Funkcie Blank, Coalesce, IsBlank a IsEmpty v službe PowerAppsBlank, Coalesce, IsBlank, and IsEmpty functions in PowerApps

Testuje, či je hodnota prázdna alebo či tabuľka neobsahuje žiadne záznamy a umožňuje vytvárať prázdne hodnoty.Tests whether a value is blank or a table contains no records, and provides a way to create blank values.

PrehľadOverview

Pojem Prázdna hodnota je zástupným symbolom pre „žiadnu hodnotu“ alebo „neznámu hodnotu“.Blank is a placeholder for "no value" or "unknown value." Ovládací prvok Vstup textu je prázdny, ak doň používateľ nezadal žiadne znaky.A Text input control is blank if the user hasn't typed any characters in it. Ak doň používateľ zadá nejaký znak, prestane byť ovládací prvok prázdny.The same control is no longer blank as soon as the user types a character in it. Niektoré zdroje údajov môžu ukladať a vracať hodnoty NULL, ktoré sú v službe PowerApps zastúpené ako prázdne.Some data sources can store and return NULL values, which are represented in PowerApps as blank.

Poznámka

V súčasnosti je ukladanie prázdnych hodnôt podporované iba v prípade lokálnych kolekcií.At this time, storing blank values is supported only for local collections. Vieme, že mnohé zdroje údajov podporujú prázdne hodnoty (NULL) a pracujeme na odstránení tohto obmedzenia.We know that many data sources support blank (NULL) values, and we're working to lift this limitation.

Akákoľvek vlastnosť alebo vypočítaná hodnota môže byť prázdna.Any property or calculated value can be blank. Napríklad logická hodnota obsahuje za normálnych okolností jednu z dvoch hodnôt: true alebo false.For example, a Boolean value normally has one of two values: true or false. Okrem týchto dvoch možností však môže byť aj prázdna.But in addition to these two, it can also be blank. Je to podobné ako v programe Microsoft Excel, kde bunka hárka je najskôr prázdna, ale môže mať, okrem iných, aj hodnoty TRUE alebo FALSE.This is similar to Microsoft Excel, where a worksheet cell starts out as blank but can hold the values TRUE or FALSE, among others. Obsah bunky sa dá kedykoľvek odstrániť a tým sa obnoví jej prázdny stav.At any time, the contents of the cell can be removed, and it would return to a blank state.

Hodnota prázdna je charakteristická pre tabuľky, ktoré neobsahujú žiadne záznamy.Empty is specific to tables that contain no records. Štruktúra tabuľky môže byť neporušená, môže obsahovať názvy stĺpcov, ale nebudú v nej žiadne údaje.The table structure may be intact, complete with column names, but no data is in the table. Tabuľka môže byť na začiatku prázdna, po vložení záznamov už prázdna nebude a keď sa z nej záznamy odoberú, stane sa opäť prázdnou.A table may start as empty, take on records and no longer be empty, and then have the records removed and again be empty.

PopisDescription

Funkcia Blank vráti prázdnu hodnotu.The Blank function returns a blank value. Používa sa na ukladanie hodnoty NULL do zdroja údajov podporujúceho tieto hodnoty, čím sa z daného poľa všetky hodnoty odstránia.Use this to store a NULL value in a data source that supports these values, effectively removing any value from the field.

Funkcia IsBlank testuje, či je hodnota prázdna.The IsBlank function tests for a blank value. Prázdne hodnoty sa vyskytujú v nasledujúcich situáciách:Blank values are found in situations such as these:

 • Hodnota vrátená funkciou Blank.The return value from the Blank function.
 • Vo vlastnosti ovládacieho prvku nie je nastavený žiaden vzorec.A control property has no formula set for it.
 • Do ovládacieho prvku zadávanie textu nie je zadaná žiadna hodnota alebo v zozname nebola vybratá žiadna položka.No value is typed into a text-input control, or no selection is made in a listbox. Funkciu IsBlank môžete použiť na upozornenie, že pole je povinné.You can use IsBlank to provide feedback that a field is required.
 • Reťazec, ktorý neobsahuje žiadne znaky, má funkciu Len s hodnotou 0.A string that contains no characters has a Len of 0.
 • Vo funkcii sa vyskytla chyba.An error occurred in a function. Často sa stáva, že jeden z argumentov je neplatný.Often, one of the arguments to the function wasn't valid. Mnohé funkcie vrátia prázdnu hodnotu, ak je hodnota argumentu prázdna.Many functions return blank if the value of an argument is blank.
 • Pripojené zdroje údajov, akým je napríklad SQL Server, môžu používať hodnoty „null“.Connected data sources, such as SQL Server, may use "null" values. V službe PowerApps sa tieto hodnoty zobrazujú ako prázdne.These values appear as blank in PowerApps.
 • Časť else funkcie If nebola zadaná a všetky podmienky mali hodnotu false.The else portion of an If function wasn't specified, and all conditions were false.
 • Použili ste funkciu Update, ale neurčili ste hodnotu pre všetky stĺpce.You used the Update function but didn't specify a value for all columns. V dôsledku toho sa do stĺpcov, ktoré ste neurčili, nezadali žiadne hodnoty.As a result, no values were placed in the columns that you didn't specify.

