Prehľad prostredíEnvironments overview

Prostredie je miesto na ukladanie, spravovanie a zdieľanie podnikových údajov, aplikácií a postupov organizácie.An environment is a space to store, manage, and share your organization’s business data, apps, and flows. Slúžia tiež ako kontajnery na oddelenie aplikácií, ktoré môžu mať odlišné roly, požiadavky zabezpečenia alebo cieľové skupiny.They also serve as containers to separate apps that may have different roles, security requirements, or target audiences. Spôsob využitia prostredí závisí od vašej organizácie a od aplikácií, ktoré sa pokúšate vytvoriť.How you choose to leverage environments depends on your organization and the apps you are trying to build. Príklad:For example:

 • Môžete sa rozhodnúť vytvárať aplikácie iba v jednom prostredí.You may choose to only build your apps in a single environment.
 • Môžete vytvoriť samostatné prostredia, v ktorých zoskupíte testovacie a produkčné verzie svojich aplikácií.You might create separate environments that group the Test and Production versions of your apps.
 • Môžete vytvoriť samostatné prostredia, ktoré zodpovedajú konkrétnym tímom alebo oddeleniam vo vašej spoločnosti. Každé prostredie bude obsahovať relevantné údaje a aplikácie pre konkrétnu cieľovú skupinu.You might create separate environments that correspond to specific teams or departments in your company, each containing the relevant data and apps for each audience.
 • Môžete tiež vytvoriť samostatné prostredia pre rôzne globálne pobočky vašej spoločnosti.You might also create separate environments for different global branches of your company.
 • Ak chcete získať skorší prístup k nadchádzajúcim funkciám služby PowerApps, pripojte sa k programu PowerApps Preview Program.Get early access to the upcoming PowerApps functionalities by joining PowerApps Preview Program.

Rozsah prostredíEnvironment scope

Každé prostredie je vytvorené v rámci nájomníka služby Azure AD a k jeho zdrojom môžu pristupovať iba používatelia v tomto nájomníkovi.Each environment is created under an Azure AD tenant, and its resources can only be accessed by users within that tenant. Prostredie je tiež viazané na geografickú polohu, napr. USA.An environment is also bound to a geographic location, like the US. Keď v prostredí vytvoríte aplikáciu, bude táto aplikácia smerovať iba do údajových centier v rámci tejto geografickej polohy.When you create an app in an environment, that app is routed to only datacenters in that geographic location. Všetky položky, ktoré vytvoríte v tomto prostredí (vrátane pripojení, brán, tokov Microsoft Flow a iných), budú tiež viazané na polohu prostredia.Any items that you create in that environment (including connections, gateways, flows using Microsoft Flow, and more) are also bound to their environment’s location.

Každé prostredie môže mať nulový počet alebo jednu databázu služby Common Data Service, ktorá vašim aplikáciám poskytne úložisko.Every environment can have zero or one Common Data Service databases, which provides storage for your apps. To, či budete môcť pre dané prostredie vytvoriť databázu, závisí od druhu licencie pre službu PowerApps, ktorú ste si zakúpili, a od vášho povolenia v tomto prostredí.The ability to create a database for your environment will depend on the license you purchase for PowerApps and your permission within that environment. Ďalšie informácie nájdete v informáciách o cenách.For more information, see Pricing info.

Keď vytvoríte aplikáciu v prostredí, bude sa môcť táto aplikácia pripájať iba k zdrojom údajov, ktoré sú nasadené v tomto konkrétnom prostredí. Týka sa to pripojení, brán, tokov spracovaní a databáz služby Common Data Service.When you create an app in an environment, that app is only permitted to connect to the data sources that are also deployed in that same environment, including connections, gateways, flows, and Common Data Service databases. Pozrime sa napríklad na scenár, v ktorom sme vytvorili dve prostredia nazvané Test a Vývoj a v každom z nich sme vytvorili databázu služby Common Data Service.For example, let’s consider a scenario where you have created two environments named ‘Test’ and ‘Dev’ and created a Common Data Service database in each of the environments. Ak vytvoríte v prostredí Test aplikáciu, bude sa môcť pripojiť iba k databáze Test, ale nie k databáze Vývoj.If you create an app in the ‘Test’ environment, it will only be permitted to connect to the ‘Test’ database, it won't be able to connect to the ‘Dev’ database.

Existuje aj proces pohybu prostriedkov medzi prostrediami.There is also a process to move resources between environments. Viac informácií o tomto procese nájdete v článku Migrácia prostriedkov.For more information, see Migrate resources.

