Ovládací prvok Mikrofón v službe PowerAppsMicrophone control in PowerApps

Ovládací prvok, ktorý používateľom umožňuje nahrávať zvuky na ich zariadení.A control that allows app users to record sounds from their device.

PopisDescription

Používatelia aplikácie môžu vytvárať zvukové nahrávky, ak je zariadenie, v ktorom je aplikácia spustená, vybavené mikrofónom.App users can make audio recordings if the device where the app is running has a microphone.

Zvuk sa v systéme Android ukladá vo formáte 3gp, v systéme iOS vo formáte AAC a vo webových prehliadačoch vo formáte OGG.Audio is stored in 3gp format in Android, AAC format in iOS, and OGG format in web browsers.

Základné vlastnostiKey properties

Mic – číselné ID mikrofónu používaného aplikáciou v zariadení s viacerými mikrofónmi.Mic – On a device that has more than one microphone, the numeric ID of the microphone that the app uses.

OnStop – spôsob reakcie aplikácie, keď používateľ zastaví nahrávanie pomocou ovládacieho prvku Mikrofón.OnStop – How the app responds when the user stops recording with a microphone control.

Ďalšie vlastnostiAdditional properties

AccessibleLabel – označenie pre čítačky obrazovky.AccessibleLabel – Label for screen readers. Malo by popisovať účel mikrofónu.Should describe the purpose of the microphone.

BorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – štýl orámovania ovládacieho prvku Solid (Plné), Dashed (Prerušované), Dotted (Bodkované) alebo None (Žiadne).BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – hrúbka ohraničenia ovládacieho prvku.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Color – farba textu ovládacieho prvku.Color – The color of text in a control.

DisplayMode – údaj o tom, či ovládací prvok umožňuje zadávanie používateľom (Edit), iba zobrazuje údaje (View) alebo je zakázaný (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku v prípade, že je vlastnosť DisplayMode nastavená na Disabled (Zakázané).DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor – farba textu ovládacieho prvku v prípade, že je vlastnosť DisplayMode nastavená na Disabled (Zakázané).DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill – farba pozadia ovládacieho prvku v prípade, že je vlastnosť DisplayMode nastavená na Disabled (Zakázané).DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill – farba pozadia ovládacieho prvku.Fill – The background color of a control.

FocusedBorderColor – farba orámovania zameraného ovládacieho prvku.FocusedBorderColor – The color of a control's border when the control is focused.

FocusedBorderThickness – hrúbka orámovania zameraného ovládacieho prvku.FocusedBorderThickness – The thickness of a control's border when the control is focused.

Height – vzdialenosť medzi horným a dolným okrajom ovládacieho prvku.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku pri umiestnení ukazovateľa myši na ovládací prvok.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor – farba textu v ovládacom prvku pri umiestnení ukazovateľa myši na ovládací prvok.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill – farba pozadia ovládacieho prvku pri umiestnení ukazovateľa myši na ovládací prvok.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Image – názov obrázka, ktorý sa zobrazuje v ovládacích prvkoch obrázok, zvuk alebo mikrofón.Image – The name of the image that appears in an image, audio, or microphone control.

ImagePosition – pozícia obrázka (Fill (Vyplniť), Fit (Prispôsobiť), Stretch (Roztiahnuť), Tile (Dlaždice) alebo Center (Na stred)) na obrazovke alebo ovládacom prvku, ak nie je rovnakej veľkosti ako obrázok.ImagePosition – The position (Fill, Fit, Stretch, Tile, or Center) of an image in a screen or a control if it isn't the same size as the image.

OnSelect – spôsob reakcie aplikácie na ťuknutie alebo kliknutie na ovládací prvok používateľom.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

OnStart – spôsob reakcie aplikácie na spustenie záznamu pomocou ovládacieho prvku Mikrofón používateľom.OnStart – How the app responds when the user starts to record with a microphone control.

PressedBorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku po ťuknutí alebo kliknutí používateľa na ovládací prvok.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor – farba textu v ovládacom prvku po ťuknutí alebo kliknutí na ovládací prvok používateľom.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill – farba pozadia ovládacieho prvku po ťuknutí alebo kliknutí na ovládací prvok používateľom.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

Reset – určuje, či sa ovládací prvok vráti na predvolenú hodnotu.Reset – Whether a control reverts to its default value.

TabIndex – príkaz na navigáciu pomocou klávesnice vo vzťahu k iným ovládacím prvkom.TabIndex – Keyboard navigation order in relation to other controls.

