Konfigurácia diagnostických údajov Windowsu vo vašej organizáciiConfigure Windows diagnostic data in your organization

Vzťahuje sa naApplies to

 • Windows10 EnterpriseWindows 10 Enterprise
 • Windows 10 EducationWindows 10 Education
 • Windows Server 2016 a novšia verziaWindows Server 2016 and newer

Tento článok sa vzťahuje len na diagnostické údaje pre Windows 10, Windows Server, Surface Hub a HoloLens.This article applies to Windows 10, Windows Server, Surface Hub, and Hololens diagnostic data only. Popisuje typy diagnostických údajov, ktoré sa odošlú späť spoločnosti Microsoft, a spôsob, akým ich môžete spravovať vo svojej organizácii.It describes the types of diagnostic data that’s sent back to Microsoft and the ways you can manage it within your organization. Spoločnosť Microsoft používa údaje na rýchlu identifikáciu ariešenie problémov, ktoré ovplyvňujú jej zákazníkov.Microsoft uses the data to quickly identify and address issues affecting its customers.

Dôležité

Spoločnosť Microsoft zvyšuje priehľadnosť kategorizovaním zhromaždených údajov do kategórií požadované alebo voliteľné.Microsoft is increasing transparency by categorizing the data we collect as required or optional. Windows 10 pracuje na aktualizácii zariadení, aby sa zhodovali s novou kategorizáciou a počas prechodu sa základné diagnostické údaje prekategorizujú na požadované diagnostické údaje a úplné diagnostické údaje sa preklasifikujú na voliteľné diagnostické údaje.Windows 10 is in the process of updating devices to reflect this new categorization, and during this transition Basic diagnostic data will be recategorized as Required diagnostic data and Full diagnostic data will be recategorized as Optional diagnostic data. Ďalšie informácie nájdete včasti Zmeny diagnostických údajov Windowsu.For more information, see Changes to Windows diagnostic data.

PrehľadOverview

Spoločnosť Microsoft zhromažďuje diagnostické údaje Windowsu s cieľom riešiť problémy audržiavať Windows aktuálny, bezpečný a funkčný.Microsoft collects Windows diagnostic data to solve problems and to keep Windows up to date, secure, and operating properly. Tiež pomáhajú zlepšovať Windows a súvisiace produkty a služby spoločnosti Microsoft a zákazníkom, ktorí si zapli nastavenie Prispôsobené možnosti, poskytujú ďalšie relevantné tipy a odporúčania na vylepšenie produktov a služieb od spoločnosti Microsoft a tretích strán podľa vlastných potrieb.It also helps us improve Windows and related Microsoft products and services and, for customers who have turned on the Tailored experiences setting, to provide more relevant tips and recommendations to enhance Microsoft and third-party products and services for the customer’s needs.

Ďalšie informácie o používaní diagnostických údajov Windowsu nájdete v téme Diagnostika, pripomienky a ochrana osobných údajov vo Windowse 10.For more information about how Windows diagnostic data is used, see Diagnostics, feedback, and privacy in Windows 10.

Diagnostické údaje poskytujú používateľom priestor na zapojenie sa do zlepšovania produktovDiagnostic data gives users a voice

Diagnostické údaje dávajú každému používateľovi možnosť zapojiť sa do vývoja apriebežného zlepšovania operačného systému.Diagnostic data gives every user a voice in the operating system’s development and ongoing improvement. Pomáhajú nám pochopiť, ako sa Windows10 aWindows Server správa vreálnom svete, zamerať sa na priority používateľov aprijímať správne rozhodnutia, z ktorých ťažia spotrebiteľskí a podnikoví zákazníci.It helps us understand how Windows 10 and Windows Server behaves in the real world, focus on user priorities, and make informed decisions that benefit both consumer and enterprise customers. Vnasledujúcich častiach uvádzame skutočné príklady týchto výhod.The following sections offer real examples of these benefits.

Zlepšenie kvality aplikácií aovládačovImprove app and driver quality

Naša schopnosť zhromažďovať diagnostické údaje, ktoré umožňujú vylepšovať Windows aWindows Server, nám pomáha zvyšovať kvalitu aplikácií aovládačov zariadení.Our ability to collect diagnostic data that drives improvements to Windows and Windows Server helps raise the bar for app and device driver quality. Diagnostické údaje nám pomáhajú rýchlo identifikovať aopraviť kritické problémy so zabezpečením aspoľahlivosťou aplikácií aovládačov zariadení, ktoré sa používajú vo Windowse.Diagnostic data helps us to quickly identify and fix critical reliability and security issues with apps and device drivers used on Windows. Napríklad môžeme identifikovať aplikáciu, ktorá zlyháva vzariadeniach pri používaní konkrétnej verzie ovládača videa, čo nám umožňuje pracovať sdodávateľom aplikácie aovládača zariadenia, aby sme problém rýchlo vyriešili.For example, we can identify an app that hangs on devices using a specific version of a video driver, allowing us to work with the app and device driver vendor to quickly fix the issue. Výsledkom je menej prestojov, zníženie nákladov azvýšená produktivita pri odstraňovaní týchto problémov.The result is less downtime and reduced costs and increased productivity associated with troubleshooting these issues.

