Diagnostické údaje Windowsu 10 pre úroveň úplných diagnostických údajovWindows 10 diagnostic data for the Full diagnostic data level

Vzťahuje sa na:Applies to:

 • Windows 10 verzie 1703Windows 10, version 1703

Spoločnosť Microsoft zhromažďuje diagnostické údaje Windowsu s cieľom udržiavať Windows aktuálny, bezpečný a funkčný.Microsoft collects Windows diagnostic data to keep Windows up-to-date, secure, and operating properly. Pomáhajú nám aj zlepšovať Windows a pre používateľov, ktorí si zapli „prispôsobené možnosti“, môžu slúžiť na poskytovanie relevantnejších tipov a odporúčaní na prispôsobenie produktov spoločnosti Microsoft potrebám používateľa.It also helps us improve Windows and, for users who have turned on “tailored experiences”, can be used to provide more relevant tips and recommendations to tailor Microsoft products to the user’s needs. Tento článok popisuje všetky typy diagnostických údajov zhromažďovaných Windowsom na úrovni úplných diagnostických údajov (vrátane údajov zhromažďovaných na základnej úrovni), s komplexnými príkladmi jednotlivých typov údajov, ktoré zhromažďujeme.This article describes all types diagnostic data collected by Windows at the Full diagnostic data level (inclusive of data collected at Basic), with comprehensive examples of data we collect per each type. Ďalšie podrobné technické popisy položiek základných údajov nájdete v téme Diagnostické udalosti a polia základnej úrovne pre Windows 10 verzie 1709 a Diagnostické udalosti a polia základnej úrovne pre Windows 10 verzie 1703.For additional, detailed technical descriptions of Basic data items, see Windows 10, version 1709 Basic level diagnostic events and fields and Windows 10, version 1703 Basic level diagnostic events and fields.

Údaje, ktoré sú zahrnuté v tomto článku, sú zoskupené do nasledujúcich kategórií:The data covered in this article is grouped into the following categories:

 • Bežné údaje (informácie pre diagnostické záhlavia)Common Data (diagnostic header information)
 • Údaje o zariadení, pripojení a konfiguráciiDevice, Connectivity, and Configuration data
 • Údaje o používaní produktov aslužiebProduct and Service Usage data
 • Údaje o výkone produktov aslužiebProduct and Service Performance data
 • Údaje o inštalácii softvéru a inventáriSoftware Setup and Inventory data
 • Údaje o histórii prehľadávaniaBrowsing History data
 • Údaje o písaní rukou, písaní na klávesnici a rečiInking, Typing, and Speech Utterance data

Poznámka

Väčšina diagnostických údajov patrí do prvých štyroch kategórií.The majority of diagnostic data falls into the first four categories.

Bežné údajeCommon data

Väčšina diagnostických udalostí obsahuje hlavičku bežných údajov:Most diagnostic events contain a header of common data:

Názov kategórieCategory Name PríkladyExamples
Bežné údajeCommon Data Informácie, ktoré sa pridávajú k väčšine diagnostických udalostí, ak sú relevantné a dostupné:Information that is added to most diagnostic events, if relevant and available:
 • Názov operačného systému, verzia, zostava a miestne nastavenieOS name, version, build, and locale
 • Identifikácia používateľa – jedinečný identifikátor priradený kontu Microsoft (ak sa používa) alebo lokálnemu kontu používateľa.User ID -- a unique identifier associated with the user's Microsoft Account (if one is used) or local account. Identifikátor konta Microsoft používateľa sa nezhromažďuje zo zariadení, ktoré sú nakonfigurované na odosielanie základných diagnostických údajov.The user's Microsoft Account identifier is not collected from devices configured to send Basic diagnostic data
 • Identifikácia používateľa XboxXbox UserID
 • Prostredie, z ktorého bola udalosť zaznamená – identifikácia aplikácie alebo súčasti, ktorá zaznamenala udalosť, identifikátor GUID relácie.Environment from which the event was logged -- Application ID of app or component that logged the event, Session GUID. Slúži na sledovanie udalostí počas určitého časového obdobia, napríklad počas času, kedy je aplikácia spustená, alebo medzi spusteniami operačného systému.Used to track events over a given period of time such the period an app is running or between boots of the OS.
 • Názov diagnostickej udalosti, identifikácia udalosti, operačný kód ETW, verzia, podpis schémy, kľúčové slová a príznakyThe diagnostic event name, Event ID, ETW opcode, version, schema signature, keywords, and flags
 • Informácie hlavičky HTTP vrátane adresy IP.HTTP header information, including the IP address. Táto adresa IP je zdrojová adresa uvedená v hlavičke sieťového paketu a prijatá službou diagnostického sledovania.This IP address is the source address that’s provided by the network packet header and received by the diagnostics ingestion service.
 • Rôzne identifikátory, ktoré sa používajú na vzájomné stanovenie vzťahu a postupnosti súvisiacich udalostí.Various IDs that are used to correlate and sequence related events together.
 • Identifikácia zariadenia.Device ID. Nie je to názov zariadenia zadaný používateľom, ale jedinečná identifikácia daného zariadenia.This is not the user provided device name, but an ID that is unique for that device.
 • Trieda zariadenia – počítač, server alebo mobilné zariadenieDevice class -- Desktop, Server, or Mobile
 • Čas zaznamenania udalostiEvent collection time
 • Diagnostická úroveň – základná alebo úplná, úroveň vzorkovania – pre vzorkované údaje, uvádza sa zvolená úroveň vzorkovania pre toto zariadenieDiagnostic level -- Basic or Full, Sample level -- for sampled data, what sample level is this device opted into

