Få supportGet support

Titta på: Få hjälp eller supportWatch: Get help or support

Behöver du prata med någon på en gång?Need to speak to someone right away? Ha kontouppgifterna redo när du ringer supporten.Admins, have your account details ready when you call Support.

Viktigt

Du måste vara administratör för en företags prenumeration för att kunna använda dessa supportvägar.You must be an admin for a business subscription to use these support methods. Om du inte är administratör för en organisation kan du använda den här supportsidan.If you're not a business admin, please use this support page.

Börja med att kontrollera aktuell hälsostatus för dina tjänster.Start by checking the current health of your services. Du kan visa detaljerad information om aktuella och tidigare problem på Instrumentpanel för tjänststatus.You can view detailed information about current and past issues on the Service health dashboard. Om du har ett problem som inte finns med i listan kan du få support på något av följande sätt:If you're experiencing an issue that isn't listed, you can get support in one of the following ways:

OnlinesupportOnline support

Spara tid genom att påbörja din tjänstbegäran online.Save time by starting your service request online. Vi hjälper dig att hitta en lösning eller så kan du ansluta dig för att få teknisk support.We'll help you find a solution or connect you to technical support.

 1. Gå till administrationscentret på https://admin.microsoft.com.Go to the admin center at https://admin.microsoft.com. Om du får ett meddelandet där det står att du har inte behörighet att komma åt den här sidan eller utföra den här åtgärden, är du inte administratör. (För mer information se Vem har administratörsbehörigheter i min verksamhet?)If you get a message that says you don't have permission to access this page or perform this action, then you aren't an admin. (For more information, see Who has admin permissions in my business?.)

 2. Välj knappen Behöver du hjälp?.Select the Need help? button.

 3. I fönstret Behöver du hjälp? anger du vad du behöver hjälp med och trycker på Retur.In the Need help? pane, tell us what you need help with, and then press Enter.

 4. Om resultatet inte hjälper kan du välja Kontakta support.If the results don't help, select Contact support.

 5. Skriv en beskrivning av ditt problem, bekräfta ditt kontaktnummer och din e-postadress, välj önskad kontaktmetod och välj sedan Kontakta mig.Enter a description of your issue, confirm your contact number and email address, select your preferred contact method, and then select Contact me. Den uppskattade väntetiden visas i fönstret Behöver du hjälp?.The expected wait time is indicated in the Need help? pane.

TelefonsupportPhone support

Faktureringssupport ges på engelska kl. 9–17 (9–18 i Australien), måndag till fredag.Billing support is provided in English from 9 AM-5 PM (9 AM-6 PM in Australia), Monday-Friday.</span> Teknisk support på engelska dygnet runt alla dagar.Technical support is provided in English 24 hours a day, 7 days a week.
Ha kontouppgifterna redo när du ringer.Admins, have your account details ready when you call.

Anteckning

För att bättre skydda din organisation har vi lagt till ett PIN-baserat verifieringssteg till vår befintliga telefonbaserade verifieringsprocess.To better protect your organization, we added a PIN-based verification step to our existing phone-based verification process. Om du kontaktar oss från ett nummer som inte är registrerat med din organisationsprofil, skickar Microsofts supportrepresentant en verifieringskod till det registrerade e-postmeddelandet eller telefonnumret i din Administrationscenter för Microsoft 365 profil.If you contact us from a number that isn't registered with your organization profile, the Microsoft support representative sends a verification code to the registered email or phone number in your Microsoft 365 admin center profile. Du måste tillhandahålla den här koden till supportrepresentanten för att ge dem åtkomst till din organisations konto.You must provide this code to the support representative to grant them access to your organization’s account.

 • I Sverige ringer du 020 160 5899.In the United States, call 1 800 865 9408.

 • I Australien ringer du 1 800 197 503.In Australia, call 1 800 197 503.

 • I Kanada ringer du 1 800 865 9408.In Canada, call 1 800 865 9408.

 • I Storbritannien ringer du 0800 032 6417.In the United Kingdom, call 0800 032 6417.

Om ditt telefonnummer till supporten inte visas ovan använder du den nedrullningsbara menyn nedan för att hitta numret för ditt land eller region.If your support phone number isn't listed above, use the drop-down menu below to find the number for your country or region.

Med varje prenumeration på Office 365 som drivs av 21Vianet, ger 21Vianet teknisk support, support före försäljning, faktureringssupport och prenumerationssupport.With every subscription of Office 365 operated by 21Vianet, 21Vianet support provides technical, pre-sales, billing and subscription support. Supporten är tillgänglig både online via portalen för Office 365 som drivs av 21Vianet och per telefon för både betal- och utvärderingsprenumerationer.Support is available both online through the Office 365 operated by 21Vianet portal, and by telephone for both paid and trial subscriptions.

Behöriga administratörer kan använda portalen för Office 365 som drivs av 21Vianet för att både skicka tjänstbegäranden online och hitta supporttelefonnumren.Authorized administrators can use the Office 365 operated by 21Vianet portal to submit service requests online and access support telephone numbers. Instruktioner finns i Kontakta support.For instructions, see Contact support.

