Vytvorenie plátnovej aplikácie zo šablóny v aplikácii Power AppsCreate a canvas app from a template in Power Apps

Vytvorte plátnovú aplikáciu automaticky na základe šablóny so špecifickým účelom, ako napríklad sledovanie rozpočtu a plánovanie dovoleniek, a potom aplikáciu spustite, aby ste sa oboznámili s jej predvoleným správaním.Create a canvas app automatically based on a template for a specific scenario, such as tracking budgets and scheduling vacations, and then run the app to understand its default behavior.

Ak chcete vytvoriť aplikáciu zo šablóny, potrebujete konto na cloudovom úložisku (ako napríklad Dropbox, OneDrive alebo Google Drive), kde sa budú ukladať ukážkové údaje šablóny.To create an app from a template, you need a cloud-storage account (such as DropBox, OneDrive, or Google Drive) to store the template's sample data.

Ak nemáte licenciu na Power Apps, môžete sa bezplatne zaregistrovať.If you don't have a license for Power Apps, you can sign up for free.

Vytvorenie aplikácieCreate an app

 1. Prihláste sa do Power Apps.Sign in to Power Apps.

 2. V časti Vytvoriť vlastnú aplikáciu ukážte na položku Začnite s údajmi a potom kliknite alebo ťuknite na možnosť Vytvoriť túto aplikáciu.Under Make your own app, hover over Start from data, and then click or tap Make this app.

  Dlaždica Vytvoriť túto aplikáciu

 3. Na dlaždici Šablóny aplikácií kliknite alebo ťuknite na položku Rozloženie pre telefón alebo Rozloženie pre tablet.On the App templates tile, click or tap Phone layout or Tablet layout.

  Dlaždica Aplikácia zo šablóny

 4. V zozname šablón kliknite alebo ťuknite na šablónu a potom kliknite alebo ťuknite na položku Použiť (v blízkosti pravého dolného rohu).In the list of templates, click or tap a template, and then click or tap Use (near the lower-right corner).

  Otvorenie šablóny Power Apps

  Do vášho konta cloudového úložiska sa skopírujú vzorové údaje, vytvorí sa aplikácia a zobrazí sa jej domovská stránka.The sample data is copied to your cloud-storage account, the app is created, and its home page appears.

Spustenie aplikácieRun the app

Aplikácia zo šablóny sa otvorí v predvolenom pracovnom priestore, kde sa budete z najväčšej časti venovať jej prispôsobovaniu.An app from a template opens in the default workspace, where you'll spend most of your time customizing. Než v aplikácii vykonáte akékoľvek úpravy, zoznámte sa s tým, ako aplikácia funguje v režime ukážky.Before you make any changes to the app, explore how the app works in Preview mode.

 1. Stlačením klávesa F5 (prípadne kliknutím alebo ťuknutím na šípku doprava v pravom hornom rohu) otvorte aplikáciu v režime ukážky.Press F5 (or click or tap the right arrow in the upper-right corner) to open the app in Preview mode.

  Tlačidlo na otvorenie režimu ukážky

  Aplikácia sa vyplní vzorovými údajmi, čo umožňuje vyskúšať jej fungovanie.The app is populated with sample data to demonstrate the functionality of the app. Aplikácia Cost Estimator napríklad obsahuje údaje na vytváranie stretnutí s klientmi a na odhadovanie nákladov na inštaláciu rôznych podlahových krytín v miestnosti určitej veľkosti.For example, the Cost Estimator app contains data for creating appointments and estimating the cost of installing a specific flooring product in a room of a particular size.

 2. Vytváraním, aktualizovaním a odstraňovaním ukážkových údajov sa oboznámte s predvoleným správaním aplikácie a potom skontrolujte, či údaje v konte cloudového úložiska obsahujú vykonané zmeny.Explore the app's default behavior by creating, updating, and deleting sample data, and then verify that the data in your cloud-storage account reflects your changes.

  Môžete to urobiť napríklad tak, že v aplikácii Cost Estimator naplánujete stretnutie s klientom a vytvoríte odhad nákladov.For example, make an appointment, and create a cost estimate in the Cost Estimator app.

 3. Stlačte kláves Esc (prípadne kliknite alebo ťuknite na ikonu X v pravom hornom rohu) a vráťte sa do predvoleného pracovného priestora.Return to the default workspace by pressing Esc (or by clicking or tapping the X icon near the upper-right corner).

Ďalšie krokyNext steps

 1. Stlačte Ctrl-S, aplikáciu pomenujte a potom ju kliknutím alebo ťuknutím na položku Uložiť uložte do cloudu.Press Ctrl-S, give your app a name, and then click or tap Save to save your app to the cloud.

 2. Zdieľajte aplikáciu s ďalšími používateľmi vo svojej organizácii.Share your app with other people in your organization.

Dôležité

Nezabudnite najprv skontrolovať, či ľudia, s ktorými aplikáciu zdieľate, majú prístup k potrebným údajom.Before you share an app, make sure that the people with whom you're sharing it have access to the data. Excelový hárok alebo iný súbor je potrebné zdieľať v konte cloudového úložiska.For example, you must share an Excel or other file in a cloud-storage account.