Funkcie EndsWith a StartsWith v PowerAppsEndsWith and StartsWith functions in PowerApps

Testuje, či textovým reťazcom začína alebo končí iný textový reťazec.Tests whether a text string begins or ends another text string.

PopisDescription

Funkcia EndsWith testuje, či jeden textový reťazec končí iným textovým reťazcom.The EndsWith function tests whether one text string ends with another.

Funkcia StartsWith testuje, či jeden textový reťazec začína iným textovým reťazcom.The StartsWith function tests whether one text string begins with another.

Testy pri oboch funkciách nerozlišujú malé a veľké písmená.For both functions, the tests are case insensitive. Vrátená hodnota je logická hodnota true alebo false.The return value of both is a Boolean true or false.

Funkcie EndsWith a StartsWith môžete používať s funkciou Filter na vyhľadávanie údajov v aplikácii.Use EndsWith and StartsWith with the Filter function to search the data within your app. Pomocou operátora in alebo funkcie Search môžete tiež vyhľadávať kdekoľvek v textových reťazcoch, nie iba na ich začiatku alebo konci.You can also use the in operator or the Search function to look anywhere within text strings, not just at the beginning or end. To, ktoré funkcie si vyberiete, bude závisieť na potrebách aplikácie a na tom, ktorú funkciu môžete pre konkrétny zdroj dát delegovať.Your choice of functions will depend on the needs of your app and which function can be delegated for your particular data source. Ak niektorú z týchto funkcií nemožno delegovať, zobrazí sa pri vytváraní upozornenie týkajúce sa delegovania upozorňujúce na toto obmedzenie.If one of these functions can't be delegated, a delegation warning will appear at authoring time to warn you of this limitation.

SyntaxSyntax

EndsWith( Text, EndText )EndsWith( Text, EndText )

  • Text – povinné.Text – Required. Text, ktorý chcete otestovať.The text to test.
  • EndText – povinné.EndText – Required. Text, ktorý chcete vyhľadať na konci reťazca Text.The text to search for at the end of Text. Ak je EndText prázdny reťazec, EndsWith vráti hodnotu true.If EndText is an empty string, EndsWith returns true.

StartsWith( Text, StartText )StartsWith( Text, StartText )

  • Text – povinné.Text – Required. Text, ktorý chcete otestovať.The text to test.
  • StartText – povinné.StartText – Required. Text, ktorý chcete vyhľadať na začiatku reťazca Text.The text to search for at the beginning of Text. Ak je StartText prázdny reťazec, StartsWith vráti hodnotu true.If StartText is an empty string, StartsWith returns true.

PríkladyExamples

VzorecFormula PopisDescription VýsledokResult
EndsWith ("Hello World", "world")EndsWith( "Hello World", "world" ) Otestuje, či reťazec "Hello World" končí reťazcom "world".Tests whether "Hello World" ends with "world". V teste sa nerozlišujú malé a veľké písmená.The test is case insensitive. truetrue
EndsWith ("Good bye", "good")EndsWith( "Good bye", "good" ) Otestuje, či reťazec "Good bye" končí reťazcom "good".Tests whether "Good bye" ends with "good". Argument EndText ("good") sa síce v texte nachádza, ale nie na jeho konci.The EndText argument ("good") appears in the text but not at the end. falsefalse
EndsWith( "Always say hello", "hello" )EndsWith( "Always say hello", "hello" ) Otestuje, či reťazec "Always say hello" končí reťazcom "hello".Tests whether "Always say hello" ends with "hello". truetrue
Endswith ("Bye bye", "" )Endswith( "Bye bye", "" ) Otestuje, či reťazec "Bye bye" končí prázdnym textovým reťazcom (Len vráti hodnotu 0).Tests whether "Bye bye" ends with an empty text string (Len returns 0). V tomto prípade funkcia EndsWith vráti hodnotu true a uľahčuje tak použitie vo výrazoch funkcie Filter.Easing its use in Filter expressions, EndsWith is defined to return true in this case. truetrue
VzorecFormula PopisDescription VýsledokResult
StartsWith( "Hello World", "hello" )StartsWith( "Hello World", "hello" ) Otestuje, či reťazec "Hello World" začína reťazcom "hello".Tests whether "Hello World" begins with "hello". V teste sa nerozlišujú malé a veľké písmená.The test is case insensitive. truetrue
StartsWith( "Good bye", "hello" )StartsWith( "Good bye", "hello" ) Otestuje, či reťazec "Good bye" začína reťazcom "hello".Tests whether "Good bye" begins with "hello". falsefalse
StartsWith( "Always say hello", "hello" )StartsWith( "Always say hello", "hello" ) Otestuje, či reťazec "Always say hello" začína reťazcom "hello".Tests whether "Always say hello" begins with "hello". Reťazec "hello" sa síce v textu nachádza, ale nie na jeho začiatku.Although "hello" appears in the text, it doesn't appear at the beginning. falsefalse
StartsWith("Bye bye", "" )StartsWith( "Bye bye", "" ) Otestuje, či reťazec "Bye bye" začína prázdnym textovým reťazcom (Len vráti hodnotu 0).Tests whether "Bye bye" starts with an empty text string (Len returns 0). V tomto prípade funkcia StartsWith vráti hodnotu true a uľahčuje tak použitie vo výrazoch funkcie Filter.Easing its use in Filter expressions, StartsWith is defined to return true in this case. truetrue