Funkcia Coalesce vyhodnocuje svoje argumenty poporiadku a vracia prvú hodnotu, ktorá nie je prázdna.The Coalesce function evaluates its arguments in order and returns the first value that isn't blank. Používa sa na nahradenie prázdnej hodnoty inou hodnotou, pričom hodnoty, ktoré nie sú prázdne sa nemenia.Use this function to replace a blank value with a different value but leave non-blank values unchanged. Ak sú všetky argumenty prázdne, funkcia vráti prázdnu hodnotu.If all of the arguments are blank, then the function returns blank. Všetky argumenty funkcie Coalesce musia byť rovnakého typu, nie je napríklad možné kombinovať čísla s textovými reťazcami.All arguments to Coalesce must be of the same type; for example, you can't mix numbers with text strings. Coalesce( hodnota1; hodnota2 ) je stručnejší ekvivalent funkcie If( Not( IsBlank( hodnota1 ) ); hodnota1; hodnota2 ) a nevyžaduje, aby sa hodnota hodnota1 vyhodnotila dvakrát.Coalesce( value1; value2 ) is the more concise equivalent of If( Not( IsBlank( value1 ) ); value1; value2 ) and doesn't require value1 to be evaluated twice.

Funkcia IsEmpty testuje, či tabuľka obsahuje nejaké záznamy.The IsEmpty function tests whether a table contains any records. Je ekvivalentom používania funkcie CountRows a kontroly nuly.It's equivalent to using the CountRows function and checking for zero. Kombináciou funkcie IsEmpty s funkciou Errors môžete kontrolovať chyby v zdroji údajov.You can check for data-source errors by combining IsEmpty with the Errors function.

Vrátená hodnota funkcií IsBlank a IsEmpty je logická hodnota true alebo false.The return value for both IsBlank and IsEmpty is a Boolean true or false.

SyntaxSyntax

Blank()Blank()

Coalesce( Hodnota1 [; Hodnota2; ... ] )Coalesce( Value1 [; Value2; ... ] )

 • Value(s) – povinné.Value(s) – Required. Hodnoty, ktoré sa majú testovať.Values to test. Každá hodnota sa vyhodnotí poporiadku až kým sa nenájde hodnota, ktorá nie je prázdna.Each value is evaluated in order until a non-blank value is found. Po nájdení prvej hodnoty, ktorá nie je prázdna, sa ďalšie hodnoty nevyhodnocujú.Values after the first non-blank value aren't evaluated.

IsBlank( Hodnota )IsBlank( Value )

 • Value – povinné.Value – Required. Hodnota, ktorá sa má testovať.Value to test.

IsEmpty( Table )IsEmpty( Table )

 • Table – povinné.Table - Required. Tabuľka, v ktorej sa majú testovať záznamy.Table to test for records.

PríkladyExamples

BlankBlank

Poznámka

V súčasnosti platí nasledujúci príklad iba pre lokálne kolekcie.At this time, the following example only works for local collections. Vieme, že mnohé zdroje údajov podporujú prázdne hodnoty (NULL), a pracujeme na odstránení tohto obmedzenia.We know that many data sources support blank (NULL) values and We are working to lift this limitation.

 1. Vytvorte úplne novú aplikáciu a pridajte ovládací prvok Tlačidlo.Create an app from scratch, and add a Button control.

 2. Vlastnosť tlačidla OnSelect nastavte na tento vzorec:Set the button's OnSelect property to this formula:

  ClearCollect (mestá; {názov: "Seattle"; počasie: "Daždivé"})ClearCollect( Cities; { Name: "Seattle"; Weather: "Rainy" } )

 3. Zobrazte ukážku aplikácie, kliknite alebo ťuknite na pridané tlačidlo a potom ukážku zatvorte.Preview your app, click or tap the button that you added, and then close Preview.

 4. V ponuke Súbor kliknite alebo ťuknite na položku Kolekcie.On the File menu, click or tap Collections.

  Zobrazí sa kolekcia Cities (Mestá), a bude zobrazovať jeden záznam s hodnotami „Seattle“ a „Rainy“ (Daždivo):The Cities collection appears, showing one record with "Seattle" and "Rainy":

  Kolekcia zobrazujúca Seattle a daždivé počasie

 5. Kliknutím alebo ťuknutím na šípku späť sa vráťte do predvoleného pracovného priestoru.Click or tap the back arrow to return to the default workspace.

