Vytvorenie kópie tabule v službe Power BICreate a copy of a dashboard in Power BI service

tabuľa

Existuje mnoho rôznych dôvodov, prečo vytvoriť kópiu tabule.There are many different reasons to make a copy of a dashboard. Možno chcete vykonať zmeny a otestovať výkonnosť tabule v porovnaní s pôvodnou verziou, alebo chcete vytvoriť mierne odlišné verzie na distribúciu podľa kolegov, oblastí alebo tímov.Maybe you want to make changes and test its performance against the original; or create slightly different versions to distribute by colleague, region, or team. Možno vašu tabuľu obdivuje kolega, ktorý by ju chcel používať na vytváranie zostáv pre svojich nadriadených.Perhaps a colleague admires your dashboard design and wants to use it for reporting out to their managers. Ďalším dôvodom môže byť, že máte novú databázu s rovnakou štruktúrou údajov a rovnakými typmi údajov a chcete znova použiť tabuľu, ktorú už máte vytvorenú. To môžete urobiť tiež, ale už to vyžaduje použitie aplikácie Power BI Desktop.Another reason would be if you have a new database with the same data structure and data types and want to reuse the dashboard you've already created -- this too can be done but would require some work in Power BI Desktop.

Tabule sa vytvárajú (a kopírujú) pomocou služby Power BI a možno ich zobraziť v aplikáciách Power BI Mobile a Power BI Embedded.Dashboards are created (and copied) using Power BI service and can be viewed in Power BI mobile and Power BI Embedded. Tabule nie sú dostupné v aplikácii Power BI Desktop.Dashboards are not available in Power BI Desktop.

Ak chcete vytvoriť kópiu tabule, musíte byť jej autorom.To make a copy of a dashboard, you must be the dashboard creator. Tabule, ktoré sa s vami zdieľajú ako aplikácia, nemožno duplikovať.Dashboards that have been shared with you as an app cannot be duplicated.

 1. Otvorte tabuľu.Open the dashboard.

 2. V pravom hornom rohu vyberte položku Ďalšie možnosti (...) a potom položku Duplikovať tabuľu.From the top-right corner, select More options (...) and choose Duplicate dashboard.

  Ponuka troch bodiek

 3. Zadajte názov tabule a vyberte možnosť Duplikovať.Give the dashboard a name and select Duplicate.

  Dialógové okno Duplikovať tabuľu

 4. Nová tabuľa sa uloží do rovnakého pracovného priestoru ako pôvodná tabuľa.The new dashboard is saved in the same workspace as the original.

  Karta tabúľ

 5. Otvorte novú tabuľu a podľa potreby ju upravte.Open the new dashboard and edit as needed. Tu je niekoľko vecí, ktoré môžete urobiť ako ďalšie:Here are some things you might want to do next:
  a)a. Presunúť, premenovať, zmeniť veľkosť alebo dokonca odstrániť dlaždice.Move, rename, resize or even delete tiles.
  b.b. Upraviť detaily dlaždice a hypertextové prepojenia výberom dlaždice Ďalšie možnosti (...) a potom možnosti Upraviť podrobnosti.Edit tile details and hyperlinks by selecting the tile More options (...) and choosing Edit details.
  c.c. Pridať nové dlaždice z panela ponúk tabule (Pridať dlaždicu).Add new tiles from the dashboard menubar (Add tile)
  d.d. Pripnúť nové dlaždice z funkcie Q&A alebo zo zostáv.Pin new tiles from Q&A or from reports.
  e.e. Premenovať tabuľu, zapnúť alebo vypnúť funkciu Q&A a nastaviť postup dlaždíc na table nastavení tabuleRename the dashboard, turn Q&A on or off, and set the tile flow from the dashboard Settings pane. (výberom rozbaľovacej ponuky Ďalšie možnosti (...) tabule a potom možnosti Nastavenia).(select the dashboard More options (...) dropdown and choose Settings)
  f.f. Zdieľať tabuľu priamo s kolegami alebo ako súčasť aplikácie Power BI.Share your dashboard directly with colleagues or as part of a Power BI app.

Ďalšie krokyNext steps

Ďalšie otázky.More questions? Skúste sa spýtať v komunite Power BI.Try the Power BI Community