Vyhľadávanie v používateľskom prostredíSearch user experience

V mnohých aplikáciách môžete do vyhľadávacieho poľa zadať jeden alebo viac znakov a vyfiltrovať si tak z veľkého množstva údajov zoznam záznamov.In many apps, you can type one or more characters into a search box to filter a list of records in a large data set. Pri písaní zoznam priebežne zobrazuje len tie záznamy, ktoré vyhovujú kritériám vyhľadávania.As you type, the list shows only those records that match the search criteria.

Príklady vo zvyšnej časti tejto témy zobrazujú výsledky vyhľadávania v zozname Customers, ktorý obsahuje tieto údaje:The examples in the rest of this topic show the results of searching a Customers list that contains this data:

Ak chcete vytvoriť tento zdroj údajov ako kolekciu, vytvorte ovládací prvok**Tlačidlo** a jeho vlastnosť OnSelect nastavte na tento vzorec:To create this data source as a collection, create a Button control and set its OnSelect property to this formula:

ClearCollect( Customers, Table( { Name: "Fred Garcia", Company: "Northwind Traders" }, { Name: "Cole Miller", Company: "Contoso" }, { Name: "Glenda Johnson", Company: "Contoso" }, { Name: "Mike Collins", Company: "Adventure Works" }, { Name: "Colleen Jones", Company: "Adventure Works" } ) )ClearCollect( Customers, Table( { Name: "Fred Garcia", Company: "Northwind Traders" }, { Name: "Cole Miller", Company: "Contoso" }, { Name: "Glenda Johnson", Company: "Contoso" }, { Name: "Mike Collins", Company: "Adventure Works" }, { Name: "Colleen Jones", Company: "Adventure Works" } ) )

Rovnako ako v tomto príklade môžete zoznam záznamov zobraziť v ovládacom prvku Galérie v dolnej časti obrazovky.As in this example, you can show a list of records in a Gallery control at the bottom of a screen. Do hornej časti obrazovky môžete pridať ovládací prvok Zadávanie textu s názvom SearchInput, aby si používatelia mohli zobraziť len tie záznamy, ktoré ich zaujímajú.Near the top of the screen, you can add a Text input control, named SearchInput, so that users can specify which records interest them.

Pri zadávaní znakov do poľa SearchInput sa výsledky v galérii automaticky filtrujú.As the user types characters in SearchInput, the results in the gallery are automatically filtered. V tomto prípade je galéria nakonfigurovaná tak, aby sa zobrazovali záznamy, v ktorých meno zákazníka (nie názov spoločnosti) začína sekvenciou znakov zadanou do poľa SearchInput. Ak používateľ zadá do vyhľadávacieho poľa co, galéria zobrazí tieto výsledky:In this case, the gallery is configured to show records for which the name of the customer (not the name of the company) starts with the sequence of characters in SearchInput.If the user types co in the search box, the gallery shows these results:

Ak chcete filtrovať podľa stĺpca Name, nastavte vlastnosť Items ovládacieho prvku galérie na jeden z týchto vzorcov:To filter based on the Name column, set the Items property of the gallery control to one of these formulas:

