Odoslanie zobrazovaného oznámenia v PowerAppsSend a push notification in PowerApps

Zobrazované oznámenia sa používajú v mobilných aplikáciach so zákazníckymi a obchodnými scenármi, prevažne na to, aby zapojili používateľov aplikácie a pomohli im stanoviť priority pre kľúčové úlohy.Push notifications are used in mobile apps for consumer and business scenarios primarily to engage app users and help them prioritize key tasks. V PowerApps môžete oznámenia zasielať pomocou konektoru pre oznámenia PowerApps.In PowerApps, you can send notifications by using the PowerApps Notification connector. Natívne zobrazované oznámenia môžete zasielať akejkoľvek aplikácii vytvorenej v PowerApps.You can send native push notifications to any app that you create in PowerApps. Do budúcna plánujeme pridať ďalšie typy oznámení.We plan to add more notification types in the future.

Príklad toho, ako vyzerá zobrazované oznámenie

Zobrazované oznámenia do aplikácie pridajte, ak:Add a push notification to your app if:

 • Používatelia potrebujú informácie ihneď.Your users need to know information immediately.
 • Používatelia musia dokončiť dôležité úlohy pomocou vašej aplikácie vo vopred načítanom kontexte.Your users must complete important tasks by using your app, in a preloaded context.
 • Alebo chcete používateľov zapojiť v určitých intervaloch, príp. potrebujete, aby používatelia aplikáciu spustili v určitom kontexte.You want to engage your users on a specific interval, or you need users to enter the app in a specific context.

Poznámka

Aby mohli používatelia zobrazované oznámenia aplikácie prijímať, musia ju aspoň raz otvoriť v PowerApps Mobile alebo ju musia stiahnuť z AppSource v Dynamics 365.To receive push notifications, each user must have opened the app in PowerApps Mobile once or gotten the app from AppSource in Dynamics 365.

Predtým, než začneteBefore you start

Do aplikácie, v ktorej máte oprávnenie Prispievateľ, pridajte pripojenie pre oznámenia PowerApps.In an app for which you have the Contributor permission, add a PowerApps Notification connection. Ak ešte aplikáciu nemáte, môžete si ju jednoducho vytvoriť pomocou šablóny a požadované oprávnenie získate automaticky.If you don't already have an app, you can quickly create one from a template, and you'll have the required permission by default. Spomínaný kurz ale aj tento kurz používajú aplikáciu vytvorenú na základe šablóny Správa prípadu.That tutorial and this one use an app based on the Case Management template.

Odoslanie oznámenia z tokuSend a notification from a flow

Poznámka

Ak zobrazované oznámenie aktivujete z toku, budete môcť oznámenie poslať vždy len jednému používateľovi alebo jednej skupine zabezpečenia naraz.If you trigger a push notification from a flow, you can send the notification to only one user or security group at a time currently.

 1. Vytvorte v Microsoft Flow aktivačnú udalosť, ktorá určí, kedy sa má zobrazované oznámenie odoslať.In Microsoft Flow, create a trigger that specifies when the push notification is sent.

  Napríklad by ste mohli chcieť odoslať oznámenie, keď sa v službe Common Data Service pridá záznam do entity Case (Prípad).For example, you might want to send a notification when a record is added to the Case entity in the Common Data Service.

  Snímok obrazovky vytvorenia toku pomocou aktivačnej udalosti v službe Common Data Service

 2. Vytvorte pomocou konektoru pre oznámenie PowerApps akciu pre tok a zadajte ID aplikácie, do ktorej chcete oznámenia zasielať.Create an action for the flow by using the PowerApps Notification connector, and enter the App ID of the app to which you want to send notifications.

  Pripojenie môžete tiež premenovať, aby názov zodpovedal scenáru.You can also rename the connection to reflect your scenario.