Povolenia prostredíEnvironment permissions

Prostredia majú dve vstavané roly, ktoré poskytujú prístup k povoleniam v rámci prostredia:Environments have two built-in roles that provide access to permissions within an environment:

 • Rola Správca prostredia môže vykonávať všetky správcovské úkony v prostredí vrátane nasledujúcich:The Environment Admin role can perform all administrative actions on an environment including the following:

  • Pridávať alebo odoberať jednotlivých používateľov alebo skupiny z roly Správcu prostredia alebo Tvorcu prostrediaAdd or remove a user or group from either the Environment Admin or Environment Maker role

  • Zriadiť databázu služby Common Data Service pre prostredieProvision a Common Data Service database for the environment

  • Zobrazovať a spravovať všetky prostriedky vytvorené v rámci prostrediaView and manage all resources created within an environment

  • Nastavovať politiky ochrany pred únikom údajov.Set data loss prevention policies. Ďalšie informácie nájdete v článku Politiky ochrany pred únikom údajov.For more information see Data loss prevention policies.

  Po vytvorení databázy v prostredí môžete namiesto role Správca prostredia použiť rolu Správca systému.After creating the database in the environment, you can use System Administrator role instead of Environment Admin role.

 • Rola Tvorca prostredia môže vytvárať prostriedky v rámci prostredia vrátane aplikácií, pripojení, vlastných konektorov, brán a tokov spracovania v Microsoft Flow.The Environment Maker role can create resources within an environment including apps, connections, custom connectors, gateways, and flows using Microsoft Flow.

Tvorcovia prostredí môžu tiež distribuovať aplikácie, ktoré v prostredí vytvorili, medzi iných používateľov v organizácii tým, že ich budú zdieľať s jednotlivými používateľmi, skupinami zabezpečenia alebo so všetkými používateľmi v organizácii.Environment Makers can also distribute the apps they build in an environment to other users in your organization by sharing the app with individual users, security groups, or to all users in the organization. Ďalšie informácie nájdete v článku Zdieľanie aplikácie v PowerApps.For more information, see Share an app in PowerApps.

Používatelia alebo skupiny priradené k týmto rolám prostredia nemajú automatický prístup do databázy prostredia (ak existuje) a tento prístup im musí byť samostatne udelený Vlastníkom databázy.Users or groups assigned to these environment roles are not automatically given access to the environment’s database (if it exists) and must be given access separately by a Database owner. Ďalšie informácie nájdete v článku Konfigurácia zabezpečenia databázy.For more information, see Configure database security.

Používateľom alebo skupinám zabezpečenia môže niektorú z týchto rolí priradiť Správca prostredia v Centre spravovania služby PowerApps.Users or security groups can be assigned to either of these two roles by an Environment Admin from the PowerApps admin center. Ďalšie informácie nájdete v téme Správa prostredí v službe PowerApps.For more information, see Administer environments in PowerApps.

Predvolené prostredieThe default environment

PowerApps automaticky vytvorí jedno predvolené prostredie pre každého nájomníka, ktoré potom zdieľajú všetci používatelia v tomto nájomníkovi.A single default environment is automatically created by PowerApps for each tenant and shared by all users in that tenant. Vždy, keď sa do služby PowerApps zaregistruje nový používateľ, je automaticky pridaný do roly Tvorca predvoleného prostredia.Whenever a new user signs up for PowerApps, they are automatically added to the Maker role of the default environment. Predvolené prostredie sa vytvorí v oblasti, ktorá je najbližšie k predvolenej oblasti nájomníka AAD.The default environment is created in the closest region to the default region of the AAD tenant.

Poznámka

Do roly Správca prostredia pre predvolené prostredie sa žiadni používatelia nepridávajú automaticky.No users will be added to the Environment Admin role of the default environment automatically. Ďalšie informácie nájdete v téme Správa prostredí v službe PowerApps.For more informaton, see Administer environments in PowerApps.

Predvolené prostredie získa názov takto: {meno nájomníka Azure AD} (predvolené)The default environment is named as follows: “{Azure AD tenant name} (default)”

Produkčné a skúšobné prostrediaProduction and Trial environments

Prostredia môžete vytvoriť na rôzne účely.You can create environments for different purpose. Skúšobné prostredie je určené na vyskúšanie prostredia a databázy so službou Common Data Service.A Trial environment is for trying out the environment and database with Common Data Service experience. Po určitom čase uplynie doba jeho platnosti.It expires after certain period. Ďalšie informácie nájdete v téme Správa prostredí v službe PowerApps.For more information, see Administer environments in PowerApps.

Výber prostrediaChoosing an environment

Úvod do problematiky prostredí a nové možnosti nájdete na https://web.powerapps.com.With the introduction of environments, you will now see a new experience when you come to https://web.powerapps.com. Aplikácie, pripojenia a ďalšie položky, ktoré sú na lokalite viditeľné, sa teraz filtrujú na základe aktuálne vybratého prostredia.The apps, connections, and other items that are visible in the site will now be filtered based on the current environment that is selected. Aktuálne prostredie je špecifikované vo výbere prostredí pri pravom okraji hlavičky.Your current environment is specified in the environment picker near the right edge of the header. Ak chcete vybrať iné prostredie, kliknite alebo ťuknite na výber. Objaví sa zoznam dostupných prostredí.To choose a different environment, click or tap the picker, and a list of available environments appears. Kliknite alebo ťuknite na prostredie, do ktorého chcete vstúpiť.Click or tap the one you wish to enter.

