Ovládací prvok Galéria v PowerAppsGallery control in PowerApps

Ovládací prvok, ktorý obsahuje ďalšie ovládacie prvky a zobrazuje množinu údajov.A control that contains other controls and shows a set of data.

PopisDescription

Ovládací prvok Galéria môže zo zdroja údajov zobraziť niekoľko záznamov a každý záznam môže obsahovať niekoľko typov údajov.A Gallery control can show multiple records from a data source, and each record can contain multiple types of data. Môže napríklad zobraziť niekoľko kontaktov a každá položka bude zobrazovať kontaktné informácie s menom, adresou a telefónnym číslom jednotlivých kontaktov.For example, a Gallery control can show multiple contacts with each item showing contact information that includes a name, an address, and a phone number for each contact. Každé údajové pole sa zobrazuje v samostatnom ovládacom prvku vnútri ovládacieho prvku Galéria a tieto prvky môžete nakonfigurovať v šablóne galérie.Each data field appears in a separate control within the Gallery control, and you can configure those controls in its template. Šablóna sa v galérii zobrazuje ako prvá položka na ľavom okraji ovládacieho prvku Galéria pri orientácii na šírku a v hornej časti ovládacieho prvku Galéria pri orientácii na výšku.The template appears as the first item inside the gallery, on the left edge of a Gallery control in horizontal/landscape orientation and at the top of a Gallery control in vertical/portrait orientation. Všetky zmeny vykonané v šablóne sa prejavia vnútri ovládacieho prvku Galéria.Any changes that you make in the template are reflected throughout the Gallery control.

Medzi dostupné šablóny patria preddefinované šablóny Galérie na zobrazovanie obrázkov a textu a tiež šablóna s premennou výškou položiek.Predefined Gallery templates for showing images, text as well as a gallery with variable height items are available.

Základné vlastnostiKey properties

Default – položka alebo záznam zo zdroja údajov, ktoré sa majú vybrať pri spustení aplikácie.Default – The item or record from the data source to be selected in the gallery when the app starts up.

Items – zdroj údajov zobrazený v ovládacích prvkoch, ako sú Galéria, Zoznam alebo Graf.Items – The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

Selected – vybratá položka.Selected – The selected item.

Ďalšie vlastnostiAdditional properties

AccessibleLabel – označenie pre čítačky obrazovky.AccessibleLabel – Label for screen readers. Malo by popisovať zoznam položiek.Should describe what the list of items are.

AllItems – všetky položky v galérii vrátane ďalších hodnôt ovládacích prvkov zahrnutých do šablóny Galérie.AllItems – All items in a gallery, including additional control values that are a part of the gallery's template.

BorderColor – farba ohraničenia ovládacieho prvku.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – štýl orámovania ovládacieho prvku Solid (Plné), Dashed (Prerušované), Dotted (Bodkované) alebo None (Žiadne).BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – hrúbka orámovania ovládacieho prvku.BorderThickness – The thickness of a control's border.

DisplayMode – údaj o tom, či ovládací prvok umožňuje vstup používateľa (Edit), iba zobrazuje údaje (View) alebo je zakázaný (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Fill – farba pozadia ovládacieho prvku.Fill – The background color of a control.

Height – vzdialenosť medzi horným a dolným okrajom ovládacieho prvku.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

Layout – nastavenie smeru – používateľ môže prechádzať galériu a posúvať jazdec buď zvisle, (Vertical) alebo vodorovne (Horizontal).Layout – Whether the user scrolls through a gallery or adjusts a slider top to bottom (Vertical) or left to right (Horizontal).

NavigationStep – vzdialenosť posunutia galérie, keď je vlastnosť ShowNavigation nastavená na hodnotu true a používateľ vyberie na jednom konci galérie navigačnú šípku.NavigationStep – How far a gallery scrolls if its ShowNavigation property is set to true and the user selects a navigation arrow at either end of that gallery.

ShowNavigation – možnosť zobrazenia šípky na každom konci galérie, aby používateľ mohol prechádzať medzi položkami v galérii kliknutím alebo ťuknutím na šípku.ShowNavigation – Whether an arrow appears at each end of a gallery so that a user can scroll through the items in the gallery by clicking or tapping an arrow.

ShowScrollbar – možnosť zobrazenia posúvača pri ukázaní myšou na galériu.ShowScrollbar – Whether a scrollbar appears when the user hovers over a gallery.