Údaje o zariadení, pripojení a konfiguráciiDevice, Connectivity, and Configuration data

Tento typ údajov zahŕňa podrobné informácie o zariadení, jeho konfigurácii, možnostiach pripojenia a stave.This type of data includes details about the device, its configuration and connectivity capabilities, and status.

Názov kategórieCategory Name PríkladyExamples
Vlastnosti zariadeniaDevice properties Informácie o operačnom systéme a hardvéri zariadenia, napríklad:Information about the OS and device hardware, such as:
 • Operačný systém – názov verzie, vydanieOS - version name, Edition
 • Typ inštalácie, stav predplatného a stav pravosti operačného systémuInstallation type, subscription status, and genuine OS status
 • Architektúra procesora, rýchlosť, počet jadier, výrobca a modelProcessor architecture, speed, number of cores, manufacturer, and model
 • Podrobnosti o OEM – výrobca, model a sériové čísloOEM details --manufacturer, model, and serial number
 • Identifikátor zariadenia a sériové číslo XboxuDevice identifier and Xbox serial number
 • Firmvér/BIOS – typ, výrobca, model a verziaFirmware/BIOS -- type, manufacturer, model, and version
 • Pamäť – celková pamäť, grafická pamäť, rýchlosť a dostupné množstvo pamäte po vyhradení pamäte zariadenímMemory -- total memory, video memory, speed, and how much memory is available after the device has reserved memory
 • Ukladací priestor – celková kapacita a typ diskuStorage -- total capacity and disk type
 • Batéria – kapacita nabíjania a podpora funkcie InstantOnBattery -- charge capacity and InstantOn support
 • Typ hardvérovej konštrukcie, farba a činiteľ tvaruHardware chassis type, color, and form factor
 • Je to virtuálny stroj?Is this a virtual machine?
Možnosti zariadeniaDevice capabilities Informácie o špecifických schopnostiach zariadenia, napríklad:Information about the specific device capabilities such as:
 • Kamera – či má zariadenie prednú kameru, zadnú kameru alebo oboje.Camera -- whether the device has a front facing, a rear facing camera, or both.
 • Dotyková obrazovka – obsahuje zariadenie dotykovú obrazovku?Touch screen -- does the device include a touch screen? Ak áno, koľko hardvérových dotykových bodov podporuje?If so, how many hardware touch points are supported?
 • Možnosti procesora – CompareExchange128, LahfSahf, NX, PrefetchW a SSE2Processor capabilities -- CompareExchange128, LahfSahf, NX, PrefetchW, and SSE2
 • Modul TPM (Trusted Platform Module) – či je prítomný a v akej verziiTrusted Platform Module (TPM) – whether present and what version
 • Hardvér na virtualizáciu – či je k dispozícii jednotka IOMMU, podpora SLAT, zapnutie virtualizácie v rámci firmvéruVirtualization hardware -- whether an IOMMU is present, SLAT support, is virtualization enabled in the firmware
 • Hlas – či je podporovaná hlasová interakcia a počet aktívnych mikrofónovVoice – whether voice interaction is supported and the number of active microphones
 • Počet displejov, rozlíšenia, DPINumber of displays, resolutions, DPI
 • Možnosti bezdrôtového pripojeniaWireless capabilities
 • Detekcie tváre OEM alebo platformyOEM or platform face detection
 • Stabilizácia videa a nastavenie úrovne kvality OEM alebo platformyOEM or platform video stabilization and quality level set
 • Rozšírený režim snímania kamery (HDR verzus slabé svetlo), implementácia pomocou OEM alebo platformy, pravdepodobnosť HDR a pravdepodobnosť slabého svetlaAdvanced Camera Capture mode (HDR vs. LowLight), OEM vs. platform implementation, HDR probability, and Low Light probability
Predvoľby a nastavenia zariadeniaDevice preferences and settings Informácie o nastaveniach zariadenia a predvoľbách používateľa, napríklad:Information about the device settings and user preferences such as:
 • Používateľské nastavenia – systém, zariadenie, sieť a internet, prispôsobenie, Cortana, aplikácie, kontá, čas a jazyk, hry, zjednodušenie prístupu, ochrana osobných údajov, aktualizácia a zabezpečenieUser Settings – System, Device, Network & Internet, Personalization, Cortana, Apps, Accounts, Time & Language, Gaming, Ease of Access, Privacy, Update & Security
 • Názov zadaný používateľom zariadeniaUser-provided device name
 • Či je zariadenie v doméne alebo cloudovej doméne (t. j. je súčasťou siete spravovanej spoločnosťou)Whether device is domain-joined, or cloud-domain joined (i.e. part of a company-managed network)
 • Hashované vyjadrenie názvu doményHashed representation of the domain name