VzorecFormula PopisDescription VýsledokResult
Filter( Customers, StartsWith( Name, SearchInput.Text ) )Filter( Customers, StartsWith( Name, SearchInput.Text ) ) Zo zdroja údajov Customers vyfiltruje záznamy, v ktorých sa hľadaný reťazec v stĺpci Name vyskytuje na začiatku.Filters the Customers data source for records in which the search string appears at the start of the Name column. V teste sa nerozlišujú malé a veľké písmená.The test is case insensitive. Ak používateľa do vyhľadávacieho poľa zadá co, galéria zobrazí Colleen Jones a Cole Miller.If the user types co in the search box, the gallery shows Colleen Jones and Cole Miller. Galéria nezobrazí reťazec Mike Collins, pretože stĺpec Name pre tento záznam nezačína hľadaným reťazcom.The gallery doesn't show Mike Collins because the Name column for that record doesn't start with the search string.
Filter( Customers, SearchInput.Text in Name )Filter( Customers, SearchInput.Text in Name ) Zo zdroja údajov Customers vyfiltruje záznamy, v ktorých sa hľadaný reťazec zobrazuje kdekoľvek v stĺpci Name.Filters the Customers data source for records in which the search string appears anywhere in the Name column. V teste sa nerozlišujú malé a veľké písmená.The test is case insensitive. Ak používateľ do vyhľadávacieho poľa zadá co, galéria zobrazí Colleen Jones, Cole Miller a Mike Collins, pretože vo všetkých týchto záznamoch sa hľadaný reťazec nachádza niekde v stĺpci Name.If the user types co in the search box, the gallery shows Colleen Jones, Cole Miller, and Mike Collins because the search string appears somewhere in the Name column of all of those records.
Search( Customers, SearchInput.Text, "Name" )Search( Customers, SearchInput.Text, "Name" ) Podobne ako operátor in aj funkcia Search vyhľadá pre každý záznam zhodu kdekoľvek v stĺpci Name.Similar to using the in operator, the Search function searches for a match anywhere within the Name column of each record. Nezabúdajte na to, že názov stĺpca musíte uzavrieť do dvojitých úvodzoviek.Note that you must enclose the column name in double quotation marks.

Hľadanie môžete rozšíriť tak, aby zahŕňalo stĺpec Company a aj stĺpec Name:You can expand your search to include the Company column as well as the Name column:

VzorecFormula PopisDescription VýsledokResult
Filter( Customers, StartsWith( Name, SearchInput.Text ) || StartsWith( Company, SearchInput.Text ) )Filter( Customers, StartsWith( Name, SearchInput.Text ) || StartsWith( Company, SearchInput.Text ) ) Zo zdroja údajovCustomers vyfiltruje záznamy, v ktorých stĺpec Name alebo stĺpec Company začína hľadaným reťazcom (napríklad Co).Filters the Customers data source for records in which either the Name column or the Company column starts with the search string (for example, co). Operátor || je true, ak je true aj niektorá z funkcií StartsWith.The || operator is true if either StartsWith function is true.
Filter( Customers, SearchInput.Text in Name || SearchInput.Text in Company )Filter( Customers, SearchInput.Text in Name || SearchInput.Text in Company ) Zo zdroja Customers vyfiltruje záznamy, v ktorých sa niekde v stĺpci Name alebo Company nachádza hľadaný reťazec (napríklad Co).Filters the Customers data source for records in which either the Name column or the Company column contains the search string (for example, co) anywhere within it.
Search( Customers, SearchInput.Text, "Name", "Company" )Search( Customers, SearchInput.Text, "Name", "Company" ) Podobne ako v prípade operátora in a funkcie Search vyhľadá v zdroji údajov Customers záznamy, v ktorých sa niekde v stĺpci Name alebo Company nachádza hľadaný reťazec (napríklad co).Similar to using the in operator, the Search function searches the Customers data source for records in which either the Name column or the Company column contains the search string (for example, co) anywhere within it. V prípade, že chcete zadať viac stĺpcov a operátorov in, funkcia Search sa v porovnaní s funkciou Filter ľahšie číta a píše.The Search function is easier to read and write than Filter if you want to specify multiple columns and multiple in operators. Nezabúdajte na to, že názvy stĺpcov musíte uzavrieť do dvojitých úvodzoviek.Note that you must enclose the names of the columns in double quotation marks.