Čo je Power BI Desktop?What is Power BI Desktop?

Power BI Desktop je bezplatná aplikácia, ktorú si nainštalujete do lokálneho počítača a vďaka ktorej budete môcť pripájať, transformovať a vizualizovať svoje údaje.Power BI Desktop is a free application you install on your local computer that lets you connect to, transform, and visualize your data. Pomocou aplikácie Power BI Desktop sa môžete pripojiť k mnohým rôznym zdrojom údajov a skombinovať ich do dátového modelu (často sa to nazýva modelovanie).With Power BI Desktop, you can connect to multiple different sources of data, and combine them (often called modeling) into a data model. Tento dátový model umožňuje vytvárať vizuály a kolekcie vizuálov, ktoré môžete zdieľať ako zostavy s ostatnými používateľmi vo svojej organizácii.This data model lets you build visuals, and collections of visuals you can share as reports, with other people inside your organization. Väčšina používateľov, ktorí pracujú na projektoch vyžadujúcich Business Intelligence, používa aplikáciu Power BI Desktop na vytváranie zostáv a následne pomocou služby Power BI zdieľa tieto zostavy s ostatnými.Most users who work on business intelligence projects use Power BI Desktop to create reports, and then use the Power BI service to share their reports with others.

Snímka obrazovky aplikácie Power BI Desktop zobrazujúca vzorové údaje.

Power BI Desktop má tieto najčastejšie možnosti používania:The most common uses for Power BI Desktop are as follows:

 • Pripojenie k údajomConnect to data
 • Transformovanie a čistenie údajov na vytvorenie dátového modeluTransform and clean that data, to create a data model
 • Vytváranie vizuálov (napríklad diagramov alebo grafov), ktoré poskytujú vizuálne zobrazenia údajovCreate visuals, such as charts or graphs, that provide visual representations of the data
 • Vytváranie zostáv, ktoré sú kolekcie vizuálov, na jednej alebo viacerých stranách zostávCreate reports that are collections of visuals, on one or more report pages
 • Zdieľanie zostáv s ostatnými používateľmi pomocou služby Power BIShare reports with others by using the Power BI service

Osoby zodpovedné za tieto úlohy sa často označujú ako dátoví analytici (niekedy len analytici) alebo profesionáli v oblasti Business Intelligence (často označovaní ako tvorcovia zostáv).People most often responsible for such tasks are often considered data analysts (sometimes referred to as analysts) or business intelligence professionals (often referred to as report creators). Aplikáciu Power BI Desktop však používa aj mnoho osôb, ktoré sa nepovažujú za analytikov či tvorcov zostáv. Vytvárajú pomocou nich pútavé zostavy alebo používajú údaje z rozličných zdrojov a vytvárajú dátové modely, ktoré môžu zdieľať so svojimi spolupracovníkmi a v rámci organizácie.However, many people who don't consider themselves an analyst or a report creator use Power BI Desktop to create compelling reports, or to pull data from various sources and build data models, which they can share with their coworkers and organizations.

Dôležité

Aplikácia Power BI Desktop sa aktualizuje a vydáva na mesačnej báze, pričom sa zahŕňajú pripomienky od zákazníkov a nové funkcie.Power BI Desktop is updated and released on a monthly basis, incorporating customer feedback and new features. Podporuje sa len najnovšia verzia aplikácie Power BI Desktop. Zákazníci, ktorí sa obrátia na oddelenie podpory pre Power BI Desktop, budú musieť inovovať na najnovšiu verziu.Only the most recent version of Power BI Desktop is supported; customers who contact support for Power BI Desktop will be asked to upgrade to the most recent version. Najnovšiu verziu aplikácie Power BI Desktop môžete získať z obchodu Windows Store alebo ako jeden spustiteľný súbor obsahujúci všetky podporované jazyky, ktorý si stiahnete a nainštalujete do počítača.You can get the most recent version of Power BI Desktop from the Windows Store, or as a single executable containing all supported languages that you download and install on your computer.

V aplikácii Power BI Desktop sa nachádzajú tri zobrazenia, ktoré vyberáte na ľavej strane plátna.There are three views available in Power BI Desktop, which you select on the left side of the canvas. Zobrazenia zoradené v poradí, v akom sú uvedené, sú:The views, shown in the order they appear, are as follows:

 • Zostava: v tomto zobrazení môžete vytvárať zostavy a vizuály a trávite tu väčšinu tvorivého času.Report: In this view, you create reports and visuals, where most of your creation time is spent.
 • Údaje: v tomto zobrazení si môžete pozrieť tabuľky, mierky a ďalšie údaje použité v dátovom modeli priradenom k vašej zostave a môžete tu transformovať údaje na čo najlepšie využitie v modeli zostavy.Data: In this view, you see the tables, measures, and other data used in the data model associated with your report, and transform the data for best use in the report's model.
 • Model: v tomto zobrazení sa zobrazujú a spravujú vzťahy medzi tabuľkami v dátovom modeli.Model: In this view, you see and manage the relationships among tables in your data model.

