Ovládací prvok Jazdec v PowerAppsSlider control in PowerApps

Ovládací prvok, pomocou ktorého môže používateľ určiť hodnotu tak, že presunie rukoväť.A control with which the user can specify a value by dragging a handle.

PopisDescription

Používateľ môže zvoliť hodnotu z vami zadaného rozsahu posunutím rukoväte jazdca vo vodorovnom alebo zvislom smere podľa toho, ktorý typ ste vybrali.The user can indicate a value, between a minimum and a maximum value that you specify, by dragging the handle of a slider left-right or up-down, depending on the direction that you choose.

Základné vlastnostiKey properties

Default – počiatočná hodnota ovládacieho prvku predtým, ako ju používateľ zmení.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

Max – maximálna hodnota, na ktorú môže používateľ nastaviť ovládací prvok Jazdec alebo Hodnotenie.Max – The maximum value to which the user can set a slider or a rating.

Min – minimálna hodnota, na ktorú môže používateľ nastaviť ovládací prvok Jazdec.Min – The minimum value to which the user can set a slider.

Value – hodnota vstupného ovládacieho prvku.Value – The value of an input control.

Ďalšie vlastnostiAdditional properties

AccessibleLabel – označenie pre čítačky obrazovky.AccessibleLabel – Label for screen readers.

BorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – štýl orámovania ovládacieho prvku Solid (Plné), Dashed (Prerušované), Dotted (Bodkované) alebo None (Žiadne).BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – hrúbka orámovania ovládacieho prvku.BorderThickness – The thickness of a control's border.

DisplayMode – údaj o tom, či ovládací prvok umožňuje zadávanie používateľom (Edit), iba zobrazuje údaje (View) alebo je zakázaný (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku v prípade, že je vlastnosť DisplayMode nastavená na Disabled (Zakázané).DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

FocusedBorderColor – farba orámovania zameraného ovládacieho prvku.FocusedBorderColor – The color of a control's border when the control is focused.

FocusedBorderThickness – hrúbka orámovania zameraného ovládacieho prvku.FocusedBorderThickness – The thickness of a control's border when the control is focused.

HandleActiveFill – farba rukoväte jazdca, ktorá sa mení pri zmene hodnoty používateľom.HandleActiveFill – The color of the handle for a slider as the user changes its value.

HandleFill – farba rukoväte (prvku, ktorý mení polohu) ovládacieho prvku Prepínač alebo Jazdec.HandleFill – The color of the handle (the element that changes position) in a toggle or slider control.

HandleHoverFill – farba rukoväte jazdca pri umiestnení ukazovateľa myši na ovládací prvok.HandleHoverFill – The color of the handle in a slider when the user keeps the mouse pointer on it.

HandleSize – priemer rukoväte.HandleSize – The diameter of the handle.

Height – vzdialenosť medzi horným a dolným okrajom ovládacieho prvku.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku pri umiestnení ukazovateľa myši na ovládací prvok.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

Layout – nastavenie smeru – používateľ môže prechádzať galériu a posúvať jazdec buď zvisle (Vertical), alebo vodorovne (Horizontal).Layout – Whether the user scrolls through a gallery or adjusts a slider top to bottom (Vertical) or left to right (Horizontal).

OnChange – spôsob reakcie aplikácie na zmenu hodnoty ovládacieho prvku používateľom (napríklad pri presunutí jazdca).OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnSelect – spôsob reakcie aplikácie na ťuknutie alebo kliknutie používateľa na ovládací prvok.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PressedBorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku po ťuknutí alebo kliknutí používateľa na ovládací prvok.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

RailFill – farba pozadia obdĺžnika v ovládacom prvku Prepínač, keď je jeho hodnota false, alebo farba čiary napravo od rukoväte v ovládacom prvku Jazdec.RailFill – The background color of the rectangle in a toggle control when its value is false or the color of the line to the right of the handle in a slider control.

