Modelom riadené aplikácie – prehľad pre vývojárovModel-driven apps Developer Overview

Služba PowerApps ponúka používateľom, podnikom, partnerom, nezávislým dodávateľom softvéru (ISV) a systémovým integrátorom (SI) výkonnú platformu na vytváranie podnikových (LOB) aplikácií.PowerApps offers users, businesses, partners, independent software vendors (ISVs), and systems integrators (SIs) a powerful platform for building line-of-business apps. Novým prírastkom služby PowerApps v tomto vydaní sú modelom riadené aplikácie vytvorené pomocou služby Common Data Service for Apps.The new addition to PowerApps in this release are model-driven apps built using the new Common Data Service for Apps. Služba Common Data Service for Apps teraz obsahuje základné funkcie aplikácií Dynamics 365 Customer Engagement.Common Data Service for Apps now contains the core functionality of the Dynamics 365 Customer Engagement applications. Pomocou modelom riadených aplikácií môžete vytvárať aplikácie, ktoré využívajú rovnaké možnosti rozšíriteľnosti ako spomínané aplikácie.With model-driven apps, you can build apps that use the same extensibility capabilities as those applications.

Modelom riadené aplikácie primárne tvoria prístup k vývoju aplikácií, ktoré sú zamerané na komponenty bez kódu alebo s minimálnym použitím kódu.Model-driven apps are primarily a no-code or low-code component focused approach to app development. Hodnota, ktorú môžu vývojári poskytnúť, je rozšírenie aplikácie.The value developers can provide is by extending the application. Predtým ako začnete s písaním kódu, oboznámte sa s vytváraním modelom riadenej aplikácie a s možnosťami, ktoré môžu byť použité bez vytvárania kódu.Before you start writing code, begin with learning how to build a model-driven app and what options can be applied without code.

ZačínameGet Started

Ak ste sa už s aplikáciami Dynamics 365 Customer Engagement stretli, zistíte, že budete môcť použiť svoje skúsenosti pri vytváraní modelom riadených aplikácií.If you are already experienced with the Dynamics 365 Customer Engagement apps, you will find that you will be able to apply your experience building model-driven apps. K dispozícii máte niekoľko nových návrhárov, ale koncepty sú vo všeobecnosti rovnaké.There are some new designers available to you, but generally the concepts are the same.

Poznámka

Modelom riadené aplikácie sa pripájajú do služby Common Data Service for Apps.Model-driven apps connect to Common Data Service for Apps. Ďalšie informácie o tom, ako môžu vývojári pridať hodnotu na úrovni služieb, nájdete v téme Služba Common Data Service for Apps – prehľad pre vývojárov.For information about how developers can add value at the service level, see Common Data Service for Apps Developer Overview. Obsah tejto časti sa týka len rozšírení, ktoré môžu vykonať vývojári a ktoré sa vzťahujú na skúsenosti používateľov s modelom riadenými aplikáciami.Content in this section will refer only to extensions developers can do that apply to the experience for users of model-driven apps.

Ak ste novým používateľom aplikácií Dynamics 365 Customer Engagement, témy v tejto časti vám poskytnú podrobný prehľad o dôležitých konceptoch, ktoré pomáhajú vývojárom v začiatkoch práce s modelom riadenými aplikáciami.If you are new to the Dynamics 365 Customer Engagement applications, the topics in this section provide a high-level overview of the important concepts to help developers get started working with model-driven apps.

Poznámka

Keďže služby Common Data Service for Apps aj Dynamics 365 Customer Engagement využívajú rovnakú platformu, podrobnejšie informácie pre vývojárov nájdete v Príručke pre vývojárov v službe Dynamics 365 Customer Engagement.Because Common Data Service for Apps and Dynamics 365 Customer Engagement leverage the same platform, you will find more complete information for developers in the Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide. Tieto témy vám poskytnú prehľad s prepojeniami na príručku pre vývojárov a iné príručky s ďalšími informáciami.These topics will provide an overview with links to the developer guide and other guides for more information.

Nástroje komunity pre aplikácie riadené modelomCommunity Tools for model driven apps

Komunita Dynamics 365 vytvára nástroje!The Dynamics 365 community creates tools! Mnohé z najpopulárnejších nástrojov sú distribuované prostredníctvom aplikácie XrmToolBox.Many of the most popular ones are distributed via in the XrmToolBox. XrmToolBox je aplikácia pre Windows, ktorá sa pripojí k službe Common Data Service for Apps a poskytuje nástroje na zjednodušenie úloh týkajúcich sa prispôsobenia, konfigurácie a operácií.XrmToolBox is a Windows application that connects to Common Data Service for Apps, providing tools to ease customization, configuration and operation tasks. Je dodávaná s viac než 30 doplnkami, vďaka ktorým sú úlohy týkajúce sa spravovania, prispôsobenia alebo konfigurácie jednoduchšie a menej časovo náročné.It is shipped with more than 30 plugins to make administration, customization or configuration tasks easier and less time consuming.

Nasledujúci zoznam predstavuje nástroje komunity distribuované prostredníctvom aplikácie XrmToolBox, ktoré môžete použiť pri práci s modelom riadenými aplikáciami.The following is a selected list of community tools distributed via the XrmToolBox you can use when working with model-driven apps

NástrojTool DescriptionDescription
Easy TranslatorEasy Translator Exportuje a importuje preklady s kontextovými informáciami.Exports and Imports translations with contextual information
Export to ExcelExport to Excel Jednoduchým spôsobom exportuje záznamy z vybraného zobrazenia/jazyka FetchXML do Excelu.Easily export records from the selected view/fetchxml to Excel.
IconatorIconator Spravuje ikony vlastných entít na jednej obrazovke.Manage custom entities icons in a single screen
Ribbon Workbench 2016Ribbon Workbench 2016 Úprava pása s nástrojmi alebo panela s nástrojmi služby Dynamics CRM v rámci aplikácie XrmToolbox.Edit the Dynamics CRM Ribbon or Command Bar from inside the XrmToolbox
View DesignerView Designer Jednoduché používateľské rozhranie, ktoré slúži na zobrazenie rozložení a meniacich sa dotazov pomocou nástroja FetchXML Builder.Easy UI to design view layouts and alter queries using FetchXML Builder
View Layout ReplicatorView Layout Replicator Umožňuje použiť rovnaké rozloženie na viaceré zobrazenia rovnakej entity v rámci jednej operácie.Apply same layout to multiple views of the same entity in a single operation
WebResources ManagerWebResources Manager Slúži na jednoduché spravovanie vašich webových zdrojov.Manage your web resources easily

Ďalším nástrojom, ktorý však nie je distribuovaný prostredníctvom aplikácie XrmToolBox, je CRM REST Builder Jasona Lattimera.Another tool that is not distributed via the XrmToolBox is Jason Lattimer's CRM REST Builder. Tento nástroj vygeneruje kód JavaScript na použitie s webovým rozhraním API.This tool generates JavaScript code for use with the Web API.

Poznámka

Nástroje vytvorené v rámci komunity nie sú podporované spoločnosťou Microsoft.Tools created by the community are not supported by Microsoft. Ak máte otázky alebo problémy týkajúce sa nástrojov komunity, obráťte sa na vydavateľa nástroja.If you have questions or issues with community tools, contact the publisher of the tool.