Funkcie Now, Today a IsToday v službe PowerAppsNow, Today, and IsToday functions in PowerApps

Vrátia aktuálny dátum a čas a otestujú, či hodnota dátumu času zodpovedá dnešku.Returns the current date and time, and tests whether a date/time value is today.

PopisDescription

Funkcia Now vráti aktuálny dátum a čas ako hodnotu dátumu a času.The Now function returns the current date and time as a date/time value.

Funkcia Today vráti aktuálny dátum ako hodnotu dátumu a času.The Today function returns the current date as a date/time value. Hranicou času je polnoc.The time portion is midnight. Funkcia Today má v priebehu dňa rovnakú hodnotu, od polnoci na dnešok do polnoci na zajtrajšok.Today has the same value throughout a day, from midnight today to midnight tomorrow.

Funkcia IsToday testuje, či sa hodnota dátumu a času nachádza medzi polnocou na dnešok a polnocou na zajtrajšok.The IsToday function tests whether a date/time value is between midnight today and midnight tomorrow. Táto funkcia vráti booleovskú hodnotu (true alebo false).This function returns a Boolean (true or false) value.

Všetky tieto funkcie pracujú s miestnym časom aktuálneho používateľa.All these functions work with the local time of the current user.

Ďalšie informácie nájdete v časti o práci s dátumami a časmi.See working with dates and times for more information.

Nestále funkcieVolatile Functions

Funkcie Now a Today sú nestále.Now and Today are volatile functions. Pri každom vyhodnocovaní vracajú tieto funkcie inú hodnotu.Each time one of these functions is evaluated it returns a different value.

Ak sa nestála funkcia použije vo vzorci toku údajov, vráti v rámci vzorca odlišnú hodnotu len vtedy, keď sa daný vzorec nanovo vyhodnotí.When used in a data flow formula, a volatile function will only return a different value if the formula in which it appears is reevaluated. Ak sa vo vzorci nič iné nezmení, bude mať rovnakú hodnotu počas celého spracovania v aplikácii.If nothing else changes in the formula then it will have the same value throughout the execution of your app.

Ovládací prvok označenia s hodnotou Label1.Text = Now() sa napríklad nezmení, kým je aplikácia spustená.For example, a label control with Label1.Text = Now() will not change while your app is active. Nová hodnota sa zobrazí až po zavretí a opätovnom otvorení aplikácie.Only closing and reopening the app will result in a new value.

Funkcia sa nanovo vyhodnotí, ak je súčasťou vzorca, v ktorom sa zmenila aj nejaká iná hodnota.The function will be reevaluated if it is part of a formula in which something else has changed. Ak by sme povedzme zmenili náš príklad tak, aby zahŕňal ovládací prvok jazdca s hodnotou Label1.Text = DateAdd( Now(); Slider1.Value; Minutes ), potom sa aktuálny čas načíta vždy, keď sa zmení hodnota ovládacieho prvku jazdca a vlastnosť textu označenia sa nanovo vyhodnotí.For example, if we change our example to involve a slider control with Label1.Text = DateAdd( Now(); Slider1.Value; Minutes ) then the current time is retrieved each time the Slider control's value changes and the label's text property is reevaluated.

Pri použití vo vzorci správania sa nestále funkcie vyhodnocujú pri každom vyhodnotení vzorca správania.When used in a behavior formula, volatile functions will be evaluated each time the behavior formula is evaluated. Pozrite si príklad nižšie.See below for an example.

SyntaxSyntax

Now()Now()

Today()Today()

IsToday( DateTime )IsToday( DateTime )

 • DateTime - povinné.DateTime - Required. Hodnota dátumu a času, ktorá sa má testovať.The date/time value to test.

PríkladyExamples

V príkladoch v tejto časti sa predpokladá aktuálny čas 3:59, 12. februára 2015 a jazyk je en-us.For the examples in this section, the current time is 3:59 AM on February 12, 2015, and the language is en-us.