RailHoverFill – farba pozadia obdĺžnika v ovládacom prvku Prepínač, keď je jeho hodnota false, alebo farba čiary napravo od rukoväte v ovládacom prvku Jazdec pri prechode myšou na tieto ovládacie prvky.RailHoverFill – When you hover on a toggle control or a slider, the background color of the rectangle in a toggle control when its value is false or the color of the line to the right of the handle in a slider control.

ReadOnly – určuje, či môže používateľ meniť hodnotu ovládacieho prvku Jazdec alebo Hodnotenie.ReadOnly – Whether a user can change the value of a slider or rating control.

Reset – určuje, či sa ovládací prvok vráti na predvolenú hodnotu.Reset – Whether a control reverts to its default value.

ShowValue – možnosť zobrazenia hodnoty jazdca alebo hodnotenia pri zmene hodnoty používateľom alebo pri prejdení myšou na ovládací prvok.ShowValue – Whether a slider's or rating's value appears as the user changes that value or hovers over the control.

TabIndex – príkaz na navigáciu pomocou klávesnice vo vzťahu k iným ovládacím prvkom.TabIndex – Keyboard navigation order in relation to other controls.

Tooltip – vysvetľujúci text, ktorý sa zobrazí, keď používateľ ukáže myšou na ovládací prvok.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

ValueFill – farba pozadia obdĺžnika v ovládacom prvku Prepínač, keď je jeho hodnota true, alebo farba čiary naľavo od rukoväte v ovládacom prvku Jazdec.ValueFill – The background color of the rectangle in a toggle control when its value is true or the color of the line to the left of the handle in a slider control.

ValuelHoverFill – farba pozadia obdĺžnika v ovládacom prvku Prepínač, keď je jeho hodnota true, alebo farba čiary naľavo od rukoväte v ovládacom prvku Jazdec pri prechode myšou na tieto ovládacie prvky.ValueHoverFill – When you keep the mouse pointer on a toggle control or a slider, the background color of the rectangle in a toggle control when its value is true or the color of the line to the left of the handle in a slider control.

Visible – možnosť zobrazenia alebo skrytia ovládacieho prvku.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – vzdialenosť medzi ľavým a pravým okrajom ovládacieho prvku.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – vzdialenosť medzi ľavým okrajom ovládacieho prvku a ľavým okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadradený kontajner nepoužíva).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – vzdialenosť medzi horným okrajom ovládacieho prvku a horným okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadriadený kontajner nepoužíva).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Sum(Hodnota1; Hodnota2)Sum( Value1; Value2 )

PríkladExample

 1. Pridajte tlačidlo a nastavte jeho vlastnosť OnSelect na tento vzorec:Add a button, and set its OnSelect property to this formula:
  ClearCollect(CityPopulations; {City:"Londýn"; Country:"Spojené kráľovstvo"; Population:8615000}; {City:"Berlín"; Country:"Nemecko"; Population:3562000}; {City:"Madrid"; Country:"Španielsko"; Population:3165000}; {City:"Rím"; Country:"Taliansko"; Population:2874000}; {City:"Paríž"; Country:"Francúzsko"; Population:2273000}; {City:"Hamburg"; Country:"Nemecko"; Population:1760000}; {City:"Barcelona"; Country:"Španielsko"; Population:1602000}; {City:"Mníchov"; Country:"Nemecko"; Population:1494000}; {City:"Miláno"; Country:"Taliansko"; Population:1344000})ClearCollect(CityPopulations; {City:"London"; Country:"United Kingdom"; Population:8615000}; {City:"Berlin"; Country:"Germany"; Population:3562000}; {City:"Madrid"; Country:"Spain"; Population:3165000}; {City:"Rome"; Country:"Italy"; Population:2874000}; {City:"Paris"; Country:"France"; Population:2273000}; {City:"Hamburg"; Country:"Germany"; Population:1760000}; {City:"Barcelona"; Country:"Spain"; Population:1602000}; {City:"Munich"; Country:"Germany"; Population:1494000}; {City:"Milan"; Country:"Italy"; Population:1344000})

  Pozrite sa, ako pridať, pomenovať a nakonfigurovať ovládací prvok.Don't know how to add, name, and configure a control?

