Zdieľanie plátnovej aplikácie v službe PowerAppsShare a canvas app in PowerApps

Po vytvorení plátnovej aplikácie, ktorá spĺňa potreby podniku, zadajte používateľov vo vašej organizácii, ktorí môžu aplikáciu spustiť, ktorí ju môžu upraviť a dokonca opätovne zdieľať.After you build a canvas app that addresses a business need, specify which users in your organization can run the app and which can modify and even reshare it. Zadajte meno každého používateľa alebo zadajte skupinu zabezpečenia v službe Azure Active Directory.Specify each user by name, or specify a security group in Azure Active Directory. Ak chcete, aby mohol výhody vašej aplikácie využívať každý, zadajte možnosť spustenia pre celú organizáciu.If everyone would benefit from your app, specify that your entire organization can run it.

Dôležité

Ak chcete, aby zdieľaná aplikácia fungovala podľa očakávaní, musíte tiež spravovať povolenia pre zdroj údajov alebo pre zdroje, na ktorých je aplikácia založená, ako napríklad služby Common Data Service for Apps alebo Excel.For a shared app to function as you expect, you must also manage permissions for the data source or sources on which the app is based, such as Common Data Service for Apps or Excel. Možno bude potrebné zdieľať iné zdroje, od ktorých závisí aplikácia, ako napríklad postupy, brány alebo pripojenia.You might also need to share other resources on which the app depends, such as flows, gateways, or connections.

PredpokladyPrerequisites

Ak chcete zdieľať aplikáciu, musíte ju predtým uložiť do cloudu (nie lokálne) a potom ju publikovať.Before you share an app, you must save it to the cloud (not locally) and then publish the app.

 • Zadajte vo svojej aplikácii zmysluplný názov a jasný popis, aby používatelia vedeli, čo vaša aplikácia vykonáva, a aby ju mohli v zozname jednoducho nájsť.Give your app a meaningful name and a clear description, so that people know what your app does and they can easily find it in a list. V ponuke Súbor aplikácie PowerApps Studio vyberte položku Nastavenia aplikácie, zadajte názov a potom zadajte alebo prilepte popis.On the File menu in PowerApps Studio, select App settings, specify a name, and then type or paste a description.

 • Vždy, keď vykonáte zmeny, musíte aplikáciu uložiť a znova publikovať, ak chcete, aby ostatní používatelia videli dané zmeny.Whenever you make changes, you must save and publish the app again if you want others to see those changes.

Zdieľanie aplikácieShare an app

 1. Prihláste sa do služby PowerApps a potom v blízkosti ľavého okraja vyberte položku Aplikácie.Sign in to PowerApps, and then select Apps near the left edge.

  Zobrazenie zoznamu aplikácií

 2. Vyberte tri bodky (...) vedľa aplikácie, ktorú chcete zdieľať, a potom vyberte položku Zdieľať.Select the ellipsis (...) for the app that you want to share, and then select Share.

  Otvorenie obrazovky zdieľania

 3. Zadajte, s ktorými používateľmi alebo skupinami zabezpečenia chcete aplikáciu v službe Azure Active Directory zdieľať.Specify with which users or security groups in Azure Active Directory you want to share the app.

  Poznámka

  Aplikácie nemôžete zdieľať s distribučnou skupinou v organizácii ani s akýmkoľvek používateľom či skupinou mimo vašej organizácie.You can't share apps with a distribution group in your organization or with any users or groups outside your organization.

  Určenie používateľov

  Aplikáciu môžete tiež zdieľať s celou vašou organizáciou, aby ju všetci mohli spúšťať. Nebudú ju však môcť upravovať ani zdieľať.You can also share the app with your entire organization so that they can run the app, but they won't be able to modify or share it.

 4. (voliteľné) Ak chcete uľahčiť používateľom vyhľadanie vašej aplikácie, začiarknite políčko a odošlite im e-mailom pozvánku.(optional) To help users find your app, select the check box for sending them an email invitation.

  Pozvánka obsahuje prepojenie, ktoré môžu používatelia vybrať a tak spustiť aplikáciu.The invitation contains a link that users can select to run the app.

  • Ak používateľ vyberie prepojenie v počítači, aplikácia sa otvorí v službe Dynamics 365.If a user selects the link on a desktop computer, the app opens in Dynamics 365.
  • Ak používateľ vyberie prepojenie v mobilnom zariadení, aplikácia sa otvorí v mobilnej aplikácii PowerApps.If the user selects the link on a mobile device, the app opens in PowerApps Mobile.

