Používanie viacnásobného výberu s prvkami údajov, údajovými bodmi a vizuálmi pri používaní aplikácie Power BI Desktop

Pomocou aplikácie Power BI Desktop môžete v jednom vizuáli vybrať viaceré prvky údajov, alebo vybrať viaceré údajové body v jednom alebo viacerých vizuáloch zostavy. V nasledujúcich častiach sú tieto možnosti popísané po poradí.

Výber viacerých údajových bodov

V aplikácii Power BI Desktop môžete zvýrazniť údajový bod v danom vizuále jednoduchým kliknutím na údajový bod vo vizuále. Ak máte napríklad dôležitý pruh alebo prvok grafu a chcete, aby ostatné vizuály na stránke zostavy zvýraznili údaje na základe vášho výberu, môžete kliknúť na údajový prvok v jednom vizuále a výsledky sa zobrazia aj v iných vizuáloch na stránke. Toto je základné zvýraznenie na jeden výber. Nasledujúci obrázok zobrazuje základné zvýraznenie.

Jeden vybratý údajový bod

S viacnásobným výberom teraz môžete vybrať viac ako jeden údajový bod na stránke zostavy v Power BI Desktop a zvýrazniť výsledky vo vizuáloch na stránke. Je to ekvivalent príkazu a alebo funkcie, ako napríklad „zvýrazniť výsledky pre Idaho a Virgíniu“. Ak chcete vo vizuáloch uskutočniť viacnásobný výber údajových bodov, na výber viacerých údajových bodov použite kláves CTRL + kliknutie. Nasledujúci obrázok zobrazuje vybraté viaceré údajové body (viacnásobný výber).

Viacero vybratých údajových bodov

To znie ako jednoduchá možnosť, no vďaka nej sa pri vytváraní, zdieľaní a interakcii so zostavami otvára množstvo rôznych príležitostí.

Výber viacerých prvkov pomocou obdĺžnikového výberu

Pomocou obdĺžnikového výberu môžete vo vizuáli vybrať viacero prvkov údajov alebo vybrať viaceré vizuály v zostave. Obdĺžnikovému výberu sa často hovorí aj výber lasom.

Výber viacerých vizuálov na plátne

Vytvorte obdĺžnikové laso kliknutím a presunutím na plátne a následne vyberte viaceré vizuály a ďalšie prvky zostavy. Všetky vizuály, ktoré sú úplne obsiahnuté lasom, sa vyberú. Ak stlačíte kláves Ctrl alebo Shift (ako počas výberu viacerých položiek stlačením klávesu Ctrl + kliknutím na jednotlivé vizuály), laso pridá ďalšie vizuály do aktuálneho viacnásobného výberu.

Ak je už vizuál vybratý a vyberiete ho lasom, pomocou klávesov Ctrl alebo Shift sa tento výber vypne. Lasom nevyberiete jednotlivé vizuály v skupine, ale môžete vybrať celú skupinu tak, že je celú obsiahnete.

Ak používate obdĺžnikový výber lasom, plátno sa automaticky neposúva nadol.

Výber viacerých údajových bodov vo vizuáli

Použitím obdĺžnikového výberu lasom môžete pomocou rovnakých krokov vybrať viaceré údajové body vo vizuáli. Podržte stlačený kláves Ctrl a kliknutím a presunutím vo vizuáli vyberte viacero údajových bodov. Po uvoľnení tlačidla myši sa vyberú všetky body prekrývajúce obdĺžnik výberu. Všetky predchádzajúce výbery lasom sa tiež zachovajú. Ak vyznačíte lasom oblasť, ktorá obsahuje predtým vybraté body pomocou klávesu Ctrl, výber týchto údajových bodov sa zruší (vypne). Použitie lasa má rovnaký účinok ako stlačenie klávesu Ctrl a kliknutie na jednotlivé body.

Keď pri výbere lasom použijete kláves Shift, predchádzajúce výbery sa zachovajú a už vybraté údajové body zostanú vybraté. Stlačením klávesu Shift pri výbere lasom sa teda údajové body vo vybranej oblasti neprepínajú, ale iba pridávajú do vášho výberu.

Aktuálny výber môžete vymazať kliknutím na prázdne miesto v zobrazovanej oblasti bez stlačenia klávesu na klávesnici.

Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete v blogovom príspevku o vydaní tejto funkcie.

Na používanie viacnásobného výberu s údajovými bodmi vo vizuáloch sa vzťahuje niekoľko obmedzení a dôležitých informácií:

  • Výber lasom podporujú aj čiarový, plošný a bodový graf, ako aj stromová mapa a mapy
  • Maximálny počet údajových bodov, ktoré môžete naraz vybrať, je 300
  • Pri zobrazovaní zostavy v službe Power BI je obdĺžnikový výber povolený iba v prípade, že funkcia výberu lasom bola povolená pri uložení a publikovaní zostavy

Ďalšie kroky

Mohli by vás zaujímať aj tieto články: