Ovládacie prvky Formulár na zobrazenie a Formulár na úpravy v službe PowerAppsEdit form and Display form controls in PowerApps

Zobrazujú, upravujú a vytvárajú záznamy v zdroji údajov.Display, edit, and create a record in a data source.

PopisDescription

Ak pridáte ovládací prvok Formulár na zobrazenie, používateľ si bude môcť zobraziť všetky polia záznamu, alebo iba tie, ktoré zadáte.If you add a Display form control, the user can display all fields of a record or only the fields that you specify. Ak pridáte ovládací prvok Formulár na úpravy, používateľ bude môcť tieto polia upravovať, vytvoriť záznam a uložiť tieto zmeny do zdroja údajov.If you add an Edit form control, the user can edit those fields, create a record, and save those changes to a data source.

Príklad formulára a ovládacích prvkov zobrazenia formulára

Ak pridáte ovládací prvok Galéria, môžete ho nakonfigurovať tak, aby zobrazil tabuľku v zdroji údajov a potom nakonfigurovať formulár tak, aby zobrazil záznam, ktorý používateľ v galérii vybral.If you add a Gallery control, you can configure it to show a table in a data source and then configure a form to show whichever record the user selects in the gallery. Môžete tiež pridať jeden alebo viac ovládacích prvkov Tlačidlo, ktoré si používateľ bude môcť vybrať na uloženie alebo zrušenie úprav a na vytvorenie záznamu.You can also add one or more Button controls that the user can select to save edits, cancel edits, and create a record. Pomocou všetkých týchto ovládacích prvkov môžete vytvoriť kompletné riešenie.By using controls together, you can create a complete solution.

Výber záznamuRecord selection

Pre oba typy formulárov nastavte vlastnosť ZdrojÚdajov na tabuľku záznamov a vlastnosť formulára Item nastavte tak, aby zobrazovala konkrétny záznam v tejto tabuľke.For either type of form, you set its DataSource property to a table of records, and you set the form's Item property to show a specific record in that table. Môžete napríklad nastaviť vlastnosť formulára Item na vlastnosť SelectedItem ovládacieho prvku Galéria.For example, you can set the Item property of a form to the SelectedItem property of a Gallery control. Keď si používateľ vyberie záznam v galérii, rovnaký záznam sa objaví aj vo formulári, formulár však dokáže zobraziť viac polí.When the user selects a record in the gallery, the same record appears in the form, except that the form can show more fields. Ak sa používateľ do galérie vráti a vyberie iný záznam, vlastnosť galérie SelectedItem sa zmení.If the user returns to the gallery and selects a different record, the SelectedItem property of the gallery changes. Táto zmena aktualizuje vlastnosť formulára Item, ktorá potom zobrazí novo vybraný záznam.This change updates the Item property of the form, which then shows the newly selected record.

Môžete tiež nastaviť vlastnosť formulára Item s použitím ovládacieho prvku Rozbaliť, ako to popisuje téma Zobrazenie, pridanie alebo úprava záznamu, alebo pomocou funkcie, ako je napríklad Lookup (Vyhľadať) alebo First (Prvý).You can also set a form's Item property by using a Drop down control, as Show, edit, or add a record describes, or a function such as Lookup or First. Napríklad, môžete nastaviť položka vlastnosť do niektorej z týchto vzorcov na zobrazenie v položke Fabrikam kont entity v Common Data Service:For example, you can set the Item property to either of these formulas to show the Fabrikam entry in the Accounts entity in Common Data Service:

First(Accounts)

Lookup(Accounts; "Fabrikam" in name)

Každý ovládací prvok formulára obsahuje jeden alebo viac ovládacích prvkov Karta.Each form control contains one or more Card controls. Nastavením vlastnosti karty DataField určíte, ktoré pole bude karta zobrazovať a ďalšie podrobnosti.By setting the DataField property of a card, you specify which field that card shows and other details.

Vytvorenie záznamuCreate a record

Keď je ovládací prvok Formulár na úpravy v režime Edit, používateľ môže aktualizovať ten záznam, ktorý je uvedený vo vlastnosti formulára Item.When an Edit form control is in Edit mode, the user can update the record that's specified in the form's Item property. Pri kontrole vráti vlastnosť Mode hodnotu Edit.If inspected, the Mode property returns Edit.

Avšak keď je ovládací prvok Formulár na úpravy v režime New, vlastnosť Item je ignorovaná.When an Edit form control is in New mode, however, the Item property is ignored. Formulár nezobrazuje existujúci záznam. Namiesto toho sa hodnoty v každom poli zhodujú s predvolenými hodnotami zdroja údajov, s ktorými ste formulár nakonfigurovali.The form doesn't show an existing record; instead, the values in each field match the default values of the data source with which you configured the form. To, že sa formulár prepne do tohto režimu, spôsobí funkcia NewForm.The NewForm function causes a form to switch to this mode.

Môžete napríklad nastaviť vlastnosť tlačidla Text tak, aby zobrazovala New a vlastnosť OnSelect na vzorec, ktorý obsahuje funkciu NewForm.For example, you can set the Text property of a button to show New and its OnSelect property to a formula that includes the NewForm function. Ak používateľ vyberie toto tlačidlo, formulár sa prepne do režimu New, takže používateľ bude môcť vytvoriť záznam so známymi hodnotami.If the user selects that button, the form switches to New mode so that the user can create a record starting with known values.

Formulár sa prepne späť do režimu Edit vtedy, keď sa spustí úspešne buď funkcia ResetForm, alebo funkcia SubmitForm.A form switches back to Edit mode if either the ResetForm function runs or the SubmitForm function runs successfully.

 • Môžete nastaviť vlastnosť tlačidla Text na Cancel (Zrušiť) a vlastnosť OnSelect na vzorec, ktorý obsahuje funkciu ResetForm.You can set the Text property of a button to show Cancel and its OnSelect property to a formula that includes the ResetForm function. Ak používateľ vyberie toto tlačidlo, zahodia sa všetky prebiehajúce zmeny a hodnoty vo formulári sa opäť budú zhodovať s prednastavenými hodnotami zdroja údajov.If the user selects that button, any changes in progress are discarded, and the values in the form, once again, match the default values of the data source.
 • Môžete nastaviť vlastnosť tlačidla Text na Save changes (Uložiť zmeny) a vlastnosť OnSelect na vzorec, ktorý obsahuje funkciu SubmitForm.You can set the Text property of a button to show Save changes and its OnSelect property to a formula that includes the SubmitForm function. Ak používateľ vyberie toto tlačidlo a zdroj údajov je aktualizovaný, hodnoty vo formulári sa obnovia na predvolené hodnoty zdroja údajov.If the user selects that button and the data source is updated, the values in the form are reset to the default values of the data source.

Uloženie zmienSave changes

Ak vytvoríte tlačidlo Save changes, tak ako je to popísane v predchádzajúcej časti, používateľ bude môcť vytvoriť alebo aktualizovať záznam a potom bude môcť použitím tohto tlačidla uložiť tieto zmeny do zdroja údajov.If you create a Save changes button as the previous section describes, the user can create or update a record and then select that button to save those changes to the data source. Aby ste dosiahli rovnaký výsledok, môžete namiesto toho nakonfigurovať ovládací prvok Obrázok alebo iný ovládací prvok, avšak musíte mať tento ovládací prvok nakonfigurovaný pomocou funkcie SubmitForm.You could, instead, configure an Image control or some other control to perform the same task, as long as you configure that control with the SubmitForm function. O výsledku poskytujú spätnú väzbu vlastnosti Error, ErrorKind, OnSuccess a OnFailure.In any case, the Error, ErrorKind, OnSuccess, and OnFailure properties provide feedback on the outcome.

Keď sa spustí funkcia SubmitForm, najprv overí údaje, ktoré chce používateľ odoslať.When the SubmitForm function runs, it first validates the data that user wants to submit. Ak povinné pole neobsahuje hodnotu alebo nejaká hodnota nie je v súlade s obmedzením, nastavia sa vlastnosti ErrorKind a spustí sa vzorec OnFailure.If a required field doesn't contain a value or another value doesn't conform to some other constraint, the ErrorKind properties are set, and the OnFailure formula runs. Tlačidlo Save changes alebo iný ovládací prvok môžete nakonfigurovať tak, že používateľ si ho bude môcť zvoliť iba vtedy, keď budú údaje platné (vtedy, keď bude mať vlastnosť formulára Valid hodnotu true).You can configure the Save changes button or other control so that the user can select it only if the data is valid (that is, if the Valid property of the form is true). Používateľ musí opraviť tieto chyby a potom vybrať tlačidloSave changes (alebo zahodiť zmeny výberom tlačidla Cancel, tak ako je to popísané vyššie), aby vyresetoval vlastnosti Error a ErrorKind.Note that the user must not only correct the problem but also select the Save changes button again (or discard the changes by selecting a Cancel button, as described earlier) to reset the Error and ErrorKind properties.

