Vlastnosti veľkosti a umiestnenia v službe PowerAppsSize and location properties in PowerApps

PrehľadOverview

Umožňujú nakonfigurovať, aký veľký má byť ovládací prvok (alebo jeho prvok) a kde sa má nachádzať vo vzťahu k obrazovke.Configure how big a control (or an element of a control) is and where it is in relation to the screen it's on.

PozíciaPosition

X – vzdialenosť medzi ľavým okrajom ovládacieho prvku a ľavým okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadradený kontajner nepoužíva).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container). V prípade ovládacieho prvku Karta nachádzajúceho sa v kontajneri s viacerými stĺpcami určuje táto vlastnosť stĺpec, v ktorom sa karta nachádza.For a Card control in a container that has multiple columns, this property determines the column in which the card appears.

Y – vzdialenosť medzi horným okrajom ovládacieho prvku a horným okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadriadený kontajner nepoužíva).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container). V prípade ovládacieho prvku Karta nachádzajúceho sa v kontajneri v s viacerými riadkami určuje táto vlastnosť riadok, v ktorom sa karta nachádza.For a Card control in a container that has multiple rows, this property determines the row in which the card appears.

VeľkosťSize

Height – vzdialenosť medzi horným a dolným okrajom ovládacieho prvku.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

AutoHeight – určuje, či sa výška označenia automaticky zväčší v prípade, že vlastnosť Text obsahuje viac znakov, ako je možné v ovládacom prvku zobraziť.AutoHeight – Whether a label automatically increases its height if its Text property contains more characters than the control can show.

Width – vzdialenosť medzi ľavým a pravým okrajom ovládacieho prvku.Width – The distance between a control's left and right edges.

WidthFit – určuje, či sa ovládací prvok automaticky roztiahne vo vodorovnom smere, aby vyplnil prázdne miesto ovládacieho prvku kontajnera, akým je napríklad ovládací prvok Formulár na úpravy.WidthFit – Whether a control automatically grows horizontally to fill any empty space of a container control such as an Edit form control. Ak majú viaceré karty nastavenú túto vlastnosť na hodnotu true, priestor sa medzi nimi rozdelí.If multiple cards have this property set to true, the space is divided between them. Ďalšie informácie nájdete v článku Princípy rozloženia údajových formulárov.For more information, see Understand data form layout.

  • Vzťahuje sa na ovládací prvok KartaApplies to Card

Pridanie výplnePadding

Padding – vzdialenosť medzi textom tlačidla importu alebo exportu a okrajmi tohto tlačidla.Padding – The distance between the text on an import or export button and the edges of that button.

PaddingBottom – vzdialenosť medzi textom v ovládacom prvku a dolným okrajom tohto prvku.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft – vzdialenosť medzi textom v ovládacom prvku a ľavým okrajom rovnakého prvku.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight – vzdialenosť medzi textom v ovládacom prvku a pravým okrajom tohto prvku.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop – vzdialenosť medzi textom v ovládacom prvku a horným okrajom tohto prvku.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PolomerRadius

RadiusBottomLeft – polomer zaoblenia ľavého dolného rohu ovládacieho prvku.RadiusBottomLeft – The degree to which the bottom-left corner of a control is rounded.

RadiusBottomRight – polomer zaoblenia pravého dolného rohu ovládacieho prvku.RadiusBottomRight – The degree to which the bottom-right corner of a control is rounded.

RadiusTopLeft – polomer zaoblenia ľavého horného rohu ovládacieho prvku.RadiusTopLeft – The degree to which the top-left corner of a control is rounded.

RadiusTopRight – polomer zaoblenia pravého horného rohu ovládacieho prvku.RadiusTopRight – The degree to which the top-right corner of a control is rounded.