Zdieľanie excelových súborov používaných aplikáciouShare Excel data used by your app

Excelové údaje môžete zdieľať s používateľmi vašej aplikácie v cloudovom konte, akým je napríklad OneDrive.You can share Excel data with your app users in a cloud account, such as OneDrive.

Môžete napríklad vytvoriť aplikáciu, ktorá bude zobrazovať mená a telefónne čísla členov skupiny technickej podpory vo vašej spoločnosti.For example, you might create an app that shows the names and phone numbers of the technical-support group at your company. Informácie sú uložené v excelovom tabuľkovom hárku, ktorý umiestnite do priečinka v službe Dropbox.The information is stored in an Excel spreadsheet, which you put in a folder in Dropbox. Potom môžete tento priečinok zdieľať s používateľmi vašej aplikácie, aby si mohli mená a telefónne čísla zobraziť.You then share the folder with your app users so that they can see the names and phone numbers.

Údaje musíte zdieľať, aby mohli používatelia aplikáciu spustiť a dokonca aj upravovať.You must share the data so that users can run and even modify your app. Používatelia, ktorí nemajú povolenie zdieľať, neuvidia tieto údaje v excelovom súbore.Users who aren't given the sharing permissions won't see the data in the Excel file.

V tomto článku vám ukážeme, ako zdieľať údaje v excelovom tabuľkovom hárku pomocou služieb Dropbox, OneDrive a Google Drive.This topic shows you how to share data in an Excel spreadsheet using Dropbox, OneDrive, and Google Drive. Ak chcete vytvoriť aplikáciu, ktorá bude zobrazovať údaje z excelového súboru, prečítajte si článok Vytvorenie aplikácie z množiny údajov.To create an app that displays data from an Excel file, see Create an app from a set of data.

Zdieľanie údajov v službe DropboxShare data in Dropbox

 1. Prihláste sa do služby Dropbox pomocou rovnakého konta, ktoré ste použili na vytvorenie pripojenia zo služby PowerApps do služby Dropbox.Sign in to Dropbox using the same account that you used to create a connection from PowerApps to Dropbox.

 2. Vyberte priečinok, ktorý obsahuje excelový súbor a potom vyberte Zdieľať:Select the folder that contains the Excel file, and then select Share:

  Príkaz na zdieľanie

 3. V dialógovom okne zadajte e-mailové adresy, pomocou ktorých sa budú používatelia vašej aplikácie prihlasovať do služby Dropbox.In the dialog box, enter the email addresses with which your app users sign in to Dropbox.

  Zdieľanie v službe Dropbox

 4. Ak chcete, aby mohli používatelia pridávať, upravovať alebo odstraňovať údaje vo vašej aplikácii, vyberte Môže upraviť.If your app users will add, modify, or delete data in your app, select Can edit. V opačnom prípade vyberte Môže zobraziť.Otherwise, select Can view.

 5. Vyberte Zdielať.Select Share.

Ďalšie informácie nájdete v článku Zdieľanie priečinkov v službe Dropbox.For more information, see Sharing folders on Dropbox.

Zdieľanie údajov v službe OneDriveShare data in OneDrive

 1. Prihláste sa do služby OneDrive pomocou rovnakého konta, ktoré ste použili na vytvorenie pripojenia zo služby PowerApps do služby OneDrive.Sign in to OneDrive using the same account that you used when you created a connection from PowerApps to OneDrive.

 2. Vyberte priečinok, ktorý obsahuje súbor a potom vyberte Zdieľať:Select the folder that contains the file, and then select Share:

  Príkaz na zdieľanie

  Poznámka

  V službe OneDrive for Business zdieľajte samotný súbor, nie priečinok, ktorý ho obsahuje.In OneDrive for Business, share the file itself, not the folder that contains the file.

 3. V dialógovom okne vyberte Email.In the dialog box, select Email.

  Zdieľať prostredníctvom e-mailu

 4. Zadajte e-mailové adresy, pomocou ktorých sa používatelia vašej aplikácie budú prihlasovať do služby OneDrive a potom vyberte Zdieľať.Specify the email addresses with which your app users sign in to OneDrive, and then select Share.

  Zadanie používateľa

Ďalšie informácie nájdete v článku Zdieľanie súborov a priečinkov v službe OneDrive.For more information, see Share OneDrive files and folders.

Zdieľanie údajov v službe Google DriveShare data in Google Drive

 1. Prihláste sa do služby Google Drive pomocou rovnakého konta, ktoré ste použili na vytvorenie pripojenia zo služby PowerApps do Google Drive.Sign in to Google Drive using the same account with which you created a connection from PowerApps to Google Drive.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na priečinok obsahujúci excelový súbor a potom vyberte Zdieľať.Right-click the folder that stores your Excel file, and then select Share.

  Príkaz na zdieľanie

 3. V dialógovom okne zadajte e-mailové adresy, pomocou ktorých sa budú používatelia vašej aplikácie prihlasovať do služby Google Drive:In the dialog box, enter the email addresses with which your app users sign in to Google Drive:

  Zadanie používateľa

 4. Ak chcete, aby mohli používatelia pridávať, upravovať alebo odstraňovať údaje vo vašej aplikácii, vyberte v zozname povolení možnosť Môže upraviť.If your app users will add, modify, or delete data in your app, then select Can edit in the list of permissions. V opačnom prípade vyberte Môže zobraziť.Otherwise, select Can view.

 5. Vyberte Hotovo.Select Done.

Ďalšie informácie nájdete v článku Zdieľanie súborov a priečinkov v službe Google Drive.For more information, see Share Google Drive files and folders.

Známe obmedzeniaKnown limitations

Informácie o spôsoboch zdieľania údajov programu Excel v rámci organizácie získate v časti o známych obmedzeniach.For information about how to share Excel data within your organization, review these limitations.