Funkcie Average, Max, Min, StdevP, Sum a VarP v PowerAppsAverage, Max, Min, StdevP, Sum, and VarP functions in PowerApps

Agregačné funkcie, ktoré zahŕňajú množinu čísel.Aggregate functions that summarize a set of numbers.

PopisDescription

Funkcia Average vypočíta priemer, čiže aritmetický priemer svojich argumentov.The Average function calculates the average, or arithmetic mean, of its arguments.

Funkcia Max nájde maximálnu hodnotu.The Max function finds the maximum value.

Funkcia Min nájde minimálnu hodnotu.The Min function finds the minimum value.

Funkcia Sum vypočíta súčet argumentov.The Sum function calculates the sum of its arguments.

Funkcia StdevP vypočíta smerodajnú odchýlku argumentov.The StdevP function calculates the standard deviation of its arguments.

Funkcia VarP vypočíta rozptyl argumentov.The VarP function calculates the variance of its arguments.

Hodnoty pre tieto funkcie môžete zadať ako:You can supply the values for these functions as:

  • Samostatné argumenty.Separate arguments. Napríklad Sum( 1; 2; 3 ) vráti 6.For example, Sum( 1; 2; 3 ) returns 6.
  • Tabuľku a vzorec, ktorý sa na tabuľku aplikuje.A table and a formula to operate over that table. Agregácia sa vypočíta z hodnôt vzorca pre každý záznam.The aggregate will be calculated on the values of the formula for each record.

Polia práve spracúvaného záznamu sú k dispozícii vo vzorci.Fields of the record currently being processed are available within the formula. Jednoducho na ne odkážte podľa názvu ako pri akejkoľvek inej hodnote.You simply reference them by name as you would any other value. Môžete tiež odkazovať na vlastnosti ovládacích prvkov a iné hodnoty z vašej aplikácie.You can also reference control properties and other values from throughout your app. Ďalšie podrobnosti nájdete v nasledujúcich príkladoch a pri práci s rozsahom záznamu.For more details, see the examples below and working with record scope.

Tieto funkcie pracujú iba s číselnými hodnotami.These functions operate on numeric values only. Iné typy hodnôt, napríklad reťazce alebo záznamy, sa neprijímajú.Other types of values, such as strings or records, are ignored. Pomocou funkcie Value môžete konvertovať reťazec na číslo.Use the Value function to convert a string into a number.

Funkcie Average, Max, Min, a Sum sa dajú delegovať pri použití so zdrojom údajov, ktorý podporuje delegovanie pre tieto funkcie.The Average, Max, Min, and Sum functions can be delegated when used with a data source that supports delegation for these functions. Funkcie StdevP a VarP sa však nedajú delegovať pre žiadne zdroje údajov.However, StdevP and VarP can't be delegated for any data sources. Ak delegovanie nie je podporované, načíta sa iba prvá časť údajov a potom sa funkcia použije lokálne.If delegation is not supported, only the first portion of the data will be retrieved and then the function applied locally. Výsledok nemusí byť kompletný.The result may not represent the complete story. Počas vytvárania obsahu sa zobrazí upozornenie týkajúce sa delegovania, ktoré vás na toto obmedzenie upozorní a navrhne vám, aby ste, ak je to možné, prepli na delegovateľné alternatívy.A delegation warning will appear at authoring time to remind you of this limitation and to suggest switching to delegable alternatives where possible. Ďalšie informácie nájdete v článku Prehľad delegovania.For more information, see the delegation overview.

SyntaxSyntax

Average( NumericalFormula1; [ NumericalFormula2; ... ] )Average( NumericalFormula1; [ NumericalFormula2; ... ] )
Max( NumericalFormula1; [ NumericalFormula2; ... ] )Max( NumericalFormula1; [ NumericalFormula2; ... ] )
Min( NumericalFormula1; [ NumericalFormula2; ... ] )Min( NumericalFormula1; [ NumericalFormula2; ... ] )
Sum( NumericalFormula1; [ NumericalFormula2; ... ] )Sum( NumericalFormula1; [ NumericalFormula2; ... ] )
StdevP( NumericalFormula1; [ NumericalFormula2; ... ] )StdevP( NumericalFormula1; [ NumericalFormula2; ... ] )
VarP( NumericalFormula1; [ NumericalFormula2; ... ] )VarP( NumericalFormula1; [ NumericalFormula2; ... ] )

  • NumericalFormula(s) - povinné.NumericalFormula(s) - Required. Číselné hodnoty, ktoré sa majú spracovať.Numeric values to operate on.

Average( Table; NumericalFormula )Average( Table; NumericalFormula )
Max( Table; NumericalFormula )Max( Table; NumericalFormula )
Min( Table; NumericalFormula )Min( Table; NumericalFormula )
Sum( Table; NumericalFormula )Sum( Table; NumericalFormula )
StdevP( Table; NumericalFormula )StdevP( Table; NumericalFormula )
VarP( Table; NumericalFormula )VarP( Table; NumericalFormula )

  • Table – povinné.Table - Required. Tabuľka, s ktorou sa má urobiť výpočet.Table to operate on.
  • NumericalFormula - povinné.NumericalFormula - Required. Vzorec, ktorý sa má vyhodnotiť pre každý záznam.Formula to evaluate for each record. Výsledok tohto vzorca sa použije na agregáciu.The result of this formula is used for the aggregation. Vo vzorci môžete použiť stĺpce tabuľky.You can use columns of the table in the formula.

PríkladyExamples

Podrobný postupStep by step

Povedzme, že ste mali zdroj údajov s názvom Sales, ktorý obsahoval stĺpce CostPerUnit a UnitsSold, a vy ste nastavili vlastnosť označenia Text na túto funkciu:Let's say that you had a data source named Sales that contained a CostPerUnit column and a UnitsSold column, and you set the Text property of a label to this function:
Sum(Sales; CostPerUnit * UnitsSold)Sum(Sales; CostPerUnit * UnitsSold)

Označenie by zobrazovalo celkový predaj vynásobením hodnôt v týchto stĺpcoch pre každý záznam a následným sčítaním výsledkov zo všetkých záznamov dovedna:The label would show total sales by multiplying the values in those columns for each record and then adding the results from all records together:
Výpočet celkového predaja z predaných kusov a jednotkových nákladov

Ako iný príklad, povedzme, by ste mali jazdce pomenované Slider1, Slider2, a Slider3 a označenie s vlastnosťou Text nastavené na tento vzorec:As a different example, let's say that you had sliders that were named Slider1, Slider2, and Slider3 and a label with its Text property set to this formula:
Sum(Slider1.Value; Slider2.Value; Slider3.Value)Sum(Slider1.Value; Slider2.Value; Slider3.Value)

Označenie by zobrazilo súčet všetkých hodnôt, na ktoré boli jazdce nastavené.The label would show the sum of all values to which the sliders were set.