Funkcie Collect, Clear a ClearCollect v službe PowerAppsCollect, Clear, and ClearCollect functions in PowerApps

Vytvoria a vymažú kolekcie a pridajú záznamy do ľubovoľného zdroja údajov.Creates and clears collections and adds records to any data source.

PopisDescription

Funkcia CollectCollect

Funkcia Collect pridáva záznamy do zdroja údajov.The Collect function adds records to a data source. Pridávané položky môžu byť:The items to be added can be:

 • Jedna hodnota: hodnota sa umiestni do poľa Value nového záznamu.A single value: The value is placed in the Value field of a new record. Všetky ostatné vlastnosti sa ponechajú prázdne.All other properties are left blank.
 • Záznam: každá pomenovaná vlastnosť sa umiestni do zodpovedajúcej vlastnosti nového záznamu.A record: Each named property is placed in the corresponding property of a new record. Všetky ostatné vlastnosti sa ponechajú prázdne.All other properties are left blank.
 • Tabuľka: každý záznam tabuľky sa pridá ako samostatný záznam zdroja údajov, ako je to popísané vyššie.A table: Each record of the table is added as a separate record of the data source as described above. Tabuľka sa k záznamu nepridá ako vnorená tabuľka.The table is not added as a nested table to a record. To docielite tak, že tabuľku najprv zabalíte do záznamu.To accomplish this, wrap the table in a record first.

Pri použití s kolekciou sa môžu podľa potreby vytvoriť ďalšie stĺpce.When used with a collection, additional columns will be created as needed. Počet stĺpcov pre iné zdroje údajov je stanovený týmito zdrojmi údajov a nové stĺpce sa nedajú pridať.The columns for other data sources are fixed by the data source and new columns cannot be added.

Ak zdroj údajov ešte neexistuje, vytvorí sa kolekcia.If the data source doesn't already exist, a collection is created.

Kolekcie sa niekedy používajú na uchovávanie globálnych premenných alebo na vytvorenie dočasnej kópie zdroja údajov.Collections are sometimes used to hold global variables or make a temporary copy of a data source. Základom PowerApps sú vzorce, ktoré sa automaticky prepočítajú v priebehu interakcie používateľa s aplikáciou.PowerApps are based on formulas that automatically recalculate as the user interacts with an app. Kolekcie túto výhodu neponúkajú a ich použitie môže sťažiť vytvorenie a pochopenie vašej aplikácie.Collections do not enjoy this benefit and their use can make your app harder to create and understand. Skôr ako kolekciu takýmto spôsobom použijete, prečítajte si článok o práci s premennými.Before using a collection in this manner, review working with variables.

Na vytvorenie záznamu v zdroji údajov môžete použiť aj funkciu Patch.You can also use the Patch function to create records in a data source.

Funkcia Collect vráti upravený zdroj údajov vo forme tabuľky.Collect returns the modified data source as a table. Funkcia Collect sa dá použiť iba vo vzorcoch správania.Collect can only be used in a behavior formula.

Funkcia ClearClear

Funkcia Clear odstráni všetky záznamy v kolekcii.The Clear function deletes all the records of a collection. Stĺpce v kolekcii zostanú.The columns of the collection will remain.

Nezabudnite, že funkcia Clear pracuje iba s kolekciami, nie s inými zdrojmi údajov.Note that Clear only operates on collections and not other data sources. Na tento účel môžete použiť funkciu RemoveIf( ZdrojÚdajov, true ).You can use RemoveIf( DataSource, true ) for this purpose. Buďte opatrní, pretože táto funkcia odstráni všetky záznamy z úložiska zdroja údajov a môže ovplyvniť ostatných používateľov.Use caution as this will remove all records from the data source's storage and can affect other users.

Ak chcete odobrať záznamy selektívnym spôsobom, môžete použiť funkciu Remove.You can use the Remove function to selectively remove records.

Funkcia Clear nemá žiadnu návratovú hodnotu.Clear has no return value. Dá sa použiť iba vo vzorci správania.It can only be used in a behavior formula.

Funkcia ClearCollectClearCollect

Funkcia ClearCollect odstráni všetky záznamy z kolekcie a potom pridá inú množinu záznamov do tej istej kolekcie.The ClearCollect function deletes all the records from a collection and then adds a different set of records to the same collection. Jediná funkcia ClearCollect tak ponúka kombináciu funkcií Clear a Collect.With a single function, ClearCollect offers the combination of Clear and then Collect.

