Ovládací prvok Dlaždica Power BI v službe PowerAppsPower BI tile control in PowerApps

Ovládací prvok zobrazujúci dlaždicu Power BI v aplikácii.A control that shows a Power BI tile inside an app.

Nemáte Power BI?Don't have Power BI? Zaregistrujte sa.Sign up.

PopisDescription

Využite existujúce analýzy údajov a zostavy tak, že budete vo svojich aplikáciách zobrazovať dlaždice Power BI .Take advantage of your existing data analysis and reporting by displaying your Power BI tiles inside your apps. Určite dlaždicu, ktorú chcete zobraziť, nastavením jej vlastností Workspace, Dashboard a Tile na karte Údaje panela s možnosťami.Specify the tile that you want to show by setting its Workspace, Dashboard, and Tile properties in the Data tab of the options panel.

Zdieľanie a zabezpečenieSharing and security

Pri zdieľaní aplikácie, ktorá obsahuje obsah Power BI, je potrebné zdieľať nielen samotnú aplikáciu, ale aj tabuľu, z ktorej dlaždica pochádza.When you share an app that contains Power BI content, you must share not only the app itself but also the dashboard where the tile comes from. V opačnom prípade sa obsah Power BI nezobrazí ani pre používateľov, ktorí otvoria aplikáciu.Otherwise, the Power BI content won't appear even for users who open the app. Aplikácie, ktoré obsahujú obsah Power BI, dodržiavajú povolenia pre daný obsah.Apps that contain Power BI content respect the permissions for that content.

VýkonPerformance

Neodporúča sa mať v aplikácii načítané viac ako tri dlaždice Power BI súčasne.It's not recommended to have more than three Power BI tiles loaded at the same time within an app. Načítanie a uvoľňovanie dlaždíc z pamäte môžete ovládať pomocou vlastnosti LoadPowerBIContent.You can control tile loading and unloading by setting the LoadPowerBIContent property.

Odovzdajte parameterPass a parameter

Tým, že prejdú jeden parameter v aplikácii, môžete filtrovať výsledky, ktoré sa zobrazujú v Power BI dlaždice.By passing a single parameter from the app, you can filter the results that appear in a Power BI tile. Však iba reťazcové hodnoty a operátor rovná a filter nemusí fungovať, ak názov tabuľky alebo názov stĺpca obsahuje medzery.However, only string values and the equals operator are supported, and the filter might not work if the table name or the column name contains spaces.

Odovzdať hodnotu jeden filter, upravte hodnotu TileURL vlastnosti, ktorá riadi nasledujúcej syntaxe:To pass a single filter value, modify the value of the TileURL property, which follows this syntax:

"https://app.powerbi.com/embed?dashboardId=<DashboardID>&tileId=<TileID>&config=<SomeHash>"

Ak chcete túto hodnotu, pripojte nasledujúcej syntaxe:To that value, append this syntax:

&$filter=<TableName>/<ColumnName> eq '<Value>'

Parameter bude filtrovať hodnotu v množine údajov zostavy v prípade dlaždica pochádza.The parameter will filter a value in the dataset of the report where the tile originates.

Základné vlastnostiKey properties

Workspace – pracovný priestor služby Power BI, z ktorého dlaždica pochádza.Workspace – The Power BI workspace where the tile comes from.

Dashboard – tabuľa služby Power BI, z ktorej dlaždica pochádza.Dashboard – The Power BI dashboard where the tile comes from.

Tile – názov dlaždice Power BI, ktorú chcete zobraziť.Tile – The name of the Power BI tile that you want to display.

LoadPowerBIContent – keď je nastavená hodnota true, obsah Power BI sa načíta a zobrazí.LoadPowerBIContent – When set to true, the Power BI content is loaded and shown. Keď je nastavená hodnota false, obsah Power BI sa uvoľní z pamäte, čím sa uvoľní pamäť a optimalizuje výkon.When set to false, the Power BI content is unloaded, which releases memory and optimizes performance.

Ďalšie vlastnostiAdditional properties

BorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – štýl orámovania ovládacieho prvku Solid (Plné), Dashed (Prerušované), Dotted (Bodkované) alebo None (Žiadne).BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – hrúbka orámovania ovládacieho prvku.BorderThickness – The thickness of a control's border.

DisplayMode – údaj o tom, či ovládací prvok umožňuje vstup používateľa (Edit), iba zobrazuje údaje (View) alebo je zakázaný (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Height – vzdialenosť medzi horným a dolným okrajom ovládacieho prvku.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

OnSelect – spôsob reakcie aplikácie na ťuknutie alebo kliknutie na ovládací prvok používateľom.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control. Predvolene sa otvorí zostava Power BI, ktorá je priradená k dlaždici.By default, the Power BI report that's associated with the tile opens.

TileUrl – URL adresa, podľa ktorej sa požaduje dlaždica zo služby Power BI.TileUrl – The URL by which the tile is requested from the Power BI service. Parameter môžete posunúť do dlaždice Power BI pridaním parametra do URL adresy (napríklad: …You can pass a single parameter into the Power BI tile by appending the parameter to the URL (for example: … & "& $filter = mesta/kraja eq" "& ListBox1.Selected.Abbr &" "").& "&$filter=Town/Province eq '" & ListBox1.Selected.Abbr & "'"). V parametri môžete použiť len operátor rovná sa.You can use only the equals operator in the parameter.

Visible – možnosť zobrazenia alebo skrytia ovládacieho prvku.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – vzdialenosť medzi ľavým a pravým okrajom ovládacieho prvku.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – vzdialenosť medzi ľavým okrajom ovládacieho prvku a ľavým okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadradený kontajner nepoužíva).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – vzdialenosť medzi horným okrajom ovládacieho prvku a horným okrajom jeho nadriadeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadradený kontajner nepoužíva).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

PríkladExample

  1. Na karte Vložiť otvorte ponuku Ovládacie prvky a potom pridajte ovládací prvok Dlaždica Power BI.On the Insert tab, open the Controls menu, and then add a Power BI tile control.

    Pozrite sa, ako pridať a nakonfigurovať ovládací prvok.Don't know how to add and configure a control?

  2. Na karte Údaje na paneli s možnosťami kliknite alebo ťuknite na položku Môj pracovný priestor a vyberte nastavenie Pracovný priestor.On the Data tab of the options panel, click or tap My Workspace for the Workspace setting.

  3. V zozname tabúľ vyberte tabuľu a potom vyberte dlaždicu zo zoznamu dlaždíc.Select a dashboard in the list of dashboards, and then select a tile in the list of tiles.

    Ovládací prvok vykreslí dlaždicu Power BI.The control renders the Power BI tile.

Pokyny na zjednodušenie ovládaniaAccessibility guidelines

Dlaždica Power BI je jednoducho kontajnerom pre obsah služby Power BI.The Power BI tile is simply a container for Power BI content. Naučte sa vytvárať prístupný obsah pomocou týchto tipov pre prístupnosť v službe Power BI.Learn how to create accessible content with these Power BI accessibility tips.

Ak obsah Power BI nemá názov, zvážte pridanie nadpisu pomocou ovládacieho prvku Label , aby sa umožnila podpora čítačky obrazovky.If the Power BI content doesn't have a title, consider adding a heading using a Label control to support screen readers. Označenie sa môže nachádzať bezprostredne pred dlaždicou Power BI.You can position the label immediately before the Power BI tile.