Prehľad licencovaniaLicensing overview

Služba PowerApps sa licencuje podľa jednotlivých používateľov.PowerApps is licensed on a per-user basis. Každý používateľ, ktorý pracuje so službou, aby vytváral a spúšťal aplikácie, potrebuje licenciu.Each user who accesses the service to create and run apps needs a license. Zákazníci služieb Office 365 a Dynamics 365 môžu okamžite ťažiť z možností služieb PowerApps a Microsoft Flow, ktoré tieto ponuky obsahujú.Office 365 and Dynamics 365 customers can immediately benefit from the PowerApps and Microsoft Flow capabilities that these offerings include. Zákazníci, ktorí chcú vytvárať aplikácie a postupy, ktoré pracujú so zdrojmi údajov mimo služieb Office 365 a Dynamics 365, alebo potrebujú ďalšie funkcie, si môžu kúpiť samostatné predplatné služieb PowerApps a Microsoft Flow.Customers who want to build apps and flows that access data sources outside Office 365 and Dynamics 365, or need additional functionality, can purchase standalone subscriptions to PowerApps and Microsoft Flow. Medzi týmito skupinami licencií existujú dôležité rozdiely vo funkciách.There are important differences in functionality between these groups of licenses.

CenyPricing

Najnovšie informácie o cenách každej licencie PowerApps nájdete na stránke s cenami služby PowerApps.Please see the PowerApps pricing page for the latest pricing information for each PowerApps license. Najnovšie informácie o cenách každej licencie Microsoft Flow nájdete na stránke s cenami služby Microsoft Flow.Please see Microsoft Flow pricing page for the latest pricing information for each Microsoft Flow license.

LicencieLicenses

Služba PowerApps pre Office 365 a Dynamics 365PowerApps for Office 365 and Dynamics 365

Funkcie služby PowerApps pre Office 365 a Dynamics 365 umožňujú používateľom vytvárať a spúšťať aplikácie v rámci kontextu týchto služieb.PowerApps capabilities for Office 365 and Dynamics 365 enable users to create and run apps within the context of these services. Tieto aplikácie sa môže predĺžiť aj na využitie údajov spoločné cloudové služby, vrátane služieb Box.com, Facebook a mnohých ďalších.These apps can also be extended to leverage data in common cloud services including Box.com, Facebook, and many more. Používatelia s prístupom k službe PowerApps prostredníctvom služieb Office 365 a Dynamics 365 nemôžu vytvárať ani spúšťať aplikácie s využitím databáz služby Microsoft Common Data Service.Users with access to PowerApps through Office 365 and Dynamics 365 can't create or run apps against Microsoft Common Data Service databases. Nasledujúci zoznam plánov služieb Office 365 a Dynamics 365 zahrnuje možnosti služby PowerApps.The following list of Office 365 and Dynamics 365 plans include PowerApps capabilities.

Zahrnuté plányIncluded plans
Ktoré plány pre Microsoft Office 365 zahrnujú službu PowerApps?Which Microsoft Office 365 plans include PowerApps? Tieto plány zahrnujú službu PowerApps pre Office 365:These plans include PowerApps for Office 365:

Office 365 Business EssentialsOffice 365 Business Essentials
Office 365 Business EssentialsOffice 365 Business Premium
Office 365 EducationOffice 365 Education
Office 365 Education PlusOffice 365 Education Plus
Office 365 Enterprise E1Office 365 Enterprise E1
Office 365 Enterprise E3Office 365 Enterprise E3
Office 365 Enterprise E5Office 365 Enterprise E5

Office 365 Enterprise E2 zahrnuje tie isté možnosti ako Office 365 Enterprise E1 a Office 365 Enterprise E4 zahrnuje tie isté možnosti ako Office 365 Enterprise E3.Office 365 Enterprise E2 includes the same capabilities as Office 365 Enterprise E1, and Office 365 Enterprise E4 includes the same capabilities as Office 365 Enterprise E3.

