Funkcia Text v službe PowerAppsText function in PowerApps

Naformátuje číslo alebo hodnotu dátumu a času tak, aby sa zobrazila ako textový reťazec.Formats a number or a date/time value for display as a string of text.

PopisDescription

Funkcia Text formátuje číslo alebo hodnotu dátumu a času na základe jedného z týchto typov argumentov:The Text function formats a number or a date/time value based on one of these types of arguments:

 • Preddefinovaný formát dátumu a času, ktorý určíte pomocou enumerácie DateTimeFormat.A predefined date/time format, which you specify by using the DateTimeFormat enumeration. Pre dátum a čas sa tento prístup uprednostňuje, pretože sa automaticky prispôsobí jazyku a polohe používateľa.For dates and times, this approach is preferred as it automatically adjusts to each user's language and location.
 • Vlastný formát, textový reťazec, ktorý pozostáva zo zástupných znakov opisujúcich, ako naformátovať číslo alebo hodnotu dátumu a času.A custom format, a string of text that comprises placeholders that describe how to format the number or the date/time value. Zástupné znaky definujú, koľko číslic sa má zobraziť, či sa majú použiť oddeľovače skupín a ako sa má zobrazovať názov mesiaca.Placeholders define how many digits to show, whether grouping separators should be used, and how to display the name of a month. Služba PowerApps podporuje podmnožinu zástupných symbolov programu Microsoft Excel.PowerApps supports a subset of the placeholders that Microsoft Excel does.

Ďalšie informácie nájdete v časti týkajúcej sa práce s dátumami a časmi.See working with dates and times for more information.

Preddefinované formáty dátumu a časuPredefined date/time formats

Preddefinovaný formátPredefined Format PopisDescription
DateTimeFormat.LongDateDateTimeFormat.LongDate Celý rok, mesiac, deň v mesiaci a deň v týždni.Full year, month, day of the month, and day of the week. Názvy mesiacov a dní v týždni nie sú skrátené.The names of the month and the day of the week aren't abbreviated.
DateTimeFormat.LongDateTimeDateTimeFormat.LongDateTime Celý rok, mesiac, deň v mesiaci a deň v týždni, plus hodina (12-hodinový formát), minúty, sekundy a označenie dop/odp.Full year, month, day of the month, and day of the week, plus hour (12-hour clock), minutes, seconds, and AM/PM designation. Názvy mesiacov a dní v týždni nie sú skrátené.The names of the month and the day of the week aren't abbreviated.
DateTimeFormat.LongDateTime24DateTimeFormat.LongDateTime24 Celý rok, mesiac, deň v mesiaci a deň v týždni, plus hodina (24-hodinový formát), minúty a sekundy.Full year, month, day of the month, and day of the week, plus hour (24-hour clock), minutes, and seconds. Názvy mesiacov a dní v týždni nie sú skrátené.The names of the month and the day of the week aren't abbreviated.
DateTimeFormat.LongTimeDateTimeFormat.LongTime Hodina (12-hodinový formát), minúty, sekundy a označenie dop/odp.Hour (12-hour clock), minutes, seconds, and AM/PM designation. Rovnaký ako ShortTime.Same as ShortTime.
DateTimeFormat.LongTime24DateTimeFormat.LongTime24 Hodina (24-hodinový formát), minúty, sekundy.Hour (24-hour clock), minutes, seconds. Rovnaký ako ShortTime24.Same as ShortTime24.
DateTimeFormat.ShortDateDateTimeFormat.ShortDate Štvorciferný rok s dvojciferným mesiacom a dňom v mesiaci.Four-digit year with two-digit month and day of the month.
DateTimeFormat.ShortDateTimeDateTimeFormat.ShortDateTime Štvorciferný rok s dvojciferným mesiacom a dňom v mesiaci, plus hodina (12-hodinový formát), minúty, sekundy a označenie dop/odp.Four-digit year with two-digit month and day of the month, plus hour (12-hour clock), minutes, seconds, and AM/PM designation.
DateTimeFormat.ShortDateTime24DateTimeFormat.ShortDateTime24 Štvorciferný rok s dvojciferným mesiacom a dňom v mesiaci, plus hodina (24-hodinový formát), minúty a sekundy.Four-digit year with two-digit month and day of the month, plus hour (24-hour clock), minutes, and seconds.
DateTimeFormat.ShortTimeDateTimeFormat.ShortTime Hodina (12-hodinový formát), minúty, sekundy a označenie dop/odp.Hour (12-hour clock), minutes, seconds, and AM/PM designation. Rovnaký ako LongTime.Same as LongTime.
DateTimeFormat.ShortTime24DateTimeFormat.ShortTime24 Hodina (24-hodinový formát), minúty a sekundy.Hour (24-hour clock), minutes, and seconds. Rovnaký ako LongTime24.Same as LongTime24.
DateTimeFormat.UTCDateTimeFormat.UTC Hodnota dátumu/času se prevedie na UTC na základe časového pásma používateľa a naformátuje sa podľa štandardu ISO 8601.The date/time value is converted to UTC based on the current user's time zone and formatted according to the ISO 8601 standard.