Ak sú údaje úspešne overené, metóda SubmitForm ich odošle do zdroja údajov, čo však môže, v závislosti od časového oneskorenia siete, chvíľu trvať.If the data passes validation, SubmitForm sends it to the data source, which can take some time depending on network latency.

 • Ak je odoslanie úspešné, vlastnosť Error sa vymaže, vlastnosť ErrorKind sa nastaví na ErrorKind.None a spustí sa vzorec OnSuccess.If the submission succeeds, the Error property is cleared, the ErrorKind property is set to ErrorKind.None, and the OnSuccess formula runs. Ak používateľ vytvoril záznam (t. j. ak bol formulár predtým v režime New), formulár sa prepne do režimu Edit a používateľ bude môcť tento (prípadne iný) záznam upravovať.If the user created a record (that is, if the form was previously in New mode), the form is switched to Edit mode so that the user can edit the newly created record or a different one.
 • Ak odoslanie zlyhá, vlastnosť Error zobrazí jednoduché chybové hlásenie zo zdroja údajov vysvetľujúce podstatu problému.If the submission fails, the Error property contains a user-friendly error message from the data source, explaining the problem. V závislosti od problému sa nastaví vlastnosť ErrorKind a spustí sa vzorec OnFailure.The ErrorKind property is set appropriately, depending on the issue, and the OnFailure formula runs.

Niektoré zdroje údajov rozoznajú, keď sa dvaja ľudia pokúšajú v rovnakom čase aktualizovať rovnaký záznam. V tom prípade sa vlastnosť ErrorKind nastaví na ErrorKind.Conflict a riešením je obnoviť zdroj údajov so zmenami druhého používateľa a potom znova použiť zmeny vykonané týmto používateľom.Some data sources can detect when two people try to update the same record at the same time In this case, ErrorKind is set to ErrorKind.Conflict, and the remedy is to refresh the data source with the other user's changes and reapply the change made by this user.

Tip

Ak je súčasťou vášho formulára aj tlačidlo Cancel, ktorým môže používateľ prerušiť vykonávané zmeny, pridajte do vlastnosti tlačidla OnSelect aj funkciu ResetForm aj napriek tomu, že táto vlastnosť už obsahuje funkciu Navigate pre zmenu obrazovky.If you offer a Cancel button on your form so that the user can abandon changes in progress, add the ResetForm function to the button's OnSelect property even that property also contains a Navigate function to change screens. Inak by formulár stále obsahoval zmeny vykonané používateľom.Otherwise, the form will retain the user's changes.

RozloženieLayout

V predvolenom nastavení sa v prípade aplikácií pre telefón karty umiestňujú do jedného stĺpca a v prípade aplikácií pre tablet do troch stĺpcov.By default, cards are placed in a single column for phone apps and three columns for tablet apps. Pri konfigurácii formulára môžete určiť počet stĺpcov a či sa k nim majú karty prichytiť.You can specify how many columns a form has and whether cards should snap to them as you configure the form. Tieto nastavenia nie sú samostatnými vlastnosťami, slúžia iba na nastavenie vlastností kariet X, Y a Width.These settings aren't exposed as properties because they're used only to set the X, Y, and Width properties of the cards.

Ďalšie informácie nájdete v téme Princípy rozloženia údajových formulárov.For more information, see Understand data form layout.

Základné vlastnostiKey properties

ZdrojÚdajov – Zdroj údajov obsahujúci záznam, ktorý používateľ zobrazí, upraví alebo vytvorí.DataSource – The data source that contains the record that the user will show, edit, or create.

 • Ak túto vlastnosť nenastavíte, používateľ nebude môcť zobraziť, upraviť alebo vytvoriť záznam a nebudú k dispozícii žiadne metaúdaje ani overovanie.If you don't set this property, the user can't show, edit, or create a record, and no additional metadata or validation is provided.

PredvolenýRežim - počiatočný režim ovládacieho prvku formulára.DefaultMode - The initial mode of the form control. Prijateľné hodnoty a ich vysvetlenie nájdete nižšie v popise vlastnosti Mode.See the description of Mode below for the acceptable values and their meanings.