 • Nastavenie registrácie MDM (správa mobilných zariadení) a stavMDM (mobile device management) enrollment settings and status
 • Šifrovanie BitLocker, bezpečné spustenie, nastavenia šifrovania a stavBitLocker, Secure Boot, encryption settings, and status
 • Nastavenia a stav služby Windows UpdateWindows Update settings and status
 • Nastavenia a stav odomknutia nastavení pre vývojárovDeveloper Unlock settings and status
 • Predvolené možnosti aplikáciíDefault app choices
 • Výber predvoleného prehliadačaDefault browser choice
 • Predvolené nastavenie jazyka pre aplikácie, vstup, klávesnicu, reč a zobrazenieDefault language settings for app, input, keyboard, speech, and display
 • Nastavenia aktualizovania obchodu s aplikáciamiApp store update settings
 • Identifikácia podnikovej organizácie, komerčná identifikáciaEnterprise OrganizationID, Commercial ID
Periférie zariadeniaDevice peripherals Informácie o perifériách zariadenia, napríklad:Information about the device peripherals such as:
 • Názov periférneho zariadenia, model zariadenia, trieda, výrobca a opisPeripheral name, device model, class, manufacturer and description
 • Stav periférneho zariadenia, stav inštalácie a kontrolný súčetPeripheral device state, install state, and checksum
 • Názov ovládača, názov balíka, verzia a výrobcaDriver name, package name, version, and manufacturer
 • HWID – identifikátor určený dodávateľom hardvéru na spárovanie zariadenia a ovládača súbor INFHWID - A hardware vendor defined ID to match a device to a driver INF file
 • Stav ovládača, kód problému a kontrolný súčetDriver state, problem code, and checksum
 • Či je ovládač v režime jadra, podpísaný a aká je veľkosť obrazuWhether driver is kernel mode, signed, and image size
Sieťové informácie o zariadeníDevice network info Informácie o sieťovej konfigurácii zariadenia, napríklad:Information about the device network configuration such as:
 • Možnosti sieťového systémuNetwork system capabilities
 • Stav lokálneho a internetového pripojeniaLocal or Internet connectivity status
 • Podrobnosti a adresy servera proxy, brány, DHCP, DNSProxy, gateway, DHCP, DNS details and addresses
 • Platená alebo bezplatná sieťPaid or free network
 • Bezdrôtový ovládač je alebo nie je emulovanýWireless driver is emulated or not
 • Podpora režimu prístupového boduAccess point mode capable
 • Výrobca prístupového bodu, model a adresa MACAccess point manufacturer, model, and MAC address
 • Verzia WDIWDI Version
 • Názov služby sieťového ovládačaName of networking driver service
 • Podrobnosti o funkcii Wi-Fi DirectWi-Fi Direct details
 • Identifikácia a výrobca hardvéru zariadenia Wi-FiWi-Fi device hardware ID and manufacturer
 • Počet pokusov o vyhľadávanie Wi-Fi a počet položiekWi-Fi scan attempt counts and item counts
 • Randomizácia adresy MAC je alebo nie je podporovaná/zapnutáMac randomization is supported/enabled or not
 • Počet podporovaných priestorových tokov a frekvencií kanálovNumber of spatial streams and channel frequencies supported
 • Zapnuté manuálne alebo automatické pripojenieManual or Auto Connect enabled
 • Čas a výsledok každého pokusu o pripojenieTime and result of each connection attempt
 • Stav režimu V lietadle a počet pokusovAirplane mode status and attempts
 • Opis rozhrania od výrobcuInterface description provided by the manufacturer
 • Rýchlosti prenosu údajovData transfer rates
 • Algoritmus šifrovaniaCipher algorithm
 • Identifikátor mobilného zariadenia (IMEI) a mobilný kód krajiny (MCCO)Mobile Equipment ID (IMEI) and Mobile Country Code (MCCO)
 • Názov mobilného operátora a poskytovateľa služiebMobile operator and service provider name
 • Dostupné identifikátory SSID a BSSIDAvailable SSIDs and BSSIDs
 • Typ adresy IP – IPv4 alebo IPv6IP Address type -- IPv4 or IPv6
 • Percentuálna hodnota a zmeny kvality signáluSignal Quality percentage and changes
 • Detekcia prítomnosti prístupového bodu a úspešnosťHotspot presence detection and success rate
 • Výkon pripojenia TCPTCP connection performance
 • Názvy zariadení s technológiou MiracastMiracast device names
 • Hashovaná adresa IPHashed IP address

Údaje o používaní produktov aslužiebProduct and Service Usage data

Tento typ údajov obsahuje podrobné informácie o používaní zariadenia, operačného systému, aplikácií a služieb.This type of data includes details about the usage of the device, operating system, applications and services.