Office 365 Enterprise F1 zahrnuje službu PowerApps pre Office 365 Enterprise F1.Office 365 Enterprise F1 includes PowerApps for Office 365 Enterprise F1.
Ktoré aplikácie a plány pre Microsoft Dynamics 365 zahrnujú službu PowerApps?Which Microsoft Dynamics 365 apps and plans include PowerApps? Tieto aplikácie zahrnujú službu PowerApps pre Dynamics 365:These apps include PowerApps for Dynamics 365:

Dynamics 365 for Team Members Enterprise EditionDynamics 365 for Team Members Enterprise edition
Dynamics 365 for Financials Business EditionDynamics 365 for Financials Business edition
Dynamics 365 for Team Members Business EditionDynamics 365 for Team Members Business edition
Dynamics 365 for TalentDynamics 365 for Talent

Tieto plány zahrnujú Plán 2 pre službu PowerApps:These plans include PowerApps Plan 2:

Dynamics 365 Customer Engagement Plan Enterprise EditionDynamics 365 Customer Engagement Plan Enterprise Edition
Dynamics 365 Plan Enterprise EditionDynamics 365 Plan Enterprise Edition
Dynamics 365 for Sales Enterprise EditionDynamics 365 for Sales Enterprise Edition
Dynamics 365 for Customer Service Enterprise EditionDynamics 365 for Customer Service Enterprise Edition
Dynamics 365 for Case Management Enterprise EditionDynamics 365 for Case Management Enterprise Edition
Dynamics 365 for Operations Enterprise EditionDynamics 365 for Operations Enterprise Edition
Dynamics 365 for Field Service Enterprise EditionDynamics 365 for Field Service Enterprise Edition
Dynamics 365 for Project Service Automation Enterprise EditionDynamics 365 for Project Service Automation Enterprise Edition
Riešenie Microsoft Relationship SalesMicrosoft Relationship Sales Solution

Služba PowerApps for Dynamics 365 je tiež súčasťou predplatných Dynamics CRM Online Enterprise, Professional, Basic a Essential.PowerApps for Dynamics 365 is also included in Dynamics CRM Online Enterprise, Professional, Basic, and Essential subscriptions.

PowerApps pre Office 365 Enterprise F1PowerApps for Office 365 Enterprise F1

Služba PowerApps je súčasťou služby Office 365 Enterprise F1, pomocou ktorej môžu používatelia spúšťať aplikácie a automatizovať pracovné postupy.PowerApps is included with Office 365 Enterprise F1, with which users can run apps and automate workflows. S týmto plánom však používatelia nemôžu vytvárať aplikácie (ako napríklad v prípade plánov Office 365 E1, E3 a E5).However, users can't create apps with this plan (as they can with plans such as Office 365 E1, E3, and E5). Táto tabuľka obsahuje podrobnosti o tom, čo používatelia môžu vykonávať so službou PowerApps pre Office 365 Enterprise F1:This table contains specifics about what users can do with PowerApps for Office 365 Enterprise F1:

FunkcieFunctionalities PowerApps pre Office 365 Enterprise F1PowerApps for Office 365 Enterprise F1
Vytváranie a spúšťanie aplikáciíCreate and run apps
Spúšťanie aplikáciíRun apps ÁnoYes
Vytváranie aplikáciíCreate apps NieNo
Zdieľanie aplikáciíShare apps NieNo
KapacitaCapacity
Spustenia postupu za mesiac (na jedného používateľa)Flow runs per month (per user) 750750
Úložisko údajov v službe Common Data Service (na jedného používateľa)Data storage in the Common Data Service (per user) -
Úložisko súborov v službe Common Data Service (na jedného používateľa)File storage in the Common Data Service (per user) -
PripojenieConnectivity
Pripojenie k službám Office 365, Dynamics 365 a podobným zdrojom údajovConnect to Office 365, Dynamics 365, and similar data sources ÁnoYes
Pripojenie k službám Azure SQL Server, Dropbox, Twitter a mnohým ďalším cloudovým službámConnect to Azure SQL Server, Dropbox, Twitter, and many other cloud-based services ÁnoYes
Pripojenie k službám Salesforce, DB2 a mnohým ďalším zdrojom údajov prostredníctvom prémiových konektorovConnect to Salesforce, DB2, and many other data sources through premium connectors NieNo
Prístup k miestnym údajom pomocou brányAccess on‐premises data by using a gateway NieNo
Vytváranie vlastných konektorov na správu údajov vo vlastných systémochCreate custom connectors to manage data in your own systems NieNo
Common Data ServiceCommon Data Service
Vytváranie a spúšťanie aplikácií v službe Common Data ServiceCreate and run apps on the Common Data Service NieNo
Modelovanie údajov v službe Common Data ServiceModel your data in the Common Data Service NieNo
Vytvorenie databázy v službe Common Data ServiceCreate a database in the Common Data Service NieNo
SprávaManagement
Podporuje politiky používania údajov stanovené správcom služby Office 365Supports data policies that the Office 365 administrator establishes ÁnoYes
Pridávanie spolupracovníkov ako tvorcov a správcov prostrediaAdd co-workers as environment makers and admins NieNo
Priraďovanie spolupracovníkov k databázovým rolámAdd co-workers to the database roles NieNo
Nastavenie politík pre údaje v prostrediachEstablish data policies for environments NieNo

