Ovládací prvok označenie v aplikácie plátnaLabel control in canvas apps

Pole, ktoré môže zobrazovať údaje (napríklad text, čísla, dátumy alebo meny).A box that shows data such as text, numbers, dates, or currency.

PopisDescription

Označenie zobrazuje údaje, ktoré ste zadali ako reťazový literál textu (zobrazí sa presne tak, ako ste ho napísali) alebo ako vzorec (zobrazí sa výsledný textový reťazec).A label shows data that you specify as a literal string of text, which appears exactly the way you type it, or as a formula that evaluates to a string of text. Označenia sa často zobrazujú mimo ďalšie ovládacie prvky (napríklad ako nadpis identifikujúci obrazovku), môžu označovať iný ovládací prvok (napríklad Hodnotenie alebo Zvuk) alebo sa používajú v galérii na zobrazenie určitého typu informácie o položke.Labels often appear outside of any other control (such as a banner that identifies a screen), as a label that identifies another control (such as a rating or audio control), or in a gallery to show a specific type of information about an item.

Základné vlastnostiKey properties

AutoHeight – v hodnoty true označenia sa automaticky upravuje výška tak Zobraziť celý text.AutoHeight – Set to true to allow the label to auto-grow its height to show all text. V prípade hodnoty false sa text skráti podľa nastavenej výšky.Set to false to truncate the text to the height assigned.

Color – farba textu ovládacieho prvku.Color – The color of text in a control.

Font – názov skupiny písiem pre zobrazenie textu.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

Text – text, ktorý sa v ovládacom prvku zobrazuje alebo ktorý zadáva do ovládacieho prvku používateľ.Text – Text that appears on a control or that the user types into a control.

DelayOutput – pri nastavení hodnoty true oneskorí akciu pri zadávaní textu.DelayOutput – Set to true to delay action during text input.

Ďalšie vlastnostiAdditional properties

Align – vodorovné umiestnenie textu vo vzťahu ku stredu ovládacieho prvku.Align – The location of text in relation to the horizontal center of its control.

AutoHeight – určuje, či sa pre označenie automaticky zvýši hodnota vlastnosti Height, keď vlastnosť Text obsahuje viacero znakov, ako je možné v ovládacom prvku zobraziť.AutoHeight – Whether a label automatically increases its Height property if its Text property contains more characters than the control can show at one time.

BorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – štýl orámovania ovládacieho prvku Solid (Plné), Dashed (Prerušované), Dotted (Bodkované) alebo None (Žiadne).BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – hrúbka orámovania ovládacieho prvku.BorderThickness – The thickness of a control's border.

DisplayMode – údaj o tom, či ovládací prvok umožňuje zadávanie používateľom (Edit), iba zobrazuje údaje (View) alebo je zakázaný (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku v prípade, že je vlastnosť DisplayMode nastavená na Disabled (Zakázané).DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor – farba textu ovládacieho prvku v prípade, že je vlastnosť DisplayMode nastavená na Disabled (Zakázané).DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill – farba pozadia ovládacieho prvku v prípade, že je vlastnosť DisplayMode nastavená na Disabled (Zakázané).DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill – farba pozadia ovládacieho prvku.Fill – The background color of a control.

FocusedBorderColor – farba orámovania zameraného ovládacieho prvku.FocusedBorderColor – The color of a control's border when the control is focused.

FocusedBorderThickness – hrúbka orámovania zameraného ovládacieho prvku.FocusedBorderThickness – The thickness of a control's border when the control is focused.

FontWeight – hrúbka textu v ovládacom prvku: Tučné písmo, polotučného, Normal, alebo ľahšie.FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height – vzdialenosť medzi horným a dolným okrajom ovládacieho prvku.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku pri umiestnení ukazovateľa myši na ovládací prvok.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor – farba textu v ovládacom prvku pri umiestnení ukazovateľa myši na ovládací prvok.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill – farba pozadia ovládacieho prvku pri umiestnení ukazovateľa myši na ovládací prvok.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic – možnosť zobrazenia textu v ovládacom prvku kurzívou.Italic – Whether the text in a control is italic.

LineHeight – vzdialenosť napríklad medzi riadkami textu alebo položkami v zozname.LineHeight – The distance between, for example, lines of text or items in a list.

Dynamické – spôsob, akým Čítačka obrazovky oznamuje zmeny v hodnote označenia Text vlastnosť.Live – How a screen reader announces changes to the value of the label's Text property.