RežimZobrazenia - režim pre údajové karty a ovládacie prvky v ovládacom prvku formulára.DisplayMode - The mode to use for data cards and controls within the form control.

Sú odvodené od vlastnosti Mode a nemôžu byť nastavené nezávisle:Derived from the Mode property based and cannot be set independently:

RežimMode DisplayModeDisplayMode PopisDescription
FormMode.EditFormMode.Edit DisplayMode.EditDisplayMode.Edit Údajové karty a ovládacie prvky sa dajú upravovať, je možné urobiť zmeny v zázname.Data cards and controls are editable, ready to accept changes to a record.
FormMode.NewFormMode.New DisplayMode.EditDisplayMode.Edit Údajové karty a ovládacie prvky sa dajú upravovať, je možné vytvoriť nový záznam.Data cards and controls are editable, ready to accept a new record.
FormMode.ViewFormMode.View DisplayMode.ViewDisplayMode.View Údajové karty a ovládacie prvky sa nedajú upravovať, sú optimalizované na zobrazenie.Data cards and controls are not editable and optimized for viewing.

Error – Jednoduché chybové hlásenie, ktoré sa pre tento formulár zobrazí, keď zlyhá funkcia SubmitForm.Error – A user friendly error message to display for this form when the SubmitForm function fails.

 • Táto vlastnosť sa týka iba ovládacieho prvku Formulár na úpravy.This property applies only to the Edit form control.
 • Táto vlastnosť sa zmení iba vtedy, keď sú spustené funkcie SubmitForm, EditForm alebo ResetForm.This property changes only when the SubmitForm, EditForm, or ResetForm function runs.
 • Ak sa nevyskytne žiadna chyba, táto vlastnosť zostane prázdna a ErrorKind sa nastaví na ErrorKind.None.If no error occurs, this property is blank, and ErrorKind is set to ErrorKind.None.
 • Ak je to možné, bude vrátené chybové hlásenie v jazyku používateľa.When possible, the error message returned will be in the user's language. Niektoré chybové hlásenia pochádzajú priamo zo zdroja údajov a nemusia byť v jazyku používateľa.Some error messages come from the data source directly and may not be in the user's language.

ErrorKind – typ chyby, ktorá sa vyskytne vtedy, keď je spustená funkcia SubmitForm.ErrorKind – If an error occurs when SubmitForm runs, the kind of error that occurred.

 • Týka sa iba ovládacieho prvku Formulár na úpravy.Applies only to an Edit form control.
 • Táto funkcia má rovnakú enumeráciu ako funkcia Errors.This property has the same enumeration as the Errors function. Ovládací prvok Formulár na úpravy môže vrátiť tieto hodnoty:An Edit form control can return these values:
ErrorKindErrorKind PopisDescription
ErrorKind.ConflictErrorKind.Conflict Iný používateľ zmenil rovnaký záznam a výsledkom je konflikt zmien.Another user changed the same record, resulting in a change conflict. Pomocou funkcie Refresh opäť načítajte záznam a skúste zmenu urobiť znova.Execute the Refresh function to reload the record, and try the change again.
ErrorKind.NoneErrorKind.None Chyba je neznámeho typu.The error is of an unknown kind.
ErrorKind.SyncErrorKind.Sync Zdroj údajov ohlásil chybu.The data source reported an error. Viac informácií obsahuje vlastnosť Error.Check the Error property for more information.
ErrorKind.ValidationErrorKind.Validation Zistil sa problém so všeobecným overením.A general validation issue was detected.

Item – záznam v ZdrojÚdajov, ktorý chce používateľ zobraziť alebo upraviť.Item – The record in the DataSource that the user will show or edit.

LastSubmit – posledný úspešne odoslaný záznam vrátane všetkých polí generovaných serverom.LastSubmit – The last successfully submitted record, including any server generated fields.

 • Táto vlastnosť sa týka iba ovládacieho prvku Formulár na úpravy.This property applies only to the Edit form control.
 • Ak zdroj údajov automaticky generuje alebo vypočítava niektoré pole, ako je napríklad pole ID s jedinečným číslom, vlastnosť LastSubmit bude mať túto novú hodnotu až po úspešnom spustení funkcie SubmitForm.If the data source automatically generates or calculates any fields, such as an ID field with a unique number, the LastSubmit property will have this new value after SubmitForm successfully runs.
 • Hodnota tejto vlastnosti je k dispozícii vo vzorci OnSuccess.The value of this property is available in the OnSuccess formula.

