Ovládací prvok Zoznam v PowerAppsList Box control in PowerApps

Zoznam, v ktorom môže používateľ vybrať jednu alebo viacero položiek.A list in which the user can select one or multiple items.

PopisDescription

Ovládací prvok Zoznam vždy zobrazuje všetky dostupné možnosti (na rozdiel od ovládacieho prvku Rozbaľovací zoznam) a používateľ v ňom môže vybrať viac položiek naraz (na rozdiel od ovládacieho prvku Prepínač).A List Box control always shows all available choices (unlike a Drop down control) and in which the user can choose more than one item at a time (unlike a Radio control).

Základné vlastnostiKey properties

Default – pôvodná hodnota ovládacieho prvku predtým, než ju používateľ zmení.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

Items – zdroj údajov zobrazený v ovládacích prvkoch, ako sú Galéria, Zoznam alebo Graf.Items – The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

Vybraté – údajový záznam, ktorý predstavuje vybratej položky.Selected – The data record that represents the selected item.

Keď pridáte galériu, zoznam alebo graf, zoznam vlastností predvolene zobrazí zdroj údajov Položky, aby ste mohli jednoducho špecifikovať údaje, ktoré by nový ovládací prvok mal zobrazovať.When you add a gallery, a list, or a chart, the property list shows Items by default so that you can easily specify the data that the new control should show. Môžete napríklad nastaviť zdroj údajov Položky galérie na kartu Konto na lokalite Salesforce, na tabuľku s názvom Inventár, ktorý ste vytvorili v Exceli a nahrali do cloudu, alebo na zoznam lokality SharePoint s názvom ConferenceSpeakers.For example, you might set the Items property of a gallery to the Account table in Salesforce, a table named Inventory that you created in Excel and uploaded to the cloud, or a SharePoint list named ConferenceSpeakers.

Ďalšie vlastnostiAdditional properties

AccessibleLabel – označenie pre čítačky obrazovky.AccessibleLabel – Label for screen readers.

BorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – štýl orámovania ovládacieho prvku Solid (Plné), Dashed (Prerušované), Dotted (Bodkované) alebo None (Žiadne).BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – hrúbka ohraničenia ovládacieho prvku.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Color – farba textu ovládacieho prvku.Color – The color of text in a control.

DisplayMode – údaj o tom, či ovládací prvok umožňuje zadávanie používateľom (Edit), iba zobrazuje údaje (View) alebo je zakázaný (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku v prípade, že je vlastnosť DisplayMode nastavená na Disabled (Zakázané).DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor – farba textu ovládacieho prvku v prípade, že je vlastnosť DisplayMode nastavená na Disabled (Zakázané).DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill – farba pozadia ovládacieho prvku v prípade, že je vlastnosť DisplayMode nastavená na Disabled (Zakázané).DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill – farba pozadia ovládacieho prvku.Fill – The background color of a control.

FocusedBorderColor – farba orámovania zameraného ovládacieho prvku.FocusedBorderColor – The color of a control's border when the control is focused.

FocusedBorderThickness – hrúbka orámovania zameraného ovládacieho prvku.FocusedBorderThickness – The thickness of a control's border when the control is focused.

Font – názov skupiny písiem pre zobrazenie textu.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight – hrúbka textu v ovládacom prvku: Tučné písmo, polotučného, Normal, alebo ľahšie.FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height – vzdialenosť medzi horným a dolným okrajom ovládacieho prvku.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku pri umiestnení ukazovateľa myši na ovládací prvok.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor – farba textu v ovládacom prvku pri umiestnení ukazovateľa myši na ovládací prvok.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill – farba pozadia ovládacieho prvku pri umiestnení ukazovateľa myši na ovládací prvok.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic – možnosť zobrazenia textu v ovládacom prvku kurzívou.Italic – Whether the text in a control is italic.

ItemPaddingLeft – vzdialenosť medzi textom a ľavým okrajom zoznamu.ItemPaddingLeft – The distance between text in a listbox and its left edge.

LineHeight – vzdialenosť napríklad medzi riadkami textu alebo položkami v zozname.LineHeight – The distance between, for example, lines of text or items in a list.

OnChange – spôsob reakcie aplikácie na zmenu hodnoty ovládacieho prvku používateľom (napríklad pri presunutí posúvača).OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnSelect – spôsob reakcie aplikácie na ťuknutie alebo kliknutie na ovládací prvok používateľom.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PaddingBottom – vzdialenosť medzi textom v ovládacom prvku a dolným okrajom rovnakého prvku.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft – vzdialenosť medzi textom v ovládacom prvku a ľavým okrajom rovnakého prvku.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight – vzdialenosť medzi textom v ovládacom prvku a pravým okrajom rovnakého prvku.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop – vzdialenosť medzi textom v ovládacom prvku a horným okrajom rovnakého prvku.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedBorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku po ťuknutí alebo kliknutí na ovládací prvok používateľom.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor – farba textu v ovládacom prvku po ťuknutí alebo kliknutí na ovládací prvok používateľom.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill – farba pozadia ovládacieho prvku po ťuknutí alebo kliknutí na ovládací prvok používateľom.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

Reset – určuje, či sa ovládací prvok vráti na predvolenú hodnotu.Reset – Whether a control reverts to its default value.

SelectedText (zastarané) – hodnota, ktorá predstavuje vybratú položku v reťazci.SelectedText (Deprecated) – A string value that represents the selected item.

SelectionColor – farba textu vybratej položky alebo položiek v zozname alebo nástroje na výber v ovládacom prvku Pero.SelectionColor – The text color of a selected item or items in a list or the color of the selection tool in a pen control.