Napríklad v staršej verzii Windowsu 10 bola verzia ovládača videa, ktorý vniektorých zariadeniach zlyhávala, čo spôsobovalo reštartovanie zariadenia.For example, in an earlier version of Windows 10 there was a version of a video driver that was crashing on some devices, causing the device to restart. Tento problém sme zistili vnašich diagnostických údajoch aokamžite sme kontaktovali príslušného vývojára, ktorý ovládač videa programuje.We detected the problem in our diagnostic data, and immediately contacted the third-party developer who builds the video driver. Vspolupráci svývojárom sme insiderom pre Windows do 24 hodín poskytli aktualizovaný ovládač.Working with the developer, we provided an updated driver to Windows Insiders within 24 hours. Na základe diagnostických údajov zo zariadení insiderov pre Windows sme dokázali overiť novú verziu ovládača videa aposkytnúť ho širokej verejnosti ako aktualizáciu nasledujúci deň.Based on diagnostic data from the Windows Insiders’ devices, we were able to validate the new version of the video driver and rolled it out to the broad public as an update the next day. Diagnostické údaje nám pomohli nájsť, opraviť aodstrániť tento problém za 48 hodín, čo prináša lepšiu používateľskú skúsenosť aznižuje počet nákladných hovorov soddelením podpory.Diagnostic data helped us find, fix, and resolve this problem in just 48 hours, providing a better user experience and reducing costly support calls.

Zlepšenie produktivity koncových používateľovImprove end-user productivity

Diagnostické údaje Windowsu pomáhajú spoločnosti Microsoft lepšie pochopiť, ako používatelia používajú (alebo nepoužívajú) funkcie operačného systému asúvisiace služby.Windows diagnostic data also helps Microsoft better understand how customers use (or do not use) the operating system’s features and related services. Informácie, ktoré získame ztýchto údajov, nám pomáhajú stanovovať priority vrámci nášho inžinierskeho úsilia scieľom priamo ovplyvniť používateľské skúsenosti našich zákazníkov.The insights we gain from this data helps us prioritize our engineering effort to directly impact our customers’ experiences. Tieto príklady ukazujú, ako umožňuje použitie diagnostických údajov spoločnosti Microsoft vybudovať alebo vylepšiť funkcie, ktoré môžu pomôcť organizáciám zvýšiť produktivitu zamestnancov, a zároveň znížiť počet volaní na technickú podporu.These examples show how the use of diagnostic data enables Microsoft to build or enhance features which can help organizations increase employee productivity while lowering help desk calls.

 • Ponuka Štart.Start menu. Ako ľudia menia rozloženie ponuky Štart?How do people change the Start menu layout? Pripínajú do nej iné aplikácie?Do they pin other apps to it? Existujú aplikácie, ktorých pripnutie často rušia?Are there any apps that they frequently unpin? Tento súbor údajov používame na úpravu predvoleného rozloženia ponuky Štart, aby lepšie odrážala očakávania ľudí pri prvom zapnutí zariadenia.We use this dataset to adjust the default Start menu layout to better reflect people’s expectations when they turn on their device for the first time.
 • Cortana.Cortana. Na monitorovanie škálovateľnosti cloudovej služby používame diagnostické údaje apodľa nich zlepšujeme výkonnosť vyhľadávania.We use diagnostic data to monitor the scalability of our cloud service, improving search performance.
 • Prepínanie aplikácií.Application switching. Výskum apozorovania zpredchádzajúcich verzií Windowsu ukázali, že používatelia zriedka používali klávesovú skratku Alt + Tab na prepínanie medzi aplikáciami.Research and observations from earlier Windows versions showed that people rarely used Alt+Tab to switch between apps. Po diskusii sniektorými používateľmi sme sa dozvedeli, že milujú túto funkciu atvrdia, že by jej používanie bolo veľmi produktívne, ale že predtým onej nevedeli.After discussing this with some users, we learned they loved the feature, saying that it would be highly productive, but they did not know about it previously. Na základe toho sme vo Windowse 10 vytvorili tlačidlo Zobraziť úlohu, aby sme túto funkciu viac zviditeľnili.Based on this, we created the Task View button in Windows 10 to make this feature more discoverable. Neskoršie diagnostické údaje ukázali výrazne vyššiu mieru používania tejto funkcie.Later diagnostic data showed significantly higher usage of this feature.

Ako spoločnosť Microsoft spracováva diagnostické údajeHow Microsoft handles diagnostic data

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako spoločnosť Microsoft spracováva diagnostické údaje, prečítajte si nasledujúce časti.Use the following sections to learn more about how Microsoft handles diagnostic data.