 6. Pridajte ovládací prvok Označenie a jeho vlastnosť Text nastavte na tento vzorec:Add a Label control, and set its Text property to this formula:

  IsBlank( First( Cities ).Weather )IsBlank( First( Cities ).Weather )

  Označenie má hodnotu false, pretože pole Weather (Počasie) obsahuje hodnotu („Rainy“ (Daždivo)).The label shows false because the Weather field contains a value ("Rainy").

 7. Pridajte druhé tlačidlo a jeho vlastnosť OnSelect nastavte na tento vzorec:Add a second button, and set its OnSelect property to this formula:

  Patch (mestá; First (mestá); {počasie: Vráti hodnotu blank()})Patch( Cities; First( Cities ); { Weather: Blank() } )

 8. Zobrazte ukážku aplikácie, kliknite alebo ťuknite na pridané tlačidlo a potom ukážku zatvorte.Preview your app, click or tap the button that you added, and then close Preview.

  Pole Weather prvého záznamu v kolekcii Cities je nahradené prázdnou hodnotou a hodnota „Rainy“, ktorá tam bola predtým, je odstránená.The Weather field of the first record in Cities is replaced with a blank, removing the "Rainy" that was there previously.

  Kolekcia zobrazujúca Seattle s prázdnym poľom Weather

  Označenie zobrazuje true, pretože pole Weather už neobsahuje hodnotu.The label shows true because the Weather field no longer contains a value.

CoalesceCoalesce

VzorecFormula PopisDescription VýsledokResult
Coalesce( Blank(); 1 )Coalesce( Blank(); 1 ) Testuje hodnotu vrátenú funkciou Blank, ktorá vždy vracia prázdnu hodnotu.Tests the return value from the Blank function, which always returns a blank value. Keďže prvý argument je prázdny, vyhodnocovanie pokračuje ďalším argumentom, až kým sa nenájde hodnota, ktorá nie je prázdna.Because the first argument is blank, evaluation continues with the next argument until a non-blank value is found. 11
Coalesce( Blank(); Blank(); Blank(); Blank(); 2; 3 )Coalesce( Blank(); Blank(); Blank(); Blank(); 2; 3 ) Funkcia Coalesce začína na začiatku zoznamu argumentov a vyhodnocuje každý argument, až kým nenájde hodnotu, ktorá nie je prázdna.Coalesce starts at the beginning of the argument list and evaluates each argument in turn until a non-blank value is found. V tomto prípade prvé štyri argumenty vrátili prázdne hodnoty, takže vyhodnocovanie pokračuje piatym argumentom.In this case, the first four arguments all return blank, so evaluation continues to the fifth argument. Piaty argument má hodnotu, ktorá nie je prázdna, takže vyhodnocovanie sa tu zastaví.The fifth argument is non-blank, so evaluation stops here. Hodnota piateho argumentu sa vráti a šiesty argument sa nevyhodnocuje.The value of the fifth argument is returned, and the sixth argument isn't evaluated. 22

IsBlankIsBlank

 1. Vytvorte úplne novú aplikáciu, pridajte ovládací prvok zadávanie textu a pomenujte ho FirstName.Create an app from scratch, add a text-input control, and name it FirstName.

 2. Pridajte označenie a jeho vlastnosť Text nastavte na tento vzorec:Add a label, and set its Text property to this formula:

  If( IsBlank( FirstName.Text ); "First Name is a required field." )If( IsBlank( FirstName.Text ); "First Name is a required field." )

  Podľa predvoleného nastavenia je vlastnosť Text ovládacieho prvku zadávanie textu nastavená na hodnotu "Text input".By default, the Text property of a text-input control is set to "Text input". Keďže vlastnosť obsahuje hodnotu, nie je prázdna. Označenie nezobrazí žiadnu správu.Because the property contains a value, it isn't blank, and the label doesn't display any message.

 3. Odstráňte z ovládacieho prvku zadávanie textu všetky znaky vrátane medzier.Remove all the characters from the text-input control, including any spaces.

  Keďže vlastnosť Text už neobsahuje žiadne znaky, je prázdna a časť IsBlank (FirstName.Text) bude mať hodnotu true.Because the Text property no longer contains any characters, it's blank, and IsBlank( FirstName.Text ) will be true. Zobrazí sa správa, že pole je povinné.The required field message is displayed.

Informácie o tom, ako vykonať overenie pomocou iných nástrojov nájdete článkoch o funkcii Validate a o práci so zdrojmi údajov.For information about how to perform validation by using other tools, see the Validate function and working with data sources.