Mode – ovládací prvok je v režime Edit alebo New.Mode – The control is in Edit or New mode.

RežimMode PopisDescription
FormMode.EditFormMode.Edit Používateľ môže pomocou formulára upraviť záznam.The user can edit a record by using the form. Hodnoty na kartách vo formulári sú vopred vyplnené hodnotami z existujúceho záznamu a používateľ ich môže zmeniť.The values in the form's cards are pre-populated with the existing record, for the user to change. Ak sa funkcia SubmitForm úspešne spustí, existujúci záznam sa upraví.If the SubmitForm function runs successfully, an existing record is modified.
FormMode.NewFormMode.New Používateľ môže pomocou formulára vytvoriť záznam.The user can create a record by using the form. Hodnoty v ovládacích prvkoch formulára sú vopred osídlené s predvolenými hodnotami pre záznam zo zdroja údajov.The values in the form's controls are pre-populated with the defaults for a record of the data source. Ak sa funkcia SubmitForm úspešne spustí, vytvorí sa záznam.If the SubmitForm function runs successfully, an record is created.
FormMode.ViewFormMode.View Používateľ môže pomocou formulára zobraziť záznam.The user can view a record by using the form. Hodnoty v ovládacích prvkoch formulára sú vopred osídlené s predvolenými hodnotami pre záznam zo zdroja údajov.The values in the form's controls are pre-populated with the defaults for a record of the data source.

Formulár sa prepne z režimu New na režim Edit vtedy, ak dôjde k jednej z nasledujúcich zmien:The form switches from New mode to Edit mode when any of these changes occurs:

 • Formulár sa úspešne odošle a vytvorí sa záznam.The form is successfully submitted, and a record is created. Ak Galéria je nastavená tak, aby automaticky premiestnila výber do tohto nového záznamu, formulár bude pre vytvorený záznam v režime Edit, takže používateľ bude môcť vykonať ďalšie prípadné zmeny.If the gallery is set to automatically move selection to this new record, the form will be in Edit mode for the created record so that the user can make additional changes.
 • Spustí sa funkcia EditForm.The EditForm function runs.
 • Spustí sa funkcia ResetForm.The ResetForm function runs. Používateľ môže napríklad vybrať tlačidlo Cancel, pre ktoré bola táto funkcia nakonfigurovaná.For example, the user might select a Cancel button that's been configured with this function.

OnFailure – spôsob reakcie aplikácie v prípade neúspešnej údajovej operácie.OnFailure – How an app responds when a data operation has been unsuccessful.

 • Táto vlastnosť sa týka iba ovládacieho prvku Formulár na úpravy.This property applies only to the Edit form control.

OnReset – spôsob reakcie aplikácie na resetovanie ovládacieho prvku Formulár na úpravy.OnReset – How an app responds when an Edit form control is reset.

 • Táto vlastnosť sa týka iba ovládacieho prvku Formulár na úpravy.This property applies only to the Edit form control.

OnSuccess – spôsob reakcie aplikácie v prípade úspešnej údajovej operácie.OnSuccess – How an app responds when a data operation has been successful.

 • Táto vlastnosť sa týka iba ovládacieho prvku Formulár na úpravy.This property applies only to the Edit form control.

Unsaved – má hodnotu true, ak ovládací prvok Formulár na úpravy obsahuje zmeny vykonané používateľom, ktoré neboli uložené.Unsaved – True if the Edit form control contains user changes that have not been saved.

 • Táto vlastnosť sa týka iba ovládacieho prvku Formulár na úpravy.This property applies only to the Edit form control.
 • Pomocou tejto vlastnosti môžete upozorniť používateľa na to, že neuložené zmeny môže stratiť.Use this property to warn the user before they lose any unsaved changes. Aby ste predišli tomu, že používateľ si v ovládacom prvku Gallery vyberie iný záznam predtým ako uloží aktuálny, nastavte vlastnosť Galérie Disabled na Form.Unsaved, aby ste tak zabránili operáciám obnovenia.To prevent the user from selecting a different record in a Gallery control before saving changes to the current record, set the gallery's Disabled property to Form.Unsaved and, likewise, disable refresh operations.