Zástupné symboly čísielNumber placeholders

Zástupný symbolPlaceholder PopisDescription
0 (nula)0 (zero) Zobrazí prebytočné nuly v prípade, že číslo má menej číslic, než je počet núl vo formáte.Displays insignificant zeros if a number has fewer digits than there are zeros in the format. Použite napríklad formát #,00, ak chcete zobraziť 8,9 ako 8,90.For example, use the format #.00 if you want to display 8.9 as 8.90.
# Platia tu rovnaké pravidlá ako pre 0 (nula).Follows the same rules as the 0 (zero). Text však nevráti nuly navyše, keď má formát menej číslic na niektorej zo strán desatinnej čiarky, než je symbolov vo formáte #.However, Text doesn't return extra zeros when the number has fewer digits on either side of the decimal than there are # symbols in the format. Napríklad 8,9 sa zobrazí, ak je vlastný formát #,## a číslo, ktoré sa má formátovať, je 8,9.For example, 8.9 is displayed if the custom format is #.## and the number to format is 8.9.
.. (bodka)(period) Zobrazí oddeľovač desatinných miest v čísle.Displays the decimal point in a number. Závisí na jazyku vlastného formátu. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti Globálne aplikácie.Depends on the language of the custom format, see global apps for more details.
, (čiarka), (comma) Zobrazí oddeľovač skupín v čísle, často sa používa pre tisíce.Displays the grouping separator in a number, often used for thousands. Text oddelí skupiny čiarkami, ak formát obsahuje čiarku uzavrenú symbolmi čísla (#) alebo nulami.Text separates groups by commas if the format contains a comma that's enclosed by number signs (#) or by zeros. Závisí na jazyku vlastného formátu. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti Globálne aplikácie.Depends on the language of the custom format, see global apps for more details.

Ak má číslo napravo od desatinnej čiarky väčší počet čísel, než je počet zástupných symbolov vo formáte, číslo sa zaokrúhli na toľko desatinných miest, koľko je týchto zástupných symbolov.If a number has more digits to the right of the decimal point than there are placeholders in the format, the number rounds to as many decimal places as there are placeholders. Ak je naľavo od desatinnej čiarky viac číslic než zástupných symbolov, číslica naviac sa zobrazia.If there are more digits to the left of the decimal point than there are placeholders, the extra digits are displayed. Ak formát obsahuje naľavo od desatinnej čiarky iba symboly čísla (#), čísla menšie ako 1 budú začínať oddeľovačom desatinných miest (napríklad .47).If the format contains only number signs (#) to the left of the decimal point, numbers less than 1 start with a decimal point (for example, .47).