Nasledujúci obrázok znázorňuje tri zobrazenia, ako sa zobrazujú na ľavej strane plátna:The following image shows the three views, as displayed along the left side of the canvas:

Snímka obrazovky okna aplikácie Power BI Desktop zobrazujúca panel s tromi zobrazeniami.

Pripojenie k údajomConnect to data

Ak chcete začať pracovať s aplikáciou Power BI Desktop, v prvom kroku treba pripojiť údaje.To get started with Power BI Desktop, the first step is to connect to data. Aplikáciu Power BI Desktop môžete pripojiť k veľkému množstvu rozličných zdrojov údajov.There are many different data sources you can connect to from Power BI Desktop.

Pripojenie k údajom:To connect to data:

 1. Na páse s nástrojmi Domov vyberte položku Načítať údaje > Viac.From the Home ribbon, select Get Data > More.

  Zobrazí sa okno Načítať údaje, v ktorom sa zobrazuje množstvo kategórií, ku ktorým sa Power BI Desktop dokáže pripojiť.The Get Data window appears, showing the many categories to which Power BI Desktop can connect.

  Snímka obrazovky aplikácie Power BI Desktop zobrazujúca dialógové okno Načítať údaje.

 2. Keď vyberiete typ údajov, zobrazí sa vám výzva na zadanie ďalších informácií, napríklad URL adresy alebo poverení, ktoré sú potrebné, aby sa aplikácia Power BI Desktop pripojila vo vašom mene k zdroju údajov.When you select a data type, you're prompted for information, such as the URL and credentials, necessary for Power BI Desktop to connect to the data source on your behalf.

  Snímka obrazovky aplikácie Power BI Desktop zobrazujúca dialógové okno Databáza servera SQL Server.

 3. Keď sa pripojíte k jednému alebo viacerým zdrojom údajov, mali by ste údaje transformovať, aby pre vás boli užitočné.After you connect to one or more data sources, you may want to transform the data so it's useful for you.

Transformovanie a čistenie údajov na vytvorenie modeluTransform and clean data, create a model

V aplikácii Power BI Desktop môžete vyčistiť a transformovať údaje pomocou vstavaného Editora Power Query.In Power BI Desktop, you can clean and transform data using the built-in Power Query Editor. Pomocou Editora Power Query vykonávate zmeny v údajoch, napríklad môžete zmeniť typ údajov, odstrániť stĺpce alebo skombinovať údaje z viacerých zdrojov.With Power Query Editor, you make changes to your data, such as changing a data type, removing columns, or combining data from multiple sources. Je to ako modelovanie sochy: začínate s veľkým kusom hliny (alebo údajov), postupne sa zbavujete materiálu alebo ho podľa potreby pridávate, až kým nedosiahnete požadovanú podobu údajov.It's like sculpting: you start with a large block of clay (or data), then shave off pieces or add others as needed, until the shape of the data is how you want it.

Spustenie Editora Power Query:To start Power Query Editor:

 • Vyberte položky Upraviť dotazy > Upraviť dotazy z pása s nástrojmi Domov.Select Edit Queries > Edit Queries from the Home ribbon.

  Zobrazí sa okno Editor Power Query.The Power Query Editor window appears.

  Snímka obrazovky aplikácie Power BI Desktop zobrazujúca okno editora Power Query.

Každý krok, ktorý vykonáte pri transformácii údajov (napríklad premenovanie tabuľky, transformácia typu údajov alebo odstránenie stĺpca), Editor Power Query zaznamená.Each step you take in transforming data (such as renaming a table, transforming a data type, or deleting a column) is recorded by Power Query Editor. Vždy, keď sa dotaz pripojí k zdroju údajov, vykonajú sa tieto kroky, aby boli údaje vždy tvarované určeným spôsobom.Every time this query connects to the data source, those steps are carried out so that the data is always shaped the way you specify.

Na nasledujúcom obrázku je znázornená tabla Editor Power Query pre dotaz, ktorý sa tvaroval a zmenil na model.The following image shows the Power Query Editor window for a query that has been shaped, and turned into a model.

Snímka obrazovky aplikácie Power BI Desktop zobrazujúca okno editora Power Query pre tvarovaný dotaz.

Keď dosiahnete požadovanú podobu údajov, môžete vytvoriť vizuály.Once your data is how you want it, you can create visuals.