  Ak udelíte používateľom povolenie na úpravu aplikácie, správa tiež obsahuje samostatné prepojenie, ktoré otvorí aplikáciu na úpravu v službe PowerApps Studio.If you grant users permission to modify the app, the message also contains a separate link to open the app for editing in PowerApps Studio.

  Bez ohľadu na to, či odošlete pozvánku, používatelia môžu spúšťať aplikáciu z prostredia aplikácií AppSource v službe Dynamics 365.Regardless of whether you send an invitation, users can run the app from AppSource on Dynamics 365. Používatelia, ktorí majú povolenie Môže upravovať, môžu tiež upraviť aplikáciu v rámci služby PowerApps.Users who have Can edit permission can also edit the app from within PowerApps.

 5. Zadajte povolenie pre každého používateľa alebo skupinu zabezpečenia a potom vyberte možnosť Uložiť.Specify the permission for each user or security group, and then select Save.

  • Môže používať: Používatelia môžu aplikáciu spúšťať, ale nemôžu ju zdieľať.Can use: Users can run the app but not share it.

  • Môže upravovať: Používatelia môžu aplikáciu spúšťať, upravovať a upravenú verziu zdieľať s inými používateľmi.Can edit: Users can run the app, modify it, and share the customized version to other users.

   Určenie povolení

  Ak chcete zmeniť povolenia pre používateľa alebo skupinu zabezpečenia, kliknite na šípku nadol vedľa povolenia, ktoré používateľ alebo skupina už má, a potom zadajte iné povolenie.To change permissions for a user or a security group, select the down arrow next to the permission that the user or group already has, and then specify a different permission.

  Ak chcete odstrániť všetky povolenia pre používateľa alebo skupinu, vyberte ikonu x pre daného používateľa alebo skupinu.To remove all permissions for a user or a group, select the x icon for that user or group.

Dôležité informácie o skupine zabezpečeniaSecurity-group considerations

 • Ak budete zdieľať aplikáciu so skupinou zabezpečenia, existujúci aj budúci členovia tejto skupiny budú mať špecifikované povolenia pre túto skupinu.If you share an app with a security group, existing members of that group and anyone who joins it will have the permission that you specify for that group. Každý, kto skupinu opustí, stratí toto povolenie, pokiaľ nepatrí do inej skupiny, ktorá prístup má, alebo nedostane povolenie ako jednotlivec.Anyone who leaves the group loses that permission unless they belong to a different group that has access or you give them permission as an individual.
 • Každý člen skupiny zabezpečenia má rovnaké povolenia pre aplikáciu ako celá skupina.Every member of a security group has the same permission for an app as the overall group does. Môžete však špecifikovať väčší rozsah povolení pre jedného alebo viacerých členov tejto skupiny a umožniť im tak väčšiu úroveň prístupu.However, you can specify greater permissions for one or more members of that group to allow them greater access. Môžete napríklad udeliť skupine zabezpečenia A povolenie Môže použiť, ale takisto môžete udeliť používateľovi B, ktorý patrí do tejto skupiny, povolenie Môže upravovať.For example, you can give Security Group A the Can use permission, but you can also give User B, who belongs to that group, Can edit permission. Každý člen skupiny zabezpečenia môže aplikáciu spustiť, ale len používateľ B ju môže upravovať.Every member of the security group can run the app, but only User B can edit it. Ak skupine zabezpečenia A udelíte povolenie Môže upravovať a používateľovi B povolenie Môže použiť, daný používateľ bude môcť aplikáciu aj upravovať.If you give Security Group A the Can edit permission and User B Can use permission, that user can still edit the app.