Tooltip – vysvetľujúci text, ktorý sa zobrazí, keď používateľ ukáže myšou na ovládací prvok.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible – možnosť zobrazenia alebo skrytia ovládacieho prvku.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – vzdialenosť medzi ľavým a pravým okrajom ovládacieho prvku.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – vzdialenosť medzi ľavým okrajom ovládacieho prvku a ľavým okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadradený kontajner nepoužíva).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – vzdialenosť medzi horným okrajom ovládacieho prvku a horným okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadriadený kontajner nepoužíva).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Patch( ZdrojÚdajov; ZákladnýZáznam; ZáznamZmeny )Patch( DataSource; BaseRecord; ChangeRecord )

PríkladExample

 1. Pridajte ovládací prvok Mikrofón, pomenujte ho MyMic a nastavte jeho vlastnosť OnStop na tento vzorec:Add a Microphone, name it MyMic, and set its OnStop property to this formula:
  Collect(MySounds; MyMic.Audio)Collect(MySounds; MyMic.Audio)

  Pozrite sa, ako pridať, pomenovať a nakonfigurovať ovládací prvok.Don't know how to add, name, and configure a control?

  Prečítajte si ďalšie informácie o funkcii Collect a iných funkciách.Want more information about the Collect function or other functions?

 2. Pridajte ovládací prvok Vlastná galéria, presuňte ho pod MyMic a nastavte vlastnosť Items pre ovládací prvok Vlastná galéria na možnosť MySounds.Add a Custom gallery control, move it below MyMic, and set the Items property for the Custom gallery control to MySounds.

 3. V šablóne ovládacieho prvku Vlastná galéria pridajte ovládací prvok Audio a nastavte jeho vlastnosť Media na ThisItem.Url.In the template for the Custom gallery control, add an Audio control, and set its Media property to ThisItem.Url.

 4. Stlačte kláves F5, spustite zaznamenávanie kliknutím alebo ťuknutím na položku MyMic a potom na ňu znova kliknite alebo ťuknite, čím záznam zastavíte.Press F5, click or tap MyMic to start recording, and then click or tap it again to stop recording.

 5. V ovládacom prvku Vlastná galéria kliknite alebo ťuknite na tlačidlo prehratia v ovládacom prvku Audio a prehrajte si tak vytvorený záznam.In the Custom gallery control, click or tap the play button in the Audio control to play back your recording.

 6. Pridajte toľko záznamov, koľko chcete, a potom sa stlačením klávesa F5 vráťte do predvoleného pracovného priestoru.Add as many recordings as you want, and then return to the default workspace by pressing Esc.

 7. (voliteľné) V šablóne ovládacieho prvku Vlastná galéria pridajte ovládací prvok Tlačidlo, nastavte jeho vlastnosť OnSelect na možnosť Remove(MySounds; ThisItem), stlačte F5 a potom odstráňte záznam kliknutím alebo ťuknutím na príslušný ovládací prvok Tlačidlo.(optional) In the template for the Custom gallery control, add a Button control, set its OnSelect property to Remove(MySounds; ThisItem), press F5, and then remove a recording by clicking or tapping the corresponding Button control.

Záznamy môžete uložiť lokálne pomocou funkcie SaveData alebo môžete aktualizovať zdroj údajov pomocou funkcie Patch.Use the SaveData function to save the recordings locally or the Patch function to update a data source.

Pokyny na zjednodušenie ovládaniaAccessibility guidelines

Platia rovnaké pokyny ako pre ovládací prvok Tlačidlo, pretože ovládací prvok Mikrofón je len špecializované tlačidlo.The same guidelines for Button apply because Microphone is just a specialized button. Zvážte tiež nasledujúce skutočnosti:In addition, consider the following:

Alternatívy zvukuAudio alternatives

 • Zvážte pridanie alternatívnej formy vstupu pre používateľov s postihnutím reči alebo bez mikrofónu.Consider adding an alternative form of input for users with speech disabilities or without a microphone. Príkladom je ovládací prvok Vstup textu, ktorý používateľom umožňuje zadávať text.For example, Text input to allow users to enter text.

Farebný kontrastColor contrast

Dostatočný farebný kontrast musí byť medzi:There must be adequate color contrast between:

 • Ovládacím prvkom Obrázok a textom a ikonou tlačidla (ak sa používajú)Image and the button text and icon (if applicable)

Ide o doplnok k štandardným požiadavkám na farebný kontrast.This is in addition to the standard color contrast requirements.

Podpora čítačiek obrazovkyScreen reader support