Režim podrobností vo vizuáli v službe Power BIDrill mode in a visual in Power BI

VZŤAHUJE SA NA: Vzťahuje sa na.Služba Power BI pre podnikových používateľov Vzťahuje sa na.Služba Power BI pre návrhárov a vývojárov Nevzťahuje sa na.Power BI Desktop Vzťahuje sa na.Vyžaduje licenciu Pro alebo Premium APPLIES TO: Applies to.Power BI service for business users Applies to.Power BI service for designers & developers Does not apply to.Power BI Desktop Applies to.Requires Pro or Premium license

Poznámka

Power BI prechádza na nový vzhľad, niektoré obrázky v dokumentácii sa preto nemusia zhodovať s tými, ktoré vidíte v službe.Power BI is moving to a new look, and some images in the documentation may not match what you see in the service. Získajte ďalšie informácie o novom vzhľade a vyskúšajte si ho.Learn more about the new look and try it for yourself.

V tomto článku zistíte, ako vo vizuáli v službe Microsoft Power BI prejsť na detaily.This article shows how to drill down in a visual in the Microsoft Power BI service. Pomocou prechodu na detaily a súhrn vašich údajových bodov môžete preskúmať podrobné informácie o vašich údajoch.Using drill down and drill up on your data points, you can explore in-depth details about your data.

Režim povinností vyžaduje hierarchiuDrill requires a hierarchy

Ak má vizuál hierarchiu, môžete v ňom prejsť na detaily a odhaliť ďalšie podrobnosti.When a visual has a hierarchy, you can drill down to reveal additional details. Môžete mať napríklad vizuál, ktorá má podobu počtu olympijských medailí podľa hierarchie šport – disciplína – podujatie.For example, you might have a visual that looks at Olympic medal count by a hierarchy made up of sport, discipline, and event. Predvolene by vizuál zobrazoval počet medailí podľa športov: gymnastika, lyžovanie, vodné športy atď.By default, the visual would show medal count by sport: gymnastics, skiing, aquatics, and so on. Ale keďže obsahuje hierarchiu, po výbere niektorého z prvkov vizuálu (napríklad pruhu, čiary alebo bubliny) sa zobrazia sa podrobnejšie informácie.But, because it has a hierarchy, selecting one of the visual elements (like a bar, line, or bubble), would display an increasingly more-detailed picture. Výberom prvku aquatics (vodné športy) by sa zobrazili údaje pre plávanie, skoky do vody a vodné pólo.Selecting the aquatics element would show you data for swimming, diving, and water polo. Výberom prvku diving (skoky do vody)by sa zobrazili podrobnosti o skokoch z dosky, skokoch z veže a synchronizovaných skokoch.Selecting the diving element would show you details for springboard, platform, and synchronized diving events.

Dátumy sú jedinečným typom hierarchie.Dates are a unique type of hierarchy. Návrhári zostáv často pridávajú do vizuálov hierarchie dátumov.Report designers often add date hierarchies to visuals. Bežná dátumová hierarchia pozostáva z roka, štvrťrokov, mesiacov a dní.A common date hierarchy is one that contains year, quarter, month, and day.

Určenie, v ktorých vizuáloch možno prejsť na detailyFigure out which visuals can be drilled

Nie ste si istí, ktoré vizuály služby Power BI obsahujú hierarchiu?Not sure which Power BI visuals contain a hierarchy? Podržte ukazovateľ myši na vizuáli.Hover over a visual. Ak sa v hornej časti zobrazí kombinácia týchto ovládacích prvkov prechodu na detaily, vizuál obsahuje hierarchiu.If you see a combination of these drill controls at the top, your visual has a hierarchy.

Snímka obrazovky ikon prechodu na detaily.

Informácie o prechode na detaily a prechode na súhrnLearn how to drill down and up

V tomto príklade používame stromovú mapu, ktorá obsahuje hierarchiu tvorenú z územia, mesta, PSČ a názvu obchodu.In this example we're using a treemap that has a hierarchy made up of territory, city, postal code, and store name. Pred prechodom na detaily stromová mapa zobrazuje celkový počet predaných jednotiek za tento rok podľa územia.The treemap, before drilling, looks at total units sold this year by territory. Territory (Územie) je najvyššou úrovňou hierarchie.Territory is the top level of the hierarchy.

Snímka obrazovky stromovej mapy a jej filtrov.

