Použitie nastavení zobrazenia strany v zostave Power BIApply page display settings in a Power BI report

Chápeme, že je mimoriadne dôležité, aby rozloženie vašej zostavy bolo dokonalé v každom detaile.We understand it's critical to keep your report layout pixel perfect. Niekedy to môže byť náročné, pretože vy a vaši kolegovia si môžete prezerať tieto zostavy na obrazovkách s rôznymi pomermi strán a veľkosťami.Sometimes, it can be challenging, because you and your colleagues may view those reports on screens with different aspect ratios and sizes.

Predvolené zobrazenie displeja je Prispôsobiť strane a predvolená veľkosť zobrazenia je 16:9.The default display view is Fit to page and the default display size is 16:9. Ak chcete uzamknúť iný pomer strán, prípadne chcete svoju zostavu prispôsobiť iným spôsobom, k dispozícii sú dva nástroje, ktoré vám pomôžu: Nastavenia Zobrazenie strany a nastavenia Veľkosť strany.If you want to lock in a different aspect ratio, or want to fit your report in a different way, there are two tools to help you: Page view settings and Page size settings.

Kde sa nachádzajú nastavenia zobrazenia strany v službe Power BI a v aplikácii Power BI DesktopWhere to find Page view settings in the Power BI service and Power BI Desktop

Nastavenia zobrazenia strany sú k dispozícii v službe Power BI aj v aplikácii Power BI Desktop, ale rozhranie je trochu odlišné.Page view settings are available in both the Power BI service and Power BI Desktop, but the interface is a little different. Nasledujúce časti vysvetľujú, kde môžete nájsť nastavenia Zobrazenie v každom nástroji Power BI.The following sections explain where you can find View settings in each Power BI tool.

V aplikácii Power BI DesktopIn Power BI Desktop

V zobrazení zostavy vyberte kartu Zobraziť. Otvorí sa nastavenie zobrazenia strany, ako aj nastavenia rozloženia telefónu.In Report view, select the View tab to open Page view settings as well as phone layout settings.

Nastavenia zobrazenia strany v aplikácii Desktop

V službe Power BI (app.powerbi.com)In the Power BI service (app.powerbi.com)

V službe Power BI otvorte zostavu a v ľavom hornom paneli s ponukami vyberte položku Zobraziť.In the Power BI service, open a report and select View from the upper left menubar.

nastavenia zobrazenia strany v službe

Nastavenia zobrazenia strany sú k dispozícii v zobrazení na čítanie aj v zobrazení na úpravy.Page view settings are available in both Reading view and Editing view. V zobrazení na úpravy môže vlastník zostavy priradiť nastavenia zobrazenia strany k jednotlivým stranám zostavy a tieto nastavenia sa uložia spolu so zostavou.In Editing view, a report owner can assign page view settings to individual report pages, and those settings are saved with the report. Keď si kolegovia otvoria danú zostavu v zobrazení na čítanie, zobrazia sa im strany zostavy s nastaveniami vlastníka.When colleagues open that report in Reading view, they see the report pages display using the owner's settings. V zobrazení na čítanie môžu vaši kolegovia zmeniť niektoré nastavenia zobrazenia strany, ale zmeny sa po opustení zostavy neuložia.In Reading view, colleagues can change some of the Page view settings, but the changes are not saved when they exit the report.

Nastavenia zobrazenia stranyPage view settings

Prvá množina nastavení zobrazenia strany ovláda zobrazenia strany zostavy vzhľadom na okno prehliadača.The first set of Page view settings controls the display of your report page relative to the browser window. Vyberte si medzi:Choose between:

 • Prispôsobiť strane (predvolené): Obsah sa prispôsobí tak, aby sa čo najlepšie zmestil na stranuFit to page (default): Contents are scaled to best fit the page
 • Prispôsobiť šírke: Obsah sa prispôsobí tak, aby sa čo najlepšie zmestil na šírku stranyFit to width: Contents are scaled to fit within the width of the page
 • Skutočná veľkosť: Obsah sa zobrazí v plnej veľkostiActual size: Contents are displayed at full size

Druhá množina nastavení zobrazenia strany ovláda umiestnenie objektov na plátno zostavy.The second set of Page view settings controls the positioning of objects on the report canvas. Vyberte si medzi:Choose between:

 • Zobraziť mriežku: Zapnite mriežku, aby vám pomohla umiestniť objekty na plátno zostavy.Show gridlines: Turn on gridlines to help you position objects on the report canvas.

 • Prichytiť k mriežke: Použite spolu s možnosťou Zobraziť mriežku na presné umiestnenie a zarovnanie objektov na plátne zostavy.Snap to grid: Use with Show gridlines to precisely position and align objects on the report canvas.

 • Uzamknúť objekty: Uzamknite všetky objekty na plátne tak, aby ich nebolo možné premiestňovať ani meniť ich veľkosť.Lock objects: Lock all objects on the canvas so that they can't be moved or resized.

 • Tabla výberu: Tabla Výber obsahuje zoznam všetkých objektov na plátne.Selection pane: The Selection pane lists all objects on the canvas. Môžete sa rozhodnúť, ktoré sa zobrazia, a ktoré sa skryjú.You can decide which to show and which to hide.

  tabla výberu

Nastavenia veľkosti stranyPage size settings

zmena nastavení veľkosti strany

Nastavenia veľkosti strany sú dostupné len pre vlastníkov zostavy.Page size settings are available only for report owners. V službe Power BI (app.powerbi.com) to znamená, že je možné otvoriť zostavu v zobrazení na úpravy.In the Power BI service (app.powerbi.com), this means being able to open the report in Editing view. Nastavenia veľkosti strany sa nachádzajú na table Vizualizácie a ovládajú pomer strán obrazovky a skutočnú veľkosť plátna na vytváranie zostavy (v pixeloch):Page size settings are in the Visualizations pane and control the display ratio and actual size (in pixels) of the report canvas:

 • Pomer 4:34:3 ratio
 • Pomer 16:9 (predvolený)16:9 ratio (default)
 • LetterLetter
 • Vlastný (výška a šírka v pixeloch)Custom (height and width in pixels)

Ďalší postupNext steps

Zobrazenie zostavy v Power BI DesktopReport view in Power BI Desktop

Zmena nastavení zobrazenia strany a nastavení veľkosti strany vo vlastných zostavách služby Power BIChange Page view and Page size settings in your own Power BI reports

Prečítajte si ďalšie informácie o zostavách v službe Power BIRead more about reports in Power BI

Základné pojmy pre návrhárov v službe Power BIBasic concepts for designers in the Power BI service

Máte ďalšie otázky?More questions? Skúste komunitu služby Power BITry the Power BI Community