Pripojenie do cloudového úložiska zo služby PowerAppsConnect to cloud-storage from PowerApps

Služba PowerApps ponúka niekoľko pripojení do cloudových úložísk.PowerApps offers several cloud-storage connections. Pomocou ktoréhokoľvek z týchto pripojení môžete uložiť excelový súbor a použiť informácie, ktoré obsahuje, v aplikácii.Using any of these connections, you can store an Excel file and use the information in it throughout your app. Medzi tieto pripojenia patria:These connections include:

Azure BlobAzure Blob BoxBox DropboxDropbox Google DriveGoogle Drive OneDriveOneDrive OneDrive
for Business
OneDrive
for Business
Ikona Ikona rozhrania API Ikona rozhrania API Ikona rozhrania API Ikona rozhrania API Ikona rozhrania API

PredpokladyPrerequisites

 • Excelový súbor s údajmi formátovanými ako tabuľka:An Excel file with the data formatted as a table:

  1. Otvorte excelový súbor a potom vyberte v údajoch, ktoré chcete použiť, ktorúkoľvek bunku.Open the Excel file, and then select any cell in the data that you want to use.
  2. Na karte Vkladanie vyberte položku Tabuľka.On the Insert tab, select Table.
  3. V dialógovom okne Uložiť ako tabuľka vyberte začiarkavacie políčko Tabuľka obsahuje hlavičky a potom kliknite na OK.In the Save as Table dialog box, select the My table has headers checkbox, and then select OK.
  4. Zmeny uložte.Save your changes.

Pripojenie do cloudového úložiskaConnect to the cloud storage connection

 1. Na lokalite powerapps.com rozbaľte položku Spravovať a vyberte možnosť Pripojenia:At powerapps.com, expand Manage, and select Connections:

  Výber pripojení

 2. Vyberte možnosť Nové pripojenie a zvoľte pripojenie do cloudového úložiska.Select New connection, and select your cloud storage connection. Vyberte napríklad OneDrive.For example, select OneDrive.

 3. Zobrazí sa výzva na zadanie používateľského mena a hesla konta cloudového úložiska.You are prompted for the user name and password of your cloud storage account. Zadajte tieto položky a potom vyberte Prihlásiť sa:Enter them, and then select Sign in:
  Zadanie používateľského mena a heslaEnter user name and password

  Pripojenie je pripravené na použitie s vašimi aplikáciami hneď po prihlásení.Once you are signed in, this connection is ready to be used within your apps.

 4. V aplikácii na karte Zobrazenie na páse s nástrojmi kliknite alebo ťuknite na Zdroje údajov.In your app, click or tap Data sources on the View tab of the ribbon. V pravej table kliknite alebo ťuknite na položku Pridať zdroj údajov, kliknite alebo ťuknite na pripojenie cloudového úložiska a potom vyberte excelovú tabuľku.In the right-hand pane, click or tap Add a data source, click or tap your cloud-storage connection, and then choose the Excel table.

 5. Vyberte možnosť Pripojiť.Select Connect.

  Tabuľka je uvedená v zozname ako zdroj údajov:The table is listed as a data source:

  Výber excelovej tabuľky

  Poznámka

  Nezabudnite, že excelové údaje musia byť formátované ako tabuľka.Remember, the Excel data must be formatted as a table.

Použitie excelových údajov v aplikáciiUsing the Excel data in your app

 1. Na karte Vkladanie vyberte možnosť Galéria a potom vyberte ovládací prvok galérie S textom.On the Insert tab, select Gallery, and then select a With text gallery control.

 2. Vlastnosť galérie Items nastavte na excelovú tabuľku.Set the Items property of the gallery to your Excel table. Ak ste napríklad pomenovali excelovú tabuľku Table1, nastavte vlastnosť na hodnotu Table 1:For example, if your Excel table is named Table1, then set it to Table1:

  Vlastnosť galérie Items

  Galéria sa automaticky aktualizuje informáciami z excelovej tabuľky.The gallery is automatically updated with information from your Excel table.

 3. V galérii vyberte druhý alebo tretí ovládací prvok Označenie.In the gallery, select the second or third Label control. Podľa predvoleného nastavenia sa vlastnosť Text druhého a tretieho označenia automaticky nastaví na ThisItem.something.By default, you see the Text property of the second and third labels is automatically set to ThisItem.something. Tieto označenia môžete nastaviť pre každý stĺpec v tabuľke.You can set these labels to any column in your table.

  V nasledujúcom príklade je druhé označenie nastavené na ThisItem.Name a tretie označenie je nastavené na ThisItem.Notes:In the following example, the second label is set to ThisItem.Name and the third label is set to ThisItem.Notes:

  Druhé označenie

  Tretie označenie

  Ukážka výstupu:Sample output:
  Druhé a tretie označenie

Poznámka

Prvé pole je v skutočnosti ovládací prvok obrázka.The first box is actually an image control. Ak v excelovej tabuľke obrázok nemáte, môžete ovládací prvok obrázka odstrániť a nahradiť ho označením.If you don't have an image in your Excel table, then you can delete the image control, and add a label in its place. Dobrým zdrojom informácií je článok Pridávanie a konfigurácia ovládacích prvkov.Add and configure controls is a good resource.

Ďalšie podrobnosti a príklady nájdete v článku Princípy tabuliek a záznamov.Understand tables and records provides more details and some examples.

Zdieľanie aplikácieSharing your app

S ostatnými môžete v rámci organizácie zdieľať svoje aplikácie, prostriedky, akými sú napríklad konektory, a údaje.You can share your app, your resources such as connectors, and your data with others in your organization.

Ak zdieľate priečinok v službe Dropbox, tento zdieľaný priečinok musí byť pripojený ku kontu používateľa služby Dropbox.If you're sharing a folder in Dropbox, the shared folder must be attached to the user's Dropbox account.

V prípade konektorov obsahujúcich excelové súbory existujú určité obmedzenia.There are certain limitations with connectors involving Excel files.

Známe obmedzeniaKnown limitations

Ak sa v aplikácii pokúšate vytvoriť excelové pripojenie a zobrazí sa správa Typ údajov nie je podporovaný alebo Údaje nie sú naformátované ako tabuľka, naformátujte údaje ako tabuľku.If Data type unsupported or Not formatted as a table appears when you try to use an Excel connection in your app, format the data as a table.

Ak excelové údaje obsahujú vypočítaný stĺpec, nemôžete ich použiť na vytvorenie aplikácie a nemôžete ich ani pridať do existujúcej aplikácie.If your Excel data includes a calculated column, you can't use it to build an app, and you can’t add that data to an existing app.

Zdieľanie excelových tabuliekSharing Excel tables

Zdieľanie údajov v excelovom súbore:To share data in an Excel file:

 • V službe OneDrive for Business zdieľajte samotný súbor.In OneDrive for Business, share the file itself.
 • V službe OneDrive zdieľajte priečinok obsahujúci súbor a pre všetky médiá zadajte cesty, nie URL adresy.In OneDrive, share the folder that contains the file, and specify file paths, not URLs, for any media.
 • V službách Dropbox a Google Drive zdieľajte buď súbor, alebo priečinok.In Dropbox or Google Drive, share either the file or the folder.

Pozrite si všetky dostupné pripojenia.See all the available connections.
Zistite, ako do aplikácií pridať pripojenia a zdroje údajov.Learn how to add connections and add a data source to your apps.
Pomocou tabuľkových zdrojov údajov pochopte princípy tabuliek a záznamov.Understand tables and records with tabular data sources.
Medzi ďalšie prostriedky galérie patria články o zobrazení zoznamu položiek a zobrazení obrázkov a textu v galérii.Some additional gallery resources include Show a list of items and Show images and text in a gallery.