Zhromažďovanie údajovData collection

V závislosti od nastavení diagnostických údajov v zariadení je možné ich zhromažďovať nasledujúcimi metódami:Depending on the diagnostic data settings on the device, diagnostic data can be collected via the following methods:

 • Malé údajové časti štruktúrovaných informácií označované ako udalosti diagnostických údajov a spravované pomocou súčasti Prepojené používateľské skúsenosti atelemetria.Small payloads of structured information referred to as diagnostic data events, managed by the Connected User Experiences and Telemetry component.
 • Diagnostické denníky pre ďalšie riešenie problémov, ktoré sa tiež spravujú pomocou súčasti Prepojené používateľské skúsenosti atelemetria.Diagnostic logs for additional troubleshooting, also managed by the Connected User Experience and Telemetry component.
 • Hlásenia o zlyhaní a výpisy pri zlyhaní spravované pomocou súčasti Hlásenie chýb systému Windows.Crash reporting and crash dumps, managed by Windows Error Reporting.

Ďalej v tomto dokumente poskytujeme ďalšie informácie o tom, ako určiť, ktoré údaje sa zhromažďujú, a o tom, čo sa dá zahrnúť do týchto rôznych typov diagnostických údajov.Later in this document we provide further details about how to control what’s collected and what data can be included in these different types of diagnostic data.

Prenos údajovData transmission

Všetky diagnostické údaje sú zašifrované pomocou protokolu TLS a používa sa pripnutie certifikátu počas prenosu zo zariadenia do služby správy údajov od spoločnosti Microsoft.All diagnostic data is encrypted using TLS and uses certificate pinning during transfer from the device to the Microsoft data management services.

Koncové bodyEndpoints

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené koncové body, ktoré súvisia s tým, ako môžete spravovať zhromažďovanie a ovládanie diagnostických údajov.The following table lists the endpoints related to how you can manage the collection and control of diagnostic data. Ďalšie informácie týkajúce sa koncových bodov, ktoré sa používajú na odoslanie údajov späť do spoločnosti Microsoft, nájdete v téme Správa koncových bodov pripojenia pre Windows 10 Enterprise verziu 1903.For more information around the endpoints that are used to send data back to Microsoft, see Manage connection endpoints for Windows 10 Enterprise, version 1903.

Služba pre systém WindowsWindows service Koncový bodEndpoint
Prepojené používateľské skúsenosti atelemetriaConnected User Experiences and Telemetry v10.events.data.microsoft.comv10.events.data.microsoft.com

v10c.events.data.microsoft.comv10c.events.data.microsoft.com

v10.vortex-win.data.microsoft.comv10.vortex-win.data.microsoft.com
Hlásenie chýb systému WindowsWindows Error Reporting watson.telemetry.microsoft.comwatson.telemetry.microsoft.com

watson.microsoft.comwatson.microsoft.com

umwatsonc.telemetry.microsoft.comumwatsonc.telemetry.microsoft.com

umwatsonc.events.data.microsoft.comumwatsonc.events.data.microsoft.com

*-umwatsonc.events.data.microsoft.com*-umwatsonc.events.data.microsoft.com

ceuswatcab01.blob.core.windows.netceuswatcab01.blob.core.windows.net

ceuswatcab02.blob.core.windows.netceuswatcab02.blob.core.windows.net

eaus2watcab01.blob.core.windows.neteaus2watcab01.blob.core.windows.net

eaus2watcab02.blob.core.windows.neteaus2watcab02.blob.core.windows.net

weus2watcab01.blob.core.windows.netweus2watcab01.blob.core.windows.net

weus2watcab02.blob.core.windows.netweus2watcab02.blob.core.windows.net
OverenieAuthentication login.live.comlogin.live.comDÔLEŽITÉ: Tento koncový bod sa používa na overenie zariadenia.IMPORTANT: This endpoint is used for device authentication. Neodporúčame vypnúť tento koncový bod.We do not recommend disabling this endpoint.
Online analýza zlyhaníOnline Crash Analysis oca.telemetry.microsoft.comoca.telemetry.microsoft.com

oca.microsoft.comoca.microsoft.com

kmwatsonc.telemetry.microsoft.comkmwatsonc.telemetry.microsoft.com

*-kmwatsonc.telemetry.microsoft.com*-kmwatsonc.telemetry.microsoft.com
NastavenieSettings settings-win.data.microsoft.comsettings-win.data.microsoft.comDÔLEŽITÉ: Tento koncový bod sa používa na vzdialenú konfiguráciu nastavení súvisiacich s diagnostikou a zhromažďovanie údajov.IMPORTANT: This endpoint is used to remotely configure diagnostics-related settings and data collection. Pomocou koncového bodu nastavení môžete napríklad na diaľku blokovať udalosť, aby sa neodoslala späť spoločnosti Microsoft.For example, we use the settings endpoint to remotely block an event from being sent back to Microsoft. Neodporúčame vypnúť tento koncový bod.We do not recommend disabling this endpoint. Tento koncový nenahráva diagnostické údaje WindowsuThis endpoint does not upload Windows diagnostic data