Dva spôsoby, ako získať prístup k funkciám prechodu na detailyTwo ways to access the drill features

K funkciám prechodu na detaily, prechodu na súhrn a rozbaľovania pre vizuály, ktoré obsahujú hierarchiu, môžete získať prístup dvoma spôsobmi.You have two ways for accessing the drill-down, drill-up, and expand features for visuals that have hierarchies. Vyskúšajte ich oba a použite ten, ktorý vám viac vyhovuje.Try them both, and use the one that you enjoy the most.

 • Prvý spôsob: podržte ukazovateľ myši na vizuáli – zobrazia sa ikony, ktoré môžete použiť.First way: hover over a visual to see and use the icons. Najskôr zapnite prechod na detaily výberom šípky nadol.Turn on drill down first by selecting the downward arrow. Sivé pozadie označuje, že prechod na detaily je aktívny.The grey background lets you know that drill down is active.

  Snímka obrazovky s príkladom zobrazenia pri ukázaní ukazovateľom myši

 • Druhý spôsob: kliknite na vizuál pravým tlačidlom myši – zobrazí sa ponuka, ktorú môžete použiť.Second way: right-click a visual to reveal and use the menu.

  Snímka obrazovky s príkladom zobrazenia pri kliknutí pravým tlačidlom myši

Cesty prechoduDrill pathways

Prechod na detaily vo všetkých poliach narazDrill down all fields at once

Ikona prechodu na detaily

Na detaily vizuálu môžete prejsť viacerými spôsobmi.You have several ways to drill into your visual. Výberom ikony s dvojitou šípkou Ikona prechodu cez všetky úrovne naraz prechodu na detaily sa presuniete na nasledujúcu úroveň v hierarchii.Selecting the double arrow icon for drill all levels at oncedrill-down icon takes you to the next level in the hierarchy. Ak sa pozeráte na úroveň Territory (Územie) pre Kentucky a Tennessee, môžete pre oba štáty prejsť na detaily na úroveň mesta, potom na úroveň PSČ a nakoniec na úroveň názvu obchodu.If you're looking at the Territory level for Kentucky and Tennessee, you can drill down to city level for both states, then postal code level for both states, and, finally, the store name level for both states. Každý krok na ceste zobrazuje nové informácie.Each step in the path shows you new information.

Diagram zobrazujúci cestu prechodu na detaily

Vyberte ikonu prechodu na súhrnSelect the drill-up icon Ikona prechodu na súhrn kým neprejdete späť na položku Total units this year by territory (Celkový počet jednotiek v tomto roku podľa územia).until you get back to "Total units this year by territory".

Rozbalenie všetkých polí narazExpand all fields at once

Ikona rozbalenia

Funkcia Rozbaliť pridá k aktuálnemu zobrazeniu ďalšiu úroveň v hierarchii.Expand adds an additional hierarchy level to the current view. Ak sa teda pozeráte na úroveň Territory (Územie), môžete naraz rozbaliť všetky aktuálne listy na strome.So if you're looking at the Territory level, you can expand all current leaves in the tree at the same time. Váš prvý súhrn pridá údaje o meste pre KY aj TN.Your first drill adds city data for both KY and TN. Ďalší súhrn pridá údaje PSČ pre KY aj TN a zároveň ponechá aj údaje o meste.The next drill adds postal code data for both KY and TN, and keeps city data as well. Každý krok na ceste zobrazuje rovnaké informácie, ku ktorým pridá ešte jednu úroveň nových informácií.Each step in the path shows you the same information and adds on one level of new information.

Diagram zobrazujúci cestu rozbalenia

Prechod na detaily v jednom poliDrill down one field at a time

 1. Ak chcete zapnúť prechod na detaily, vyberte príslušnú ikonu.Select the drill-down icon to turn it on Snímka obrazovky s ikonou zapnutia/vypnutia prechodu na detaily, ktorá je zapnutá..

  Teraz máte možnosť prejsť na detaily vždy len v jednom poli tak, že vyberiete prvok vizuálu.Now you have the option of drilling down one field at a time by selecting a visual element. Príkladmi prvkov vizuálu sú pruh, bublina a list.Examples of visual elements are: bar, bubble, and leaf.

  Snímka obrazovky vizuálu so šípkou ukazujúcou na ikonu zapnutia/vypnutia prechodu na detaily, ktorá je zapnutá

  Ak prechod na detaily nezapnete, po výbere prvku vizuálu (napríklad pruhu, bubliny alebo lista) nedôjde k prechodu na detaily.If you don't turn on drill down, selecting a visual element (like a bar, bubble, or leaf) won't drill down. Namiesto toho dôjde ku krížovému filtrovaniu ostatných grafov na stránke zostavy.Instead, it will cross-filter the other charts on the report page.

