Bohaté textový editor ovládací prvok v PowerAppsRich text editor control in PowerApps

Umožňuje koncovým používateľom umožňuje formátovať text v oblasti na úpravu so zobrazením WYSIWYG.Allows end users to format text inside a WYSIWYG editing area. Výstupný formát je HTML.Output format is HTML.

DescriptionDescription

Ovládací prvok Editor formátovaného textu ponúka používateľovi aplikácie oblasť na úpravu so zobrazením WYSIWYG, v ktorej môže formátovať text.The Rich text editor control provides the app user a WYSIWYG editing area for formatting text. Vstupný a výstupný formát ovládacieho prvku je HTML.Control's input and output format is HTML.

Ovládací prvok umožňuje, aby sa doň vkladal skopírovaný formátovaný textControl allows copied rich text (i.e (napríklad z webového prehliadača alebo Wordu).from web browser or Word) to be pasted into the control.

Zmyslom ovládacieho prvku je formátovať text, nezaručuje však zachovanie integrity vstupného kódu HTML.Control's intended use is to format text and does not guarantee to preserve the integrity of the input HTML. Všetky skripty, štýly, objekty a ďalšie potenciálne nežiaduce značky editor odstráni.All script, style, object and other potentially compromising tags will be removed by the editor. Znamená to, že ak bol formátovaný text vytvorený mimo služby PowerApps, nemusí vyzerať rovnako ako v produkte, v ktorom bol vytvorený.This means that if rich text was created outside of PowerApps, it may not look the same as in the product where it was created.

Medzi aktuálne podporované funkcie patria nasledujúce:Currently supported features include:

  • Tučné písmo, kurzíva, podčiarknutieBold, Italic, Underline
  • Farba textu, farba zvýrazneniaText color, highlight Color
  • Veľkosť textuText Size
  • Číslované zoznamy, zoznamy s odrážkamiNumbered lists, bullet lists
  • Hypertextové prepojeniaHyperlinks
  • Vymazanie formátovaniaClear formatting

Ak chcete ovládací prvok používať vo formulári, vyberte kartu Upraviť viacriadkový text a prispôsobte ju tak, že do nej vložíte ovládací prvok editora formátovaného textu.To use the control inside a form, select the "Edit multi-line text" card, and customize it by inserting the RTE control.

Základné vlastnostiKey properties

Default – vstupná vlastnosť pre počiatočnú hodnotu textu, ktorá sa zobrazí v editore.Default – Input property for the initial text value shown in editor.

HtmlText – výstupná vlastnosť pre výsledný formátovaný text vo formáte HTML.HtmlText – Output property for the resulting rich text in HTML format.

Ďalšie vlastnostiAdditional properties

AccessibleLabel – označenie pre čítačky obrazovky.AccessibleLabel – Label for screen readers. Malo by popisovať účel príloh.Should describe the purpose of the attachments.

DisplayMode – údaj o tom, či ovládací prvok umožňuje pridávanie a odstraňovanie súborov (Edit), iba zobrazuje údaje (View) alebo je zakázaný (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows adding and deleting files (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Height – vzdialenosť medzi horným a dolným okrajom ovládacieho prvku.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

TabIndex – príkaz na navigáciu pomocou klávesnice vo vzťahu k iným ovládacím prvkom.TabIndex – Keyboard navigation order in relation to other controls.

Visible – údaj o tom, či je ovládací prvok viditeľný alebo skrytý.Visible – Whether a control is visible or hidden.

Width – vzdialenosť medzi ľavým a pravým okrajom ovládacieho prvku.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – vzdialenosť medzi ľavým okrajom ovládacieho prvku a ľavým okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadradený kontajner nepoužíva).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (or screen, if no parent container).

Y – vzdialenosť medzi horným okrajom ovládacieho prvku a horným okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadriadený kontajner nepoužíva).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (or screen, if no parent container).

Pokyny na zjednodušenie ovládaniaAccessibility guidelines

Podpora čítačiek obrazovkyScreen reader support

Podpora pre klávesnicuKeyboard support

  • Vlastnosť TabIndex musí mat hodnotu nula alebo väčšiu, aby používatelia klávesnice na ňu mohli prejsť.TabIndex must be zero or greater so that keyboard users can navigate to it.

Tip

Použitie Alt + 0 hoci editor je zameraná s informáciami o ďalšie klávesové skratky.Use Alt+0 while the editor is focused to learn about other keyboard shortcuts.