Monitorovanie výkonu zostavy v službe Power BI

Monitorujte výkon zostavy v Power BI Desktop pomocou Analyzátora výkonu a monitorujte výkon obsahu nasadeného do kapacity služby Power BI Premium vašej organizácie pomocou aplikácie Power BI Premium Metrics. Zistite, kde sú kritické miesta a ako môžete zlepšiť výkon zostavy.

Monitorovanie výkonu je relevantné v týchto situáciách:

 • obnovovanie dátového modelu režimu Import je pomalé,
 • zostavy režimu DirectQuery alebo zostavy s dynamickým pripojením sú pomalé,
 • výpočty modelu sú pomalé.

Ďalšia optimalizácia by sa mala zamerať na pomalé dotazy alebo vizuály zostáv.

Poznámka

Analyzátor výkonu nie je možné použiť na monitorovanie aktivít alebo kapacity Premium na používateľa (PPU).

Použitie funkcie Diagnostika dotazov

Pomocou funkcie Diagnostika dotazov v aplikácii Power BI Desktop môžete určiť, aké kroky Power Query vykonáva pri zobrazovaní ukážky dotazov alebo používaní dotazov. Ďalej použite funkciu Diagnostika kroku, ktorá umožňuje zaznamenať podrobné hodnotenie jednotlivých krokov dotazu. Výsledky sú k dispozícii v Power Query. Môžete tiež použiť transformácie, aby ste lepšie pochopili vykonávanie dotazov.

Poznámka

Diagnostika dotazov je aktuálne funkciou vo verzii Preview a treba ju povoliť v časti Možnosti a nastavenia. Keď ju povolíte, jej príkazy budú k dispozícii v okne Editora Power Query na karte Nástroje na páse s nástrojmi.

Snímka obrazovky karty pása s nástrojmi Editor dotazov zobrazujúca príkaz Diagnostika kroku, príkaz Spustiť diagnostiku a príkaz Zastaviť diagnostiku.

Používanie Analyzátora výkonu

Pomocou Analyzátora výkonu v aplikácii Power BI Desktop môžete zistiť, aký výkon majú jednotlivé prvky zostavy, napríklad vizuály a vzorce jazyka DAX. Je to užitočné najmä vtedy, ak potrebujete určiť, či k problémom s výkonom prispieva dotaz alebo vykresľovanie vizuálu.

Použitie rozhrania SQL Server Profiler

Na identifikovanie pomalých dotazov môžete použiť aj rozhranie SQL Server Profiler.

Poznámka

SQL Server Profiler je k dispozícii ako súčasť nástroja SQL Server Management Studio.

SQL Server Profiler použite, ak je zdrojom údajov niektorý z týchto:

 • SQL Server
 • SQL Server Analysis Services
 • Azure Analysis Services

Výstraha

Aplikácia Power BI Desktop podporuje pripojenie k portu diagnostiky. Port diagnostiky umožňuje ďalším nástrojom vytvorenie pripojení, ktoré môžu vykonávať diagnostiku pomocou trasovania. Nepodporujú sa žiadne zmeny dátového modelu Power BI Desktop. Zmeny dátového modelu môžu spôsobiť poškodenie a stratu údajov.

Ak chcete vytvoriť trasu rozhrania SQL Server Profiler, postupujte podľa týchto pokynov:

 1. Otvorte zostavu aplikácie Power BI Desktop (takže v ďalšom kroku sa bude dať jednoducho vyhľadať port, zavrite všetky ostatné otvorené zostavy).
 2. Ak chcete určiť port, ktorý aplikácia Power BI Desktop používa, v prostredí PowerShell (s oprávneniami správcu) alebo do príkazového riadka zadajte nasledujúci príkaz:
  netstat -b -n
  
  Výstupom bude zoznam aplikácií a ich otvorených portov. Zistite, ktorý port používa súbor msmdrv.exe, a zapíšte si ho na neskoršie použitie. Je to vaša inštancia aplikácie Power BI Desktop.
 3. Pripojenie rozhrania SQL Server Profiler k zostave aplikácie Power BI Desktop:
  1. Otvorte SQL Server Profiler.
  2. V rozhraní SQL Server Profiler v ponuke File (Súbor) vyberte položku New Trace (Nová trasa).
  3. V časti Server Type (Typ servera) vyberte položku Analysis Services.
  4. Do časti Server Name (Názov servera) zadajte reťazec localhost:[port zaznamenaný predtým] .
  5. Kliknite na položku Run (Spustiť) – teraz je trasa rozhrania SQL Server Profiler živá a aktívne profiluje dotazy aplikácie Power BI Desktop.
 4. Pri spúšťaní dotazov aplikácie Power BI Desktop sa zobrazia jednotlivé trvania a časy procesora. V závislosti od typu zdroja údajov sa môžu zobraziť ďalšie udalosti, ktoré označujú, ako bol dotaz spustený. Pomocou týchto informácií môžete určiť, ktoré dotazy predstavujú kritické miesta.

Výhodou používania rozhrania SQL Server Profiler je, že umožňuje uložiť trasu (relačnej) databázy SQL Servera. Trasa následne môže predstavovať vstup pre nástroj Poradca pre ladenie databázového stroja. Týmto spôsobom môžete získať odporúčania týkajúce sa vyladenia zdroja údajov.

Monitorovanie aplikáciou Premium Metrics

Na monitorovanie stavu a kapacity predplatného na Power BI Premium môžete použiť aplikáciu Power BI Premium Metrics. Ďalšie informácie nájdete v téme Aplikácia Power BI Premium Metrics.

Ďalší postup

Ďalšie informácie o tomto článku nájdete v nasledujúcich zdrojoch: