Pridanie údajového pripojenia do plátnovej aplikácie v službe PowerAppsAdd a data connection to a canvas app in PowerApps

V službe PowerApps môžete údajové pripojenie pridať do existujúcej plátnovej aplikácie alebo do úplne novej vytváranej aplikácie.In PowerApps, add a data connection to an existing canvas app or to an app that you're building from scratch. Aplikácia sa môže pripojiť k službám SharePoint, Salesforce, OneDrive alebo k mnohým ďalším zdrojom údajov.Your app can connect to SharePoint, Salesforce, OneDrive, or many other data sources.

Váš ďalší krok po prečítaní tohto článku bude v aplikácii zobraziť a spravovať údaje z daného zdroja údajov tak, ako v týchto príkladoch:Your next step after this article is to display and manage data from that data source in your app, as in these examples:

 • Pripojte sa k službe OneDrive a spravujte údaje v zošite programu Excel vo svojej aplikácii.Connect to OneDrive, and manage data in an Excel workbook in your app.
 • Pripojte sa k službe Twilio a pošlite zo svojej aplikácie správu SMS.Connect to Twilio, and send an SMS message from your app.
 • Pripojte sa k SQL Serveru a aktualizujte tabuľku z aplikácie.Connect to SQL Server, and update a table from your app.

PredpokladyPrerequisites

Zaregistrujte sa do PowerApps a potom sa prihláste pomocou rovnakých poverení, ktoré ste použili pri registrácii.Sign up for PowerApps, and then sign in by providing the same credentials that you used to sign up.

Pridať zdroj údajovAdd a data source

 1. Na karte Domov ukážte myšou na dlaždicu Začnite úplne od začiatku a vyberte položku Vytvoriť túto aplikáciu.On the Home tab, hover over the Start from blank tile, and then select Make this app.

  Vytvorenie aplikácie úplne od začiatku

 2. Ak sa zobrazí dialógové okno Vitajte v aplikácii PowerApps Studio, vyberte možnosť Preskočiť.If the Welcome to PowerApps Studio dialog box appears, select Skip.

 3. Na prostrednej table kliknite alebo ťuknite na možnosť Pripojiť k údajom.In the center pane, click or tap connect to data.

 4. Ak zoznam pripojení na table Údaje zahŕňa požadované pripojenie, vyberte ho a pridajte ho tak do aplikácie.If the list of connections in the Data pane includes the one that you want, select it to add it to the app. V opačnom prípade prejdite na ďalší krok.Otherwise, skip to the next step.

  Pridanie zdroja údajov

 5. Výberom položky Nové pripojenie zobrazte zoznam konektorov.Select New connection to display a list of connectors.

  Pridanie pripojenia

 6. Prechádzajte zoznamom konektorov, kým nenájdete požadovaný typ pripojenia (napríklad Office 365 Outlook), a potom ho vyberte.Scroll through the list of connectors until the type of connection that you want to create appears (for example, Office 365 Outlook), and then select it.

  Výber pripojenia

 7. Výberom možnosti Vytvoriť vytvorte pripojenie a pridajte ho do aplikácie.Select Create to both create the connection and add it to your app.

  Niektoré konektory, napríklad Office 365 Outlook, nevyžadujú žiadne ďalšie kroky, takže pomocou nich môžete hneď začať zobrazovať údaje.Some connectors, such as Office 365 Outlook, require no additional steps, and you can show data from them immediately. V prípade iných konektorov sa zobrazí výzva na zadanie prihlasovacích údajov, zadanie konkrétnej množiny údajov alebo na vykonanie iných potrebných krokov.Other connectors prompt you to provide credentials, specify a particular set of data, or perform other steps. SharePoint a SQL Server môžete napríklad začať používať až po zadaní ďalších informácií.For example, SharePoint and SQL Server require additional information before you can use them.

Pridanie ďalšieho zdroja údajovAdd another data source

 1. Pridajte ovládací prvok, ku ktorému chcete pridať zdroj údajov.Add a control to which you want to add a data source.

  Ovládací prvok musí mať vlastnosť Items (ako galérie a zoznamy) alebo vlastnosť Item (ako formuláre).The control must have an Items property, as galleries and listboxes do, or an Item property, as a form does.

 2. Na table Údaje (ktoré sa otvorí automaticky) otvorte zoznam v časti Zdroj údajov a potom vyberte položku Pridať zdroj údajov.In the Data pane (which opens automatically), open the list under Data source, and then select Add a data source.

 3. Postupujte podľa predchádzajúceho postupu od kroku 4.Follow the previous procedure, starting with step 4.

Identifikácia alebo zmena zdroja údajovIdentify or change a data source

Ak aktualizujete aplikáciu, možno budete musieť identifikovať alebo zmeniť zdroj údajov, ktorý sa zobrazí v galérii, formulári alebo inom ovládacom prvku.If you're updating an app, you might need to identify or change the source of data that appears in a gallery, a form, or another control. Možno tak budete musieť identifikovať zdroj údajov, keď aktualizujete aplikáciu, ktorú vytvoril niekto iný alebo ktorú ste vytvorili vy, ale dávno.For example, you might need to identify a data source as you update an app that someone else created or you that you created long ago.

 1. Vyberte ovládací prvok, ktorého zdroj údajov chcete identifikovať alebo zmeniť.Select the control for which you want to identify or change the data source.

  Vyberte napríklad galériu (nie ovládací prvok v rámci galérie) tak, že na ňu kliknete alebo ťuknete v hierarchickom zozname obrazoviek a ovládacích prvkov pri ľavom okraji.For example, select a gallery (not a control within the gallery) by clicking or tapping it in the hierarchical list of screens and controls near the left edge.

  Názov zdroja údajov sa zobrazí na pravej table na karte Vlastnosti.The name of the data source appears on the Properties tab of the right-hand pane.

 2. Vyberte zdroj údajov, ktorý chcete zmeniť alebo o ktorom chcete zobraziť viac informácií.Select the data source to change it or to show more information about it.

  Tabla Údaje

 3. AK chcete zdroj údajov zmeniť, otvorte zoznam zdrojov údajov a vyberte alebo vytvorte iný zdroj.To change the data source, open the list of data sources, and then select or create another source.

  Tabla Údaje

Ďalšie krokyNext steps