Ovládací prvok Hodnotenie v službe PowerAppsRating control in PowerApps

Ovládací prvok, pomocou ktorého môžu používatelia určiť hodnotu od 1 do maximálneho čísla, ktoré určíte.A control with which users can indicate a value between 1 and a maximum number that you specify.

PopisDescription

V tomto ovládacom prvku môže používateľ určiť napríklad to, ako sa mu niečo páčilo – výberom určitého počtu hviezdičiek.In this control, the user can indicate, for example, how much they liked something by selecting a certain number of stars.

Základné vlastnostiKey properties

Default – počiatočná hodnota ovládacieho prvku predtým, ako ju používateľ zmení.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

Max – maximálna hodnota, na ktorú môže používateľ nastaviť jazdec alebo hodnotenie.Max – The maximum value to which the user can set a slider or a rating.

Ďalšie vlastnostiAdditional properties

AccessibleLabel – označenie pre čítačky obrazovky.AccessibleLabel – Label for screen readers.

BorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – štýl orámovania ovládacieho prvku Solid (Plné), Dashed (Prerušované), Dotted (Bodkované) alebo None (Žiadne).BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – hrúbka orámovania ovládacieho prvku.BorderThickness – The thickness of a control's border.

DisplayMode – údaj o tom, či ovládací prvok umožňuje vstup používateľa (Edit), iba zobrazuje údaje (View) alebo je zakázaný (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Fill – farba pozadia ovládacieho prvku.Fill – The background color of a control.

FocusedBorderColor – farba orámovania zameraného ovládacieho prvku.FocusedBorderColor – The color of a control's border when the control is focused.

FocusedBorderThickness – hrúbka orámovania zameraného ovládacieho prvku.FocusedBorderThickness – The thickness of a control's border when the control is focused.

Height – vzdialenosť medzi horným a dolným okrajom ovládacieho prvku.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

OnChange – spôsob reakcie aplikácie na zmenu hodnoty ovládacieho prvku používateľom (napríklad pri presunutí posúvača).OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnSelect – spôsob reakcie aplikácie na ťuknutie alebo kliknutie na ovládací prvok používateľom.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

RatingFill – farba hviezdičiek v ovládacom prvku Hodnotenie.RatingFill – The color of the stars in a rating control.

ReadOnly – určuje, či používateľ môže meniť hodnotu ovládacieho prvku Jazdec alebo Hodnotenie.ReadOnly – Whether a user can change the value of a slider or rating control.

Reset – určuje, či sa ovládací prvok vráti na predvolenú hodnotu.Reset – Whether a control reverts to its default value.

ShowValue – možnosť zobrazenia hodnoty jazdca alebo hodnotenia pri zmene hodnoty používateľom alebo pri prejdení myšou na ovládací prvok.ShowValue – Whether a slider's or rating's value appears as the user changes that value or hovers over the control.

TabIndex – príkaz na navigáciu pomocou klávesnice vo vzťahu k iným ovládacím prvkom.TabIndex – Keyboard navigation order in relation to other controls.

Tooltip – vysvetľujúci text, ktorý sa zobrazí, keď používateľ ukáže myšou na ovládací prvok.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible – možnosť zobrazenia alebo skrytia ovládacieho prvku.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – vzdialenosť medzi ľavým a pravým okrajom ovládacieho prvku.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – vzdialenosť medzi ľavým okrajom ovládacieho prvku a ľavým okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadradený kontajner nepoužíva).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – vzdialenosť medzi horným okrajom ovládacieho prvku a horným okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadriadený kontajner nepoužíva).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Average( Value1; Value2; ... )Average( Value1; Value2; ... )

PríkladExample

 1. Pridajte ovládací prvok Hodnotenie a pomenujte ho Quantitative.Add a Rating control, and name it Quantitative.

  Pozrite sa, ako pridať, pomenovať a nakonfigurovať ovládací prvok.Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Pridajte ovládací prvok Vstup textu, pomenujte ho Qualitative a presuňte ho pod ovládací prvok Hodnotenie.Add a Text input control, name it Qualitative, and move it below the Rating control.

 3. Nastavte vlastnosť Default ovládacieho prvku Vstup textu na "" a jeho vlastnosť HintText na tento vzorec:Set the Default property of the Text input control to "", and set its HintText to this formula:
  If(Quantitative.Value > 3; "Čo sa vám páčilo?"; "Čo máme vylepšiť?")If(Quantitative.Value > 3; "What did you especially like?"; "How might we do better?")

  Prečítajte si ďalšie informácie o funkcii If a ďalších funkciách.Want more information about the If function or other functions?

 4. Stlačte F5 a potom v ovládacom prvku Hodnotenie kliknite alebo ťuknite buď na štyri, alebo na päť hviezdičiek.Press F5, and then click or tap either four or five stars in the Rating control.

  Text tipu v ovládacom prvku Vstup textu sa zmení, aby odzrkadľoval vysoké hodnotenie.The hint text in the Text input control changes to reflect the high rating.

 5. Kliknite alebo ťuknite v ovládacom prvku Quantitative na menej ako štyri hviezdičky.Click or tap fewer than four stars in Quantitative.

  Text tipu v ovládacom prvku Vstup textu sa zmení, aby odzrkadľoval nízke hodnotenie.The hint text in the Text input control changes to reflect the low rating.

 6. Stlačením klávesa Esc sa vráťte do predvoleného pracovného priestoru.To return to the default workspace, press Esc.

Pokyny na zjednodušenie ovládaniaAccessibility guidelines

Farebný kontrastColor contrast

Dostatočný farebný kontrast musí byť medzi:There must be adequate color contrast between:

Ide o doplnok k štandardným požiadavkám na farebný kontrast.This is in addition to the standard color contrast requirements.

Podpora čítačiek obrazovkyScreen reader support

 • Musí byť k dispozícii vlastnosť AccessibleLabel.AccessibleLabel must be present.

  Poznámka

  Čítačky obrazovky považujú ovládacie prvky Rating za prepínače.Screen readers treat the Rating control as radio buttons.

Podpora klávesniceKeyboard support

 • Vlastnosť TabIndex musí mat hodnotu nula alebo väčšiu, aby používatelia klávesnice na ňu mohli prejsť.TabIndex must be zero or greater so that keyboard users can navigate to it.

 • Indikátory zamerania musia byť jasne viditeľné.Focus indicators must be clearly visible. Dosiahnete to použitím vlastností FocusedBorderColor a FocusedBorderThickness.Use FocusedBorderColor and FocusedBorderThickness to achieve this.

 • Ak je hviezdičiek príliš veľa, zvážte použitie iného ovládacieho prvku.Consider using a different control if there are too many stars. Prechádzanie pomocou klávesnice môže byť náročné a presný výber pomocou dotykovej obrazovky môže byť problematický.It can be tedious to navigate with a keyboard and difficult to select accurately with a touch screen.

  Poznámka

  Na prvkoch Rating možno použiť rovnaké interakcie klávesnice ako na prepínače.The same keyboard interactions for radio buttons can be used on Rating.