Funkcia ClearCollect vráti upravenú kolekciu vo forme tabuľky.ClearCollect returns the modified collection as a table. Funkcia ClearCollect sa dá použiť iba vo vzorci správania.ClearCollect can only be used in a behavior formula.

SyntaxSyntax

Collect( ZdrojÚdajov, Položka, ... )Collect( DataSource, Item, ... )

 • ZdrojÚdajov – povinné.DataSource – Required. Zdroj údajov, do ktorého chcete pridať údaje.The data source that you want to add data to. Ak ešte neexistuje, vytvorí sa nová kolekcia.If it does not already exist, a new collection is created.
 • Položky - povinné.Item(s) - Required. Jeden alebo viac záznamov alebo tabuliek, ktoré sa majú pridať do zdroja údajov.One or more records or tables to add to the data source.

Clear( Kolekcia )Clear( Collection )

 • Kolekcia – povinné.Collection – Required. Kolekcia, ktorú chcete vymazať.The collection that you want to clear.

ClearCollect( Kolekcia, Položka, ... )ClearCollect( Collection, Item, ... )

 • Kolekcia – povinné.Collection – Required. Kolekcia, ktorú chcete vymazať a následne do nej pridať údaje.The collection that you want to clear and then add data to.
 • Položky - povinné.Item(s) - Required. Jeden alebo viac záznamov alebo tabuliek, ktoré sa majú pridať do zdroja údajov.One or more records or tables to add to the data source.

PríkladyExamples

Vymazanie a pridanie záznamov do zdroja údajovClearing and adding records to a data source

V týchto príkladoch vymažete kolekciu s názvom IceCream a potom do nej pridáte údaje.In these examples, you'll erase and add to a collection that's named IceCream. Na začiatku zdroj údajov obsahuje:The data source begins with these contents:

VzorecFormula PopisDescription VýsledokResult
ClearCollect( IceCream, { Flavor: "Strawberry", Quantity: 300 } )ClearCollect( IceCream, { Flavor: "Strawberry", Quantity: 300 } ) Vymaže všetky údaje z kolekcie IceCream a potom pridá záznam obsahujúci množstvo jahodovej zmrzliny.Clears all data from the IceCream collection and then adds a record that includes a quantity of strawberry ice cream.

Zdroj údajov IceCream bol tiež upravený.The IceCream data source has also been modified.
Collect( IceCream, { Flavor: "Pistachio", Quantity: 40 }, { Flavor: "Orange", Quantity: 200 } )Collect( IceCream, { Flavor: "Pistachio", Quantity: 40 }, { Flavor: "Orange", Quantity: 200 } ) Pridá dva záznamy do kolekcie IceCream obsahujúce množstvo pistáciovej a pomarančovej zmrzliny.Adds two records to the IceCream collection that includes a quantity of pistachio and Orange ice cream.

Zdroj údajov IceCream bol tiež upravený.The IceCream data source has also been modified.
Clear( IceCream )Clear( IceCream ) Odstráni všetky záznamy z kolekcie IceCream.Removes all records from the IceCream collection.

Zdroj údajov IceCream bol tiež upravený.The IceCream data source has also been modified.

Podrobný postupStep by step

 1. Pridajte tlačidlo a jeho vlastnosť OnSelect nastavte na tento vzorec:Add a button, and set its OnSelect property to this function:
  Collect(Products, "Europa", "Ganymede", "Callisto")Collect(Products, "Europa", "Ganymede", "Callisto")

  Táto funkcia vytvorí kolekciu pomenovanú Products obsahujúcu riadok pre každý z troch názvov produktov.This function creates a collection that's named Products that contains a row for each of three product names.

 2. Stlačte kláves F5, kliknite na toto tlačidlo a potom sa stlačením klávesu Esc vráťte do pracovného priestoru návrhu.Press F5, click the button, and then press the Esc key to return to the design workspace.

 3. (voliteľné) Ukážku vytvorenej kolekcie zobrazíte kliknutím na položku Kolekcie na karte Obsah.(optional) To display a preview of the collection that you created, click Collections on the Content tab.