Vytvorenie množiny možnostíCreate an Option set

Množiny možností vám umožňujú zahrnúť do aplikácie rozbaľovacie zoznamy s pevnými hodnotami pre používateľov, aby sa zaistila konzistencia údajov. Takéto zoznamy sa v niektorých aplikáciách označujú tiež ako zoznamy možností.Option sets allow you to include drop down lists of fixed values to a user within your app to ensure data consistency, sometimes referred to as picklists or choice fields in other applications. Podobne ako v prípade entít sú na použitie v aplikácii dostupné štandardné množiny možností a tiež možnosť vytvárať vlastné množiny možností.Similar to entities, there are both standard Option sets, and the ability create custom option sets to use within you app.

Množiny možností sa dajú vytvárať dvoma spôsobmi: pomocou zoznamu množín možností v portáli, alebo priamo v rámci entity pri vytváraní poľa.Option sets can be created in two ways, either from the Option set list within the portal or directly within an entity while creating a field. Ďalšie informácie o tom, ako vytvoriť entitu, nájdete v téme Vytvorenie entity.For more information on how to create an entity, see Create an entity.

Vytvorenie množiny možností pri pridaní poľaCreating an Option set while adding a field.

 1. Na lokalite powerapps.com rozbaľte sekciu Údaje a v ľavej navigačnej table kliknite alebo ťuknite na položku Entity.On powerapps.com, expand the Data section and click or tap Entities in the left navigation pane.

  Podrobnosti o entiteEntity Details

 2. Kliknite alebo ťuknite na existujúcu entitu alebo vytvorte novú entituClick or tap an existing entity, or Create a new entity

 3. Kliknutím na položku Pridať pole pridajte do entity nové pole.Add a new field to your entity by clicking Add field.

 4. Na paneli Nové pole zadajte položku Zobrazovaný názov pre dané pole. Položka Názov sa vyplní automaticky a použije sa ako jedinečný názov daného poľa.In the new field panel, enter the Display name for your field, Name will be automatically populated and is used as the unique name for your field. Možnosť Zobrazovaný názov sa bude používať pri zobrazení tohto poľa vašim používateľom, položka Názov sa bude používať pri vytváraní aplikácie vo výrazoch a vzorcoch.The Display name is used when presenting this field to your users, the Name is used when building your app, in expressions and formulas.

  Nové poleNew Field

 5. Kliknite na rozbaľovací zoznam Typ údajov a vyberte položku Množina možností alebo Množina možností viacnásobného výberu.Click the Data type drop down and select Option set, or Multi select Option set.

 6. Kliknite na rozbaľovací zoznam Množina možností a vyberte položku Nová množina možností.Click the Option set drop down and select New Option set

  Poznámka

  Ak by sa pre danú entitu dala použiť existujúca množina možností, môžete ju vybrať v tomto zozname a nemusíte vytvárať novú.If an existing option set could be used for your entity, you can select it from this list without creating a new one.

  Zoznam množiny možnostíOption Set List

 7. Otvorí sa nový panel na vytvorenie množiny možností, v ktorom sa predvolené hodnoty Zobrazovaný názov a Názov určia podľa názvu príslušného poľa. Tieto hodnoty sa však dajú v prípade potreby zmeniť.A new panel will open to create the Option set, the Display name and Name will default from the name of the field but can be changed if needed. Kliknite na položku Pridať novú položku a začnite vytvárať zoznam možností.Click Add new item to start creating your list of options. Opakujte tento krok, dokým sa nevytvoria všetky položky.Repeat this step until all your items are created.

  Nová množina možnostíNew Option Set

 8. Po zadaní položiek kliknite na tlačidlo Uložiť a množinu možností vytvorte.Once you've entered your items, click Save to create your Option set.

  Nová množina možnostíNew Option Set

 9. Kliknutím na položku Hotovo zavrite panel poľa a potom kliknutím na možnosť Uložiť entitu uložte danú entitu do služby Common Data Service.Click Done to close the field panel, and then Save entity to save your entity to the Common Data Service.

  Poznámka

  Jednu z položiek môžete pre toto pole vybrať ako predvolenú. Keď budú používatelia vytvárať nové záznamy v danej entite, bude táto položka vybratá ako predvolená.You can select one of your items as the Default for this field, and it will be selected by default when users are creating new records in your entity.

  Nové poleNew Field

Vytvorenie množiny možností zo zoznamu množín možnostíCreating an Option set from the Option set list

 1. Na lokalite powerapps.com rozbaľte sekciu Údaje a v ľavej navigačnej table kliknite alebo ťuknite na položku Množiny možností.On powerapps.com, expand the Data section and click or tap Option sets in the left navigation pane.

  Množiny možnostíOption sets

 2. Kliknite na položku Nová množina možností.Click New Option set

 3. Otvorí sa nový panel na vytvorenie množiny možností. Zadajte hodnoty Zobrazovaný názov a Názov.A new panel will open to create the Option Set, enter the Display name and Name. Kliknite na položku Pridať novú položku a začnite vytvárať zoznam možností.Click Add new item to start creating your list of options. Opakujte tento krok, dokým sa nevytvoria všetky položky.Repeat this step until all your items are created.

  Vytvorenie množiny možnostíOption Set Create

 4. Po zadaní položiek kliknite na tlačidlo Uložiť a množinu možností vytvorte.Once you've entered your items, click Save to create your Option set.

  Nová množina možnostíNew Option Set

 5. Teraz môžete túto množinu možností použiť, keď pre entitu vytvárate nové pole.You can now use this option set by creating new field on an entity.

Globálne a lokálne množiny možnostíGlobal and Local Option sets

Množiny možností sa v predvolenom nastavení vytvárajú ako globálne množiny možností, čo umožňuje ich opätovné používanie pre viacero entít.By default, Option sets are created as Global Option sets which allows them to be reused across multiple entities. Pri vytváraní novej množiny možností môžete v časti Zobraziť ďalšie nastaviť danú množinu možností ako lokálnu.Under the View more option when creating a new Option set you can chose to make an Option set Local. Táto možnosť je pri vytváraní množiny možností dostupná iba pri pridávaní poľa, nie prostredníctvom zoznamu množín možností.This option is only available when Creating an Option set while adding a field, and not through the Option set list. Lokálne množiny možností môžu používať iba entity a polia, pre ktoré sú vytvorené. Pre iné entity sa nedajú ďalej použiť.Local option sets can only be used by the entity and field they are created against, and cannot be reused on other entities. Tento prístup sa odporúča iba pre pokročilých používateľov so špecifickými požiadavkami na lokálnu množinu možností.This approach is only recommended for advanced users that a specific need for a local option set.

Dôležité

Po vytvorení množiny možností ako lokálnej alebo globálnej nie je možné toto nastavenie zmeniť.Once an option set is created as local or global, this cannot be changed.