  Snímok obrazovky vytvorenia pripojenia do PowerApps, ktoré bude prijímať zobrazované oznámenia

 3. (Nepovinné) Odovzdajte aplikácii parametre pri otvorení (po tom, čo používateľ ťukne na zobrazované oznámenie).(optional) Pass parameters to the app when it opens (after the user taps the push notification).

  V našom príklade sme vybranému kontaktu odovzdali pole Case ID (ID prípadu) a Initial Owner (Pôvodný vlastník).In our example, we pass along the Case ID and Initial Owner fields for the selected contact.

  Snímok obrazovky odovzdania voliteľných parametrov do zobrazovaného oznámenia

Odoslanie oznámenia z aplikácieSend a notification from an app

Zobrazované oznámenia môžete zasielať z jednej aplikácie do druhej alebo aj do rovnakej aplikácie.You can send a push notification from one app to another or to the same app.

 1. Prejdite v PowerApps na aplikáciu, ktorej chcete zasielať zobrazované oznámenia.In PowerApps, go to the app to which you want to send push notifications.

 2. Z karty Podrobnosti skopírujte ID aplikácie.On the Details tab, copy the App ID of that app.

  Získanie ID aplikácie

 3. Na karte Pripojenia vytvorte pripojenie ku konektoru pre oznámenia PowerApps a vložte do nej ID aplikácie z predchádzajúceho kroku.On the Connections tab, create a connection to the PowerApps Notification connector, and paste in the app ID from the previous step.

  Vytvorenie pripojenia

 4. Pridajte pripojenie do aktivačnej aplikácie.Add the connection to the trigger app.

  V našom príklade ide o rovnakú aplikáciu.In our example, we use the same app as the trigger app. Používateľ, ktorý zmení priradenie prípadu, zároveň aktivuje zobrazované oznámenie, ktoré sa odošle novému vlastníkovi prípadu.The user who reassigns the case also triggers a push notification to the new case owner.

  Pridanie pripojenia

 5. Z pripojenia zobrazovaného oznámenia zavolajte metódu SendPushNotification.From the push notification connection, call the SendPushNotification method.

  V našom príklade toto oznámenie aktivujeme pomocou vlastnosti OnSuccess vo formulári.In our example, we trigger this notification by using the OnSuccess property in a form.

  Vzorec PowerApps

Načítanie konkrétnej stránky a kontextu po ťuknutí na oznámenieLoad a specific page and context when a user taps the notification

Parametre odovzdaniaPass parameters

Zobrazované oznámenie môže aplikácii odovzdať konkrétne parametre.Your push notification can pass specific parameters to the app. Napríklad po prečítaní hodnoty CaseID použite parameter Param("CaseID").For example, to read the CaseID value, use Param("CaseID"). Ak chcete tento parameter rýchlo identifikovať, pridajte do aplikácie ovládací prvok Označenie.To quickly identify this parameter, add a Label control to your app. Vlasnosť Text tohto ovládacieho prvku nastavte na Param("CaseID").Set the Text property of that control to Param("CaseID"). Keď používateľ aplikáciu otvorí zo zoznamu Všetky aplikácie, hodnota bude prázdna.If the user opens the app from the All apps list, the value is empty. Ak však používateľ aplikáciu otvorí z iného umiestnenia v zariadení hodnota sa vyplní hodnotou CaseID.If the user opens the app from another location on the device, the value is populated with the CaseID value.

Nastavenie úvodnej stránkySet the start page

Aplikáciu môžete nastaviť tak, aby sa hneď po otvorení otvorila napríklad na stránke Case details (Podrobnosti prípadu):You can set your app to open, for example, the Case details page as soon as the app opens:

 1. Pridajte ovládací prvok Časovač a jeho vlastnosť OnTimerEnd nastavte na tento vzorec:Add a Timer control, and set its OnTimerEnd property to this formula:
  Navigate(EditCase, ScreenTransition.None)Navigate(EditCase, ScreenTransition.None)
 2. (Nepovinné) Ovládací prvok Časovač môžete skryť nastavením jeho vlastnosti Visible na hodnotu false.(optional) Hide the Timer control by setting its Visible property to false.
 3. Vlastnosť obrazovky OnVisible nastavte na Timer.Start().Set the OnVisible property of the screen to Timer.Start().

