Webový ovládací prvok skener čiarových kódov (experimentálny) v službe PowerAppsWeb barcode-scanner control (experimental) in PowerApps

Staršie skenovanie čiarových kódov prvku, ktoré sa nepoužíva, ale môže byť užitočné pri skenovania kódov vo webovom prehliadači.The legacy barcode-scanning control, which is obsolete but might be useful for scanning codes in a web browser.

PopisDescription

Ovládací prvok zobrazuje fotoaparátu informačného kanála v aplikácii tak, aby používatelia dokáže skenovať čiarové kódy vo všetkých zariadeniach.The control shows the camera feed in the app so that users can scan barcodes on all devices. Ovládací prvok sa nepoužíva vzhľadom k nízkemu výkonu a mobilné skener čiarových kódov ovládací prvok nahradí tohto ovládacieho prvku.The control is obsolete due to poor performance, and the mobile Barcode scanner control replaces this control.

Základné vlastnostiKey properties

barcode scanner – na zariadení, ktoré má viac ako jeden skener čiarových kódov, numerický identifikátor skenera čiarových kódov, ktorý aplikácia používa.barcode scanner – On a device that has more than one barcode scanner, the numeric ID of the barcode scanner that the app uses.

Ďalšie vlastnostiAdditional properties

AccessibleLabel – označenie pre čítačky obrazovky.AccessibleLabel – Label for screen readers.

BorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – štýl orámovania ovládacieho prvku Solid (Plné), Dashed (Prerušované), Dotted (Bodkované) alebo None (Žiadne).BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – hrúbka orámovania ovládacieho prvku.BorderThickness – The thickness of a control's border.

DisplayMode – údaj o tom, či ovládací prvok umožňuje vstup používateľa (Edit), iba zobrazuje údaje (View) alebo je zakázaný (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Height – vzdialenosť medzi horným a dolným okrajom ovládacieho prvku.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

ShowLiveBarcodeDetection – určuje, či sa zobrazujú vizuálne pomôcky znázorňujúce stav detekcie čiarového kódu.ShowLiveBarcodeDetection – Whether visual cues are shown to indicate the status of barcode detection. Žlté obdĺžniky predstavujú oblasti, ktoré sa skúmajú.Yellow rectangles represent areas that are being examined. Zelená čiara naprieč obdĺžnikom označuje úspešnú identifikáciu čiarového kódu.A green line across a rectangle indicates successful barcode identification.

Stream – automaticky aktualizovaný obrázok na základe vlastnosti StreamRate.Stream – Automatically updated image based on the StreamRate property.

StreamRate – frekvencia v milisekundách, s akou sa aktualizuje obrázok vo vlastnosti Stream.StreamRate – How often to update the image on the Stream property, in milliseconds. Táto hodnota môže byť v rozsahu od 100 (jedna desatina sekundy) do 3 600 000 (jedna hodina).This value can range from 100 (1/10th of a second) to 3,600,000 (1 hour).

Text – hodnota čiarového kódu, ktorý bol skenerom naposledy identifikovaný.Text – Value of barcode that was last identified by the scanner.

Tooltip – vysvetľujúci text, ktorý sa zobrazí, keď používateľ ukáže myšou na ovládací prvok.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible – možnosť zobrazenia alebo skrytia ovládacieho prvku.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – vzdialenosť medzi ľavým a pravým okrajom ovládacieho prvku.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – vzdialenosť medzi ľavým okrajom ovládacieho prvku a ľavým okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadradený kontajner nepoužíva).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – vzdialenosť medzi horným okrajom ovládacieho prvku a horným okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadriadený kontajner nepoužíva).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Patch( ZdrojÚdajov; ZákladnýZáznam; ZáznamZmeny )Patch( DataSource; BaseRecord; ChangeRecord )

PríkladExample

 1. Pridajte ovládací prvok Skener čiarových kódov a pomenujte ho Môj skener čiarových kódovAdd a barcode scanner control, name it Mybarcode scanner

  Pozrite sa, ako pridať, pomenovať a nakonfigurovať ovládací prvok.Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Pridanie označenie kontrolu a nastavte jeho výstup na skener čiarových kódov Text vlastnosť.Add a Label control, and set its output to the barcode scanner's Text property.

 3. Skenovať čiarový kód typu nastaveného v časti BarcodeType vlastnosti.Scan a barcode of the type set under BarcodeType property.

  Označenie zobrazí naskenovaný čiarový kód.The label displays the scanned barcode.

Pokyny na zjednodušenie ovládaniaAccessibility guidelines

Alternatívy videaVideo alternatives

 • Zvážte pridanie ovládacieho prvku Označenie, ktorý má vlastnosť Text nastavenú na vlastnosť Text skenera čiarových kódov.Consider adding a Label with its Text set to the barcode scanner's Text. Keďže skener čiarových kódov nezobrazuje hodnotu identifikovaného čiarového kódu, vďaka predchádzajúcemu kroku sa skener sprístupní všetkým, nie len používateľom so zrakovým postihnutím.Since the barcode scanner does not display the identified barcode value, doing the above makes the scanner accessible to everyone, not just those with visual disabilities.

Podpora čítačiek obrazovkyScreen reader support

 • Musí byť k dispozícii vlastnosť AccessibleLabel.AccessibleLabel must be present.

  Poznámka

  Keď sa zistil nový čiarový kód prečítajú čítačky obrazovky.Screen readers will announce when a new barcode has been found. Hodnota nebude oznámené.The value won't be announced. Prekročia čiarového kódu v zobrazení, čítačky obrazovky vám pripomenie, používateľ každých 5 sekúnd pripomenú, že ten istý čiarový kód je stále identifikuje.As long as the barcode is in view, screen readers will remind the user every five seconds that the same barcode is still being identified.