 2. Vyberte listový uzol pre územie TN.Select the leaf for TN. Stromová mapa teraz zobrazuje všetky mestá a územia v Tennessee, v ktorých sa nachádza obchod.Your treemap now shows all the cities and territories in Tennessee that have a store.

  Snímka obrazovky so stromovou mapou zobrazujúcou údaje len pre územie TN

 3. V tomto momente môžete:At this point, you can:

  1. pokračovať v prechode na detaily pre Tennessee,Continue drilling down for Tennessee.

  2. prejsť na detaily konkrétneho mesta v Tennessee,Drill down for a particular city in Tennessee.

  3. použiť rozbalenie.Expand instead.

  Pokračujme v prechode na detaily v jednom poli.Let's continue to drill down one field at a time. Vyberte položku Knoxville, TN.Select Knoxville, TN. Stromová mapa teraz zobrazuje PSČ predajne v meste Knoxville.Your treemap now shows the postal code for your store in Knoxville.

  Snímka obrazovky so stromovou mapou zobrazujúcou PSČ 37919

  Všimnite si, že pri prechádzaní medzi úrovňami hierarchie sa mení názov.Notice that the title changes as you drill down and back up again.

  Použite prechod na detaily ešte o jednu úroveň.And drill down one more field. Vyberte PSČ 37919 a prejdite na detaily na úroveň s názvom predajne.Select postal code 37919 and drill down to store name.

  Snímka obrazovky so stromovou mapou zobrazujúcou názov Knoxville Lindseys.

  V tomto prípade by prechod na detaily cez všetky úrovne naraz nebol zaujímavý.For this particular data, drilling down all levels at once may not be interesting. Skúsme namiesto toho rozšírenie.Let's try expanding instead.

Rozbalenie všetkých a rozbaľovanie po jednom poliExpand all and expand one field at a time

Stromová mapa, ktorá nám ukazuje len PSČ alebo názov predajne, nie je informatívna.Having a treemap that shows us only a postal code or only a store name isn't informative. Rozbaľme teda hierarchiu aj o úroveň nižšie.So let's expand down one level in the hierarchy.

 1. Najprv prejdite späť na súhrn na úrovni PSČ.First, drill back up to the postal code level.

 2. Keď je stromová mapa aktívna, vyberte ikonu Rozbaliť nadolSnímka obrazovky s ikonou Rozbaliť nadol.With the treemap active, select the expand down icon Screenshot of the expand-down icon.. Stromová mapa teraz zobrazuje dve úrovne hierarchie: PSČ a názov predajne.Your treemap now shows two levels of the hierarchy: postal code and store name.

  Snímka obrazovky so stromovou mapou zobrazujúcou PSČ a názov predajne

 3. Ak si chcete zobraziť všetky štyri úrovne hierarchie údajov pre Tennessee, vyberte šípku prechodu na súhrn a pokračujte, kým nedosiahnete druhú úroveň, Total units this year by territory and city (Celkový počet jednotiek v tomto roku podľa územia a mesta).To see all four hierarchy levels of data for Tennessee, select the drill-up arrow until you reach the second level, Total units this year by territory and city.

  Snímka obrazovky so stromovou mapou zobrazujúcou všetky údaje pre územie TN.

 4. Uistite sa, že prechod na detaily je stále zapnutý Snímka obrazovky s ikonou zapnutia/vypnutia prechodu na detaily, ktorá je zapnutá.Make sure drill down is still turned on, Screenshot of drill down on/off icon turned on. a vyberte ikonu Rozbaliť nadolSnímka obrazovky s ikonou Rozbaliť nadol.and select the expand down icon Screenshot of the expand-down icon.. Stromová mapa teraz zobrazuje rovnaký počet listov (polí), ale každý list obsahuje dodatočné podrobnosti.Your treemap now shows the same number of leaves (boxes), but each leaf has additional detail. Okrem toho, aby zobrazovala len mesto a štát teraz zobrazuje aj PSČ.Instead of only showing city and state, it now also shows us postal code.

  Snímka obrazovky vizuálu zobrazujúceho mesto, štát a PSČ.