  Prečítajte si ďalšie informácie o funkcii ClearCollect a ďalších funkciách.Want more information about the ClearCollect function or other functions?

 2. Stlačte kláves F5, vyberte tlačidlo a potom stlačte kláves Esc.Press F5, select the button, and then press Esc.

 3. Pridajte jazdec, presuňte ho pod tlačidlo a pomenujte MinPopulation.Add a slider, move it below the button, and name the slider MinPopulation.

 4. Nastavte vlastnosť jazdca Max na hodnotu 5000000 a vlastnosť Min na 1000000.Set the slider's Max property to 5000000 and its Min property to 1000000.

 5. Pridajte galériu textov s orientáciou na výšku, presuňte ju pod jazdec a pre jej vlastnosť Items zadajte tento vzorec:Add a text gallery in vertical/portrait orientation, move it below the slider, and set the gallery's Items property to this formula:
  Filter(CityPopulations; Population > MinPopulation)Filter(CityPopulations; Population > MinPopulation)

 6. Pre prvú položku galérie nastavte vlastnosť Text horného označenia na ThisItem.City, a pre vlastnosť Text dolného označenia zdajte tento vzorec:In the first item of the gallery, set the Text property of the top label to ThisItem.City, and set the Text property of the bottom label to this formula:
  Text(ThisItem.Population; "##,###")Text(ThisItem.Population; "##,###")

 7. Stlačte kláves F5 a potom upravte jazdec MinPopulation tak, aby zobrazoval iba mestá s počtom obyvateľov presahujúcim zadanú hodnotu.Press F5, and then adjust MinPopulation to show only those cities that have a population that's greater than the value that you specify.

 8. Stlačením klávesa Esc sa vráťte do predvoleného pracovného priestoru.To return to the default workspace, press Esc.

Pokyny na zjednodušenie ovládaniaAccessibility guidelines

Farebný kontrastColor contrast

Dostatočný farebný kontrast musí byť medzi:There must be adequate color contrast between:

 • ValueFill a RailFillValueFill and RailFill
 • ValueHoverFill a RailHoverFillValueHoverFill and RailHoverFill
 • FocusedBorderColor a farby mimo daného ovládacieho prvkuFocusedBorderColor and color outside the control
 • ValueFill a farba pozadiaValueFill and background color
 • RailFill a farba pozadiaRailFill and background color
 • ValueHoverFill a farba pozadiaValueHoverFill and background color
 • RailHoverFill a farba pozadiaRailHoverFill and background color

Podpora čítačiek obrazovkyScreen reader support

Podpora pre klávesnicuKeyboard support

 • Vlastnosť TabIndex musí mat hodnotu nula alebo väčšiu, aby používatelia klávesnice na ňu mohli prejsť.TabIndex must be zero or greater so that keyboard users can navigate to it.
 • Indikátory zamerania musia byť jasne viditeľné.Focus indicators must be clearly visible. Dosiahnete to použitím vlastností FocusedBorderColor a FocusedBorderThickness.Use FocusedBorderColor and FocusedBorderThickness to achieve this.
 • Pri interakcii pomocou klávesnice sa musí zobrazovať hodnota jazdca.Slider value must be shown when interacting with the keyboard. To možno dosiahnuť jedným z týchto spôsobov:This can be achieved by any one of these methods:
  • Nastavte vlastnosť ShowValue na hodnotu true.Set ShowValue to true.
  • Pridajte ovládací prvok Označenie vedľa jazdca.Add a Label adjacent to the slider. Nastavte vlastnosť Text označenia na hodnotu jazdca.Set the label's Text to the slider's Value.