Samostatný Plán 1 a Plán 2 pre službu PowerAppsPowerApps standalone Plan 1 and Plan 2

Plnohodnotné samostatné plány služby PowerApps poskytujú používateľom možnosť vytvárať a spúšťať aplikácie s rôznymi zdrojmi údajov, nielen zo služieb Office 365 a Dynamics 365, napríklad so zdrojmi údajov služby Salesforce a miestnymi zdrojmi údajov aj službou Common Data Service od spoločnosti Microsoft.Full-featured standalone PowerApps plans provide users the ability to create and run apps across data sources that extend beyond Office 365 and Dynamics 365, such as Salesforce and on-premises data sources, as well as Microsoft’s Common Data Service. Tieto predplatné obsahujú funkcie, ktoré nie sú dostupné v plánoch služieb Office 365 a Dynamics 365.These subscriptions also include features not available in Office 365 and Dynamics 365 plans.

  • Predplatné Plán 2 pre službu Microsoft PowerApps sú určené používateľom a správcom, ktorí potrebujú úplné funkcie na vytváranie a spúšťanie.Microsoft PowerApps Plan 2 subscriptions are for users and administrators who need full create and run capabilities. Títo používatelia majú prístup k dôležitým funkciám správy, ako napríklad zobrazenie využitia a nastavenie politík.These users have access to important management capabilities like viewing usage and setting policy. Používatelia Plánu 2 pre službu PowerApps môžu modelovať údaje v rámci služby Common Data Service.PowerApps Plan 2 users can model data in the Common Data Service.
  • Predplatné Plán 1 pre službu Microsoft PowerApps sú pre používateľov, ktorí predovšetkým spúšťajú aplikácie.Microsoft PowerApps Plan 1 subscriptions are for users who primarily run apps. Títo používatelia môžu aj napriek tomu vytvárať aplikácie a postupy, ale nemôžu modelovať údaje v službe Common Data Service ani vykonávať úlohy správy.These users can still create apps and flows, but they can't model data in the Common Data Service or perform management tasks.

Bezplatná skúšobná verzia Plánu 2 pre službu PowerAppsPowerApps Plan 2 free trial

Služba PowerApps neponúka bezplatný účet, ale používatelia si môžu zdarma na 90 dní vyskúšať Plán 2 pre PowerApps.PowerApps doesn't offer a free account, but users can try PowerApps Plan 2 for free for 90 days. Počas skúšobného obdobia majú používatelia prístup ku všetkým funkciám v Pláne 2 pre službu PowerApps.During the trial, users have access to all of the features in PowerApps Plan 2. Informácie o tom, ako sa zaregistrovať, nájdete v článku Samoobslužná registrácia do služby PowerApps.For information about how to sign up, see Self-service signup for PowerApps.

Keď vyprší platnosť skúšobnej verzie, majú používatelia tieto možnosti:When the trial expires, users have these options:

  • Používatelia, ktoré majú prístup k službe PowerApps alebo Microsoft Flow cez Office 365 alebo Dynamics 365, majú stále prístup k službe PowerApps alebo Microsoft Flow.Users who have access to PowerApps or Microsoft Flow through Office 365 or Dynamics 365 can still access PowerApps or Microsoft Flow. Stratia však prístup ku všetkým funkciám, ktoré sú výhradne v Pláne 2, ako je popísané na stránke s cenami služby PowerApps.However, those users will lose access to any features that are exclusive to Plan 2, as outlined on the PowerApps pricing page.
  • Používatelia, ktorí nemajú prístup prostredníctvom služby Office 365 alebo Dynamics 365, môžu požiadať o predĺženie skúšobnej verzie alebo si môžu kúpiť samostatný plán.Users who don't have access through Office 365 or Dynamics 365 can request to extend the trial, or they can purchase a stand-alone plan. Ďalšie informácie nájdete v článku Nákup služby PowerApps pre vašu organizáciu.For more information, see Purchase PowerApps for your organization.