Ďalšie príklady:Other examples:

VzorecFormula PopisDescription VýsledokResult
IsBlank( Blank() )IsBlank( Blank() ) Testuje hodnotu vrátenú funkciou Blank, ktorá vždy vracia prázdnu hodnotu.Tests the return value from the Blank function, which always returns a blank value. truetrue
IsBlank( "" )IsBlank( "" ) Reťazec, ktorý neobsahuje žiadne znaky.A string that contains no characters. truetrue
IsBlank( "Hello" )IsBlank( "Hello" ) Reťazec, ktorý obsahuje jeden alebo viac znakov.A string that contains one or more characters. falsefalse
IsBlank( AnyCollection )IsBlank( AnyCollection ) Keďže kolekcia existuje, nie je prázdna, dokonca ani v prípade, že neobsahuje žiadne záznamy.Because the collection exists, it isn't blank, even if it doesn't contain any records. Ak chcete skontrolovať, či je kolekcia prázdna, použite namiesto toho funkciu IsEmpty.To check for an empty collection, use IsEmpty instead. falsefalse
IsBlank( Mid( "Hello"; 17; 2 ) )IsBlank( Mid( "Hello"; 17; 2 ) ) Počiatočný znak pre funkciu Mid je za koncom reťazca.The starting character for Mid is beyond the end of the string. Výsledkom je prázdny reťazec.The result is an empty string. truetrue
IsBlank( If( false; false ) )IsBlank( If( false; false ) ) Funkcia If bez hodnoty ElseResult.An If function with no ElseResult. Keďže podmienka má vždy hodnotu false, funkcia If vráti vždy prázdnu hodnotu.Because the condition is always false, this If always returns blank. truetrue

IsEmptyIsEmpty

 1. Vytvorte úplne novú aplikáciu a pridajte ovládací prvok Tlačidlo.Create an app from scratch, and add a Button control.

 2. Vlastnosť tlačidla OnSelect nastavte na tento vzorec:Set the button's OnSelect property to this formula:

  Collect (zmrzlina; {príchuť: "Jahoda"; Quantity: 300}; {príchuť: "Chocolate"; Quantity: 100 } )Collect( IceCream; { Flavor: "Strawberry"; Quantity: 300 }; { Flavor: "Chocolate"; Quantity: 100 } )

 3. Zobrazte ukážku aplikácie, kliknite alebo ťuknite na pridané tlačidlo a potom ukážku zatvorte.Preview your app, click or tap the button that you added, and then close Preview.

  Vytvorí sa kolekcia s názvom IceCream (Zmrzlina) obsahujúca tieto údaje:A collection named IceCream is created and contains this data:

  Táto kolekcia obsahuje dva záznamy a nie je prázdna.This collection has two records and isn't empty. Funkcia IsEmpty( IceCream ) vracia hodnotu false a funkcia CountRows( IceCream ) vracia hodnotu 2.IsEmpty( IceCream ) returns false, and CountRows( IceCream ) returns 2.

 4. Pridajte druhé tlačidlo a jeho vlastnosť OnSelect nastavte na tento vzorec:Add a second button, and set its OnSelect property to this formula:

  Clear( IceCream )Clear( IceCream )

 5. Zobrazte ukážku aplikácie, kliknite alebo ťuknite na druhé tlačidlo a potom ukážku zatvorte.Preview your app, click or tap the second button, and then close Preview.

  Kolekcia je teraz prázdna:The collection is now empty:

  Funkcia Clear odstráni z kolekcie všetky záznamy, takže výsledkom je prázdna kolekcia.The Clear function removes all the records from a collection, resulting in an empty collection. Funkcia IsEmpty( IceCream ) vracia hodnotu true a funkcia CountRows( IceCream ) vracia hodnotu 0.IsEmpty( IceCream ) returns true, and CountRows( IceCream ) returns 0.

Pomocou funkcie IsEmpty môžete otestovať, či je vypočítaná tabuľka prázdna, tak ako to uvádzajú nasledujúce príklady:You can also use IsEmpty to test whether a calculated table is empty, as these examples show:

VzorecFormula PopisDescription VýsledokResult
IsEmpty( [ 1; 2; 3 ] )IsEmpty( [ 1; 2; 3 ] ) Tabuľka s jedným stĺpcom obsahuje tri záznamy, takže nie je prázdna.The single-column table contains three records and, therefore, isn't empty. falsefalse
IsEmpty( [ ] )IsEmpty( [ ] ) Tabuľka s jedným stĺpcom neobsahuje žiadne záznamy, takže je prázdna.The single-column table contains no records and is empty. truetrue
IsEmpty( Filter( [ 1; 2; 3 ]; Value > 5 ) )IsEmpty( Filter( [ 1; 2; 3 ]; Value > 5 ) ) Tabuľka s jedným stĺpcom neobsahuje žiadne hodnoty väčšie ako 5.The single-column table contains no values that are greater than 5. Výsledok z funkcie filter neobsahuje žiadne záznamy a je prázdny.The result from the filter doesn't contain any records and is empty. truetrue