Ovládacie prvky Zvuk a Video v PowerAppsAudio and Video controls in PowerApps

Ovládací prvok, ktorý prehrá zvukový súbor, videosúbor alebo video na YouTube.A control that plays an audio file, a video file, or a video on YouTube.

PopisDescription

Ovládací prvok Zvuk prehrá zvukový klip zo súboru, nahrávku z ovládacieho prvku Mikrofón alebo zvukovú stopu z videosúboru.An Audio control plays a sound clip from a file, a recording from a Microphone control, or the audio track from a video file.

Ovládací prvok Video prehrá videoklip z lokality YouTube alebo služby Azure Media Services.A Video control plays a video clip from a file or from YouTube or Azure Media Services. V prípade zadania požiadavky je možné zobraziť skryté špeciálne titulky.Closed captions can optionally be shown when specified.

Základné vlastnostiKey properties

Loop – zvukový klip alebo videoklip sa začne prehrávať znovu, keď sa prehrávanie skončí.Loop – Whether an audio or video clip automatically starts over as soon as it finishes playing.

Media – identifikátor klipu, ktorý prehráva ovládací prvok zvuku alebo videa.Media – An identifier for the clip that an audio or video control plays.

ShowControls – určuje, či prehrávač alebo videoprehrávač zobrazí napríklad tlačidlo prehrať a posuvník hlasitosti a či ovládací prvok Zadávanie údajov perom zobrazí napríklad ikony na kreslenie, gumovanie a vymazanie.ShowControls – Whether an audio or video player shows, for example, a play button and a volume slider, and a pen control shows, for example, icons for drawing, erasing, and clearing.

Ďalšie vlastnostiAdditional properties

AccessibleLabel – označenie pre čítačky obrazovky.AccessibleLabel – Label for screen readers. Táto vlastnosť označuje názov videoklipu alebo zvukového klipu.Should be the title of the video or audio clip.

AutoPause – zvukový klip alebo videoklip sa automaticky pozastaví, ak používateľ prejde na inú obrazovku.AutoPause – Whether an audio or video clip automatically pauses if the user navigates to a different screen.

AutoStart – ovládací prvok zvuku alebo videa automaticky začne prehrávať klip, keď používateľ prejde na obrazovku, ktorá daný ovládací prvok obsahuje.AutoStart – Whether an audio or video control automatically starts to play a clip when the user navigates to the screen that contains that control.

BorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – štýl orámovania ovládacieho prvku Solid (Plné), Dashed (Prerušované), Dotted (Bodkované) alebo None (Žiadne).BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – hrúbka ohraničenia ovládacieho prvku.BorderThickness – The thickness of a control's border.

ClosedCaptionsUrl – len pre ovládací prvok Video.ClosedCaptionsUrl – Video control only. URL adresa súboru so skrytými titulkami vo formáte WebVTT.URL of closed captions file in WebVTT format. URL adresy pre video a titulky musia používať protokol HTTPS.Both video and captions URLs must be HTTPS. Server, ktorý je hostiteľom súboru videa a titulkov, musí mať zapnuté CORS.Server hosting both video and captions file needs to be CORS enabled.

DisplayMode – údaj o tom, či ovládací prvok umožňuje vstup používateľa (Edit), iba zobrazuje údaje (View) alebo je zakázaný (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Fill – farba pozadia ovládacieho prvku.Fill – The background color of a control.

FocusedBorderColor – farba orámovania zameraného ovládacieho prvku.FocusedBorderColor – The color of a control's border when the control is focused.

FocusedBorderThickness – hrúbka orámovania zameraného ovládacieho prvku.FocusedBorderThickness – The thickness of a control's border when the control is focused.

Height – vzdialenosť medzi horným a dolným okrajom ovládacieho prvku.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

Image – názov obrázka, ktorý sa zobrazuje v ovládacích prvkoch obrázok, zvuk alebo mikrofón.Image – The name of the image that appears in an image, audio, or microphone control.

ImagePosition – pozícia obrázka (Fill (Vyplniť), Fit (Prispôsobiť), Stretch (Roztiahnuť), Tile (Dlaždice) alebo Center (Na stred)) na obrazovke alebo ovládacom prvku, ak nie je rovnakej veľkosti ako obrázok.ImagePosition – The position (Fill, Fit, Stretch, Tile, or Center) of an image in a screen or a control if it isn't the same size as the image.

OnEnd – spôsob reakcie aplikácie na skončenie prehrávania audio klipu alebo videoklipu.OnEnd – How an app responds when an audio or video clip finishes playing.