Zástupné symboly dátumu a časuDate and time placeholders

Zástupný symbolPlaceholder PopisDescription
mm Zobrazí mesiac ako číslo bez úvodnej nuly.Displays the month as a number without a leading zero.
mmmm Zobrazí mesiac ako číslo s úvodnou nulou (tam, kde je to vhodné).Displays the month as a number with a leading zero when appropriate.
mmmmmm Zobrazí mesiac ako skratku (jandec).Displays the month as an abbreviation (Jan to Dec).
mmmmmmmm Zobrazí mesiac ako úplný názov (januárdecember).Displays the month as a full name (January to December).
dd Zobrazí deň ako číslo bez úvodnej nuly.Displays the day as a number without a leading zero.
dddd Zobrazí deň ako číslo s úvodnou nulou (tam, kde je to vhodné).Displays the day as a number with a leading zero when appropriate.
dddddd Zobrazí deň ako skratku (pone).Displays the day as an abbreviation (Sun to Sat).
dddddddd Zobrazí deň ako úplný názov (pondeloknedeľa).Displays the day as a full name (Sunday to Saturday).
rryy Zobrazí rok ako dvojmiestne číslo.Displays the year as a two-digit number.
rrrryyyy Zobrazí rok ako štvormiestne číslo.Displays the year as a four-digit number.
hh Zobrazí hodinu ako číslo bez úvodnej nuly.Displays the hour as a number without a leading zero.
hhhh Zobrazí hodinu ako číslo s úvodnou nulou (tam, kde je to vhodné).Displays the hour as a number with a leading zero when appropriate. Ak formát obsahuje označenie AM alebo PM, hodina sa zobrazí v 12-hodinovom formáte.If the format contains AM or PM, the hour is shown based on the 12-hour clock. V opačnom prípade sa hodina zobrazí v 24-hodinovom formáte.Otherwise, the hour is shown based on the 24-hour clock.
mm Zobrazí minútu ako číslo bez úvodnej nuly.Displays the minute as a number without a leading zero. > [!NOTE]
> Kód m alebo mm sa musí nachádzať ihneď za kódom h alebo hh alebo bezprostredne pred kódom ss. Inak funkcia Text vráti namiesto minút mesiac.> The m or the mm code must appear immediately after the h or hh code or immediately before the ss code; otherwise, Text returns the month instead of minutes.
mmmm Zobrazí minútu ako číslo s úvodnou nulou (tam, kde je to vhodné).Displays the minute as a number with a leading zero when appropriate. > [!NOTE]
> Zástupný symbol m alebo mm sa musí nachádzať ihneď za zástupným symbolom h alebo hh alebo bezprostredne pred zástupným symbolom ss.> The m or the mm placeholder must appear immediately after the h or hh placeholder or immediately before the ss placeholder. V opačnom prípade funkcia Text vráti namiesto minút mesiac.Otherwise, Text returns the month instead of minutes.
ss Zobrazí sekundu ako číslo bez úvodnej nuly.Displays the second as a number without a leading zero.
ssss Zobrazí sekundu ako číslo s úvodnou nulou (tam, kde je to vhodné).Displays the second as a number with a leading zero when appropriate.
ff Zobrazí zlomky sekúnd.Displays the fractions of seconds.
AM/PM, am/pm, A/P, a/pAM/PM, am/pm, A/P, a/p Zobrazí hodinu v 12-hodinovom formáte.Displays the hour based on a 12-hour clock. Funkcia Text vráti AM, am, A alebo a pre časy od polnoci do poludnia a PM, pm, P alebo p pre časy od poludnia do polnociText returns "AM", "am", "A", or "a" for times from midnight until noon and "PM", "pm", "P", or "p" for times from noon until midnight

Zástupné symboly literáluLiteral placeholders

Do reťazca formátu môžete zahrnúť ktorékoľvek z týchto znakov.You can include any of these characters in your format string. Zobrazia sa vo výsledku funkcie Text.They will appear in the result of Text as is. Ďalšie znaky sú vyhradené pre budúce zástupné symboly, takže by ste ich nemali používať.Additional characters are reserved for future placeholders, so you shouldn't use them.

ZnakCharacter PopisDescription
Ľubovoľný symbol menyAny currency symbol Znak dolára, znak eura atď.Dollar sign, cents sign, euro sign, etc.
+ Znamienko plusPlus sign
(( Ľavá zátvorkaLeft parenthesis
:: DvojbodkaColon
^ Cirkumflex (znak vsuvky)Circumflex accent (caret)
'' ApostrofApostrophe
{{ Ľavá zložená zátvorkaLeft curly bracket
< Znak menšie akoLess-than sign
= Znak rovnostiEqual sign
- Znamienko mínusMinus sign
/ LomkaSlash mark
)) Pravá zátvorkaRight parenthesis
& AmpersandAmpersand
~ VlnovkaTilde
}} Pravá zložená zátvorkaRight curly bracket
> Znak väčšie akoGreater-than sign
  Znak medzerySpace character

Globálne aplikácieGlobal apps

Funkcia Text je globálna.The Text function is globally aware. Pre širokú škálu jazykov vie, ako správne písať dátumy, časy, meny a čísla.For a wide array of languages, it knows how to properly write out dates, times, currencies, and numbers. Aby fungovala správne, potrebuje tieto dva druhy údajov:To do its job, it needs two pieces of information:

 • Jazyk vlastného formátu: Informácia pre autorov – ako interpretovať vlastný formát?The language of the custom format: For authors, how should a custom format be interpreted? Znaky oddeľovačov (.The separator characters (. a ,) majú rôzny význam v rôznych jazykoch.and ,) have different meanings in different languages. Tento problém sa rieši pomocou špeciálneho zástupného symbolu so značkou jazyka.This is handled with a special placeholder containing a language tag. Ešte jednoduchšie to je v prípade preddefinovaných formátov dátumu a času, ktoré sú jazykovo nezávislé.Even easier, the predefined date/time formats are language agnostic.
 • Jazyk výsledkov: Informácia pre používateľov – aký jazyk by sa mal použiť vo výsledku tejto funkcie?The language of the result: For users, what language should be used in the result of the function? Názvy mesiacov a dní v týždni by mali byť v jazyku vhodnom pre používateľa aplikácie.Names for months and weekdays need to be in the appropriate language for the user of the app. Tento problém rieši tretí voliteľný argument funkcie Text.This is handled with a third optional argument to the Text function.

V oboch prípadoch jazyk obsahuje značku jazyka.For both, the language is provided with a language tag. Ak chcete zobraziť zoznam podporovaných jazykov, zadajte do riadka vzorcov alebo rozšíreného zobrazenia vzorec Text( 1234, "", ) a prechádzajte zoznam miestnych nastavení navrhovaných pre tretí argument.To see the list of supported languages type Text( 1234, "", ) in the formula bar or advanced view and scroll through the list of locales suggested for the third argument.

Zástupný symbol jazyka vlastného formátuCustom format language placeholder

Ak chcete určiť jazyk vlastného formátu, použite:To specify the language of the custom format, use:

Zástupný symbolPlaceholder PopisDescription
[$-LanguageTag][$-LanguageTag] LanguageTag je značka jazyka vrátená funkciou Language.LanguageTag is a language tag as returned from the Language function. Môže mať tvar obsahujúci iba jazyk, napríklad [$-en] pre angličtinu, alebo môže zahŕňať tiež oblasť, napríklad [$-en-GB], ktorá špecifikuje Veľkú Britániu.It can be in the form of just the language such as [$-en] for English, or it can also include the region such as [$-en-GB] to further specify Great Britain.

Zástupný symbol jazyka sa môže vyskytovať kdekoľvek vo vlastnom formáte, môže tam však byť iba raz.The language placeholder can appear anywhere in the custom format but only once.

Ak pri písaní vzorca nezadáte zástupný symbol jazyka a reťazec formátu je z globálneho hľadiska nejednoznačný, nástroj na tvorbu vloží značku aktuálneho jazyka automaticky.While writing a formula, if you do not provide a language placeholder and the format string is ambiguous from a global standpoint, the authoring tool will automatically insert the language tag for your current language.

Ak zástupný symbol neexistuje, predpokladá sa pri spustení aplikácie tento: [$-en-US].[$-en-US] is assumed if this placeholder is not present when your app is run.

Poznámka

V budúcej verzii sa syntax tohto zástupného symbolu môže zmeniť, aby nedochádzalo k zámenám s podobným zástupným symbolom podporovaným v programe Excel.In a future version, the syntax of this placeholder may change to avoid confusion with a similar, but different, placeholder supported by Excel.

Značka jazyka výsledkuResult language tag

Vo výsledku funkcie Text sa zobrazujú preložené reťazce pre mesiac, deň v týždni a označenie dop/odp a tiež príslušné oddeľovače skupín a desatinných miest.Appearing in the result of Text are translated strings for month, weekday, and AM/PM designations, as well as the appropriate group and decimal separators.

V predvolenom nastavení funkcia Text používa jazyk používateľa spustenej aplikácie.By default, Text uses the language of the user running the app. Funkcia Language vráti značku jazyka aktuálneho používateľa.The Language function returns the language tag for the current user. Toto predvolené nastavenie môžete prepísať zadaním značky jazyka pre voliteľný tretí argument funkcie Text.You can override this default by supplying a language tag for the optional third argument to Text.