 • Ak je nastavená možnosť vypnúť, nebude čítačka obrazovky oznamovať zmeny.When set to Off, the screen reader doesn't announce changes.
 • Ak je nastavená možnosť zdvorilý, čítačka obrazovky skončí povedané pred uverejnením, všetky zmeny, ktoré sa vyskytla čítačka obrazovky bol ich vyslovíte.When set to Polite, the screen reader finishes speaking before announcing any changes that occurred while the screen reader was speaking.
 • Ak je nastavená možnosť Assertive, čítačka obrazovky prerušuje samotný oznamuje všetky zmeny, ktoré sa vyskytla bol povedané čítačka obrazovky.When set to Assertive, the screen reader interrupts itself to announce any changes that occurred while the screen reader was speaking.

OnSelect – spôsob reakcie aplikácie na ťuknutie alebo kliknutie na ovládací prvok používateľom.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

Overflow – určuje, či sa na oznámení zobrazí posúvač, keď je vlastnosť Wrap nastavená na true a hodnota vlastnosti Text obsahuje viac znakov, než je možné v ovládacom prvku zobraziť.Overflow – Whether a scrollbar appears in a label if its Wrap property is set to true and the value of the control's Text property contains more characters than the control can show at one time.

PaddingBottom – vzdialenosť medzi textom v ovládacom prvku a dolným okrajom rovnakého prvku.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft – vzdialenosť medzi textom v ovládacom prvku a ľavým okrajom rovnakého prvku.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight – vzdialenosť medzi textom v ovládacom prvku a pravým okrajom rovnakého prvku.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop – vzdialenosť medzi textom v ovládacom prvku a horným okrajom rovnakého prvku.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedBorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku po ťuknutí alebo kliknutí na ovládací prvok používateľom.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor – farba textu v ovládacom prvku po ťuknutí alebo kliknutí na ovládací prvok používateľom.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill – farba pozadia ovládacieho prvku po ťuknutí alebo kliknutí na ovládací prvok používateľom.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

Rola -sémantickú úlohu text označenia, ako je napríklad nadpis 1.Role - The semantic role of the label text, such as Heading 1. Štýl označenia sa nezmení, ale uskutoční výstup sémantické správnu interpretáciu pomocou čítačky obrazovky.Doesn't change the style of the label but makes the output semantically correct for interpretation by screen readers.

Size – veľkosť písma textu zobrazeného v ovládacom prvku.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough – možnosť zobrazenia prečiarknutého textu v ovládacom prvku.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

TabIndex – príkaz na navigáciu pomocou klávesnice vo vzťahu k iným ovládacím prvkom.TabIndex – Keyboard navigation order in relation to other controls.

Tooltip – vysvetľujúci text, ktorý sa zobrazí, keď používateľ ukáže myšou na ovládací prvok.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Underline – možnosť zobrazenia podčiarknutého textu v ovládacom prvku.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

VerticalAlign – zvislé umiestnenie textu vo vzťahu k stredu ovládacieho prvku.VerticalAlign – The location of text on a control in relation to the vertical center of that control.

Visible – možnosť zobrazenia alebo skrytia ovládacieho prvku.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – vzdialenosť medzi ľavým a pravým okrajom ovládacieho prvku.Width – The distance between a control's left and right edges.

Wrap – určuje, či sa má zalamovať text, ktorý je príliš dlhý a presahuje šírku ovládacieho prvku.Wrap – Whether text that's too long to fit in a label wraps to the next line.

X – vzdialenosť medzi ľavým okrajom ovládacieho prvku a ľavým okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadradený kontajner nepoužíva).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – vzdialenosť medzi horným okrajom ovládacieho prvku a horným okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadriadený kontajner nepoužíva).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Text( Number; "FormatCodes" )Text( Number; "FormatCodes" )

PríkladyExamples

Zobrazenie reťazového literáluShow a literal string

Zobrazenie výsledku vzorcaShow the result of a formula

 • Pridajte označenie a do jeho vlastnosti Text zadajte vzorec, ako je napríklad tento:Add a label, and set its Text property to a formula such as this one:
  Today()Today()

  Poznámka

  Pri zadávaní vzorca nepoužívajte úvodzovky, pokiaľ argument vzorca nie je reťazový literál.When you specify a formula, you don't use quotation marks unless an argument of the formula is a literal string. V takom prípade argument (nie celý vzorec) uzavrite do dvojitých úvodzoviek.In that case, enclose the argument, not the formula, in double quotation marks.

  Prečítajte si ďalšie informácie o funkcii Today a ďalších funkciách.Want more information about the Today function or other functions?

V tomto postupe vytvoríte kolekciu s názvom CityPopulations, ktorá bude obsahovať údaje o počtoch obyvateľov rôznych miest v Európe.In this procedure, you'll create a collection, called CityPopulations, that contains data about the population of various cities in Europe. Potom tieto údaje zobrazíte v galérii obsahujúcej tri označenia a určite typ údajov, ktoré budú jednotlivé označenia zobrazovať.Next, you'll show that data in a gallery that contains three labels, and you'll specify the type of data that each label will show.