Poznámka

Ak chcete zakúpiť službu PowerApps pre organizáciu, musíte byť globálnym správcom alebo správcom pre fakturáciu Office 365 nájomníka, prípadne musíte nájomníka vytvoriť.To purchase PowerApps for an organization, you must be an Office 365 Global or Billing Admin of a tenant, or you must create a tenant.

Plán komunity služby PowerAppsPowerApps Community Plan

Ak chcete rozvíjať svoje schopnosti a lepšie spoznať služby PowerApps, Microsoft Flow a Common Data Service, plán komunity PowerApps je tá správna voľba.If you want to build skills and learn more about PowerApps, Microsoft Flow, and the Common Data Service, the PowerApps Community Plan is the right plan for you. Plán komunity služby PowerApps poskytuje bezplatné vývojárske prostredie pre individuálne použitie, aby ste sa mohli naučiť pracovať so všetkými funkciami služby PowerApps.The PowerApps Community Plan gives you a free development environment for individual use to learn with full functionality of PowerApps. Plán komunity služby PowerApps nájdete tu.See here for PowerApps Community Plan.

PowerApps zahrnuje FlowPowerApps includes Flow

Licencie na službu PowerApps vždy obsahujú funkcie služby Microsoft Flow.PowerApps licenses always include Microsoft Flow capabilities. Okrem toho, že je Microsoft Flow súčasťou licencií na službu PowerApps, je tiež k dispozícii ako samostatná služba.In addition to being included in PowerApps licenses, Microsoft Flow is also available as a standalone service. Na stránke s cenami služby PowerApps nájdete ďalšie informácie o špecifických možnostiach služby Microsoft Flow, ktorú každá licencia služby PowerApps zahrnuje.See PowerApps pricing page for more information on the specific Microsoft Flow capabilities that each PowerApps license includes.

Kapacita prostriedkov je zahrnutá do každej licencieResource capacity is included with each license

Súčasťou licencií uvedených vyššie viazaných na používateľa je kapacita pre prostriedky, ktorá sa používa pri spúšťaní aplikácie alebo postupu.The per-user licenses above come with included capacity for resources used when an app or flow is executed. Medzi tieto prostriedky patrí úložisko údajov, úložisko súborov a spustenia postupu.These resources include data storage, file storage, and flow runs. Kapacity zahrnuté v licenciách viazaných na používateľa sú vo fonde na úrovni nájomníka a keď sa kapacita nájomníka vyčerpá, môžu si zákazníci kúpiť dodatočnú kapacitu prostredníctvom doplnkových licencií.The capacities included in the per-user licenses are pooled at the tenant level and, when the tenant’s capacity is exhausted, customers may purchase additional capacity through add-on licenses. Ak si kúpite ďalšiu kapacitu a dostupná kapacita (s licenciami a doplnkami dohromady) je väčšia než maximálna kapacita, môžete používať celkovú veľkosť vo viacerých prostrediach.If you buy additional capacity and the available capacity (with licenses and add-ons combined) is more than the maximum capacity, you can use the total amount across multiple environments. Informácie o objemoch kapacít, ktoré sú zahrnuté v jednotlivých licenciách služby PowerApps, nájdete na stránke s cenami služby PowerApps.See the PowerApps pricing page for the capacity quantities that each PowerApps license includes.

Príklady licencovania služby PowerAppsPowerApps licensing examples

Pozrime sa na príklad.Let’s take a look at an example. ABC Inc. má 1 000 zamestnancov, z ktorých 700 má licenciu na službu Office 365 Enterprise 3.ABC Inc. has 1,000 employees, of which 700 employees are licensed with Office 365 Enterprise 3. Následne člen skupiny Power Users vytvorí obchodnú aplikáciu, ktorá zjednodušuje sledovanie objednávok zákazníkov.Early on, a power user creates a line-of-business application that simplifies how customer orders are tracked. Potom bude personálne oddelenie spolupracovať s IT na zavedení aplikácie na vytváranie zostáv voľna a absencií a aplikácia sa vytvorí v službe Common Data Service.Later, the HR department works with IT to roll out an app for reporting time off and absences, and the app is built on the Common Data Service.

