Funkcia Language v službe PowerAppsLanguage function in PowerApps

Vráti značku jazyka aktuálneho používateľa.Returns the language tag of the current user.

PopisDescription

Funkcia Language vráti jazyk, skript a oblasť aktuálneho používateľa v podobe značky jazyka.The Language function returns the language, script, and region of the current user as a language tag.

Pomocou informácií o jazyku môžete prispôsobiť aplikáciu pre rôzne miestne nastavenia.Use the language information to tailor your app across locales. Ak chcete napríklad vytvoriť aplikáciu, ktorá sa bude používať v Taliansku a vo Francúzsku, môžete použiť funkciu Language na automatické zobrazovanie talianskych a francúzskych reťazcov pre používateľov v daných oblastiach.For example, if you are creating an app that will be used in Italy and France, you can use Language to automatically display Italian and French strings to your users in those different locations.

Značky jazykaLanguage tags

Značka jazyka môže byť v jednom z troch formátov:A language tag can be in one of three formats:

Vrátená hodnotaReturn value PopisDescription
"lg‑RE""lg‑RE" lg je skratka pre daný jazyk zložená z dvoch znakov a RE je skratka pre danú oblasť zložená z dvoch znakov.lg is the two character abbreviation for the language and RE is the two character abbreviation for the region. Toto je najčastejšie používaný typ návratu.This is the most common return type. Napríklad "en-GB" sa vráti pre Spojené kráľovstvo.For example, "en-GB" is returned for Great Britain.
"lg""lg" lg je skratka pre daný jazyk zložená z dvoch znakov.lg is the two character abbreviation for the language. Tento formát sa používa, ak služba PowerApps má informácie o jazyku, ale nemá informácie o konkrétnej oblasti.This is the format used when PowerApps has information about the language, but does not have information for the specific region.
"lg‑scrp‑RE""lg‑scrp‑RE" lg je skratka pre daný jazyk zložená z dvoch znakov, scrp je skratka zložená zo štyroch znakov pre skript a RE je skratka pre danú oblasť zložená z dvoch znakov.lg is the two character abbreviation for the language, scrp is the four character abbreviation for the script, and RE is the two character abbreviation for the region.

Služba PowerApps používa formát značky jazyka IETF BCP-47.PowerApps uses the IETF BCP-47 language tag format.

Ak chcete zobraziť zoznam podporovaných značiek jazyka, zadajte do riadka vzorcov vzorec Value( "1"; ) alebo prejdite na rozšírené zobrazenie a posúvajte sa zoznamom oblastí, ktoré sa zobrazia ako návrhy pre druhý argument.To see the list of supported language tags, type Value( "1"; ) in the formula bar or advanced view and scroll through the list of locales suggested for the second argument.

Funkcie Text a Value tiež používajú značky jazyka.The Text and Value functions also use language tags. Tieto funkcie používajte pri prekladoch do a z textových reťazcov, ak chcete zohľadniť aj globálny aspekt.Use these functions for translating to and from text strings in a globally aware manner. Ak chcete v týchto funkciách použiť značku jazyka a informácia o oblasti nie je potrebná, môžete použiť iba časť značky, ktorá sa týka jazyka.When passing a language tag to these functions and the region would not make a difference, you can use just the language portion of the tag.

SyntaxSyntax

Language()Language()

PríkladyExamples

Miestne nastavenia používateľaUser's locale

Predpokladá sa, že hostiteľský operačný systém alebo prehliadač používajú predvolené miestne nastavenie oblasti.It is assumed that the host operating system and/or browser are using the default locale for the location.

VzorecFormula MiestoLocation Vrátená hodnotaReturn Value
Language()Language() Lisabon, PortugalskoLisbon, Portugal "pt-PT""pt-PT"
Language()Language() Rio de Janeiro, BrazíliaRio de Janeiro, Brazil "pt-BR""pt-BR"
Language()Language() Atlanta, Spojené štáty americkéAtlanta, USA "en-US""en-US"
Language()Language() Manchester, Spojené kráľovstvoManchester, Great Britain "en-GB""en-GB"
Language()Language() Paríž, FrancúzskoParis, France "fr-FR""fr-FR"
Language()Language() Roseau, DominikaRoseau, Dominica "en""en"
Language()Language() Belehrad, SrbskoBelgrade, Serbia "sr-cyrl-RS" alebo "sr-latn-RS", podľa systémových nastavení používateľa"sr-cyrl-RS" or "sr-latn-RS", depending on the user's system settings

Lokalizačná tabuľkaLocalization table

Jednoduchý prístup k lokalizácii je vytvorenie excelového hárka a priradenie vlastnosti TextID definovanej autorom k textu preloženému do jazyka používateľa.A simple approach to localization is to create an Excel spreadsheet mapping an author defined TextID to a translated text for the user's language. Napriek tomu, že by ste mohli v tabuľke použiť kolekciu alebo ľubovolný iný zdroj údajov, vybrali sme Excel, pretože ho prekladatelia môžu mimo aplikácie jednoducho upravovať a spravovať.Although you could use a collection or any other data source for this table, we chose Excel because it is easy to edit and manage outside of the app by translators.