SyntaxSyntax

Text( Number, DateTimeFormatEnum [, ResultLanguageTag ] )Text( Number, DateTimeFormatEnum [, ResultLanguageTag ] )

 • Number – povinné.Number - Required. Číslo alebo hodnota dátumu a času, ktoré sa majú formátovať.The number or the date/time value to format.
 • DateTimeFormat – povinné.DateTimeFormat - Required. Člen enumerácie DateTimeFormat.A member of the DateTimeFormat enumeration.
 • ResultLanguageTag – voliteľné.ResultLanguageTag - Optional. Značka jazyka, ktorý sa má použiť pre výsledný text.The language tag to use for the result text. V predvolenom nastavení sa použije jazyk aktuálneho používateľa.By default, the language of the current user is used.

Text( Number, CustomFormat [, ResultLanguageTag ] )Text( Number, CustomFormat [, ResultLanguageTag ] )

 • Number – povinné.Number - Required. Číslo alebo hodnota dátumu a času, ktoré sa majú formátovať.The number or the date/time value to format.
 • CustomFormat – povinné.CustomFormat - Required. Jeden alebo viacero zástupných symbolov sa uzatvára do dvojitých úvodzoviek.One or more placeholders enclosed in double quotation marks.
 • ResultLanguageTag – voliteľné.ResultLanguageTag - Optional. Značka jazyka, ktorý sa má použiť pre výsledný text.The language tag to use for the result text. V predvolenom nastavení sa použije jazyk aktuálneho používateľa.By default, the language of the current user is used.

PríkladyExamples

Používateľ, ktorý spúšťa tieto vzorce, sa nachádza v Spojených štátoch a vybral si ako svoj jazyk angličtinu.The user running these formulas is located in the United States and has selected English as their language. Funkcia Language vráti en-US.The Language function is returning "en-US".

ČísloNumber

VzorecFormula PopisDescription VýsledokResult
Text( 1234.59, "####.#" )Text( 1234.59, "####.#" ) Formátuje číslo s jedným desatinným miestom.Formats the number with one decimal place. "1234.6""1234.6"
Text( 8.9, "#.000" )Text( 8.9, "#.000" ) V prípade potreby vyplní desatinnú časť čísla koncovými nulami.Pads the decimal portion of the number with trailing zeros, if needed. "8.900""8.900"
Text( 0.631, "0.#" )Text( 0.631, "0.#" ) V prípade potreby vyplní celú časť čísla úvodnými nulami.Pads the whole portion of the number with leading zeros, if needed. "0.6""0.6"
Text( 12, "#.0#" )Text( 12, "#.0#" )
Text( 1234.568, "#.0#" )Text( 1234.568, "#.0#" )
Vyplní desatinnú časť čísla nulami pre jedno desatinné číslo a zahrnie aj druhé desatinné číslo, ak je zadané.Pads the decimal portion of the number with zeros for one decimal place, and includes a second decimal place if supplied. "12.0""12.0"
"1234.57""1234.57"
Text( 12000, "$ #,###" )Text( 12000, "$ #,###" )
Text( 1200000, "$ #,###" )Text( 1200000, "$ #,###" )
Umiestni po každých troch čísliciach oddeľovač tisícov a zahrnie symbol meny.Places a thousands separator every three digits, and includes a currency symbol. "$ 12,000""$ 12,000"
"$ 1,200,000""$ 1,200,000"

