Funkcie Collect, Clear a ClearCollect v službe Power Apps

Vytvoria a vymažú kolekcie a pridajú záznamy do ľubovoľného zdroja údajov.

Popis

Collect

Funkcia Collect pridáva záznamy do zdroja údajov. Pridávané položky môžu byť:

  • Jedna hodnota: hodnota sa umiestni do poľa Value nového záznamu. Všetky ostatné vlastnosti sa ponechajú blank.
  • Záznam: každá pomenovaná vlastnosť sa umiestni do zodpovedajúcej vlastnosti nového záznamu. Všetky ostatné vlastnosti sa ponechajú prázdne.
  • Tabuľka: každý záznam tabuľky sa pridá ako samostatný záznam zdroja údajov, ako je to popísané vyššie. Tabuľka sa k záznamu nepridá ako vnorená tabuľka. To docielite tak, že tabuľku najprv zabalíte do záznamu.

Pri použití s kolekciou sa môžu podľa potreby vytvoriť ďalšie stĺpce. Počet stĺpcov pre iné zdroje údajov je stanovený týmito zdrojmi údajov a nové stĺpce sa nedajú pridať.

Ak zdroj údajov ešte neexistuje, vytvorí sa kolekcia.

Kolekcie sa niekedy používajú na uchovávanie globálnych premenných alebo na vytvorenie dočasnej kópie zdroja údajov. Základom aplikácií plátna sú vzorce, ktoré sa automaticky prepočítajú v priebehu interakcie používateľa s aplikáciou. Kolekcie túto výhodu neponúkajú a ich použitie môže sťažiť vytvorenie a pochopenie vašej aplikácie. Skôr ako kolekciu takýmto spôsobom použijete, prečítajte si článok o práci s premennými.

Na vytvorenie záznamu v zdroji údajov môžete použiť aj funkciu Patch.

Funkcia Collect vráti upravený zdroj údajov vo forme tabuľky. Funkcia Collect sa dá použiť iba vo vzorcoch správania.

Clear

Funkcia Clear odstráni všetky záznamy v kolekcii. Stĺpce v kolekcii zostanú.

Nezabudnite, že funkcia Clear pracuje iba s kolekciami, nie s inými zdrojmi údajov. Na tento účel môžete použiť funkciu RemoveIfDataSource, true ). Buďte opatrní, pretože táto funkcia odstráni všetky záznamy z úložiska zdroja údajov a môže ovplyvniť ostatných používateľov.

Ak chcete odobrať záznamy selektívnym spôsobom, môžete použiť funkciu Remove.

Funkcia Clear nemá žiadnu návratovú hodnotu. Dá sa použiť iba vo vzorci správania.

ClearCollect

Funkcia ClearCollect odstráni všetky záznamy z kolekcie. A potom pridá do rovnakej kolekcie inú množinu záznamov. Jediná funkcia ClearCollect tak ponúka kombináciu funkcií Clear a Collect.

Funkcia ClearCollect vráti upravenú kolekciu vo forme tabuľky. Funkcia ClearCollect sa dá použiť iba vo vzorci správania.

Delegovanie

Tieto funkcie nemožno delegovať, keď sa používajú so zdrojom údajov. Načíta sa iba prvá časť zdroja údajov a potom sa použije príslušná funkcia. Výsledok nemusí predstavovať úplný obsah. V čase vytvárania sa môže zobraziť upozornenie, ktoré vám pripomenie toto obmedzenie a navrhne vám prepnúť na alternatívy, ktoré možno delegovať (ak je to možné). Ďalšie informácie nájdete v prehľade delegovania.

Syntax

CollectDataSource, Item, ... )

  • DataSource – povinné. Zdroj údajov, do ktorého chcete pridať údaje. Ak ešte neexistuje, vytvorí sa nová kolekcia.
  • Item – povinné. Jeden alebo viac záznamov alebo tabuliek, ktoré sa majú pridať do zdroja údajov.

ClearCollection )

  • Collection – povinné. Kolekcia, ktorú chcete vymazať.

ClearCollectCollection, Item, ... )

  • Collection – povinné. Kolekcia, ktorú chcete vymazať a následne do nej pridať údaje.
  • Item – povinné. Jeden alebo viac záznamov alebo tabuliek, ktoré sa majú pridať do zdroja údajov.

Príklady

Vymazanie a pridanie záznamov do zdroja údajov

V týchto príkladoch vymažete kolekciu s názvom IceCream a potom do nej pridáte údaje. Na začiatku zdroj údajov obsahuje:

Zdroj ukážkových údajov

Vzorec Popis Výsledok
ClearCollect( IceCream, { Flavor: "Strawberry", Quantity: 300 } ) Vymaže všetky údaje z kolekcie IceCream a potom pridá záznam obsahujúci množstvo jahodovej zmrzliny. Tabuľka s jedným záznamom

Kolekcia IceCream bola tiež upravená.
Collect( IceCream, { Flavor: "Pistachio", Quantity: 40 }, { Flavor: "Orange", Quantity: 200 }  ) Pridá dva záznamy do kolekcie IceCream obsahujúce množstvo pistáciovej a pomarančovej zmrzliny. Tabuľka s dvoma záznamami

Kolekcia IceCream bola tiež upravená.
Clear( IceCream ) Odstráni všetky záznamy z kolekcie IceCream. Prázdna tabuľka

Kolekcia IceCream bola tiež upravená.

Príklady postupného vytvorenia kolekcie nájdete v časti Vytvorenie a aktualizácia kolekcie.

Záznamy a tabuľky

Tieto príklady ukazujú, ako sa pracuje s argumentmi záznamu a tabuľky pre funkcie Collect a ClearCollect.

Vzorec Popis Výsledok
ClearCollect( IceCream, { Flavor: "Chocolate", Quantity: 100 }, { Flavor: "Vanilla", Quantity: 200 }  ) Vymaže všetky údaje a potom pridá dva záznamy do kolekcie IceCream, ktoré obsahujú množstvo čokoládovej a vanilkovej zmrzliny. Záznamy, ktoré sa majú pridať, sa poskytujú ako jednotlivé argumenty funkcie. Do kolekcie boli pridané záznamy Chocolate a Vanilla

Kolekcia IceCream bola tiež upravená.
ClearCollect( IceCream, Table( { Flavor: "Chocolate", Quantity: 100 }, { Flavor: "Vanilla", Quantity: 200 } ) ) Rovnaké ako v predchádzajúcom príklade s tým rozdielom, že záznamy sú skombinované v tabuľke a odovzdané prostredníctvom jediného argumentu. Pred pridaním do kolekcie IceCream je obsah tabuľky extrahovaný záznam po zázname. Do kolekcie boli pridané záznamy Chocolate a Vanilla

Kolekcia IceCream bola tiež upravená.
ClearCollect( IceCream,
{ MyFavorites: Table( { Flavor: "Chocolate", Quantity: 100 }, { Flavor: "Vanilla", Quantity: 200 } ) } )
Rovnaké ako v predchádzajúcom príklade s tou výnimkou, že tabuľka je zaobalená do záznamu. Záznamy tabuľky nie sú extrahované a namiesto toho je celá tabuľka pridaná ako bunka záznamu. Do kolekcie boli pridané záznamy Chocolate a Vanilla

Kolekcia IceCream bola tiež upravená.

Poznámka

Môžete nás informovať o svojich voľbách jazyka pre dokumentáciu? Absolvujte krátky prieskum. (upozorňujeme, že tento prieskum je v angličtine)

Prieskum bude trvať približne sedem minút. Nezhromažďujú sa žiadne osobné údaje (vyhlásenie o používaní osobných údajov).