Tip

Je vhodné vytvoriť pre oznámenia v aplikácii separátnu úvodnú stránku:It's a good idea to create a unique first page in the app for the notification:

 1. Vytvorte prázdnu stránku, ktorú vaša aplikácia ešte neotvára, pridajte ovládací prvok Textový vstup a nastavte jeho hodnotu timer.Duration (doba trvania časovača).Create an empty page that your app doesn't already open, add a Text Input control, and set its timer.Duration value.
 2. Keď aplikáciu vytvárate, nastavte časovač na nenulovú hodnotu.When you create the app, set the timer to a non-zero value. Keď budete pripravení aplikáciu zverejniť, nastavte hodnotu na 0, aby sa časovač ihneď spustil.When you're ready to publish the app, set the value to 0 to immediately trigger the timer.

SyntaxSyntax

NázovName PopisDescription
SendPushNotificationSendPushNotification Odošle zobrazované oznámenie aplikácii, ktorá je uvedená v nastaveniach pripojenia pre oznámenia.Sends a push notification to the app that's specified in the connection settings for the notification.

ParametreParameters

NázovName TypType PopisDescription
recipientsrecipients Pole reťazca, povinnéString array, required Zoznam:A list of:
 • E-mailových adries používateľov alebo skupín zabezpečeniaEmail addresses for users or security groups
 • ID objektov používateľov alebo skupín zabezpečenia v Azure Active DirectoryObject IDs for users or security groups in Azure Active Directory
messagemessage Reťazec, povinnéString, required Telo správy zobrazovaného oznámenia.The message body of the push notification.
openAppopenApp Logická hodnota, nepovinnéBoolean, optional Možnosť otvorenia aplikácia po ťuknutí používateľa na zobrazované oznámenie.Whether to open the app when the user taps the push notification.
paramsparams Parametre, nepovinnéParameters, optional Parametre kľúč-hodnota, ktorá sa majú spolu s oznámením odovzdať.Key-value parameters to pass with the notification. Tie môžu byť ďalej spracované v aplikácii, aby sa otvorila konkrétna stránka a načítal sa určitý stav.These can be further processed in the app to open a specific page and load a specific state.

Ukážkové vzorceSample formulas

Odoslanie základného oznámenia.Send a basic notification.

PowerAppsNotification.SendPushNotification(
{
 recipients: [""f60ccf6f-7579-4f92-967c-2920473c966b", 72f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47],
 message: "A new case was assigned to you."
 }
)

Odoslanie oznámenia, ktoré otvorí aplikáciu a odovzdá určité parametre.Send a notification that opens an app and passes along specific parameters.

PowerAppsNotification.SendPushNotification(
{
 recipients:["email1@contoso.com", "email2@contoso.com"],
 message:"message in the notif toast",
 params:Table({key:"notificationKey", value:"The value for notificationKey"}),
 openApp:true
 }
)

Známe obmedzeniaKnown limitations

 • Momentálne sa oznámenia na PowerApps Mobile pre Windows Phone nezobrazujú.Currently, notifications aren't displayed on PowerApps Mobile for Windows Phone.
 • Momentálne neposkytujeme zobrazované oznámenia používateľov, ktorí aplikácie používajú len vo webovom prehliadači.Currently, we don't provide push notifications for users who run apps only in a web browser.
 • Oznámenia namiesto konkrétnej ikony zobrazujú všeobecnú ikonu PowerApps.Notifications show the generic PowerApps icon instead of a specific app icon.
 • Ak používate Microsoft Flow, môžete zaslať zobrazované oznámenie vždy len jednému príjemcovi.When you use Microsoft Flow, you can send a push notification to only one recipient at a time.

Referenčné informácie nájdete v téme oznámenie PowerApps.For reference information, see PowerApps Notification reference.