VzorecFormula PopisDescription VýsledokResult
Text( Now(); "mm/dd/rrrr hh:mm:ss" )Text( Now(); "mm/dd/yyyy hh:mm:ss" ) Načíta aktuálny dátum a čas a zobrazí ho ako reťazec.Retrieves the current date and time, and displays it as a string. 02/12/2015 03:59:00"02/12/2015 03:59:00"
Text( Today(); "mm/dd/rrrr hh:mm:ss" )Text( Today(); "mm/dd/yyyy hh:mm:ss" ) Načíta iba aktuálny dátum a zobrazí ho ako reťazec, pričom ako hranica dňa sa ponechá polnoc.Retrieves the current date only, leaving the time portion as midnight, and displays it as a string. 02/12/2015 00:00:00"02/12/2015 00:00:00"
IsToday( Now() )IsToday( Now() ) Otestuje, či sa aktuálny dátum a čas nachádza medzi polnocou na dnešok a polnocou na zajtrajšok.Tests whether the current date and time is between midnight today and midnight tomorrow. truetrue
IsToday( Today() )IsToday( Today() ) Otestuje, či sa aktuálny dátum nachádza medzi polnocou na dnešok a polnocou na zajtrajšok.Tests whether the current date is between midnight today and midnight tomorrow. truetrue
Text( DateAdd( Now(); 12 ); "mm/dd/rrrr hh:mm:ss" )Text( DateAdd( Now(); 12 ); "mm/dd/yyyy hh:mm:ss" ) Načíta aktuálny dátum a čas, k výsledku pripočíta 12 dní a zobrazí ho ako reťazec.Retrieves the current date and time, adds 12 days to the result, and displays it as a string. 02/24/2015 03:59:00"02/24/2015 03:59:00"
Text( DateAdd( Today(); 12 ); "mm/dd/rrrr hh:mm:ss" )Text( DateAdd( Today(); 12 ); "mm/dd/yyyy hh:mm:ss" ) Načíta aktuálny dátum, k výsledku pripočíta 12 dní a zobrazí ho ako reťazec.Retrieves the current date, adds 12 days to the result, and displays it as a string. 02/24/2015 00:00:00"02/24/2015 00:00:00"
IsToday( DateAdd( Now(); 12 ) )IsToday( DateAdd( Now(); 12 ) ) Otestuje, či sa aktuálny dátum a čas plus 12 dní nachádza medzi polnocou na dnešok a polnocou na zajtrajšok.Tests whether the current date and time, plus 12 days, is between midnight today and midnight tomorrow. falsefalse
IsToday( DateAdd( Today(); 12 ) )IsToday( DateAdd( Today(); 12 ) ) Otestuje, či sa aktuálny dátum plus 12 dní nachádza medzi polnocou na dnešok a polnocou na zajtrajšok.Tests whether the current date, plus 12 days, is between midnight today and midnight tomorrow. falsefalse

Zobrazenie hodín, ktoré sa v reálnom čase aktualizujúDisplay a clock that updates in real time

 1. Pridajte ovládací prvok Časovač, nastavte jeho vlastnosť Trvanie na hodnotu 1000 a jeho vlastnosť Opakovať na hodnotu true.Add a Timer control, set its Duration property to 1000, and set its Repeat property to true.

  Časovač sa spustí na jednu sekundu, potom sa automaticky spustí znova a tento vzorec sa opakuje.The timer will run for one second, automatically start over, and continue that pattern.

 2. Vlastnosť OnTimerEnd ovládacieho prvku nastavte na tento vzorec:Set the control's OnTimerEnd property to this formula:

  Set( CurrentTime; Now() )Set( CurrentTime; Now() )

  Vždy, keď sa časovač znova spustí (po každej sekunde), tento vzorec nastaví globálnu premennú CurrentTime na aktuálnu hodnotu funkcie Now.Whenever the timer starts over (after each second), this formula sets the CurrentTime global variable to the current value of the Now function.

  Obrazovka, ktorá obsahuje ovládací prvok časovača so vzorcom OnTimerEnd = Set(CurrentTime, Now())

 3. Pridajte ovládací prvok Označenie a jeho vlastnosť Text nastavte na tento vzorec:Add a Label control, and set its Text property to this formula:

  Text( CurrentTime; LongTime24 )Text( CurrentTime; LongTime24 )

  Pomocou funkcie Text môžete naformátovať dátum a čas ľubovoľným spôsobom, prípadne nastavte túto vlastnosť len na hodnotu CurrentTime, aby sa zobrazovali hodiny a minúty (nie sekundy).Use the Text function to format the date and time however you want, or set this property to just CurrentTime to show hours and minutes but not seconds.

  Obrazovka, ktorá obsahuje ovládací prvok označenia s vlastnosťou Text nastavenou na hodnotu Text( CurrentTime, LongTime24)

 4. Pozrite si ukážku aplikácie stlačením klávesu F5 a potom kliknutím alebo ťuknutím spustite časovač.Preview the app by pressing F5, and then start the timer by clicking or tapping it.

  Označenie nepretržite ukazuje aktuálny čas s presnosťou na sekundy.The label continually shows the current time, down to the second.

  Štyri obrazovky, ktoré zobrazujú štyri hodnoty času (13:50:22, 13:50:45, 13:51:03 a 13:51:25)

 5. Nastavte vlastnosť AutoStart časovača na hodnotu true a vlastnosť Visible na hodnotu false.Set the timer's AutoStart property to true and its Visible property to false.

  Časovač je neviditeľný a spustí automaticky.The timer is invisible and starts automatically.

 6. Nastavte vlastnosť OnStart obrazovky tak, aby mala premenná CurrentTime platnú hodnotu, ako v tomto príklade:Set the screen's OnStart property so that the CurrentTime variable has a valid value, as in this example:

  Set(CurrentTime; Now())Set(CurrentTime; Now())

  Označenie sa zobrazí hneď, ako aplikácia sa spustí (kým v časovači uplynie celá sekunda).The label appears as soon as the app starts (before the timer runs for a full second).