OnPause – spôsob reakcie aplikácie na pozastavenie klipu používateľom, ak klip prehráva ovládací prvok Zvuk alebo Video.OnPause – How an app responds when the user pauses the clip that an audio or video control is playing.

OnStart – spôsob reakcie aplikácie na spustenie záznamu pomocou ovládacieho prvku Mikrofón používateľom.OnStart – How the app responds when the user starts to record with a microphone control.

Pausedtrue ak je ovládací prvok prehrávanie médií momentálne pozastavený, inak false.PausedTrue if a media playback control is currently paused, false otherwise.

Reset – určuje, či sa ovládací prvok vráti na predvolenú hodnotu.Reset – Whether a control reverts to its default value.

Start – prehrávanie zvukového klipu alebo videoklipu.Start – Whether an audio or video clip plays.

StartTime – čas od spustenia zvukového klipu alebo videoklipu, v ktorom sa klip začne prehrávať.StartTime – The time after the start of an audio or video clip when the clip starts to play.

Time – aktuálna pozícia ovládacieho prvku pre médium.Time – A media control's current position.

TabIndex – príkaz na navigáciu pomocou klávesnice vo vzťahu k iným ovládacím prvkom.TabIndex – Keyboard navigation order in relation to other controls.

Tooltip – vysvetľujúci text, ktorý sa zobrazí, keď používateľ ukáže myšou na ovládací prvok.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible – možnosť zobrazenia alebo skrytia ovládacieho prvku.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – vzdialenosť medzi ľavým a pravým okrajom ovládacieho prvku.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – vzdialenosť medzi ľavým okrajom ovládacieho prvku a ľavým okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadradený kontajner nepoužíva).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – vzdialenosť medzi horným okrajom ovládacieho prvku a horným okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadriadený kontajner nepoužíva).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

First (TableName)First( TableName )

PríkladyExamples

Prehrávanie zvukového súboru alebo videosúboruPlay an audio or video file

 1. V ponuke Súbor kliknite alebo ťuknite na Médiá, kliknite alebo ťuknite na Videá alebo Zvuk a potom kliknite alebo ťuknite na Prehľadávať.On the File menu, click or tap Media, click or tap Videos or Audio, and then click or tap Browse.

 2. Prejdite na súbor, ktorý chcete použiť, kliknite alebo ťuknite naň a potom kliknite alebo ťuknite na položku Otvoriť.Browse to the file you want to use, click or tap it, and then click or tap Open.

 3. Stlačením klávesu Esc sa vráťte do predvoleného pracovného priestoru, pridajte ovládací prvok Zvuk alebo Video a nastaviť jeho vlastnosť Media na pridaný súbor.Press Esc to return to the default workspace, add an Audio or Video control, and set its Media property to the file that you added.

  Pozrite sa, ako pridať a nakonfigurovať ovládací prvok.Don't know how to add and configure a control?

 4. Stlačte kláves F5 a potom prehrajte klip kliknutím alebo ťuknutím na tlačidlo Prehrať na pridanom ovládacom prvku.Press F5, and then play the clip by clicking or tapping the play button of the control that you added.

  Tip

  Tlačidlo Prehrať ovládacieho prvku Video sa zobrazí po ukázaní myšou na ovládací prvok.The play button of the Video control appears when you hover over the control.

 5. Stlačením klávesu Esc sa vráťte do predvoleného pracovného priestoru.Press Esc to return to the default workspace.

Prehrávanie videa na YouTubePlay a YouTube video

 1. Pridajte ovládací prvok Video a nastavte jeho vlastnosť Media na adresu URL videa na lokalite YouTube uzavretú do úvodzoviek.Add a Video control, and set its Media property to the URL of the YouTube video, enclosed in double quotation marks.
 2. Stlačte kláves F5 a potom prehrajte klip kliknutím alebo ťuknutím na tlačidlo Prehrať na ovládacom prvku Video.Press F5, and then play the clip by clicking or tapping the play button of the Video control.
 3. Stlačením klávesa Esc sa vráťte do predvoleného pracovného priestoru.Press Esc to return to the default workspace.