Prístup k údajomData access

Prístup k diagnostickým údajom Windowsu sa riadi princípom prístupu s najmenšími oprávneniami.The principle of least privileged access guides access to Windows diagnostic data. Spoločnosť Microsoft nezdieľa osobné údaje našich zákazníkov stretími stranami, s výnimkou prípadu, kedy to zákazník povolí, alebo na obmedzené účely opísané vo vyhlásení oochrane osobných údajov.Microsoft does not share personal data of our customers with third parties, except at the customer’s discretion or for the limited purposes described in the Privacy Statement. Spoločnosť Microsoft môže zdieľať obchodné zostavy svýrobcami hardvéru apartnermi tretích strán, ktoré obsahujú agregované adeidentifikované diagnostické údaje.Microsoft may share business reports with hardware manufacturers and third-party partners that include aggregated and deidentified diagnostic data information. Rozhodnutia ozdieľaní údajov prijíma interný tím vrátane rozhodnutí týkajúcich sa ochrany osobných údajov, právnej ochrany asprávy údajov.Data-sharing decisions are made by an internal team including privacy, legal, and data management.

UchovávanieRetention

Spoločnosť Microsoft verí vminimalizáciu údajov auplatňuje ju.Microsoft believes in and practices data minimization. Snažíme sa zhromažďovať len tie informácie, ktoré potrebujeme, auchovávať ich len tak dlho, kým je to potrebné na poskytovanie služby alebo vykonanie analýzy.We strive to gather only the info we need and to store it only for as long as it’s needed to provide a service or for analysis. Ďalšie informácie o tom, ako dlho sa uchovávajú údaje, nájdete v časti s názvom Uchovávanie osobných údajov v Prehlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Microsoft.For more information on how long data is retained, see the section named Our retention of personal data in the Microsoft Privacy Statement.

Nastavenia diagnostických údajovDiagnostic data settings

Existujú štyri nastavenia zhromažďovania diagnostických údajov.There are four diagnostic data collection settings. Všetky nastavenia sú podrobnejšie popísané v nasledujúcich sekciách.Each setting is described in more detail in the sections that follow.

 • Diagnostické údaje vypnuté (zabezpečenie)Diagnostic data off (Security)
 • Požadované diagnostické údaje (základné)Required diagnostic data (Basic)
 • RozšírenéEnhanced
 • Voliteľné diagnostické údaje (úplné)Optional diagnostic data (Full)

Tu je súhrn typov údajov, ktoré sú súčasťou všetkých nastavení:Here’s a summary of the types of data that is included with each setting:

Diagnostické údaje vypnuté (zabezpečenie)Diagnostic data off (Security) Požadované (základné)Required (Basic) RozšírenéEnhanced Voliteľné (úplné)Optional (Full)
Udalosti diagnostických údajovDiagnostic data events Neodoslali sa žiadne diagnostické údaje Windowsu.No Windows diagnostic data sent. Minimálne údaje, ktoré sú potrebné na to, aby bolo zariadenie zabezpečené, aktuálne a aby fungovalo podľa očakávania.Minimum data required to keep the device secure, up to date, and performing as expected. Ďalšie údaje o webových lokalitách, ktoré prehľadávate, ako sa používajú Windows a aplikácie, informácie o ich fungovaní a aktivita zariadenia.Additional data about the websites you browse, how Windows and apps are used and how they perform, and device activity. Ďalšie údaje pomáhajú spoločnosti Microsoft pri oprave a zlepšovaní produktov a služieb pre všetkých používateľov.The additional data helps Microsoft to fix and improve products and services for all users. Ďalšie údaje o webových lokalitách, ktoré prehľadávate, ako sa používajú Windows a aplikácie a informácie o ich fungovaní.Additional data about the websites you browse, how Windows and apps are used and how they perform. K týmto údajom patria aj údaje o aktivite zariadenia a rozšírené hlásenie chýb, ktoré spoločnosti Microsoft pomáhajú pri oprave a zlepšovaní produktov a služieb pre všetkých používateľov.This data also includes data about device activity, and enhanced error reporting that helps Microsoft to fix and improve products and services for all users.
Metaúdaje zlyhaniaCrash Metadata NIE JE K DISPOZÍCIIN/A ÁnoYes ÁnoYes ÁnoYes
Výpisy zlyhaniaCrash Dumps NIE JE K DISPOZÍCIIN/A NieNo Iba výpisy triedeniaTriage dumps only

Ďalšie informácie o výpisoch zlyhania nájdete v téme Hlásenie chýb systému Windows.For more information about crash dumps, see Windows Error Reporting.
Úplné výpisy pamäteFull memory dumps