SelectionFill – farba pozadia vybratej položky alebo položiek v zozname alebo vybraté oblasti ovládacieho prvku Pero.SelectionFill – The background color of a selected item or items in a list or a selected area of a pen control.

SelectMultiple – určuje, či môže používateľ vybrať viac položiek v zozname.SelectMultiple – Whether a user can select more than one item in a listbox.

Size – veľkosť písma textu zobrazeného v ovládacom prvku.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough – možnosť zobrazenia prečiarknutého textu v ovládacom prvku.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

TabIndex – príkaz na navigáciu pomocou klávesnice vo vzťahu k iným ovládacím prvkom.TabIndex – Keyboard navigation order in relation to other controls.

Tooltip – vysvetľujúci text, ktorý sa zobrazí, keď používateľ ukáže myšou na ovládací prvok.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Underline – možnosť zobrazenia podčiarknutia textu v ovládacom prvku.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

Visible – možnosť zobrazenia alebo skrytia ovládacieho prvku.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – vzdialenosť medzi ľavým a pravým okrajom ovládacieho prvku.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – vzdialenosť medzi ľavým okrajom ovládacieho prvku a ľavým okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadradený kontajner nepoužíva).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – vzdialenosť medzi horným okrajom ovládacieho prvku a horným okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadriadený kontajner nepoužíva).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Distinct( DataSource; ColumnName )Distinct( DataSource; ColumnName )

PríkladExample

 1. Pridajte ovládací prvok Zoznam, pomenujte ho CategoryList a pre vlastnosť Items nastavte tento vzorec:Add a List box control, name it CategoryList, and set its Items property to this formula:
  ["Carpet";"Hardwood";"Tile"]["Carpet";"Hardwood";"Tile"]

  Pozrite sa, ako pridať, pomenovať a nakonfigurovať ovládací prvok.Don't know how to add, name, and configure a control?

  Kategórie podláh v zozname

 2. Pridajte tri ovládacie prvky Rozbaľovací zoznam, presuňte ich do zoznamu CategoryList a pomenujte ich CarpetList, HardwoodList a TileList.Add three Drop down controls, move them under CategoryList, and name them CarpetList, HardwoodList, and TileList.

 3. V prípade všetkých ovládacích prvkov Rozbaľovací zoznam nastavte pre vlastnosť Items jednu z týchto hodnôt:Set the Items property of each Drop down control to one of these values:

  • CarpetList: ["Caserta Stone Beige";"Ageless Beauty Clay"; "Lush II Tundra"]CarpetList: ["Caserta Stone Beige";"Ageless Beauty Clay"; "Lush II Tundra"]

  • HardwoodList: ["Golden Teak";"Natural Hickory"; "Victoria Mahogany"]HardwoodList: ["Golden Teak";"Natural Hickory"; "Victoria Mahogany"]

  • TileList: ["Honey Onyx Marble";"Indian Autumn Slate"; "Panaria Vitality Ceramic"]TileList: ["Honey Onyx Marble";"Indian Autumn Slate"; "Panaria Vitality Ceramic"]

   Názvy podláh v rozbaľovacích zoznamoch

 4. V prípade všetkých ovládacích prvkov Drop down nastavte pre vlastnosť Visible jednu z týchto hodnôt:Set the Visible property of each Drop down control to one of these values:

  • CarpetList: Ak ("Koberec" v CategoryList.SelectedItems.Value, true)CarpetList: If("Carpet" in CategoryList.SelectedItems.Value; true)

  • HardwoodList: Ak ("Dreva" v CategoryList.SelectedItems.Value, true)HardwoodList: If("Hardwood" in CategoryList.SelectedItems.Value; true)

  • TileList: Ak ("" v dlaždica CategoryList.SelectedItems.Value, true)TileList: If("Tile" in CategoryList.SelectedItems.Value; true)

   Prečítajte si ďalšie informácie o funkcii If a ostatných funkciách.Want more information about the If function or other functions?

 5. Stlačte kláves F5 a potom vyberte jednu alebo viac položiek v zozname CategoryList.Press F5, and then choose one or more items in CategoryList.

  V závislosti od vášho výberu sa zobrazí zodpovedajúci ovládací prvok alebo prvky Rozbaľovací zoznam.The appropriate Drop down control or controls appear based on your choice or choices.

  Názvy podláh v rozbaľovacích zoznamoch

 6. (voliteľné) Stlačením klávesa Esc prejdete do predvoleného pracovného priestora.(optional) Press Esc to return to the default workspace.

Pokyny na zjednodušenie ovládaniaAccessibility guidelines

Farebný kontrastColor contrast

Dostatočný farebný kontrast musí byť medzi:There must be adequate color contrast between:

Ide o doplnok k štandardným požiadavkám na farebný kontrast.This is in addition to the standard color contrast requirements.

Podpora čítačiek obrazovkyScreen reader support

Podpora pre klávesnicuKeyboard support

 • Vlastnosť TabIndex musí mat hodnotu nula alebo väčšiu, aby používatelia klávesnice na ňu mohli prejsť.TabIndex must be zero or greater so that keyboard users can navigate to it.

 • Indikátory zamerania musia byť jasne viditeľné.Focus indicators must be clearly visible. Dosiahnete to použitím vlastností FocusedBorderColor a FocusedBorderThickness.Use FocusedBorderColor and FocusedBorderThickness to achieve this.

  Poznámka

  Pomocou klávesu Tab možno prejsť na zoznam alebo mimo neho.The tab key navigates to or away from the List box. Pomocou klávesov so šípkami možno prechádzať obsahom zoznamu.Arrow keys navigate the contents of the List box.