Prostredie sa vo výbere zobrazí, ak spĺňate jednu z nasledujúcich podmienok:An environment will show up in your picker if you meet one of the following conditions:

 • Ste členom Správcu prostredia pre dané prostredie.You are a member of the Environment Admin role for the environment.
 • Ste členom roly Tvorcu prostredia pre dané prostredie.You are a member of the Environment Maker role for the environment.
 • Nie ste Správcom prostredia ani Tvorcom prostredia v tomto prostredí, ale máte prístup Prispievateľ aspoň do jednej aplikácie v danom prostredí.You are not an Environment Admin or Environment Maker of the environment, but you have been given ‘Contributor’ access to at least one app within the environment. Ďalšie informácie nájdete v článku o zdieľaní aplikácie.For more information, see share an app. V tomto prípade nebudete môcť vytvárať aplikácie v tomto prostredí.In this case, you will not be able to create apps in this environment. Budete môcť iba upravovať existujúce aplikácie, ktoré s vami niekto iný zdieľa.You will only be able to modify the existing apps that have been shared with you.

Tvorba prostrediaCreating an environment

Kto môže vytvárať prostredia?Who can create environments?

To, či môžete vytvárať prostredia, určuje vaša licencia.Your license determines whether you can create environments.

LicenciaLicense Vytváranie prostredia je povolenéEnvironment creation is allowed
PowerApps P2PowerApps P2 √ (dve produkčné a dve skúšobné prostredia)√ (Two Production and Two Trial environments)
Skúšobná verzia plánu PowerApps P2PowerApps P2 Trial √ (dve skúšobné prostredia)√ (Two Trial environments)
PowerApps P1PowerApps P1 xx
Skúšobná verzia plánu PowerApps P1PowerApps P1 Trial xx
Plány Dynamics 365Dynamics 365 Plans xx
Plány Office 365Office 365 Plans xx
Plány aplikácií a tímov Dynamics 365Dynamics 365 Apps and Teams Plans xx

Kde sa dajú vytvárať prostredia?Where can environments be created?

Nové prostredia budete môcť vytvárať z lokality PowerApps.com a z Centra spravovania služby PowerApps.You will be able to create new environments from PowerApps.com and from the PowerApps admin center. Keď vytvoríte prostredie, budete automaticky pridaný do roly Správca prostredia pre toto prostredie.If you create an environment, you will automatically be added to the Environment Admin role for that environment. Počet prostredí, na ktorých sa môžete podieľať ako člen role Správca prostredia alebo Tvorca prostredia, nie je obmedzený.There is not be a limit on the number of environments that you can participate in as a member of the Environment Admin or Environment Maker role. Ďalšie informácie o prostrediach nájdete v téme Správa prostredí v službe PowerApps.For more information about environments, see Administer environments in PowerApps. Pokyny na vytvorenie prostredia nájdete v téme Vytvorenie prostredia.For instructions on how to create an environment, see Create an environment.

Spravovanie prostredí pre vašu organizáciuManaging environments for your organization

V Centre spravovania PowerApps môžete spravovať všetky prostredia, ktoré ste vytvorili, alebo prostredia, pre ktoré vám bola pridelená rola Správca prostredia.In PowerApps admin center, you can manage all of the environments that you have created or to which you have been added to the Environment Admin role. V centre spravovania môžete vykonávať všetky správcovské činnosti prostredí vrátane týchto:From the Admin center, you can perform all administrative actions on an environment, including the following:

 • Pridávať alebo odstraňovať jednotlivých používateľov a skupiny z roly Správcu prostredia alebo Tvorcu prostredia.Add or remove a user or group from either the Environment Admin or Environment Maker role. Ďalšie informácie nájdete v téme Správa prostredí v službe PowerApps.For more information, see Administer environments in PowerApps.
 • Vytvoriť databázu služby Common Data Service pre prostredie.Provision a Common Data Service database for the environment. Ďalšie informácie nájdete v článku Vytvorenie databázy služby Common Data Service.For more information, see Create a Common Data Service database.
 • Nastavovať politiky ochrany pred únikom údajov.Set Data Loss Prevention policies. Ďalšie informácie nájdete v článku Politiky ochrany pred únikom údajov.For more information, see Data loss prevention policies.
 • Nastavovať politiky zabezpečenia databázy (otvorených alebo obmedzených rolami databázy).Set database security policies (as open or restricted by database roles). Ďalšie informácie nájdete v článku Konfigurácia zabezpečenia databázy.For more information, see Configure database security.
 • Členovia roly Globálneho správcu nájomníka platformy Azure AD (vrátane Globálnych správcov služby Office 365) tiež môžu spravovať všetky prostredia vytvorené v rámci nájomníka a nastavovať pravidlá pre celého nájomníka v Centre spravovania PowerApps.Members of the Azure AD tenant Global administrator role (includes Office 365 Global admins) can also manage all environments that have been created in their tenant and set tenant-wide policies from the PowerApps admin center.