Updates – hodnoty, ktoré chcete zapísať späť do zdroja údajov pre záznam načítaný do ovládacieho prvku formulára.Updates – The values to write back to the data source for a record loaded in a form control.

 • Táto vlastnosť sa týka iba ovládacieho prvku Formulár na úpravy.This property applies only to the Edit form control.
 • Túto vlastnosť použite na extrahovanie hodnôt polí z kariet v ovládacom prvku.Use this property to extract the field values from the cards within the control. Tieto hodnoty môžete potom použiť na manuálnu aktualizáciu zdroja údajov pomocou volania funkcie Patch alebo pomocou inej metódy vystavenej pripojením.You can then use these values to manually update the data source with a Patch function call or another method exposed by a connection. Túto vlastnosť však nemusíte použiť, ak používate funkciu SubmitForm.You do not need to use this property if you are using the SubmitForm function.
 • Táto vlastnosť vráti záznam hodnôt.This property returns a record of values. Napríklad, ak ovládací prvok formulára obsahuje ovládacie prvky karty pre názov a množstvo polia a hodnoty aktualizácie pre tieto karty vrátia "Widget" a 10 uvedenom poradí, a potom aktualizácie vlastnosti ovládacieho prvku formulára sa obnoví {názov: "Widget"; Quantity: 10 }.For example, if the form control contains card controls for Name and Quantity fields, and the values of the Update properties for those cards return "Widget" and 10 respectively, then the Updates property for the form control would return { Name: "Widget"; Quantity: 10 }.

Valid – určuje, či ovládací prvok Karta alebo Formulár na úpravy obsahuje platné položky pripravené na odoslanie do zdroja údajov.Valid – Whether a Card or Edit form control contains valid entries, ready to be submitted to the data source.

 • Táto vlastnosť sa týka iba ovládacieho prvku Formulár na úpravy.This property applies only to the Edit form control.

 • Vlastnosť Valid ovládacieho prvku Formulár agreguje vlastnosti Valid všetkých ovládacích prvkov Karta vo formulári.A Form control's Valid property aggregates the Valid properties of all the Card controls in the form. Vlastnosť formulára Valid má hodnotu true iba vtedy, ak sú údaje na všetkých kartách v tomto formulári platné, v opačnom prípade má vlastnosť Valid hodnotu false.A form's Valid property is true only if the data in all cards in that form is valid; otherwise, the form's Valid property is false.

 • Ak chcete povoliť tlačidlo na uloženie zmien iba v prípade, že sú údaje platné, ale neboli ešte odoslané, nastavte vlastnosť tlačidla DisplayMode na tento vzorec:To enable a button to save changes only when the data in a form is valid but hasn't yet been submitted, set the button's DisplayMode property to this formula:

  SubmitButton.DisplayMode = If(IsBlank( Form.Error ) || Form.Valid; DisplayMode.Edit; DisplayMode.Disabled)SubmitButton.DisplayMode = If(IsBlank( Form.Error ) || Form.Valid; DisplayMode.Edit; DisplayMode.Disabled)

Ďalšie vlastnostiAdditional properties

BorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – štýl orámovania ovládacieho prvku Solid (Plné), Dashed (Prerušované), Dotted (Bodkované) alebo None (Žiadne).BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – hrúbka orámovania ovládacieho prvku.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Fill – farba pozadia ovládacieho prvku.Fill – The background color of a control.

Height – vzdialenosť medzi horným a dolným okrajom ovládacieho prvku.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

Visible – možnosť zobrazenia alebo skrytia ovládacieho prvku.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – vzdialenosť medzi ľavým a pravým okrajom ovládacieho prvku.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – vzdialenosť medzi ľavým okrajom ovládacieho prvku a ľavým okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadradený kontajner nepoužíva).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – vzdialenosť medzi horným okrajom ovládacieho prvku a horným okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadriadený kontajner nepoužíva).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Ďalšie informácieMore information

Kompletný prehľad o fungovaní formulárov nájdete v časti Princípy údajových formulárov.For a comprehensive overview of how forms work, see Understand data forms.

Pokyny na zjednodušenie ovládaniaAccessibility guidelines

Podpora čítačiek obrazovkyScreen reader support

 • Zvážte pridanie nadpisu do formulára pomocou vlastnosti Označenie.Consider adding a heading to the form using a Label.