Názov kategórieCategory Name PríkladyExamples
Používanie aplikáciíApp usage Informácie o používaní Windowsu a aplikácií, napríklad:Information about Windows and application usage such as:
 • Používanie súčastí operačného systému a funkcií aplikáciíOS component and app feature usage
 • Navigácia používateľa a interakcie s aplikáciou a funkciami systému Windows.User navigation and interaction with app and Windows features. Môže sem potenciálne patriť vstup používateľa, napríklad názov nového nastaveného budíka, výber v používateľskej ponuke alebo obľúbené položky používateľa.This could potentially include user input, such as name of a new alarm set, user menu choices, or user favorites.
 • Čas a počet spustení aplikácie/súčasti, dĺžka používania, GUID relácie a identifikácia procesuTime of and count of app/component launches, duration of use, session GUID, and process ID
 • Čas aplikácie v rôznych stavoch – beh v popredí alebo v pozadí, režim spánku, alebo aktívna interakcia zo strany používateľaApp time in various states – running foreground or background, sleeping, or receiving active user interaction
 • Spôsob a trvanie interakcie používateľa – či a ako dlho používateľ používal klávesnicu, myš, pero, dotykové ovládanie, reč alebo hracie zariadenieUser interaction method and duration – whether and length of time user used the keyboard, mouse, pen, touch, speech, or game controller
 • Vstupný bod/dôvod spustenia funkcie CortanaCortana launch entry point/reason
 • Požiadavky a stav doručenia oznámeníNotification delivery requests and status
 • Aplikácie, ktoré sa používajú na úpravu obrázkov a videíApps used to edit images and videos
 • Štatistika používania pre SMS, MMS, vizitky a hlásenie vysielania na primárnej alebo sekundárnej linkeSMS, MMS, VCard, and broadcast message usage statistics on primary or secondary line
 • Štatistika používania pre prichádzajúce a odchádzajúce volania a hlasovú schránku na primárnej alebo sekundárnej linkeIncoming and Outgoing calls and Voicemail usage statistics on primary or secondary line
 • Štatistika prijatia alebo zobrazenia tiesňových upozorneníEmergency alerts are received or displayed statistics
 • Vyhľadávanie obsahu v rámci aplikácieContent searches within an app
 • Aktivita pri čítaní – použitie záložiek, použitie tlače, zmena rozloženiaReading activity -- bookmarking used, print used, layout changed
Stav aplikácie alebo produktuApp or product state Informácie o stave Windowsu a aplikácií, napríklad:Information about Windows and application state such as:
 • Položky na pripnutie v ponuke Štart a na paneli úlohStart Menu and Taskbar pins
 • Stav online/offlineOnline/Offline status
 • Stav spúšťania aplikácie – s priamym prepojením, napríklad spustenie aplikácie Groove tak, aby sa prehrávala zvuková stopa, alebo zdieľanie obsahu, napríklad spustenie MMS na zdieľanie obrázka.App launch state –- with deep-link such as Groove launched with an audio track to play, or share contract such as MMS launched to share a picture.
 • Poskytnuté možnosti prispôsobeniaPersonalization impressions delivered
 • Či používateľ klikol alebo ukázal na ovládacie prvky alebo aktívne body používateľského rozhraniaWhether the user clicked or hovered on UI controls or hotspots
 • Bola poskytnutá spätná väzba od používateľov, ako páči/nepáči alebo hodnotenieUser feedback Like or Dislike or rating was provided
 • Poloha alebo umiestnenie vsuvky v rámci dokumentov a mediálnych súborov – koľko z knihy sa prečítalo v rámci jednej relácie alebo koľko zo skladby sa vypočulo.Caret location or position within documents and media files -- how much of a book has been read in a single session or how much of a song has been listened to.
Vlastnosti prihláseniaLogin properties
 • Úspešné alebo neúspešné prihlásenieLogin success or failure
 • Relácie a stav prihlasovaniaLogin sessions and state

Údaje o výkone produktov aslužiebProduct and Service Performance data

Tento typ údajov obsahuje podrobné informácie o stave zariadenia, operačného systému, aplikácií a ovládačov.This type of data includes details about the health of the device, operating system, apps and drivers.