 1. Pridajte tlačidlo a nastavte jeho vlastnosť OnSelect na tento vzorec:Add a button, and set its OnSelect property to this formula:
  ClearCollect(CityPopulations; {City:"Londýn"; Country:"Spojené kráľovstvo"; Population:8615000}; {City:"Berlín"; Country:"Nemecko"; Population:3562000}; {City:"Madrid"; Country:"Španielsko"; Population:3165000}; {City:"Rím"; Country:"Taliansko"; Population:2874000}; {City:"Paríž"; Country:"Francúzsko"; Population:2273000}; {City:"Hamburg"; Country:"Nemecko"; Population:1760000}; {City:"Barcelona"; Country:"Španielsko"; Population:1602000}; {City:"Mníchov"; Country:"Nemecko"; Population:1494000}; {City:"Miláno"; Country:"Taliansko"; Population:1344000})ClearCollect(CityPopulations; {City:"London"; Country:"United Kingdom"; Population:8615000}; {City:"Berlin"; Country:"Germany"; Population:3562000}; {City:"Madrid"; Country:"Spain"; Population:3165000}; {City:"Rome"; Country:"Italy"; Population:2874000}; {City:"Paris"; Country:"France"; Population:2273000}; {City:"Hamburg"; Country:"Germany"; Population:1760000}; {City:"Barcelona"; Country:"Spain"; Population:1602000}; {City:"Munich"; Country:"Germany"; Population:1494000}; {City:"Milan"; Country:"Italy"; Population:1344000})

 2. Stlačte kláves F5, vyberte tlačidlo a potom stlačte kláves Esc.Press F5, select the button, and then press Esc.

 3. Pridajte galériu textu a jej vlastnosť Items nastavte na CityPopulations.Add a text gallery, and set its Items property to CityPopulations.

  Keď je galéria vybratá, zobrazujú sa v pravej table možnosti, ktoré sú pre ňu dostupné.When the gallery is selected, the right pane shows options for that gallery.

 4. V table Gallery1 nastavte horný zoznam na Population, prostredný zoznam na City, a spodný zoznam na Country.In the Gallery1 pane, set the top list to Population, set the middle list to City, and set the bottom list to Country.

Pokyny na zjednodušenie ovládaniaAccessibility guidelines

Ovládací prvok Označenie sa napriek svojmu názvu nemusí použiť ako označenie pre iný ovládací prvok.Despite its name, a Label control does not have to be used as a label for another control. Možno ho použiť na zobrazenie akéhokoľvek textu.It can be used to display any piece of text.

Ovládací prvok Označenie možno použiť ako tlačidlo alebo prepojenie zadaním správania OnSelect.A Label can be used as a button or link by specifying OnSelect behavior. Ak sa použije týmto spôsobom, pri konfigurácii zjednodušenia ovládania je potrebné postupovať podobne ako v prípade tlačidiel.When used this way, there are similar accessibility considerations as with buttons.

Farebný kontrastColor contrast

Dostatočný farebný kontrast musí byť medzi:There must be adequate color contrast between:

Podpora čítačky obrazovkyScreen-reader support

 • Musí existovať vlastnosť Text.Text must be present.

 • Dynamické by mala byť nastavená na zdvorilý alebo Assertive Ak čítačka obrazovky by mala oznamovať zmeny na hodnotu Text vlastnosť.Live should be set to Polite or Assertive if a screen reader should announce changes to the value of the Text property.

  Poznámka

  Čítačky obrazovky budú ovládací prvok Označenie považovať za tlačidlo, ak je vlastnosť TabIndex nastavená na nulu alebo väčšiu hodnotu.Screen readers will treat Labels as buttons when TabIndex is zero or greater.

Podpora pre slabozrakýchLow vision support

 • Ak sa ovládací prvok Označenie používa ako prepojenie, mal by tak vyzerať.Label should look like a link, if it is used as a link.

Podpora klávesniceKeyboard support

 • Ak sa text používa ako tlačidlo alebo prepojenie, vlastnosť TabIndex musí byť nastavená na nulu alebo väčšiu hodnotu.TabIndex must be zero or greater, if the text is used as a button or link. Používateľom klávesnica to umožní na ňu prejsť.This allows keyboard users to navigate to it.
 • Ak sa text používa ako tlačidlo alebo prepojenie, ukazovatele zamerania musia byť zreteľne vidieť.Focus indicators must be clearly visible, if the text is used as a button or link. Dosiahnete to použitím vlastností FocusedBorderColor a FocusedBorderThickness.Use FocusedBorderColor and FocusedBorderThickness to achieve this.