Ďalšie informácie o výpisoch zlyhania nájdete v téme Hlásenie chýb systému Windows.For more information about crash dumps, see Windows Error Reporting.
Diagnostické denníkyDiagnostic logs NIE JE K DISPOZÍCIIN/A NieNo NieNo ÁnoYes
Zhromažďovanie údajovData collection NIE JE K DISPOZÍCIIN/A 100%100% Použije sa vzorkovanieSampling applies Použije sa vzorkovanieSampling applies

Diagnostické údaje sú vypnutéDiagnostic data off

Toto nastavenie bolo predtým označené ako Zabezpečenie.This setting was previously labeled as Security. Keď nakonfigurujete toto nastavenie, z vášho zariadenia sa nebudú odosielať žiadne diagnostické údaje Windowsu.When you configure this setting, no Windows diagnostic data is sent from your device. Nastavenie je k dispozícii len pre Windows Server, Windows 10 Enterprise a Windows 10 Education.This is only available on Windows Server, Windows 10 Enterprise, and Windows 10 Education. Ak vyberiete toto nastavenie, zariadenia vo vašej organizácii budú naďalej zabezpečené.If you choose this setting, devices in your organization will still be secure.

Poznámka

Ak sa vaša organizácia spolieha na lokalitu Windows Update, minimálne odporúčané nastavenie je Požadované diagnostické údaje.If your organization relies on Windows Update, the minimum recommended setting is Required diagnostic data. Keďže pri vypnutých diagnostických údajoch sa nezhromažďujú žiadne informácie služby Windows Update, dôležité informácie ozlyhaní aktualizácií sa neodošlú.Because no Windows Update information is collected when diagnostic data is off, important information about update failures is not sent. Spoločnosť Microsoft používa tieto informácie na odstránenie príčin týchto zlyhaní ana zlepšenie kvality aktualizácií.Microsoft uses this information to fix the causes of those failures and improve the quality of our updates.

Požadované diagnostické údajeRequired diagnostic data

Požadované diagnostické údaje, predtým označené ako Základné, zhromažďujú obmedzené množstvo údajov, ktoré sú dôležité pre pochopenie zariadenia ajeho konfigurácie.Required diagnostic data, previously labeled as Basic, gathers a limited set of data that’s critical for understanding the device and its configuration. Tieto údaje pomáhajú sidentifikáciou problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť vurčitej hardvérovej alebo softvérovej konfigurácii.This data helps to identify problems that can occur on a specific hardware or software configuration. Môže, napríklad, pomôcť odhaliť, či sa zlyhania vyskytujú častejšie vzariadeniach surčitým množstvom pamäte alebo vzariadeniach používajúcich konkrétnu verziu ovládača.For example, it can help determine if crashes are more frequent on devices with a specific amount of memory or that are running a specific driver version.

Toto sú predvolené údaje pre vydania systému Windows 10 Education, ako aj všetky počítačové vydania začínajúce na Windows10, vo verzii 1903.This is the default setting for Windows 10 Education editions, as well as all desktop editions starting with Windows 10, version 1903.

Požadované diagnostické údaje zahŕňajú:Required diagnostic data includes:

 • Základné údaje o zariadení, ktoré pomáhajú poskytovať informácie otypoch zariadení sWindowsom akonfiguráciách atypoch natívnych avirtualizovaných Windows Serverov vekosystéme.Basic device data that helps provide an understanding about the types of Windows devices and the configurations and types of native and virtualized Windows Servers in the ecosystem. Možno uviesť nasledujúce príklady:Examples include:

  • Atribúty zariadenia, ako sú napríklad rozlíšenie fotoaparátu atyp zobrazeniaDevice attributes, such as camera resolution and display type
  • Atribúty batérie, ako sú kapacita atypBattery attributes, such as capacity and type
  • Atribúty siete, ako sú napríklad počet sieťových adaptérov, rýchlosť sieťových adaptérov, sieť mobilného operátora ačíslo IMEINetworking attributes, such as number of network adapters, speed of network adapters, mobile operator network, and IMEI number
  • Atribúty procesora apamäte, ako sú počet jadier, architektúra, rýchlosť, veľkosť pamäte afirmvérProcessor and memory attributes, such as number of cores, architecture, speed, memory size, and firmware
  • Atribúty virtualizácie, ako sú napríklad podpora funkcie prekladu adries druhej úrovne (SLAT) ahosťujúci operačný systémVirtualization attribute, such as Second Level Address Translation (SLAT) support and guest operating system
  • Atribúty operačného systému, ako sú vydanie Windowsu astav virtualizácieOperating system attributes, such as Windows edition and virtualization state
  • Atribúty úložiska, ako sú napríklad počet jednotiek, typ aveľkosťStorage attributes, such as number of drives, type, and size
 • Metrika kvality, ktoré pomáha poskytnúť informácie ofungovaní súčasti Prepojené používateľské skúsenosti adiagnostické údaje vrátane percenta nahraných udalostí, zrušených udalostí, zablokovaných udalostí ačasu posledného nahrávania.Quality metrics that helps provide an understanding about how the Connected User Experiences and diagnostic data component is functioning, including % of uploaded events, dropped events, blocked events, and the last upload time.