Názov kategórieCategory Name Opis a príkladyDescription and Examples
Údaje o stave a zlyhaní zariadeníDevice health and crash data Informácie o stave zariadenia a softvéru, napríklad:Information about the device and software health such as:
 • Kódy chýb a chybové hlásenia, názov a identifikácia aplikácie a proces, ktorý hlási chybuError codes and error messages, name and ID of the app, and process reporting the error
 • Knižnica DLL, o ktorej sa predpokladá, že je zdrojom chyby – xyz.dllDLL library predicted to be the source of the error -- xyz.dll
 • Súbory generované systémom – denníky a súbory sledovania aplikácií alebo produktov, ktoré slúžia ako pomôcka pri diagnostike zlyhania alebo zablokovaniaSystem generated files -- app or product logs and trace files to help diagnose a crash or hang
 • Systémové nastavenia, napríklad kľúče databázy RegistrySystem settings such as registry keys
 • Používateľom generované súbory – súbory .doc, .ppt, .csv, ak sú uvedené ako možná príčina zlyhania alebo zablokovaniaUser generated files – .doc, .ppt, .csv files where they are indicated as a potential cause for a crash or hang
 • Podrobnosti a počet abnormálnych vypnutí, zablokovaní a zlyhaníDetails and counts of abnormal shutdowns, hangs, and crashes
 • Údaje zlyhania – operačný systém, súčasť operačného systému, ovládač, zariadenie, údaje vlastnej aplikácie a aplikácie iného dodávateľaCrash failure data – OS, OS component, driver, device, 1st and 3rd party app data
 • Výpisy o zlyhaní a zablokovaníCrash and Hang dumps
  • Zaznamenaný stav pracovnej pamäte v čase zlyhania.The recorded state of the working memory at the point of the crash.
  • Pamäť používaná jadrom v bode zlyhania.Memory in use by the kernel at the point of the crash.
  • Pamäť používaná aplikáciou v bode zlyhania.Memory in use by the application at the point of the crash.
  • Všetka fyzická pamäť používaná Windowsom v bode zlyhania.All the physical memory used by Windows at the point of the crash.
  • Názov triedy a funkcie v module, ktorý zlyhal.Class and function name within the module that failed.
Údaje o výkone a spoľahlivosti zariadeníDevice performance and reliability data Informácie o výkone zariadenia a softvéru, napríklad:Information about the device and software performance such as:
 • Trvanie interakcií v rámci používateľského rozhrania – časy zobrazenia ponuky Štart, časy prepnutia kariet prehliadača, časy spúšťania a prepínania aplikácií a výkon a spoľahlivosť funkcie Cortana a vyhľadávania.User Interface interaction durations -- Start Menu display times, browser tab switch times, app launch and switch times, and Cortana and search performance and reliability.
 • Činnosť pri zapnutí/vypnutí zariadenia – spustenie zariadenie, vypnutie, zapnutie/vypnutie napájania, časy zamknutia/odomknutia a časy overovania používateľa (trvanie rozpoznávania odtlačkov prstov a tváre).Device on/off performance -- Device boot, shutdown, power on/off, lock/unlock times, and user authentication times (fingerprint and face recognition durations).
 • Odozva v rámci aplikácií – čas na nastavenie budíka, čas na úplné vykreslenie navigačných ponúk v aplikácii, čas na synchronizáciu zoznamu odkazov, čas na spustenie navigácie GPS, čas na priloženie obrazovej správy MMS a čas na dokončenie transakcie na lokalite Microsoft Store.In-app responsiveness -- time to set alarm, time to fully render in-app navigation menus, time to sync reading list, time to start GPS navigation, time to attach picture MMS, and time to complete a Microsoft Store transaction.
 • Odozva vstupu používateľa – časy vyvolania klávesnice na obrazovke pre rôzne jazyky, čas zobrazenia slov pri automatickom dokončovaní, oneskorenie pri ovládaní pomocou pera alebo dotyku, oneskorenie pre rozpoznávanie rukou písaného textu pri prevode na slová, odozva čítačky obrazovky Moderátor a skóre procesora.User input responsiveness – onscreen keyboard invocation times for different languages, time to show auto-complete words, pen or touch latencies, latency for handwriting recognition to words, Narrator screen reader responsiveness, and CPU score.
 • Výkon používateľského rozhrania a médií a výpadky/plynulosť – frekvencia snímok pri prehrávaní videa, výpadky zvuku, výpadky animácie (vyvolanie ponuky Štart nie je plynulé), skóre grafiky, čas po prvú snímku, odozva na funkcie prehrávania/pozastavenia/zastavenia/vyhľadávania, čas na vykreslenie PDF, výkon dynamického streamovania videa z OneDrivuUI and media performance and glitches/smoothness -- video playback frame rate, audio glitches, animation glitches (stutter when bringing up Start), graphics score, time to first frame, play/pause/stop/seek responsiveness, time to render PDF, dynamic streaming of video from OneDrive performance
 • Stav disku – voľné miesto na disku, stavy nedostatku pamäte a skóre disku.Disk footprint -- Free disk space, out of memory conditions, and disk score.
 • Nadmerné využívanie zdrojov – súčasti, ktoré majú vplyv na výkon alebo výdrž batérie prostredníctvom vysokého zaťaženia procesora pri rôznych stavoch obrazovky a napájaniaExcessive resource utilization – components impacting performance or battery life through high CPU usage during different screen and power states
 • Výkon úloh na pozadí – trvanie sťahovania, trvanie kontroly služby Windows Update, trvanie kontroly antivírusového programu Microsoft Defender Antivirus, trvanie defragmentácie disku, trvanie načítania pošty, trvanie spustenia služieb a zmien stavov a trvanie indexovania súborov v zariadení pre výsledky vyhľadávaniaBackground task performance -- download times, Windows Update scan duration, Microsoft Defender Antivirus scan times, disk defrag times, mail fetch times, service startup and state transition times, and time to index on-device files for search results
 • Periférie a zariadenia – čas pripojenia zariadenia USB, čas pripojenia k bezdrôtovému displeju, čas tlače, čas dosiahnutia dostupnosti siete a pripojenia (čas pripojenia k sieti Wi-Fi, čas získania adresy IP z DHCP atď.), čas overenia kartou SmartCard, čas odozvy pri automatickom nastavení jasu podľa prostrediaPeripheral and devices -- USB device connection times, time to connect to a wireless display, printing times, network availability and connection times (time to connect to Wi-Fi, time to get an IP address from DHCP etc.), smart card authentication times, automatic brightness environmental response times
 • Nastavenie zariadenia – trvanie prvého nastavenia (trvanie inštalácie aktualizácií, inštalácie aplikácií, pripojenia k sieti atď.), čas rozpoznania pripojených zariadení (tlačiareň a monitor) a čas nastavenia konta Microsoft.Device setup -- first setup experience times (time to install updates, install apps, connect to network etc.), time to recognize connected devices (printer and monitor), and time to setup Microsoft Account.