Prehratie videa zo služby Azure Media ServicesPlay a video from Azure Media Services

 1. Po publikovaní videí v službe AMS kopírujte zobrazenú adresu URL.After the videos are published on AMS, copy the manifest URL. Ak sa streamovanie nespustí automaticky, spustite ho na koncovom bode vo vašej službe.Start the streaming endpoint of your service, if not already.
 2. Pridajte ovládací prvok Video a nastavte jeho vlastnosť Media na adresu URL videa AMS uzavretú do úvodzoviek.Add a Video control, and set its Media property to the URL of the AMS video, enclosed in double quotation marks.
 3. Stlačte kláves F5 a potom prehrajte klip kliknutím alebo ťuknutím na tlačidlo Prehrať na ovládacom prvku Video.Press F5, and then play the clip by clicking or tapping the play button of the Video control.
 4. Stlačením klávesa Esc sa vráťte do predvoleného pracovného priestoru.Press Esc to return to the default workspace.

Pokyny na zjednodušenie ovládaniaAccessibility guidelines

Alternatívy ku zvuku a videuAudio and video alternatives

 • ShowControls musí mať hodnotu true, aby používatelia mohli počúvať alebo sledovať multimédiá svojim vlastným tempom.ShowControls must be true so that users can listen or watch multimedia at their own pace. Táto vlastnosť zároveň umožňuje používateľom prepínať vo videoprehrávačoch skryté špeciálne titulky a spúšťať režim na celú obrazovku.This also allows users to toggle closed captions and full-screen mode on video players.
 • Videá musia mať k dispozícii skryté špeciálne titulky.Closed captions must be provided for videos.
  • V prípade videí z lokality YouTube pridajte titulky pomocou nástrojov na vytváranie, ktoré poskytuje lokalita YouTube.For YouTube videos, use authoring tools provided by YouTube to add captions.
  • V prípade iných videí vytvorte titulky vo formáte WebVTT, nahrajte ich a nastavte vo vlastnosti ClosedCaptionsUrl umiestnenie adresy URL.For other videos, create captions in WebVTT format, upload them, and set ClosedCaptionsUrl to the url location. Existuje niekoľko obmedzení.There are several limitations. Servery hosťujúce video a titulky musia mať povolenú špecifikáciu CORS a musia na prácu s nimi používať protokol HTTPS.Server(s) hosting video and captions needs to be CORS-enabled and serve them using HTTPS protocol. Titulkovanie nefunguje v programe Internet Explorer.Captioning does not work on Internet Explorer.
 • Zvážte poskytnutie prepisu zvuku alebo videa pomocou niektorého z týchto postupov:Consider providing an audio or video transcript using one of these methods:
  1. Vložte text do označenia a umiestnite ho vedľa multimediálneho prehrávača.Put the text in a Label and position it adjacent to the multimedia player. Prípadne môžete vytvoriť tlačidlo na prepínanie zobrazenia textu.Optionally, create a Button to toggle the display of the text.
  2. Vložte text na inú obrazovku.Put the text in a different screen. Vytvorte tlačidlo, ktoré presunie používateľa na danú obrazovku, a umiestnite ho vedľa multimediálneho prehrávača.Create a Button that navigates to the screen and position the button adjacent to the multimedia player.
  3. Ak je popis krátky, môžete ho umiestniť do vlastnosti AccessibleLabel.If the description is short, it can be put it in the AccessibleLabel.

Farebný kontrastColor contrast

Dostatočný farebný kontrast musí byť medzi:There must be adequate color contrast between:

 • vlastnosťou FocusedBorderColor a vonkajšou farbou,FocusedBorderColor and the outside color
 • obrázkom a ovládacími prvkami multimediálneho prehrávača (v prípade potreby),Image and the multimedia player controls (if applicable)
 • výplňou a ovládacími prvkami multimediálneho prehrávača (ak je výplň viditeľná).Fill and the multimedia player controls (if the fill is visible)

Ak má obsah videa problémy s farebným kontrastom, poskytnite skryté špeciálne titulky alebo prepis.Provide closed captions and/or transcript if the video content has color contrast issues.

Podpora pre čítačku obrazovkyScreen reader support

Podpora pre klávesnicuKeyboard support

 • Vlastnosť TabIndex musí mat hodnotu nula alebo väčšiu, aby používatelia klávesnice na ňu mohli prejsť.TabIndex must be zero or greater so that keyboard users can navigate to it.
 • Indikátory zamerania musia byť jasne viditeľné.Focus indicators must be clearly visible. Dosiahnete to použitím vlastností FocusedBorderColor a FocusedBorderThickness.Use FocusedBorderColor and FocusedBorderThickness to achieve this.
 • Vlastnosť AutoStart by mala mať hodnotu false, pretože pre používateľov klávesnice môže byť problematické rýchlo zastaviť prehrávanie.AutoStart should be false because it can be difficult for keyboard users to stop playback quickly.