 5. Ak chcete v stromovej mape zobraziť všetky štyri úrovne detailov hierarchie pre Tennessee, vyberte ikonu ešte raz Rozbaliť nadol.Select the expand down icon one more time to display all four hierarchy levels of detail for Tennessee on your treemap. Ak chcete zobraziť ešte viac podrobností, podržte kurzor nad listom.Hover over a leaf to see even more detail.

  Snímka obrazovky so stromovou mapou zobrazujúcou tip týkajúci sa údajov pre listový uzol

Zobrazenie údajov pri prechode na detailyShow the data as you drill

Ak sa chcete pozrieť „do zákulisia“, použite položku Zobraziť ako tabuľku.Use Show as a table to get a look behind the scenes. Vždy, keď prejdete na detaily alebo položku rozbalíte, možnosť Zobraziť ako tabuľku zobrazí údaje použité pri vytvorení vizuálu.Each time you drill or expand, Show as a table displays the data being used to build the visual. Pomôže vám to pochopiť, ako spoločne fungujú hierarchie, prechod na detaily a rozbalenie, a ako tvoria vizuál.This may help you understand how hierarchies, drill, and expand work together to build visuals.

V pravom hornom rohu vyberte položku Ďalšie akcie (...) a potom položku Zobraziť ako tabuľku.In the upper-right corner, select More actions (...), and then select Show as a table.

Snímka ponuky po kliknutí na tri bodky.

Power BI otvorí stromovú mapu tak, aby vyplnila plátno.Power BI opens the treemap so that it fills the canvas. Údaje, ktoré tvoria stromovú mapu, sa zobrazia pod vizuálom.The data that makes up the treemap displays below the visual.

Snímka obrazovky stromovej mapy zobrazujúcej údajovú tabuľku zobrazenú nižšie.

Keď je na plátne zobrazený iba vizuál, pokračujte v súhrne.With the visual alone in the canvas, continue drilling. Pozrite sa, ako sa údaje v tabuľke menia, aby odrážali údaje, ktoré sa používajú na vytvorenie stromovej mapy.Watch the data in the table change to reflect the data being used to create the treemap. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené výsledky prechodu na detaily vo všetkých poliach naraz od územia až po názov obchodu.The following table shows the results of drilling down all fields at once from territory to store name. Prvá tabuľka predstavuje najvyššiu úroveň hierarchie, stromová mapa zobrazuje dva listy, jeden pre KY a jeden pre TN.The first table represents the top level of the hierarchy, the treemap showing two leaves, one for KY and one for TN. Nasledujúce tri tabuľky predstavujú údaje stromovej mapy pri prechode na detaily cez všetky úrovne naraz – z územia cez mesto a PSČ až po názov predajne.The next three tables represent the treemap's data as you drill down all levels at once--from territory to city to postal code to store name.

Snímka obrazovky zobrazujúca všetky štyri úrovne prechodu na detaily.

Všimnite si, že pre položky City (Mesto), PostalCode (PSČ) a Name (Názov) sú súčty rovnaké.Notice that the totals are the same for City, PostalCode, and Name. Nebudú sa vždy zobrazovať rovnaké súčty.Matching totals won't always be the case. V prípade týchto údajov však pre každé PSČ v každom meste existuje iba jeden obchod.But for this data, there's only one store in each postal code and in each city.

Dôležité informácie a obmedzeniaConsiderations and limitations

 • Prechod na detaily predvolene nefiltruje iné vizuály v zostave.By default, drilling won't filter other visuals in a report. V návrhárovi zostáv je však možné toto predvolené správanie zmeniť.However, the report designer can change this default behavior. Pri prechode na detaily sledujte, či sa ostatné vizuály na strane krížovo filtrujú alebo krížovo zvýrazňujú.As you drill, look to see if the other visuals on the page are cross-filtering or cross-highlighting.

 • Zobrazenie zostavy, ktorá sa s vami zdieľa, vyžaduje licenciu služby Power BI Pro alebo Premium, prípadne uloženie zostavy v kapacite Power BI Premium.Viewing a report that has been shared with you requires a Power BI Pro or Premium license or for the report to be stored in Power BI Premium capacity. Akú licenciu mám?Which license do I have?

Ďalšie krokyNext steps

Vizuály v zostavách Power BIVisuals in Power BI reports

Zostavy Power BIPower BI reports

Power BI – základné pojmyPower BI - Basic Concepts

Máte ďalšie otázky?More questions? Skúste komunitu služby Power BITry the Power BI Community