 • Výkon a výdrž batérie – odber energie podľa súčastí (proces/procesor/grafický procesor/displej), počet hodín vypnutej obrazovky, podrobnosti o prechode do stavu spánku, teplota a obmedzovanie výkonu na základe teploty, odber z batérie v stave napájania (vypnutá alebo zapnutá obrazovka), procesy a súčasti vyžadujúce napájanie pri vypnutej obrazovke, podrobnosti o automatickom nastavení jasu, čas pripojenia zariadenia k napájaniu zo siete a z batérie, prechody stavov batériePower and Battery life – power draw by component (Process/CPU/GPU/Display), hours of screen off time, sleep state transition details, temperature and thermal throttling, battery drain in a power state (screen off or screen on), processes and components requesting power use during screen off, auto-brightness details, time device is plugged into AC vs. battery, battery state transitions
 • Odozva služieb – identifikátor URI služby, činnosť, oneskorenie, kódy o úspešnom výsledku služby/chybe a protokol.Service responsiveness - Service URI, operation, latency, service success/error codes, and protocol.
 • Diagnostický signál aktivity – pravidelný signál na overenie stavu diagnostického systémuDiagnostic heartbeat – regular signal to validate the health of the diagnostics system
FilmyMovies Informácie o funkcii prehrávania filmov v zariadení.Information about movie consumption functionality on the device. Účelom nie je zaznamenávať obsah, ktorý používateľ sleduje a počúva, ani jeho zvyklosti.This isn't intended to capture user viewing, listening or habits.
 • Šírka, výška videa, paleta farieb, typ kódovania (kompresia) a typ šifrovaniaVideo Width, height, color pallet, encoding (compression) type, and encryption type
 • Pokyny týkajúce sa spôsobu streamovania obsahu pre používateľa – plynulé streamovanie častí súborov obsahu, ktoré je potrebné zložiť na streamovanie obsahu na základe rozlíšenia obrazovky a šírky pásmaInstructions for how to stream content for the user -- the smooth streaming manifest of chunks of content files that must be pieced together to stream the content based on screen resolution and bandwidth
 • Adresa URL pre konkrétny dvojsekundový úsek obsahu v prípade chybyURL for a specific two second chunk of content if there is an error
 • Podrobnosti režimu zobrazenia na celej obrazovkeFull screen viewing mode details
Hudba a TVMusic & TV Informácie o používaní hudby a TV v zariadení.Information about music and TV consumption on the device. Účelom nie je zaznamenávať obsah, ktorý používateľ sleduje a počúva, ani jeho zvyklosti.This isn't intended to capture user viewing, listening or habits.
 • URL adresa služby pre sťahovanú skladbu z hudobnej služby – zhromažďuje sa v prípade výskytu chyby na uľahčenie obnovenia službyService URL for song being downloaded from the music service – collected when an error occurs to facilitate restoration of service
 • Typ obsahu (video, zvuk, priestorový zvuk)Content type (video, audio, surround audio)
 • Štatistika miestnej kolekcie knižnice médií – počet zakúpených skladieb, počet zoznamov skladiebLocal media library collection statistics -- number of purchased tracks, number of playlists
 • Nezhoda oblasti – oblasť operačného systému používateľa a oblasť služby Xbox LiveRegion mismatch -- User OS Region, and Xbox Live region
ČítanieReading Informácie o funkcii čítania v zariadení.Information about reading consumption functionality on the device. Účelom nie je zaznamenávať obsah, ktorý používateľ sleduje a počúva, ani jeho zvyklosti.This isn't intended to capture user viewing, listening or habits.
 • Aplikácia s prístupom k obsahu, stav a možnosti, ktoré sa používajú pri otvorení knihy z lokality Microsoft StoreApp accessing content and status and options used to open a Microsoft Store book
 • Jazyk knihyLanguage of the book
 • Čas strávený čítaním obsahuTime spent reading content
 • Podrobnosti o type obsahu a veľkostiContent type and size details
Aplikácia FotografiePhotos App Informácie o používaní fotografií v zariadení.Information about photos usage on the device. Účelom nie je zaznamenávať obsah, ktorý používateľ sleduje a počúva, ani jeho zvyklosti.This isn't intended to capture user viewing, listening or habits.
 • Zdrojové údaje súboru – lokálny, karta SD, sieťové zariadenie a OneDriveFile source data -- local, SD card, network device, and OneDrive
 • Rozlíšenie obrázkov a videa, dĺžka videa, veľkosti súborov, typy a kódovanieImage & video resolution, video length, file sizes types and encoding
 • Používanie zobrazenia kolekcie alebo zobrazenia na celú obrazovku a trvanie zobrazeniaCollection view or full screen viewer use and duration of view
Dotaz na súbory v zariadeníOn-device file query Informácie o aktivite miestneho vyhľadávania v zariadení, napríklad:Information about local search activity on the device such as:
 • Typ použitého dotazu a typ indexu (ConstraintIndex, SystemIndex)Kind of query issued and index type (ConstraintIndex, SystemIndex)
 • Počet požadovaných a získaných položiekNumber of items requested and retrieved
 • Prípona súboru vo výsledkoch vyhľadávania, s ktorou nastala interakcia používateľaFile extension of search result user interacted with
 • Druh spustenej položky, prípona súboru, index pôvodu a identifikácia aplikácie použitej na otvorenie.Launched item kind, file extension, index of origin, and the App ID of the opening app.
 • Názov procesu, ktorý volá nástroj na indexovanie, a čas na vybavenie dotazu.Name of process calling the indexer and time to service the query.
 • Hodnota hash rozsahu vyhľadávania (súbor, Outlook, OneNote, história IE)A hash of the search scope (file, Outlook, OneNote, IE history)
 • Stav indexov (úplne optimalizovaný, čiastočne optimalizovaný, vytváraný)The state of the indices (fully optimized, partially optimized, being built)
NakupovaniePurchasing Informácie o nákupoch uskutočnených v zariadení, napríklad:Information about purchases made on the device such as:
 • Identifikácia produktu, identifikácia vydania a identifikátor URI produktuProduct ID, edition ID and product URI
 • Podrobnosti ponuky – cenaOffer details -- price
 • Dátum a čas zadania objednávkyOrder requested date/time
 • Typ klienta Storu – webový alebo natívny klientStore client type -- web or native client
 • Množstvo a cena nákupuPurchase quantity and price
 • Typ platby – typ kreditnej karty a PayPalPayment type -- credit card type and PayPal
OprávneniaEntitlements Informácie o oprávneniach v zariadení, napríklad:Information about entitlements on the device such as:
 • Stav predplatného služby a chybyService subscription status and errors
 • Podrobnosti o službe DRM a licenčných právach – predplatné Groove alebo multilicencia operačného systémuDRM and license rights details -- Groove subscription or OS volume license
 • Identifikácia oprávnenia, identifikácia prenájmu a identifikácia inštalačného balíkaEntitlement ID, lease ID, and package ID of the install package
 • Odvolanie oprávneniaEntitlement revocation
 • Typ licencie (skúšobná verzia, offline verzus online) a trvanieLicense type (trial, offline vs online) and duration
 • Relácia používania licencieLicense usage session