 • Informácie týkajúce sa kvality, ktoré pomáhajú spoločnosti Microsoft získať základné vedomosti ovýkonnosti zariadenia ajeho operačného systému.Quality-related information that helps Microsoft develop a basic understanding of how a device and its operating system are performing. Niektoré príklady zahŕňajú charakteristiky pripojeného pohotovostného zariadenia, počet zlyhaní apodrobnosti ozmene stavu aplikácie, ako napríklad počet použitého času procesora amnožstvo použitej pamäte acelková doba behu aplikácie.Some examples are the device characteristics of a Connected Standby device, the number of crashes or hangs, and app state change details, such as how much processor time and memory were used, and the total uptime for an app.

 • Údaje okompatibilite, ktoré pomáhajú nám získať informácie otom, ktoré aplikácie sú nainštalované vzariadení alebo virtuálnom počítači, aidentifikovať možné problémy skompatibilitou.Compatibility data that helps provide an understanding about which apps are installed on a device or virtual machine and identifies potential compatibility problems.

 • Systémové údaje, ktoré pomáhajú získať informácie otom, či zariadenie spĺňa minimálne požiadavky na inováciu na ďalšiu verziu operačného systému.System data that helps provide an understanding about whether a device meets the minimum requirements to upgrade to the next version of the operating system. Systémové údaje zahŕňajú informácie omnožstvo pamäte, ako aj informácie oprocesore asystéme BIOS.System information includes the amount of memory, as well as information about the processor and BIOS.

 • Zoznam údajov hardvérového príslušenstva, ako sú tlačiarne alebo externé pamäťové zariadenia, ktoré sú pripojené kzariadeniam sWindowsom ači tieto zariadenia budú fungovať po inovácii na novú verziu operačného systému.A list of accessory device data, such as printers or external storage devices, that are connected to Windows devices and whether these devices will function after upgrading to a new version of the operating system.

 • Údaje oovládačoch, ktoré obsahujú konkrétne informácie oaktivite ovládačov, ktoré pomôžu zistiť, či aplikácie azariadenia budú fungovať po inovácii na novú verziu operačného systému.Driver data that includes specific driver activity that’s meant to help figure out whether apps and devices will function after upgrading to a new version of the operating system. Tie môžu pomôcť pri určovaní problémov sblokovaním apotom pomôcť spoločnosti Microsoft anašim partnerom použiť opravy avylepšenia.This can help to determine blocking issues and then help Microsoft and our partners apply fixes and improvements.

 • Informácie otom, ako funguje obchod Microsoft Store, vrátane sťahovania, inštalácií aaktualizácií aplikácií.Information about how the Microsoft Store performs, including app downloads, installations, and updates. Zahrnuté sú tiež informácie ospusteniach programu Microsoft Store, zobrazeniach stránky, pozastaveniach aobnoveniach azískavaní licencií.It also includes Microsoft Store launches, page views, suspend and resumes, and obtaining licenses.

Rozšírené diagnostické údajeEnhanced diagnostic data

Poznámka

Zjednodušujeme ovládacie prvky pre diagnostické údaje, a to prechodom zo štyroch ovládacích prvkov pre diagnostické údaje na tri: Diagnostické údaje vypnuté, Požadované a Voliteľné.We’re simplifying your diagnostic data controls by moving from four diagnostic data controls to three: Diagnostic data off, Required, and Optional. vykonaním zmien úrovne rozšírených diagnostických údajov.making changes to the enhanced diagnostic data level. Ďalšie informácie o tejto zmene nájdete vtéme Zmeny diagnostických údajov Windowsu.For more info about this change, see Changes to Windows diagnostic data.

Rozšírené diagnostické údaje zahŕňajú údaje o webových lokalitách, ktoré prehľadávate, ako sa používajú Windows a aplikácie, informácie o ich fungovaní a aktivita zariadenia.Enhanced diagnostic data includes data about the websites you browse, how Windows and apps are used and how they perform, and device activity. Ďalšie údaje pomáhajú spoločnosti Microsoft pri oprave a zlepšovaní produktov a služieb pre všetkých používateľov.The additional data helps Microsoft to fix and improve products and services for all users. Keď sa rozhodnete odosielať rozšírené diagnostické údaje, automaticky sa zahrnú aj povinné diagnostické údaje a budeme zhromažďovať nasledujúce ďalšie informácie:When you choose to send enhanced diagnostic data, required diagnostic data will always be included, and we collect the following additional information:

 • Udalosti operačného systému, ktoré pomáhajú získať informácie orôznych oblastiach operačného systému vrátane informácií osieľach, hypervízore Hyper-V, Cortane, úložisku, súborovom systéme aďalších súčastí.Operating system events that help to gain insights into different areas of the operating system, including networking, Hyper-V, Cortana, storage, file system, and other components.
 • Udalosti aplikácií voperačnom systéme vyplývajúce zaplikácií anástrojov na správu spoločnosti Microsoft, ktoré boli stiahnuté zobchodu Microsoft Store alebo predinštalované vo Windowse alebo Windows Serveri, vrátane aplikácií Server Manager, Fotografie, Pošta aMicrosoft Edge.Operating system app events resulting from Microsoft apps and management tools that were downloaded from the Microsoft Store or pre-installed with Windows or Windows Server, including Server Manager, Photos, Mail, and Microsoft Edge.
 • Udalosti špecifické pre zariadenie, ktoré sú špecifické pre určité zariadenia, ako napríklad Surface Hub aMicrosoft HoloLens.Device-specific events that are specific to certain devices, such as Surface Hub and Microsoft HoloLens. Napríklad Microsoft HoloLens odosiela udalosti súvisiace sholografickou procesorovou jednotkou (HPU).For example, Microsoft HoloLens sends Holographic Processing Unit (HPU)-related events.
 • Všetky typy výpisov pri zlyhaní, svýnimkou výpisov haldy aúplných výpisov.All crash dump types, except for heap dumps and full dumps. Ďalšie informácie o výpisoch zlyhania nájdete v téme Hlásenie chýb systému Windows.For more information about crash dumps, see Windows Error Reporting.

Voliteľné diagnostické údajeOptional diagnostic data

Voliteľné diagnostické údaje, ktoré mali predtým označenie Úplné, obsahujú podrobnejšie informácie o vašom zariadení a nastaveniach zariadenia, jeho možnostiach a stave.Optional diagnostic data, previously labeled as Full, includes more detailed information about your device and its settings, capabilities, and device health. Voliteľné diagnostické údaje zahŕňajú aj údaje o prehliadaných webových lokalitách, aktivite zariadenia a rozšírené hlásenie chýb, ktoré spoločnosti Microsoft pomáhajú pri oprave a zlepšovaní produktov a služieb pre všetkých používateľov.Optional diagnostic data also includes data about the websites you browse, device activity, and enhanced error reporting that helps Microsoft to fix and improve products and services for all users. Keď sa rozhodnete odosielať voliteľné diagnostické údaje, automaticky sa zahrnú aj povinné diagnostické údaje a budeme zhromažďovať nasledujúce ďalšie informácie:When you choose to send optional diagnostic data, required diagnostic data will always be included, and we collect the following additional information:

 • Ďalšie údaje o zariadení, pripojení a konfigurácii, ktoré presahujú rámec údajov zhromaždených v rámci požadovaných diagnostických údajov.Additional data about the device, connectivity, and configuration, beyond that collected under required diagnostic data.
 • Stav a zaznamenávanie informácií o stave operačného systému a ďalších systémových súčastiach nad rámec tých, ktoré sú zhromaždené v rámci požadovaných diagnostických údajov.Status and logging information about the health of operating system and other system components beyond what is collected under required diagnostic data.
 • Aktivita aplikácie, ako je napríklad to, ktoré programy sa spustili v zariadení, ako dlho boli spustené a ako rýchlo reagujú na vstup.App activity, such as which programs are launched on a device, how long they run, and how quickly they respond to input.
 • Aktivita prehliadača vrátane histórie prehľadávania a vyhľadávaných výrazov v prehliadačoch spoločnosti Microsoft (Microsoft Edge alebo Internet Explorer).Browser activity, including browsing history and search terms, in Microsoft browsers (Microsoft Edge or Internet Explorer).
 • Rozšírené hlásenie chýb vrátane stavu pamäte zariadenia pri zlyhaní systému alebo aplikácie (čo môže neúmyselne zahŕňať používateľský obsah, ako sú napríklad časti súboru, ktoré ste používali, keď sa vyskytol problém).Enhanced error reporting, including the memory state of the device when a system or app crash occurs (which may unintentionally contain user content, such as parts of a file you were using when the problem occurred). Údaje o zlyhaní sa nikdy nepoužívajú na prispôsobené možnosti.Crash data is never used for Tailored experiences.

Poznámka

Výpisy zlyhaní zhromaždené vo voliteľných diagnostických údajoch môžu neúmyselne obsahovať osobné údaje, ako sú napríklad časti pamäte dokumentu a webovej stránky.Crash dumps collected in optional diagnostic data may unintentionally contain personal data, such as portions of memory from a document and a web page. Ďalšie informácie o výpisoch zlyhania nájdete v téme Hlásenie chýb systému Windows.For more information about crash dumps, see Windows Error Reporting.

Správa podnikových diagnostických údajovManage enterprise diagnostic data

Pomocou krokov vtejto sekcii môžete nakonfigurovať nastavenia diagnostických údajov pre Windows aWindows Server vo svojej organizácii.Use the steps in this section to configure the diagnostic data settings for Windows and Windows Server in your organization.

