Ovládací prvok Koláčový graf v službe PowerAppsPie chart control in PowerApps

Ovládací prvok, ktorý zobrazuje vzájomné porovnanie relatívnych hodnôt.A control that shows relative values in comparison to each other.

PopisDescription

Ak chcete zobrazovať relatívne údaje z tabuľky, ktorá obsahuje značenia v úplne ľavom stĺpci a hodnoty v druhom stĺpci zľava, pridajte si ovládací prvok Koláčový graf.Add a Pie chart control if you want to show relative data from a table that contains labels in the leftmost column and values in the second column from the left.

Tento ovládací prvok je zoskupeným ovládacím prvkom, ktorý obsahuje tri ovládacie prvky: Označenie pre názov, grafiku grafu a Legendu.This control is a grouped control containing three controls: a Label for the title, the chart graphic, and a Legend.

Základné vlastnosti grafuChart key properties

Items – zdroj údajov zobrazený v ovládacích prvkoch, ako sú Galéria, Zoznam alebo Graf.Items – The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

ShowLabels – určuje, či sa v koláčovom grafe zobrazí hodnota priradená ku každému výseku.ShowLabels – Whether a pie chart shows the value that's associated with each of its wedges.

Ďalšie vlastnosti grafuAdditional chart properties

BorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – štýl orámovania ovládacieho prvku Solid (Plné), Dashed (Prerušované), Dotted (Bodkované) alebo None (Žiadne).BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – hrúbka ohraničenia ovládacieho prvku.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Color – farba textu ovládacieho prvku.Color – The color of text in a control.

DisplayMode – údaj o tom, či ovládací prvok umožňuje zadávanie používateľom (Edit), iba zobrazuje údaje (View) alebo je zakázaný (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku v prípade, že je vlastnosť DisplayMode nastavená na možnosť Disabled (Zakázané).DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

Explode – vzdialenosť medzi výsekmi koláčového grafu.Explode – The distance between wedges in a pie chart.

Font – názov skupiny písiem pre zobrazenie textu.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

Height – vzdialenosť medzi horným a dolným okrajom ovládacieho prvku.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku pri umiestnení ukazovateľa myši na ovládací prvok.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

ItemBorderColor – farba orámovania okolo jednotlivých výsekov koláčového grafu.ItemBorderColor – The color of the border around each wedge in a pie chart.

ItemBorderThickness – hrúbka orámovania okolo jednotlivých výsekov koláčového grafu.ItemBorderThickness – The thickness of the border around each wedge in a pie chart.

ItemColorSet – farba jednotlivých údajových bodov v grafe.ItemColorSet – The color of each data point in a chart.

LabelPosition – umiestnenie označení v koláčovom grafe vzhľadom k jeho výsekom.LabelPosition – The location of labels in a pie chart relative to its wedges.

OnSelect – spôsob reakcie aplikácie na ťuknutie alebo kliknutie na ovládací prvok používateľom.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PressedBorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku po ťuknutí alebo kliknutí používateľa na ovládací prvok.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

Size – veľkosť písma textu zobrazeného v ovládacom prvku.Size – The font size of the text that appears on a control.

TabIndex – príkaz na navigáciu pomocou klávesnice vo vzťahu k iným ovládacím prvkom.TabIndex – Keyboard navigation order in relation to other controls.

Visible – možnosť zobrazenia alebo skrytia ovládacieho prvku.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – vzdialenosť medzi ľavým a pravým okrajom ovládacieho prvku.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – vzdialenosť medzi ľavým okrajom ovládacieho prvku a ľavým okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadradený kontajner nepoužíva).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – vzdialenosť medzi horným okrajom ovládacieho prvku a horným okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadriadený kontajner nepoužíva).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Max( ZdrojÚdajov; NázovStĺpca )Max( DataSource; ColumnName )

PríkladExample

 1. Pridajte ovládací prvok Tlačidlo a nastavte jeho vlastnosť OnSelect na tento vzorec:Add a Button control, and set its OnSelect property to this formula:
  Collect(Revenue2015; {Product:"Europa"; Revenue:27000}; {Product:"Ganymede"; Revenue:26300}; {Product:"Callisto"; Revenue:29200})Collect(Revenue2015; {Product:"Europa"; Revenue:27000}; {Product:"Ganymede"; Revenue:26300}; {Product:"Callisto"; Revenue:29200})

  Pozrite sa, ako pridať a nakonfigurovať ovládací prvok.Don't know how to add and configure a control?

  Prečítajte si ďalšie informácie o funkcii Collect a ďalších funkciách.Want more information about the Collect function or other functions?

 2. Stlačte kláves F5, kliknite alebo ťuknite na ovládací prvok Tlačidlo a stlačením klávesa Esc sa vráťte na predvolený pracovný priestor.Press F5, click or tap the Button control, and then press Esc to return to the default workspace.

 3. Pridajte ovládací prvok Koláčový graf a nastavte jeho vlastnosť Items na Revenue2015.Add a Pie chart control, and set its Items property to Revenue2015.

  Ovládací prvok Koláčový graf zobrazí údaje o výnosoch jednotlivých produktov v porovnaní s ostatnými produktmi.The Pie chart control shows revenue data for each product in relation to the other products.

Pokyny na zjednodušenie ovládaniaAccessibility guidelines

Farebný kontrastColor contrast

Dostatočný farebný kontrast musí byť medzi:There must be adequate color contrast between:

 • každou položkou vo vlastnosti ItemColorSet,each item in ItemColorSet
 • každou položkou vo vlastnosti ItemColorSet a farbou pozadia,every item in ItemColorSet and the background color
 • vlastnosťou Color a farbou pozadia.Color and the background color

Podpora pre čítačku obrazovkyScreen reader support

 • V bezprostrednej blízkosti grafiky grafu musí byť Označenie, ktoré bude slúžiť ako názov.There must be a Label immediately before the chart graphic to serve as the title.

  Poznámka

  Pre používateľov čítačky obrazovky sú grafika grafu a Legenda skryté.Chart graphics and Legend are hidden from screen reader users. Namiesto toho majú k dispozícii údaje v tabuľkovej forme.As an alternative, a tabular form of the data is presented to them. Okrem toho môžu prepínať medzi tlačidlami, ktoré vyberajú údaje v grafe.They can also cycle through buttons that select data in the chart.

Podpora pre slabozrakýchLow vision support

 • Musí existovať ovládací prvok Legenda.There must be a Legend.
 • Zvážte nastavenie vlastnosti ShowLabels na hodnotu true.Consider setting ShowLabels to true. Slabozrakým používateľom to pomôže rýchlo zistiť, čo predstavujú jednotlivé výseky.This helps low-vision users quickly determine what each pie slice represents.
 • Zvážte nastavenie vlastnosti LabelPosition na hodnotu LabelPosition.Outside.Consider setting LabelPosition to LabelPosition.Outside. Zvýši sa tým čitateľnosť označení vďaka konzistentnejšiemu farebnému kontrastu.This increases legibility of labels because of a more consistent color contrast.

Podpora klávesniceKeyboard support

 • Vlastnosť TabIndex musí mat hodnotu nula alebo väčšiu, aby používatelia klávesnice na ňu mohli prejsť.TabIndex must be zero or greater so that keyboard users can navigate to it.

  Poznámka

  Po premiestnení používateľov klávesnice na graf budú môcť prechádzať tlačidlami, ktorými sa ovláda výber údajov v grafe.When keyboard users navigate to the chart, they can cycle through buttons that select data in the chart.