDrive for Business, when you select Publish, you have two options to get your workbook into Power BI, Upload or Export:

Možnosti Power BI

Nahratie zošita do služby Power BIUpload your workbook to Power BI

Ak vyberiete možnosť Nahrať, zošit sa zobrazí v službe Power BI rovnakým spôsobom ako v Exceli Online.When you choose the Upload option, your workbook will appear in Power BI just like it would in Excel Online. Na rozdiel od Excelu Online však bude k dispozícii niekoľko možností, ktoré vám umožnia pripnúť prvky z hárkov na tabule.But, unlike Excel Online, you’ll have some options that enable you to help you pin elements from your worksheets to dashboards.

V službe Power BI nie je možné zošit upravovať.You can’t edit your workbook in Power BI. Ak potrebujete vykonať nejaké zmeny v údajoch, môžete vybrať položku Upraviť a potom možnosť úpravy zošita v Exceli Online, alebo ho môžete otvoriť v Exceli v počítači.If you need to make some changes to the data, you can select Edit then choose to edit your workbook in Excel Online or open it in Excel on your computer. Vykonané zmeny sa uložia do zošita vo OneDrive for Business.Any changes you make are saved to the workbook on OneDrive for Business.

Pri nahratí sa v službe Power BI nevytvorí žiadna množina údajov.When you Upload, no dataset is created in Power BI. Zošit sa zobrazí na navigačnej table pracovného priestoru v zostavách.Your workbook will appear in Reports, in your workspace nav pane. Zošity nahraté do služby Power BI obsahujú špeciálnu ikonu Excelu, ktorá ich identifikuje ako nahraté excelové zošity.Workbooks uploaded to Power BI have a special Excel icon, identifying them as Excel workbooks that have been uploaded.

Možnosť Nahrať vyberte vtedy, ak máte údaje len v hárkoch alebo máte kontingenčné tabuľky a grafy, ktoré chcete zobraziť v službe Power BI.Choose the Upload option if you only have data in worksheets, or you have PivotTables and Charts you want to see in Power BI.

Použitie možnosti Nahrať vo funkcii Publikovanie v Power BI v Exceli funguje podobne, ako keď v službe Power BI v prehliadači použijete položky Získať údaje > Súbor > OneDrive for Business > Pripojiť, spravovať a zobrazovať údaje z Excelu v službe Power BI.Using Upload from Publish to Power BI in Excel is a similar experience to Get Data > File > OneDrive for Business > Connect, Manage and View Excel in Power BI from Power BI in your browser.

Exportovanie údajov zošita do služby Power BIExport workbook data to Power BI

Ak vyberiete možnosť Exportovať, všetky podporované údaje v tabuľkách a/alebo dátový model sa exportujú do novej množiny údajov v službe Power BI.When you choose the Export option, any supported data in tables and/or a data model are exported into a new dataset in Power BI. Všetky hárky Power View v zošite sa znova vytvoria v Power BI ako zostavy.Any Power View sheets in the workbook are re-created in Power BI as reports.

Môžete pokračovať v úpravách zošita.You can continue editing your workbook. Po uložení zmien sa úpravy synchronizujú s množinou údajov v službe Power BI, zvyčajne približne do hodiny.When your changes are saved, they are synchronized with the dataset in Power BI, usually within about an hour. Ak potrebujete viac okamžitých aktualizácií, môžete v Exceli znovu vybrať možnosť Publikovať a zmeny sa okamžite exportujú.If you need more immediate updates, you can select Publish again from Excel, and your changes are exported immediately. Všetky vizualizácie v zostavách a tabule sa taktiež aktualizujú.Any visualizations in reports and dashboards are updated, too.

Možnosť Publikovať vyberte vtedy, ak ste na načítanie údajov do dátového modelu použili funkciu Získať a transformovať údaje alebo doplnok Power Pivot, alebo ak zošit obsahuje hárky Power View s vizualizáciami, ktoré chcete zobraziť v službe Power BI.Choose the Publish option if you’ve used the Get & Transform data or Power Pivot features to load data into a data model, or if your workbook has Power View sheets with visualizations that you want to see in Power BI.

Použitie možnosti Exportovať funguje veľmi podobne, ako keď v službe Power BI v prehliadači použijete položky Získať údaje > Súbor > OneDrive for Business > Exportovať údaje z Excelu do Power BI.Using Export is very similar to using Get Data > File > OneDrive for Business > Export Excel data into Power BI from Power BI in your browser.

PublikovaniePublishing

Po výbere jednej z možností sa Excel prihlási do služby Power BI pomocou vášho aktuálneho konta a publikuje zošit do pracovného priestoru služby Power BI.When you choose either option, Excel signs in to Power BI with your current account, then publishes your workbook to your Power BI workspace. Stavový riadok v Exceli môžete sledovať, aby ste videli, ako prebieha proces publikovania.You can monitor the status bar in Excel to see how the publish process is progressing.

stavový riadok publikovania v službe Power BI

Po dokončení môžete z Excelu prejsť priamo do služby Power BI.When complete, you can go to Power BI directly from Excel.

Prejsť do Power BI

Ďalší postupNext steps

Údaje z Excelu v službe Power BIExcel data in Power BI
Máte ďalšie otázky?More questions? Skúste komunitu služby Power BITry the Power BI Community