Farby na zjednodušenie ovládania pre aplikácie s plátnom v službe PowerAppsAccessible colors for canvas apps in PowerApps

Farby použité v aplikácii s plátnom by mali umožňovať používanie farboslepým a slabozrakým používateľom.Colors used in a canvas app should be accessible to color-blind and low-vision users. Všetky motívy služby PowerApps predvolene umožňujú používanie znevýhodneným osobám.All PowerApps themes are accessible by default. Pri upravovaní farieb používaných v aplikácií v záujme zachovania tejto dostupnosti dodržiavajte nasledujúce usmernenia.When modifying colors used in an app, follow these guidelines to ensure that they remain accessible. Existuje niekoľko nástrojov dostupných online, ktoré vám pomôžu zistiť problémy s kontrastom farieb.There are several tools available online which can help you identify color contrast issues.

Minimálny kontrast pre textMinimum contrast for text

  • Text a jeho pozadie musia mať kontrastný pomer aspoň 4,5:1Text and its background must have a contrast ratio of at least 4.5:1
  • Veľký text musí mať kontrastný pomer aspoň 3:1Large text must have a contrast ratio of at least 3:1
  • Pre vypnutý text neexistujú žiadne požiadavky na kontrastDisabled text has no contrast requirements

V praxi musia mať všetky interaktívne ovládacie prvky náležitý farebný kontrast medzi nasledujúcimi položkami:In practical terms, all interactive controls must have adequate color contrast between:

Minimálny kontrast pre iný obsah ako textMinimum contrast for non-text

Poznámka

Požiadavky na kontrast v rámci normy WCAG 2.0 sa vzťahujú iba na text.In the WCAG 2.0 standard, contrast requirements only applies to text. V záujme zjednodušenia ovládania zvážte pre dôležité súčasti používateľského rozhrania (napr. tlačidlá ikon) uplatnenie nadchádzajúceho usmernenia pre kontrast podľa normy WCAG 2.1.For greater accessibility, consider the upcoming WCAG 2.1 contrast guidelines for essential user interface components like icon buttons. Pre tieto súčasti sa odporúča minimálny kontrastný pomer 3:1.A minimum ratio of 3:1 is recommended for these components. Nižšie je popísané v tejto časti sú voliteľné požiadavkami WCAG 2.0.The guidelines described in this section are optional for WCAG 2.0 compliance.

Súčasti používateľského rozhraniaUser interface components

Všetky interaktívne ovládacie prvky musia mať náležitý farebný kontrast medzi nasledujúcimi položkami:All interactive controls must have adequate color contrast between:

Ďalšie kontroly farebných kontrastov sa vzťahujú iba na ovládacie prvky, kde je celá plocha interaktívna alebo informatívna.Additional color contrast checks apply for controls where the entire area is interactive or informative. Napríklad Tlačidlo alebo Ikona slúžiaca ako tlačidlo.For example, a Button or an Icon used as a button. To umožňuje zabezpečiť, aby boli okraje ovládacieho prvku jasne viditeľné a používatelia vedeli, kam môžu kliknúť alebo ťuknúť.This ensures that the boundaries of the control are clear and users know where they can click or tap.

Ak má takýto ovládací prvok orámovanie, medzi nasledujúcimi prvkami musí byť náležitý kontrast:If there is a border for such controls, there should be adequate color contrast between:

Ak sa nevyužíva žiadne orámovanie, medzi nasledujúcimi prvkami musí byť náležitý kontrast:If there is no border, there should be adequate color contrast between:

Grafické objektyGraphical objects

Ak obrázok vyjadruje dôležité informácie, odporúčame skontrolovať, či pri ňom nevznikajú problémy s kontrastom.If an image conveys important information, consider checking it for contrast issues. To platí pre ovládacie prvky, kde môže zobrazovať obrázok: Zvuk, obrázok, mikrofón, a videa.This applies to controls where an image can be shown: Audio, Image, Microphone, and Video.

V prípade videí zvážte kontrolu prípadných problémov s kontrastom.For video content, consider checking it for contrast issues. Prípadne alebo dodatočne doplňte skryté špeciálne titulky s opisom videa.Alternatively or additionally, provide closed captions that describe the video.

Zobrazenie ďalších vizuálnych pomôcokProvide other visual cues

Dbajte, aby aplikácia nevyjadrovala dôležité informácie iba prostredníctvom farby.Ensure that the app does not convey information with just color. Používatelia, ktorí sú farboslepí na červenú farbu, napríklad nedokážu rozpoznať červené hlásenie chyby od zeleného hlásenia úspechu.For example, users with red-green color blindness will not be able to distinguish a red error message from a green success message.

S vyjadrením správneho významu pomôžu ďalšie pomôcky, ako napríklad Ikony či textové štýly KurzívaPodčiarknuté.Additional cues like an Icon or text styles like Italic and Underline can help convey meaning.

Ďalšie krokyNext steps

Získajte informácie o vlastnostiach zjednodušenia ovládania v ovládacích prvkoch PowerApps a vyskúšajte si použitie nástroja Kontrola zjednodušenia ovládania.Learn about accessibility properties in PowerApps controls and try using the Accessibility checker.