Vytváranie grafických prvkovCreate visuals

Keď budete mať k dispozícii dátový model, môžete na plátno na vytváranie zostáv presunúť polia a vytvoriť vizuály.After you have a data model, you can drag fields onto the report canvas to create visuals. Vizuál je grafické znázornenie údajov vo vašom modeli.A visual is a graphic representation of the data in your model. V aplikácii Power BI Desktop je k dispozícii mnoho rozličných typov vizuálov, z ktorých si môžete vybrať.There are many different types of visuals to choose from in Power BI Desktop. Na nasledujúcom vizuále sa nachádza jednoduchý stĺpcový graf.The following visual shows a simple column chart.

Snímka obrazovky aplikácie Power BI Desktop zobrazujúca vzorový pruhový graf.

Vytvorenie alebo zmena vizuálu:To create or change a visual:

 • Na table Vizualizácie vyberte ikonu vizuálu.From the Visualizations pane, select the visual icon.

  Snímka obrazovky aplikácie Power BI Desktop zobrazujúca tablu Vizualizácie.

  Ak ste už vybrali vizuál na plátne na vytváranie zostáv, vybratý vizuál sa zmení na vami vybratý typ.If you already have a visual selected on the report canvas, the selected visual changes to the type you selected.

  Ak na plátne nevyberiete žiaden vizuál, na základe vášho výberu sa vytvorí nový vizuál.If no visual is selected on the canvas, a new visual is created based on your selection.

Vytváranie zostávCreate reports

Pravdepodobne budete chcieť častejšie vytvárať kolekcie vizuálov, ktoré budú ukazovať rozličné aspekty údajov použitých na vytvorenie modelu v aplikácii Power BI Desktop.More often, you'll want to create a collection of visuals that show various aspects of the data you've used to create your model in Power BI Desktop. Kolekcia vizuálov v jednom súbore aplikácie Power BI Desktop sa nazýva zostava.A collection of visuals, in one Power BI Desktop file, is called a report. Zostava môžete mať jednu alebo viac strán (rovnako ako excelový súbor môže mať jeden alebo viac hárkov).A report can have one or more pages, just like an Excel file can have one or more worksheets.

S aplikáciou Power BI Desktop môžete vytvárať komplexné a vizuálne pútavé zostavy, pričom v jednej zostave môžete použiť údaje z viacerých zdrojov. Takúto zostavu potom môžete zdieľať s ostatnými v organizácii.With Power BI Desktop you can create complex and visually rich reports, using data from multiple sources, all in one report that you can share with others in your organization.

Na nasledujúcom obrázku môžete vidieť prvú stranu zostavy aplikácie Power BI Desktop s názvom Prehľad zobrazenú na karte v dolnej časti obrázka.In the following image, you see the first page of a Power BI Desktop report, named Overview, as seen on the tab near the bottom of the image.

Snímka obrazovky aplikácie Power BI Desktop zobrazujúca kartu Prehľad.

Zdieľanie zostávShare reports

Keď bude zostava pripravená na zdieľanie s ostatnými, môžete ju publikovať v službe Power BI a sprístupniť každému v organizácii, kto má licenciu na Power BI.After a report is ready to share with others, you can publish the report to the Power BI service, and make it available to anyone in your organization who has a Power BI license.

Publikovanie zostavy aplikácie Power BI Desktop:To publish a Power BI Desktop report:

 1. Na páse s nástrojmi Domov vyberte položku Publikovať.Select Publish from the Home ribbon.

  Snímka obrazovky aplikácie Power BI Desktop zobrazujúca tlačidlo Publikovať.

  Aplikácia Power BI Desktop vás pripojí k službe Power BI s kontom Power BI.Power BI Desktop connects you to the Power BI service with your Power BI account.

 2. Služba Power BI vás vyzve, aby ste vybrali, kde v Power BI chcete zdieľať zostavu, napríklad pracovný priestor, pracovný priestor tímu alebo iné miesto v službe Power BI.Power BI prompts you to select where in the Power BI service you'd like to share the report, such as your workspace, a team workspace, or some other location in the Power BI service.

  Ak chcete zdieľať zostavy v službe Power BI, potrebujete mať licenciu na Power BI.You must have a Power BI license to share reports to the Power BI service.

Ďalšie krokyNext steps

Ak chcete začať pracovať s aplikáciou Power BI Desktop, najskôr si ju treba stiahnuť a nainštalovať.To get started with Power BI Desktop, the first thing you need is to download and install the application. Aplikáciu Power BI Desktop môžete získať dvomi spôsobmi:There are two ways to get Power BI Desktop: