Ovládací prvok Pridať obrázok v PowerAppsAdd picture control in PowerApps

Urobí fotografiu alebo načíta obrázky z miestneho zariadenia.Takes a photo or loads images from the local device.

PopisDescription

Pomocou tohto ovládacieho prvku môže používateľ snímať fotografie alebo nahrávať súbory obrázkov zo svojho zariadenia a aktualizovať tak zdroj údajov.With this control users can take photos or upload image files from their device and update the data source with this content. Na mobilnom zariadení sa používateľovi zobrazí dialóg tohto zariadenia, prostredníctvom ktorého si používateľ zvolí, či chce nasnímať novú fotografiu alebo vybrať existujúcu.On a mobile device the user is presented with the device's choice dialog to choose between taking a photo or selecting one already available.

Tento ovládací prvok je zoskupený z dvoch ovládacích prvkov: Obrázok a tlačidlo Pridať médiá.This control is a grouped control containing two controls: an Image and an Add media button. Ovládací prvok Obrázok zobrazuje nahraný obrázok (alebo zástupný obrázok, ak obrázok nie je nahraný).The Image control shows the uploaded image or a placeholder if no image has been uploaded. Tlačidlo Pridať médiá zobrazuje výzvu na nahranie obrázka.The Add media button prompts for an image to be uploaded.

Vlastnosti ovládacieho prvku Obrázok nájdete v referenčných informáciách o ovládacom prvku Obrázok.See the Image control reference for Image properties.

Vlastnosti tlačidla Pridať médiáAdd media button properties

AccessibleLabel – označenie pre čítačky obrazovky.AccessibleLabel – Label for screen readers. Malo by popisovať účel pridania obrázka.Should describe the purpose of adding a picture.

Align – vodorovné umiestnenie textu vo vzťahu ku stredu ovládacieho prvku.Align – The location of text in relation to the horizontal center of its control.

BorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – štýl orámovania ovládacieho prvku Solid (Plné), Dashed (Prerušované), Dotted (Bodkované) alebo None (Žiadne).BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – hrúbka ohraničenia ovládacieho prvku.BorderThickness – The thickness of a control's border.

ChangePictureText – text, ktorý sa zobrazí na tlačidle po nahraní obrázka.ChangePictureText – Text that appears on the button when an image has been uploaded.

Color – farba textu v ovládacom prvku.Color – The color of text in a control.

DisabledBorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku v prípade, že je vlastnosť DisplayMode nastavená na Disabled (Zakázané).DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor – farba textu ovládacieho prvku v prípade, že je vlastnosť DisplayMode nastavená na Disabled (Zakázané).DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill – farba pozadia ovládacieho prvku v prípade, že je vlastnosť DisplayMode nastavená na Disabled (Zakázané).DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisplayMode – údaj o tom, či ovládací prvok umožňuje vstup používateľa (Edit), iba zobrazuje údaje (View) alebo je zakázaný (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Chyba - ak nastane problém s nahrávaním obrázka, táto vlastnosť bude obsahovať príslušnú správu o chybe.Error - If there is a problem uploading an image, this property will contain an appropriate error string.

Fill – farba pozadia ovládacieho prvku.Fill – The background color of a control.

FocusedBorderColor – farba orámovania zameraného ovládacieho prvku.FocusedBorderColor – The color of a control's border when the control is focused.

FocusedBorderThickness – hrúbka orámovania zameraného ovládacieho prvku.FocusedBorderThickness – The thickness of a control's border when the control is focused.

Font – názov skupiny písiem pre zobrazenie textu.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight – hrúbka textu v ovládacom prvku: Tučné písmo, polotučného, Normal, alebo ľahšie.FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height – vzdialenosť medzi horným a dolným okrajom ovládacieho prvku.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku pri umiestnení ukazovateľa myši na ovládací prvok.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor – farba textu v ovládacom prvku pri umiestnení ukazovateľa myši na ovládací prvok.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill – farba pozadia ovládacieho prvku pri umiestnení ukazovateľa myši na ovládací prvok.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic – možnosť zobrazenia textu v ovládacom prvku kurzívou.Italic – Whether the text in a control is italic.

Media – identifikátor klipu, ktorý prehráva ovládací prvok zvuku alebo videa.Media – An identifier for the clip that an audio or video control plays.

OnChange – spôsob reakcie aplikácie na zmenu hodnoty ovládacieho prvku používateľom (napríklad pri presunutí posúvača).OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnSelect – spôsob reakcie aplikácie na ťuknutie alebo kliknutie na ovládací prvok používateľom.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

Padding – vzdialenosť medzi textom tlačidla importu alebo exportu a okrajmi tohto tlačidla.Padding – The distance between the text on an import or export button and the edges of that button.

PressedBorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku po ťuknutí alebo kliknutí na ovládací prvok používateľom.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor – farba textu v ovládacom prvku po ťuknutí alebo kliknutí na ovládací prvok používateľom.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill – farba pozadia ovládacieho prvku po ťuknutí alebo kliknutí na ovládací prvok používateľom.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

Reset – určuje, či sa ovládací prvok vráti na predvolenú hodnotu.Reset – Whether a control reverts to its default value.

Size – veľkosť písma textu zobrazeného v ovládacom prvku.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough – možnosť zobrazenia prečiarknutého textu v ovládacom prvku.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

TabIndex – príkaz na navigáciu pomocou klávesnice vo vzťahu k iným ovládacím prvkom.TabIndex – Keyboard navigation order in relation to other controls.

Text – text, ktorý sa zobrazí na tlačidle, ak sa obrázok nenahrá.Text – Text that appears on the button when an image has not been uploaded.

Tooltip – vysvetľujúci text, ktorý sa zobrazí, keď používateľ ukáže myšou na ovládací prvok.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Underline – možnosť zobrazenia podčiarknutého textu v ovládacom prvku.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

VerticalAlign – zvislé umiestnenie textu vo vzťahu k stredu ovládacieho prvku.VerticalAlign – The location of text on a control in relation to the vertical center of that control.

Visible – možnosť zobrazenia alebo skrytia ovládacieho prvku.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – vzdialenosť medzi ľavým a pravým okrajom ovládacieho prvku.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – vzdialenosť medzi ľavým okrajom ovládacieho prvku a ľavým okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadradený kontajner nepoužíva).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – vzdialenosť medzi horným okrajom ovládacieho prvku a horným okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadriadený kontajner nepoužíva).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Patch( ZdrojÚdajov; ZákladnýZáznam; ZáznamZmeny )Patch( DataSource; BaseRecord; ChangeRecord )

PríkladyExamples

 1. Pridajte ovládací prvok Pridať obrázok a potom naň trikrát kliknite.Add an Add picture control, and then triple-click it.

  Pozrite sa, ako pridať, pomenovať a nakonfigurovať ovládací prvok.Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. V dialógovom okne Otvoriť kliknite alebo ťuknite na položku súboru s obrázkom a potom kliknite alebo ťuknite na položku Otvoriť.In the Open dialog box, click or tap an image file, and then click or tap Open.

 3. Pridajte ovládací prvok Tlačidlo, presuňte ho pod ovládací prvok Pridať obrázok a pre vlastnosť OnSelect ovládacieho prvku Tlačidlo zadajte tento vzorec:Add a Button control, move it under the Add picture control, and set the OnSelect property for the Button control to this formula:
  Collect(MyPix; AddMediaButton1.Media)Collect(MyPix; AddMediaButton1.Media)

  Prečítajte si ďalšie informácie o funkcii Collect a iných funkciách.Want more information about the Collect function or other functions?

 4. Pridajte ovládací prvok Galéria obrázkov a jeho vlastnosti Items nastavte na MyPix.Add an Image gallery control, and set its Items property to MyPix.

 5. Stlačte kláves F5 a potom kliknite alebo ťuknite na ovládací prvok Tlačidlo.Press F5, and then click or tap the Button control.

  Obrázok z ovládacieho prvku Pridať obrázok sa zobrazí v ovládacom prvku Galéria obrázkov.The image from the Add picture control appears in the Image gallery control. Ak obrázok nemá rovnaký pomer strán ako ovládací prvok Obrázok, nastavte v ovládacom prvku Galéria obrázkov vlastnosť ImagePosition ovládacieho prvku Obrázok na Fit.If your image doesn't have the same aspect ratio as the Image control in the Image gallery control, set the ImagePosition property of the Image control to Fit.

 6. Kliknite alebo ťuknite na ovládací prvok Pridať obrázok, potom na iný súbor obrázka a nakoniec kliknite alebo ťuknite na Otvoriť. Potom kliknite alebo ťuknite na ovládací prvok Tlačidlo, ktorý ste predtým pridali.Click or tap the Add picture control, click or tap another image file, click or tap Open, and then click or tap the Button control that you added.

  Druhý obrázok sa objaví v ovládacom prvku Galéria obrázkov.The second image appears in the Image gallery control.

 7. (voliteľné) Zopakujte predchádzajúci krok jeden alebo viackrát a potom sa stlačením klávesu Esc vráťte do predvoleného pracovného priestoru.(optional) Repeat the previous step one or more times, and then return to the default workspace by pressing Esc.

Obrázky môžete ukladať miestne pomocou funkcie SaveData, alebo môžete pomocou funkcie Patch aktualizovať zdroj údajov.Use the SaveData function to save the images locally or the Patch function to update a data source.

Pokyny na zjednodušenie ovládaniaAccessibility guidelines

Platia rovnaké pokyny ako pre ovládacie prvky Tlačidlo a Obrázok.The same guidelines for Button and Image apply. Zvážte tiež nasledujúce skutočnosti:In addition, consider the following:

Farebný kontrastColor contrast

 • Tlačidlo Pridať médiá musí mať dostatočný kontrast medzi textom a pozadím.Add media button must have adequate contrast between its text and background. Keďže nahraný obrázok môže mať rôzne farby, na tlačidle Pridať médiá použite vlastnosť Fill s nastavenou nepriehľadnosťou, aby sa zaistil konzistentný kontrast.Since the uploaded image may have varying colors, use an opaque Fill on the Add media button to ensure consistent contrast.

Podpora čítačiek obrazovkyScreen reader support

 • Tlačidlo Pridať médiá musí mať vlastnosti Text a ChangePictureText vyzývajúce používateľa na pridanie alebo zmenu obrázka.Add media button must have Text and ChangePictureText that prompts the user to add or change a picture.

Podpora klávesniceKeyboard support

 • Vlastnosť TabIndex tlačidla Pridať médiá musí byť nastavená na nulu alebo väčšiu hodnotu, aby používatelia klávesnice mohli na tlačidlo prejsť.Add media button must have TabIndex of zero or greater so that keyboard users can navigate to it.
 • Tlačidlo Pridať médiá musí mať zreteľne viditeľné indikátory zamerania.Add media button must have clearly visible focus indicators. Dosiahnete to použitím vlastností FocusedBorderColor a FocusedBorderThickness.Use FocusedBorderColor and FocusedBorderThickness to achieve this.