Údaje o inštalácii softvéru a inventáriSoftware Setup and Inventory data

Tento typ údajov obsahuje informácie o inštalácii a aktualizácii softvéru v zariadení.This type of data includes software installation and update information on the device.

Názov kategórieCategory Name Príklady údajovData Examples
Nainštalované aplikácie a história inštalácieInstalled Applications and Install History Informácie o aplikáciách, ovládačoch, balíkoch aktualizácií alebo súčastiach operačného systému nainštalovaných v zariadení, napríklad:Information about apps, drivers, update packages, or OS components installed on the device such as:
 • Názov aplikácie, ovládača, balíka aktualizácie alebo súčasti, identifikácia alebo názov kategórie balíkaApp, driver, update package, or component’s Name, ID, or Package Family Name
 • Produkt, identifikátor SKU, dostupnosť, katalóg, obsah a identifikátory balíkaProduct, SKU, availability, catalog, content, and Bundle IDs
 • Vydavateľ súčasti operačného systému, aplikácie alebo ovládača, jazyk, verzia a typ (Win32 alebo UWP)OS component, app or driver publisher, language, version and type (Win32 or UWP)
 • Dátum inštalácie, spôsob a inštalačný adresár, počet pokusov o inštaláciuInstall date, method, and install directory, count of install attempts
 • Kód balíka MSI a kód produktuMSI package code and product code
 • Pôvodná verzia operačného systému v čase inštalácieOriginal OS version at install time
 • Inštalácia/aktualizácia povinná alebo zo strany používateľa alebo správcuUser or administrator or mandatory installation/update
 • Typ inštalácie – čistá inštalácia, oprava, obnovenie, OEM, maloobchodná verzia, inovácia a aktualizáciaInstallation type – clean install, repair, restore, OEM, retail, upgrade, and update
Informácie o aktualizácii zariadeniaDevice update information Informácie o službe Windows Update, napríklad:Information about Windows Update such as:
 • Analýza hardvéru zariadenia, súčastí operačného systému, aplikácií a ovládačov (priebeh, stav a výsledky) z hľadiska pripravenosti na aktualizáciuUpdate Readiness analysis of device hardware, OS components, apps, and drivers (progress, status, and results)
 • Počet relevantných aktualizácií, dôležitosť, typNumber of applicable updates, importance, type
 • Veľkosť aktualizácie pri sťahovaní a zdroj – partneri CDN alebo LANUpdate download size and source -- CDN or LAN peers
 • Stav oneskorenia inovácie a konfiguráciaDelay upgrade status and configuration
 • Stav odinštalovania a vrátenia stavu operačného systému a početOS uninstall and rollback status and count
 • Server služby Windows Update a identifikátor URL službyWindows Update server and service URL
 • Identifikácia zariadenia služby Windows UpdateWindows Update machine ID
 • Podrobnosti o zostave pre Windows InsiderWindows Insider build details

