Funkcia Set v službe PowerAppsSet function in PowerApps

Umožňuje nastaviť hodnotu globálnej premennej.Sets the value of a global variable.

PrehľadOverview

Funkcia Set umožňuje nastaviť hodnotu globálnej premennej, ktorá dočasne uchová určitú informáciu, napríklad koľkokrát vybral používateľ určité tlačidlo alebo výsledok operácie s údajmi.Use the Set function to set the value of a global variable, which temporarily holds a piece of information, such as the number of times the user has selected a button or the result of a data operation.

Globálne premenné sú k dispozícii vo vašej aplikácii na všetkých obrazovkách.Global variables are available throughout your app on all screens. Ide o najjednoduchší druh premenných a pokryjú vaše potreby vo väčšine situácií.These are the simplest kind of variables and fill the needs of most situations. K dispozícii sú aj kontextové premenné, ktoré sú sústredené na jednej obrazovke, a kolekcie, ktoré umožňujú úpravy tabuliek na úrovni riadka.There are also context variables which are scoped to a single screen and collections that allow row level modifications to tables. Ďalšie informácie o týchto ďalších možnostiach nájdete v časti o práci s premennými.For more information on these other options see working with variables.

Základom služby PowerApps sú vzorce, ktoré sa automaticky prepočítajú v priebehu interakcie používateľa s aplikáciou.PowerApps are based on formulas that automatically recalculate as the user interacts with an app. Globálne premenné túto výhodu neponúkajú a môžu sťažiť vytvorenie a pochopenie vašej aplikácie.Global variables don't offer this benefit and can make your app harder to create and understand. Pred použitím kontextovej premennej si prečítajte časť o práci s premennými.Before you use a variable, review working with variables.

PopisDescription

Globálne premenné sa implicitne vytvárajú pomocou funkcie Set.Global variables are implicitly created by using the Set function. Nevyžaduje sa žiadna explicitná deklarácia.There is no explicit declaration required. Ak odstránite všetky funkcie Set pre určitú globálnu premennú, potom táto globálna premenná prestane existovať.If you remove all the Set functions for a global variable, then that global variable will cease to exist. Premennú vymažete tak, že jej hodnotu nastavíte na výsledok funkcie Blank.To clear a variable set its value to the result of the Blank function.

Hodnoty, definície a použitie premenných si môžete pozrieť pomocou zobrazenia Premenné v ponuke Súbor vo vývojovom prostredí.You can see your variables' values, definitions, and uses with the Variables view under the File menu in the authoring environment.

Ako uvidíte na príkladoch uvedených nižšie, globálne premenné môžu uchovávať niekoľko typov informácií vrátane týchto:As the examples later in this topic show, global variables can hold several kinds of information, including these:

  • jednu hodnotu,a single value
  • Záznama record
  • Tabuľkaa table
  • Odkaz na objektan object reference
  • akýkoľvek výsledok vzorca.any result from a formula

Globálna premenná uchováva svoju hodnotu, dokým sa aplikácia nezatvorí.A global variable holds its value until the app is closed. Po zavretí aplikácie sa hodnota globálnej premennej stratí a musí sa znovu vytvoriť pri opätovnom načítaní aplikácie.Once closed, the global variable's value will be lost and must be recreated when the app is loaded again.

Globálne premenné nemôžu mať rovnaký názov ako existujúca kolekcia alebo ovládací prvok.Global variables cannot use the same name as an existing collection or control. Môžete mať rovnaký názov ako kontextová premenná.It can use the same name as a context variable. Ak chcete odstrániť nejednoznačnosť medzi týmito dvoma premennými, použite rozlišovací operátor.To disambiguate between the two, use the disambiguation operator.

Funkcia Set nemá žiadnu návratovú hodnotu a môžete ju použiť iba vo vzorci správania.Set has no return value, and you can use it only within a behavior formula.

SyntaxSyntax

Set( VariableName, Value )Set( VariableName, Value )

  • VariableName – povinné.VariableName - Required. Názov globálnej premennej, ktorá sa má vytvoriť alebo aktualizovať.The name of a global variable to create or update.
  • Value – povinné.Value - Required. Hodnota, ktorá sa má tejto kontextovej premennej priradiť.The value to assign to the context variable.

PríkladyExamples

VzorecFormula PopisDescription VýsledokResult
Set( Čítač, 1 )Set( Counter, 1 ) Vytvorí alebo upraví globálnu premennú Čítač a nastaví jej hodnotu na 1.Creates or modifies the global variable Counter, setting its value to 1. Premenná Čítač má hodnotu 1.Counter has the value 1. Na túto premennú môžete odkázať použitím jej mena Čítač vo vzorci na ľubovoľnej obrazovke.You can reference that variable by using the name Counter in a formula on any screen.
Set( Čítač, 2 )Set( Counter, 2 ) Nastaví hodnotu globálnej premennej Čítač z predchádzajúceho príkladu na 2.Sets the value of the Counter global variable from the previous example to 2. Premenná Čítač má hodnotu 2.Counter has the value 2.
Set( Čítač, Čítač + 1 )Set( Counter, Counter + 1 ) Nastaví hodnotu globálnej premennej Čítač z predchádzajúceho príkladu na 3.Increments the value of the Counter global variable from the previous example to 3. Premenná Čítač má hodnotu 3.Counter has the value 3.
Set( Meno, "Lily" )Set( Name, "Lily" ) Vytvorí alebo upraví globálnu premennú Meno a nastaví jej hodnotu na Lily.Creates or modifies the global variable Name setting its value to Lily. Premenná Meno má hodnotu Lily.Name has the value Lily.
Set( Osoba, { Meno: "Novák", Adresa: " Hlavná ulica 1" } )Set( Person, { Name: "Milton", Address: "1 Main St" } ) Vytvorí alebo upraví globálnu premennú Osoba a nastaví jej hodnotu na záznam.Creates or modifies the global variable Person, setting its value to a record. Tento záznam obsahuje dva stĺpce, s názvami Meno a Adresa.The record contains two columns, named Name and Address. Hodnota stĺpca Meno je Novák, a hodnotu stĺpca Adresa je Hlavná ulica 1.The value of the Name column is Milton, and the value of the Address column is 1 Main St. Premenná Osoba má hodnotu záznamu { Meno: "Novák", Adresa: "Hlavná ulica 1" }.Person has the value of record { Name: "Milton", Address: "1 Main St" }.

Na tento záznam môžete odkázať ako na celok pomocou premennej Osoba alebo môžete odkázať na individuálny stĺpec z tohto záznamu pomocou Osoba.Meno alebo Osoba.Adresa.Reference this record as a whole with the name Person, or reference an individual column of this record with Person.Name or Person.Address.
Set( Osoba, Patch( Osoba, {Adresa: "Hlavná ulica 2" } ) )Set( Person, Patch( Person, {Address: "2 Main St" } ) ) Používa funkciu Patch na aktualizáciu globálnej premennej Osoba nastavením hodnoty stĺpca Adresa na Hlavná ulica 2.Works with the Patch function to update the Person global variable by setting the value of the Address column to 2 Main St. Premenná Osoba má teraz hodnotu záznamu { Meno: "Novák", Adresa: "Hlavná ulica 2" }.Person now has the value of record { Name: "Milton", Address: "2 Main St" }.