Funkcie Enable a Disable v službe PowerAppsEnable and Disable functions in PowerApps

Umožňuje zapnúť alebo vypnúť signál.Turns a signal on or off.

PrehľadOverview

Niektoré signály sa môžu často meniť a aplikácia ich potom musí prepočítavať.Some signals can change often, requiring the app to recalculate as they do. Rýchle zmeny počas dlhého časového úseku môžu vybiť batériu zariadenia.Rapid changes over a long period of time can drain a device's battery. Pomocou týchto funkcií môžete signál zapnúť alebo vypnúť manuálne.You can use these functions to manually turn a signal on or off.

Keď sa signál nepoužíva, automaticky sa vypne.When a signal isn't being used, it's automatically turned off.

PopisDescription

Funkcie Enable a Disable zapnú a vypnú signál.The Enable and Disable functions turn a signal on and off, respectively.

Tieto funkcie v súčasnosti fungujú iba pre signál Location.These functions currently only work for the Location signal.

Tieto funkcie nemajú žiadnu návratovú hodnotu.These functions have no return value. Môžete ich použiť iba vo vzorcoch správania.You can use them only in behavior formulas.

SyntaxSyntax

Enable( Signál )Enable( Signal )
Disable( Signál )Disable( Signal )

  • Signál - povinné.Signal - Required. Signál, ktorý sa má zapnúť alebo vypnúť.The signal to turn on or off.