Aplikácia na sledovanie objednávokOrder-tracking app

ABC Inc. začne vývojom aplikácie pre svojich používateľov s licenciou na službu Office 365.ABC Inc. starts by developing an app for its Office 365 licensed users. Aplikácia spája zákazníka a konfiguračné údaje produktu uložené v sharepointových zoznamoch Office 365 s dokumentmi objednávok zákazníka, ktoré má uložené na lokalite Box.com.The app brings together customer and product configuration data stored in Office 365 SharePoint lists with customer-order documents, which they store in Box.com. Táto aplikácia pracuje iba s údajmi uloženými v službe Office 365 a bežnej cloudovej službe, ktorú sprístupňuje štandardný konektor, preto licencie na službu Office 365, ktoré už má, umožňujú vytváranie aj používanie tejto aplikácie.Because this app only accesses data stored in Office 365 and a common cloud service covered with a standard connector, the Office 365 licenses they already have cover both creation and usage of this app.

Požadované licencie: Stačí 700 licencií na službu Office 365 Enterprise 3, ktoré už majú.Licenses required: The 700 Office 365 Enterprise 3 licenses they already have are sufficient.

Aplikácia pre čas a absencieTime and absence app

Na základe toho, ako rýchlo a jednoducho sa vydala aplikácia na sledovanie objednávok, si skupina personálneho oddelenia ABC zaistila spoluprácu s oddelením IT, aby sa vytvorila aplikácia na vytváranie zostáv pre čas a absencie, ktorá sa nasadí v celej spoločnosti.Based on how quickly and easily the order-tracking app was launched, ABC’s Human Resources group enlists the help of IT to create a time and absence reporting app that will be rolled out across the entire company. Všetci zamestnanci budú túto aplikáciu povinne používať na vykazovanie odpracovaných hodín, dovoleniek a pracovnej neschopnosti.All employees will be required to use this app to report their hours, vacations, and sick days.

Pre túto aplikáciu vyberie IT službu Common Data Service ako systém, v ktorom sa budú ukladať údaje o čase a absencii.For this app, IT selects the Common Data Service as the system in which to store time and absence data. Služba Common Data Service poskytuje funkcie zabezpečenia a politík pre údaje, ktoré IT vyžaduje pre informácie súvisiace so zamestnancami.The Common Data Service provides the security and data-policy capabilities that IT requires for information related to employees. Priradí na projekt dvoch zamestnancov IT, ktorí vytvoria databázu a namodelujú údaje pre aplikáciu pre čas a absenciu v službe Common Data Service.They assign two IT employees to the project to create the database and model the time and absence app data in the Common Data Service. Títo zamestnanci sú tiež zodpovední za sledovanie využitia aplikácie a zriadenie politík, ktoré sa použijú na tieto údaje.These employees are also responsible for tracking app usage and establishing the policy applied to this data.

Požadované licencie:Licenses required:

  • Plán 2 pre službu PowerApps – 10 licencií: Každý z 10 správcov IT, ktorí budú nastavovať prostredia pre spoločnosť, kde sa bude testovať a nasadzovať aplikácia, kde sa budú modelovať údaje v službe Common Data Service a kde sa vytvoria politiky zabezpečenia údajov, bude potrebovať Plán 2 pre službu PowerApps na vykonávanie týchto funkcií.PowerApps Plan 2 – 10 licenses: The 10 IT administrators who will set up the environments for the company to test and deploy their application, model data in the Common Data Service, and establish data-security policies will each require PowerApps Plan 2 to perform these functions.
  • Plán 1 pre službu PowerApps – 990 licencií: 700 používateľov služby Office 365 bude potrebovať licenciu na Plán 1 pre službu PowerApps, pretože táto aplikácia závisí od údajov uložených mimo služby Office 365 (t. j. v službe Common Data Service).PowerApps Plan 1 – 990 licenses: The 700 Office 365 users will need to be licensed with PowerApps Plan 1 because this app relies on data stored outside Office 365 (that is, in the Common Data Service). Zvyšných 290 používateľov, ktorí nemajú licenciu na službu Office 365 alebo Plán 2 pre službu PowerApps, budú túto licenciu potrebovať, aby mali oprávnenie aplikáciu spúšťať.The other 290 users who don’t have Office 365 or the PowerApps Plan 2 license will need this license to have rights to run the app.