Základné vlastnosti v PowerAppsCore properties in PowerApps

Nastavujú, či sa používateľovi zobrazí ovládací prvok a či ho môže používať.Configure whether the user can see and interact with a control.

VlastnostiProperties

Default – predvolená hodnota ovládacieho prvku predtým, než ju používateľ zmení.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

DelayOutput – pri nastavení hodnoty true oneskorí akciu pri zadávaní textu.DelayOutput – Set to true to delay action during text input.

DisplayMode – k dispozícii sú hodnoty Edit, View, a Disabled.DisplayMode – Values can be Edit, View, or Disabled. Určuje, či ovládací prvok umožňuje vstup používateľa (Edit, Úpravy), iba zobrazuje údaje (View, Zobrazenie) alebo je zakázaný (Disabled, Zakázané).Configures whether the control allows user input (Edit), only displays data (View) or is disabled (Disabled). V režime View budú vstupné ovládacie prvky, ako je Vstup textu, Rozbaľovací zoznam, Výber dátumu, zobrazovať len textové hodnoty. Nebudú vykresľovať žiadne interaktívne prvky ani dekorácie.In View mode, input controls such as Text input, Drop down, Date Picker will only display the text value and will not render any interactive elements or decorations. Vďaka tomu sú vhodné do formulárov alebo ako výstup umožňujúci čítanie.This makes them suitable to be displayed in Forms or as readable output.

Items – zdroj údajov zobrazený v ovládacích prvkoch ako je galéria, zoznam alebo graf.Items – The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

OnChange – spôsob reakcie aplikácie na zmenu hodnoty ovládacieho prvku používateľom (napríklad pri presunutí jazdca).OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnSelect – spôsob reakcie aplikácie na ťuknutie alebo kliknutie používateľa na ovládací prvok.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

Reset – určuje, či sa ovládací prvok vráti na predvolenú hodnotu.Reset – Whether a control reverts to its default value. Pozrite si aj Reset (funkcia).Also see the Reset function.

Text – text, ktorý sa v ovládacom prvku zobrazuje alebo ktorý zadáva do ovládacieho prvku používateľ.Text – Text that appears on a control or that the user types into a control.

Tooltip – vysvetľujúci text, ktorý sa zobrazí, keď používateľ prejde myšou na ovládací prvok.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Value – hodnota vstupného ovládacieho prvku.Value – The value of an input control.

Visible – možnosť zobrazenia alebo skrytia ovládacieho prvku.Visible – Whether a control appears or is hidden.