Snap – možnosť prechádzania galérie, pri ktorej sa automaticky preskočí na ďalšiu celú položku.Snap – Whether, when a user scrolls through a gallery, it automatically snaps so that the next item appears in full.

TemplateFill – farba pozadia galérie.TemplateFill – The background color of a gallery.

TemplatePadding – vzdialenosť medzi položkami v galérii.TemplatePadding – The distance between items in a gallery.

TemplateSize – výška šablóny pre galériu pri orientácii na výšku a šírka šablóny pre galériu pri orientácii na šírku.TemplateSize – The height of the template for a gallery in vertical/portrait orientation or the width of the template for a gallery in horizontal/landscape orientation.

Transition – vizuálny efekt (Pop (Vytlačenie), Push (Zatlačenie) alebo None (Žiadny)) keď používateľ ukáže myšou na položku v galérii.Transition – The visual effect (Pop, Push, or None) when the user hovers over an item in a gallery.

Visible – možnosť zobrazenia alebo skrytia ovládacieho prvku.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – vzdialenosť medzi ľavým a pravým okrajom ovládacieho prvku.Width – The distance between a control's left and right edges.

WrapCount – počet zobrazených položiek v riadku alebo stĺpci podľa orientácie na šírku alebo na výšku.WrapCount – Number of items shown per row or column based on horizontal or vertical layout.

X – vzdialenosť medzi ľavým okrajom ovládacieho prvku a ľavým okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadradený kontajner nepoužíva).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – vzdialenosť medzi horným okrajom ovládacieho prvku a horným okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadriadený kontajner nepoužíva).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Filter( ZdrojÚdajov, Vzorec )Filter( DataSource, Formula )

PríkladyExamples

Zobrazenie a filtrovanie údajovShow and filter data

Získanie údajov od používateľaGet data from the user

Pokyny na zjednodušenie ovládaniaAccessibility guidelines

Farebný kontrastColor contrast

Ak sa má položka galérie vybrať kliknutím kamkoľvek na položku, zaistite dostatočný farebný kontrast medzi:If clicking anywhere in a gallery item is meant to select it, there must be adequate color contrast between:

 • BorderColor a farbou mimo galérie (ak existuje orámovanie)BorderColor and the color outside the gallery (if there is a border)
 • Fill a farbou mimo galérie (ak neexistuje orámovanie)Fill and the color outside the gallery (if there is no border)

Podpora čítačiek obrazovkyScreen reader support

 • Musí byť k dispozícii vlastnosť AccessibleLabel.AccessibleLabel must be present.

  Poznámka

  Čítačky obrazovky oznámia, keď sa položky v galérii zmenia.Screen readers will annnouce when items in the gallery change. Uvedú aj vlastnosť AccessibleLabel.The AccessibleLabel is also mentioned. Poskytne sa tým kontext k oznámeniu, ktorý je obzvlášť dôležitý v prípade, že sa na tej istej obrazovke nachádza viacero galérií.This gives context to the announcement and is even more important when there are multiple galleries on the same screen.

Podpora klávesniceKeyboard support

 • Zvážte nastavenie vlastnosti ShowScrollbar na hodnotu true.Consider setting ShowScrollbar to true. Na väčšine zariadení s dotykovou obrazovkou sa posúvač nezobrazí, kým používateľ nezačne posúvať obsah.On most touch screen devices, the scrollbar will not show until scrolling begins.

 • Ak sa má položka galérie vybrať kliknutím kamkoľvek na položku, musí existovať aj spôsob, ako položku galérie vyberú používatelia klávesnice.If clicking anywhere in a gallery item is meant to select it, there must also be way for keyboard users to select the gallery item. Príkladom je pridanie ovládacieho prvku Tlačidlo, ktoré má vlastnosť OnSelect nastavenú na Select(Parent).For example, adding a Button that has its OnSelect property set to Select(Parent).

  Poznámka

  Ovládacie prvky mimo galérie sa nezahŕňajú do poradia navigácie pomocou klávesnice v rámci galérii.Controls outside the gallery are not considered in the keyboard navigation order within the gallery. Pri navigácii sa zohľadňuje vlastnosť TabIndex jednotlivých ovládacích prvkov.TabIndex of controls inside a gallery are scoped. Ďalšie informácie nájdete vo vlastnostiach zjednodušenia ovládania.See accessibility properties to learn more.