Údaje o histórii prehľadávaniaBrowsing History data

Tento typ údajov obsahuje podrobné informácie o prehľadávaní webu v prehliadačoch spoločnosti Microsoft.This type of data includes details about web browsing in the Microsoft browsers.

Názov kategórieCategory Name Opis a príkladyDescription and Examples
Údaje prehliadača MicrosoftMicrosoft browser data Informácie o výkone panela s adresou a vyhľadávacieho poľa v zariadení, napríklad:Information about Address bar and search box performance on the device such as:
 • Text zadaný do panela s adresou a vyhľadávacieho poľaText typed in address bar and search box
 • Text vybratý pre vyhľadávanie pomocou funkcie Spýtať sa CortanyText selected for Ask Cortana search
 • Čas odozvy službyService response time
 • Automaticky dokončený text, ak sa použilo automatické dokončovanieAuto-completed text if there was an auto-complete
 • Návrhy navigácie poskytnuté na základe miestnej histórie a obľúbených položiekNavigation suggestions provided based on local history and favorites
 • Identifikácia prehliadačaBrowser ID
 • Adresy URL (môžu zahŕňať hľadané výrazy)URLs (which may include search terms)
 • Názov stránkyPage title

Údaje o písaní rukou, písaní na klávesnici a rečiInking Typing and Speech Utterance data

Tento typ údajov zhromažďuje podrobné informácie o funkciách vstupu pomocou hlasu, písania rukou a písania na klávesnici v zariadení.This type of data gathers details about the voice, inking, and typing input features on the device.

Názov kategórieCategory Name Opis a príkladyDescription and Examples
Hlas, písanie rukou a písanie pomocou klávesniceVoice, inking, and typing Informácie o funkciách hlasu, písania rukou a písania na klávesnici, napríklad:Information about voice, inking and typing features such as:
 • Typ použitého pera (zvýrazňovač, guľôčkové pero, ceruzka), farba pera, výška a šírka ťahu a dĺžka používaniaType of pen used (highlighter, ball point, pencil), pen color, stroke height and width, and how long it is used
 • Gestá pomocou pera (kliknutie, dvojité kliknutie, posúvanie, zväčšovanie, otáčanie)Pen gestures (click, double click, pan, zoom, rotate)
 • Súradnice x, y na ploche dotykového ovládaniaPalm Touch x,y coordinates
 • Oneskorenie vstupu, vynechané signály pera, počet snímok, ťahy, čas spracovania prvej snímky, frekvencia snímokInput latency, missed pen signals, number of frames, strokes, first frame commit time, sample rate
 • Napísané ťahy pri písaní rukou, text pred a za kurzorom na písanie rukou, zadaný rozpoznaný text, vstupný jazyk – spracovaním sa z obsahu odstraňujú jedinečné identifikátory, sekvenčné informácie aďalšie údaje (napríklad e-mailové adresy ačíselné hodnoty), ktoré by sa dali použiť na rekonštrukciu pôvodného obsahu alebo priradenie vstupu používateľovi.Ink strokes written, text before and after the ink insertion point, recognized text entered, Input language - processed to remove identifiers, sequencing information, and other data (such as email addresses and numeric values) which could be used to reconstruct the original content or associate the input to the user.
 • Zadaný text z klávesnice na obrazovke vo Windowse Mobile okrem polí s heslom a súkromných relácií – spracovaním sa z obsahu odstraňujú jedinečné identifikátory, sekvenčné informácie aďalšie údaje (napríklad e-mailové adresy ačíselné hodnoty), ktoré by sa dali použiť na rekonštrukciu pôvodného obsahu alebo priradenie vstupu používateľovi.Text input from Windows Mobile on-screen keyboards except from password fields and private sessions - processed to remove identifiers, sequencing information, and other data (such as email addresses, and numeric values) which could be used to reconstruct the original content or associate the input to the user.
 • Výsledky rozpoznávania textu z reči – kódy výsledku a rozpoznaný textText of speech recognition results -- result codes and recognized text
 • Jazyk a model nástroja na rozpoznávanie, jazyk reči systémuLanguage and model of the recognizer, System Speech language
 • Identifikácia aplikácie používajúcej rečové funkcieApp ID using speech features
 • Či sa vie, že používateľ je dieťaWhether user is known to be a child
 • Spoľahlivosť a úspešnosť/neúspešnosť rozpoznávania rečiConfidence and Success/Failure of speech recognition