Dátum a časDate/Time

 • Čas 2:37:47 PM a dátum Monday, November 23, 2015At 2:37:47 PM on Monday, November 23, 2015
 • Spojené štáty – tichomorské časové pásmo (UTC-8)United States Pacific Time Zone (UTC-8)
VzorecFormula PopisDescription VýsledokResult
Text( Now(), DateTimeFormat.LongDate )Text( Now(), DateTimeFormat.LongDate ) Formátuje text ako reťazec dlhého dátumu v jazyku a národnom prostredí aktuálneho používateľa.Formats as a long date string, in the language and locale of the current user. "Monday, November 23, 2015""Monday, November 23, 2015"
Text( Now(), DateTimeFormat.LongDateTime )Text( Now(), DateTimeFormat.LongDateTime ) Formátuje text ako reťazec dlhého dátumu a času v jazyku a národnom prostredí aktuálneho používateľa. Používa 12-hodinový formát času.Formats as a long date and time string, in the language and locale of the current user, using a 12-hour clock. "Monday, November 23, 2015 2:37:47 PM""Monday, November 23, 2015 2:37:47 PM"
Text( Now(), DateTimeFormat.LongTime24 )Text( Now(), DateTimeFormat.LongTime24 ) Formátuje text ako reťazec dlhého času, používa 24-hodinový formát času.Formats as a long time string, using a 24-hour clock. "14:37:47""14:37:47"
Text( Now(), DateTimeFormat.ShortDate )Text( Now(), DateTimeFormat.ShortDate ) Formátuje text ako reťazec krátkeho dátumu v jazyku a národnom prostredí aktuálneho používateľa.Formats as a short date string, in the language and locale of the current user. "11/23/2015""11/23/2015"
Text( Now(), "d-mmm-yy" )Text( Now(), "d-mmm-yy" ) Formátuje text pomocou znakov zástupného symbolu:Formats using placeholder characters:
 • d pre deň v mesiaci s jednou alebo dvomi číslicamid for a single-digit or double-digit day of the month
 • - ako znak literálu skopírovaný do výsledku- as a literal character copied to the result
 • mmm pre skratku mesiaca s tromi písmenamimmm for a three-letter abbreviation of the month
 • - ako ďalší znak literálu skopírovaný do výsledku- as another literal character copied to the result
 • yy pre skratku roka s dvomi číslicamiyy for a two-digit abbreviation of the year
"23-Nov-15""23-Nov-15"

Globálne aplikácieGlobal apps

VzorecFormula PopisDescription VýsledokResult
Text( 1234567.89, "[$-en-US]$ #,###" )Text( 1234567.89, "[$-en-US]$ #,###" ) Interpretuje , ako oddeľovač skupín umiestnený za každé tri znaky a $ ako symbol meny.Interprets , as a grouping separator placed every three characters and $ as the currency symbol. Vzhľadom na to, že sa nezobrazujú desatinné čísla, hodnota je zaokrúhlená na najbližšie vyššie celé číslo.As no decimals are to be displayed, the value is rounded up to the next higher whole number. Značka [$-en-US] je v tomto prípade voliteľná, pretože ide o predvolené nastavenie.The [$-en-US] is optional in this case, as this is the default. "$ 1,234,568""$ 1,234,568"
Text( 1234567.89, "[$-es-ES]€ #,###" )Text( 1234567.89, "[$-es-ES]€ #,###" ) Interpretuje , ako oddeľovač desatinných miest a ako symbol meny.Interprets , as a decimal separator and as the currency symbol. Vzhľadom na to, že značka [$-fr-FR] určuje iba to, ako sa bude reťazec formátu interpretovať, výsledok použije znaky z predvolenej značky jazyka en-US: .Because the [$-fr-FR] only determines how the format string is interpreted, the result will use the characters from the default "en-US" lanugage tag: . (bodka) ako oddeľovač desatinných miest a $ ako symbol meny.(period) for decimal separator and $ for currency symbol. "$ 1234567.89""$ 1234567.89"
Text( 1234567.89, "[$-es-ES]€ #,###", "es-ES" )Text( 1234567.89, "[$-es-ES]€ #,###", "es-ES" ) Interpretuje , ako oddeľovač desatinných miest.Interprets , as a decimal separator. Značka jazyka výsledku je nastavená na fr-FR, čo má za následok to, že ako oddeľovač desatinných miest sa použije , (čiarka) a ako symbol meny .The result language tag has been set to "fr-FR" which will result in , (comma) being used as the decimal separator and as the currency symbol. "€ 1234567,89""€ 1234567,89"
Text( Date(2016,1,31), "dddd mmmm d" )Text( Date(2016,1,31), "dddd mmmm d" ) Vráti deň v týždni, mesiac a deň v mesiaci v jazyku aktuálneho používateľa.Returns the weekday, month, and day of the month in the language of the current user. Vzhľadom na to, že žiadny zo zástupných symbolov nie je závislý na jazyku, nie je potrebné použiť značku jazyka formátu textu.Because none of the placeholders are language dependent, there is no need for a format text language tag. "Saturday January 31""Saturday January 31"
Text( Date(2016,1,31), "dddd mmmm d", "es-ES" )Text( Date(2016,1,31), "dddd mmmm d", "es-ES" ) Vráti deň v týždni, mesiac a deň v mesiaci v jazyku es-ES.Returns the weekday, month, and day of the month in the "es-ES" language. "domingo enero 31""domingo enero 31"