Spravovanie povolení entityManage entity permissions

Common Data Service for AppsCommon Data Service for Apps

Ak vytvárate aplikácie založené na službe Common Data Service (CDS) for Apps, musíte tiež zabezpečiť, aby používatelia, ktorí ju spustia, mali príslušné povolenia pre entitu alebo entity, na ktoré sa aplikácia vzťahuje.If you create an app based on Common Data Service (CDS) for Apps, you must also ensure that the users who will run it have the appropriate permissions for the entity or entities on which the app relies. Daní používatelia musia patriť do roly zabezpečenia, ktorá môžete vykonávať úlohy, ako je napríklad vytváranie, čítanie, zapisovanie alebo odstraňovanie príslušných záznamov.Specifically, those users must belong to a security role that can perform tasks such as creating, reading, writing, and/or deleting relevant records. V mnohých prípadoch sa hodí vytvoriť jednu alebo viac vlastných rolí zabezpečenia s presnými povoleniami, ktoré používatelia potrebujú na používanie aplikácií.In many cases, you'll want to create one or more custom security roles with the exact permissions that users need to use your apps. Používateľom môžete potom priradiť rolu alebo roly podľa potreby.You can then assign that role or roles to users as appropriate.

PožiadavkaPrerequisite

Na vykonanie nasledujúcich dvoch postupov, musíte mať povolenia správcu systému pre databázu služby CDS for Apps.To perform the next two procedures, you must have System administrator permissions for a CDS for Apps database.

Vytvorenie roly zabezpečeniaCreate a security role

 1. Prihláste sa do služby PowerApps a uistite sa, že sa nachádzate v rovnakom prostredí ako aplikácia, ktorú chcete zdieľať.Sign in to PowerApps, and make sure that you're in the same environment as the app that you want to share.

 2. V pravom hornom rohu vyberte ikonu ozubeného kolieska a potom vyberte položku Pokročilé prispôsobenia.In the upper-right corner, select the gear icon, and then select Advanced customizations.

  Otvorenie tably Pokročilé prispôsobenia

 3. Vyberte prepojenie Roly zabezpečenia.Select the Security roles link.

  Otvorenie prepojenia Roly zabezpečenia

 4. V časti Všetky roly vyberte možnosť Nové a potom zadajte alebo prilepte názov roly, ktorú vytvárate.Under All Roles, select New, and then type or paste a name for the role that you're creating.

  Vytvorenie roly zabezpečenia

 5. Výberom jednej alebo viacerých kariet nájdite entitu alebo entity, ktoré používa vaša aplikácia. Potom vyberte povolenia, pomocou ktorých chcete udeliť rolu zabezpečenia.Select one or more tabs to find the entity or entities that your app uses, and then select the permissions that you want to grant the security role.

  Nasledujúci obrázok napríklad zobrazuje, že rola zabezpečenia môže vytvárať, čítať, zapisovať a odstraňovať záznamy v entite Konto, ktorá sa zobrazuje na karte Hlavné záznamy.For example, this graphic shows that a security role can create, read, write, and delete records in the Account entity, which appears on the Core records tab.

  Určenie povolení

 6. Vyberte položku Uložiť a zavrieť.Select Save and Close.

Priradenie používateľa k roleAssign a user to a role

 1. Otvorte tablu Pokročilé prispôsobenia podľa predchádzajúceho postupu a potom vyberte prepojenie Používatelia.Open the Advanced customizations pane as the previous procedure describes, and then select the Users link.

  Prepojenie Používatelia

 2. Do pravého horného rohu zadajte alebo prilepte meno používateľa, ktorého chcete priradiť k role, a potom vyberte ikonu vyhľadávania.In the upper-right corner, type or paste the name of the user whom you want to assign to the role, and then select the search icon.

  Hľadanie používateľov

 3. Vo výsledkoch hľadania ukážte na požadovaný výsledok a potom začiarknite políčko, ktoré sa zobrazí.In the search results, point to the result that you want, and then select the check box that appears.

 4. Na hornom banneri vyberte možnosť Spravovať roly.In the top banner, select Manage roles.

 5. Zobrazí sa dialógové okno. Začiarknite políčka Používateľ služby Common Data Service a rolu, ktorú potrebujú používatelia pre vašu aplikáciu. Potom vyberte tlačidlo OK.In the dialog box that appears, select the check boxes for Common Data Service User and the role users need for your app, and then select OK.

  Priradenie používateľa k role

Služba Common Data Service (predchádzajúca verzia)Common Data Service (previous version)

Keď zdieľate aplikáciu, ktorá je založená na staršej verzii služby Common Data Service, musíte samostatne zdieľať povolenia na spustenie služby Common Data Service počas behu aplikácie.When you share an app that's based on an older version of the Common Data Service, you must share the runtime permission to the service separately. Ak na túto akciu nemáte povolenie, obráťte sa na správcu vášho prostredia.If you don’t have permission to do this, see your environment admin.