 1. V Exceli vytvorte nasledovnú tabuľku:Create the following table in Excel:

  Prázdna položka v stĺpci Jazyk sa použije ako predvolená hodnota, ak sa pre daný jazyk nenájde žiaden špecifický textový reťazec.The entry with blank for the Language column will be used as the default if there is no specific text string found for a given language. Táto položka musí nasledovať po všetkých ostatných položkách pre danú vlastnosť TextID.This entry must appear after all other entries for a given TextID.

  Na naše účely postačí zamerať sa na jazyk miestnych nastavení a nie na oblasť.For our purposes, we only need to look at the language of the locale and not the region. Ak je oblastný aspekt dôležitý, mohli sme do uvedenej tabuľky vložiť úplnú hodnotu značky jazyka.If regional considerations were important, we could have included the full language tag value in the table above.

 2. Plnohodnotnú excelovú tabuľku vytvoríme použitím pása s nástrojmi Vložiť a príkazu Tabuľka.Use the Insert ribbon, Table command, to make this into a proper Excel table. Predvolene sa bude nazývať Tabuľka1, ale prostredníctvom pása s nástrojmi Nástroje tabuľky/Návrh a textového poľa Názov tabuľky: úplne na ľavej strane ju môžete ľubovolne premenovať.By default, it will be named Table1 but you can name it whatever you like with the Table Tools/Design ribbon and the Table Name: text box on the far left hand side.

 3. Uložte excelový súbor do lokálneho systému súborov.Save the Excel file to your local file system.

 4. Na pravej table v službe PowerApps kliknite alebo ťuknite na kartu Zdroj údajov a potom kliknite alebo ťuknite na položku Pridať zdroj údajov.In PowerApps, in the right-hand pane, click or tap the Data Sources tab, and then click or tap Add data source.

 5. Kliknite alebo ťuknite na položku Pridajte do svojej aplikácie štatistické údaje, kliknite alebo ťuknite na uložený excelový súbor a potom kliknite alebo ťuknite na položku Otvoriť.Click or tap Add static data to your app, click or tap the Excel file that you saved, and then click or tap Open.

 6. Vyberte tabuľku, ktorú ste vytvorili, a potom kliknite alebo ťuknite na položku Pripojiť.Select the table that you created, and then click or tap Connect.

Všade v aplikácii, kde by ste predtým použili text "Hello", použite nasledovný vzorec:In your app, wherever you would have used the text "Hello" before, use this formula instead:

 • LookUp( Table1; TextID = "Hello" && (LanguageTag = Left( Language(); 2 ) || IsBlank( LanguageTag ))).LocalizedTextLookUp( Table1; TextID = "Hello" && (LanguageTag = Left( Language(); 2 ) || IsBlank( LanguageTag ))).LocalizedText

Tento vzorec vyhľadá príslušnú hodnotu LocalizedText pre jazyk používateľa, a ak sa nenájde, použije sa predvolená prázdna verzia.This formula will lookup the appropriate LocalizedText value for the language of the user, and if that is not found, will fall back on the default blank version.

Majte na pamäti, že preložené reťazce v iných jazykoch môžu byť podstatne dlhšie, než vo vašom jazyku.Be aware that translated strings in other languages could be significantly longer than they are in your language. V mnohých prípadoch budú musieť byť označenia a iné prvky zobrazujúce reťazce v používateľskom rozhraní širšie.In many cases, the labels and other elements that display the strings in your user interface will need to be wider to accommodate.

Prekladateľské službyTranslation service

Text môžete podľa potreby preložiť pomocou prekladateľskej služby, ako napríklad programom Microsoft Translator:You can translate text on demand using a translation service, such as the Microsoft Translator service:

 1. Na pravej table v službe PowerApps kliknite alebo ťuknite na kartu Zdroj údajov a potom kliknite alebo ťuknite na položku Pridať zdroj údajov.In PowerApps, in the right-hand pane, click or tap the Data Sources tab, and then click or tap Add data source.
 2. Kliknite alebo ťuknite na program Microsoft Translator.Click or tap Microsoft Translator.

Všade v aplikácii, kde by ste predtým použili text "Hello", použite nasledovný vzorec:In your app, wherever you would have used the text "Hello" before, use this formula instead:

 • MicrosoftTranslator.Translate( "Hello"; Language() )MicrosoftTranslator.Translate( "Hello"; Language() )

Program Microsoft Translator používa rovnaké značky jazyka, ktoré vracia funkcia Language.The Microsoft Translator service uses the same language tags that the Language function returns.

Tento prístup má v porovnaní s predchádzajúcim príkladom, ktorý používal vopred preloženú tabuľku textových reťazcov, niekoľko nedostatkov:This approach comes with some drawbacks when compared to the previous example which utilized a pre-translated table of text strings:

 • Preklad bude trvať určitý čas a bude si vyžadovať kontaktovanie služby prostredníctvom siete.The translation will take time to complete, requiring a call to a service across the network. To bude mať za následok oneskorenie pri zobrazovaní preloženého textu v aplikácii.This will result in a lag to see the translated text in your app.
 • Preklad bude strojový, nemusí spĺňať vaše očakávania alebo byť tým najvhodnejším riešením pre vašu aplikáciu.The translation will be mechanical and may not be what you anticipate or be the best choice for the situation within your app.