Dôležité

Tieto nastavenia diagnostických údajov sa vzťahujú len na súčasti, funkcie a aplikácie, ktoré sa považujú za súčasť operačného systému Windows.These diagnostic data settings only apply to components, features, and apps that are considered a part of the Windows operating system. Aplikácie tretích strán a iné aplikácie spoločnosti Microsoft, ako je napríklad Microsoft Office, ktoré si nainštalujú zákazníci, môžu tiež zhromažďovať a odosielať diagnostické údaje pomocou vlastných ovládacích prvkov.Third-party apps and other Microsoft apps, such as Microsoft Office, that customers install may also collect and send diagnostic data using their own controls. Mali by ste spolupracovať sdodávateľmi aplikácií, aby ste porozumeli ich politike diagnostických údajov azistili, ako môžete vsúvislosti sňou explicitne vyjadriť súhlas či nesúhlas. Ďalšie informácie otom, ako Microsoft Office používa diagnostické údaje, nájdete vtéme Prehľad ovládacích prvkov ochrany osobných údajov pre aplikácie Microsoft 365 pre veľké organizácie.You should work with your app vendors to understand their diagnostic data policy, and how you can opt in or opt out. For more information on how Microsoft Office uses diagnostic data, see Overview of privacy controls for Microsoft 365 Apps for enterprise. Ak chcete ovládať zhromažďovanie údajov Windowsu, pri ktorom sa nejedná o diagnostické údaje Windowsu, pozrite si tému Spravovanie prepojení medzi súčasťami operačného systému Windows a službami Microsoft.If you would like to control Windows data collection that is not Windows diagnostic data, see Manage connections from Windows operating system components to Microsoft services.

Nastavenia diagnostických údajov zariadenia môžete nakonfigurovať pomocou nástrojov na správu, ktoré už používate, ako je napríklad Skupinová politika alebo MDM.You can configure your device's diagnostic data settings using the management tools you’re already using, such as Group Policy or MDM.

Pri konfigurácii politiky správy použite príslušnú hodnotu ztabuľky nižšie.Use the appropriate value in the table below when you configure the management policy.

KategóriaCategory HodnotaValue
Diagnostické údaje vypnuté (zabezpečenie)Diagnostic data off (Security) 00
Požadované (základné)Required (Basic) 11
RozšírenéEnhanced 22
Voliteľné (úplné)Optional (Full) 33

Poznámka

Keď je nastavená politika Konfigurácia počítača aj politiky Konfigurácia používateľa, používať sa bude prísnejšia politika.When both the Computer Configuration policy and User Configuration policies are set, the more restrictive policy is used.

Použitie skupinovej politiky na správu zhromažďovania diagnostických údajovUse Group Policy to manage diagnostic data collection

Na nastavenie nastavení diagnostických údajov môžete použiť skupinovú politiku:You can use Group Policy to set your organization’s diagnostic data setting:

 1. Zkonzoly na správu skupinovej politiky prejdite na položky Konfigurácia počítača > Šablóny na správu > Súčasti systému Windows > Zhromažďovanie údajov azostavy Preview.From the Group Policy Management Console, go to Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds.
 2. Dvakrát kliknite na položku Allow Telemetry (Povoliť telemetriu).Double-click Allow Telemetry.

Poznámka

Ak zariadenia vo vašej organizácii používajú Windows 10 vo verzii 1803 a novšej, používateľ môže naďalej v časti Nastavenia viac obmedziť diagnostické údaje, ak nie je nastavená politika Používateľské rozhranie pre explicitný súhlas s nastavením konfigurácie diagnostických údajov.If devices in your organization are running Windows 10, 1803 and newer, the user can still use Settings to set the diagnostic data setting to a more restrictive value, unless the Configure diagnostic data opt-in settings user interface policy is set.

 1. Vpoli Možnosti vyberte nastavenie, ktoré chcete nakonfigurovať, apotom kliknite na tlačidlo OK.In the Options box, choose the setting that you want to configure, and then click OK.

Použitie MDM na správu zhromažďovania diagnostických údajovUse MDM to manage diagnostic data collection

Na použitie MDM politiky System/AllowTelemetry (Systém/Povoliť telemetriu) použite nastavenie Policy Configuration Service Provider (CSP) (Poskytovateľ služby konfigurácie politiky (CSP)).Use Policy Configuration Service Provider (CSP) to apply the System/AllowTelemetry MDM policy.

Obmedzenie voliteľných diagnostických údajov pre Desktop AnalyticsLimit optional diagnostic data for Desktop Analytics

Ďalšie informácie o tom, ako obmedziť diagnostické údaje na minimálnu úroveň požadovanú službou Desktop Analytics, nájdete v téme Povolenie zdieľania údajov v službe Desktop Analytics.For more information about how to limit the diagnostic data to the minimum required by Desktop Analytics, see Enable data sharing for Desktop Analytics.