Det tekniska supportteamet för Office 365 hos 21Vianet felsöker bara fel som rör Office 365 som drivs av 21Vianet.The Office 365 operated by 21Vianet technical support team troubleshoots only those issues that are related to Office 365 operated by 21Vianet. Problem som beror på kundens nätverk omfattas inte av Office 365-supporten, och i sådana fall måste kunden kontakta sitt nätverksteam för att få hjälp.Issues that originate in customer networks fall outside of the Office 365 support boundaries, and in these cases, customers must work with their networking team for assistance.

Supportalternativ för community och självserviceCommunity and self-service support options

Självservicesupport är tillgänglig för alla användare av Office 365 som drivs av 21Vianet och innehåller verktyg och videor för felsökning, hjälpartiklar och hjälpvideor samt forum och wiki-sidor i Office 365-communityn.Self-service support is available for all Office 365 operated by 21Vianet users, and includes troubleshooting tools and videos, help articles and videos, as well as forums and wikis in the Office 365 community. Mer information om självhjälpsresurser finns i artikeln om Office 365 som drivs av 21Vianet.For more self-help resources, see Learn about Office 365 operated by 21Vianet.

Support före försäljningPre-sales support

Med support före försäljning för Office 365 som drivs av 21Vianet får du hjälp med prenumerationens funktioner och fördelar, jämförelser av abonnemang, priser och licensiering och med att identifiera den rätta lösningen som uppfyller dina företagsbehov.Pre-sales support for Office 365 operated by 21Vianet provides assistance on subscription features and benefits, plan comparisons, pricing and licensing, and helps to identify the right solution to meet your business needs. Dessutom kan du med support före försäljning få hjälp att hitta en partner och köpa och registrera dig för en provperiod.In addition, pre-sales support can help you find a Partner, and purchase and sign up for a trial. Du kan ringa på lokal kontorstid, måndag till fredag.You can call during local business hours, Monday through Friday. Support före försäljning kan nås med samma telefonnummer som teknisk support.Pre-sales support can be accessed using the same phone number as with technical support. Instruktioner finns i Kontakta support.For instructions, see Contact support.

Support för fakturering och prenumerationshanteringBilling and subscription management support

Hjälp för problem med fakturering och prenumerationshantering är tillgänglig online eller via telefon under kontorstid i Kina (Beijing-tid), måndag till fredag.Assistance for billing and subscription management issues is available online or by telephone during China business hours (Beijing Time), Monday through Friday. Support för fakturering och prenumerationshantering kan nås med samma telefonnummer och onlineprocess för tjänstbegäranden som för teknisk support.Billing and subscription management support can be accessed using the same phone number and online service request process as with technical support. Supporttelefonnumret finns på portalen för Office 365 som drivs av 21Vianet.The support telephone number can be found on the Office 365 operated by 21Vianet portal. Instruktioner finns i Kontakta support.For instructions, see Contact support.

Här är några exempel på problem med fakturering och prenumerationshantering:Here are some examples of billing and subscription management issues:

 • Registrera sig för en provperiod eller köpa en prenumerationSigning up for a trial or purchasing a subscription

 • Omvandla en provprenumeration till en betalprenumerationConverting from a trial subscription to a paid subscription

 • Förstå fakturanUnderstanding the bill

 • Förnya en prenumerationRenewing a subscription

 • Lägga till eller ta bort licenserAdding or removing licenses

 • Avbryta en betalprenumerationCanceling a paid subscription

Teknisk supportTechnical support

Teknisk support för prenumerationer på Office 365 som drivs av 21Vianet hjälper till med grundläggande installation, konfiguration och allmän teknisk användning.Technical support for Office 365 operated by 21Vianet subscriptions provides assistance with basic installation, setup, and general technical usage. I följande tabell visas några exempel på sådana problem.Some examples of these issues are listed in the following table.

SupportkategoriSupport category ExempelExamples
Installation och konfigurationInstallation and setup Exchange OnlineExchange Online
 • Office 365-postlådemigreringOffice 365 mailbox migration
 • Mottagarkonfiguration (postlådebehörigheter, konfigurera vidarebefordran av e-post, konfigurera delad postlåda)Recipient configuration (mailbox permissions, configuring mail forwarding, configuring shared mailbox)
 • Konfiguration av automatisk upptäcktAutodiscover configuration
SharePoint OnlineSharePoint Online
 • Behörigheter och användargrupperPermissions and user groups
 • Konfiguration av externa användareConfiguration of external users
Skype för företag – OnlineSkype for Business Online
 • Installation och skapa kontakterInstallation and creating contacts
Microsoft 365-applikationer för företagMicrosoft 365 Apps for enterprise
 • Installation och konfigurationInstallation and setup
KonfigurationConfiguration Konfigurationsproblem med tjänstenService configuration issues
 • Enkel inloggning (SSO)Single sign-on (SSO)
 • Active Directory-synkroniseringActive Directory synchronization

Anteckning

Här får du information om hur du kontaktar teknisk support: Kontakta support.You can learn how to contact technical support here: Contact support. Teknisk support inkluderar inte felsökning av tjänster eller tillägg från tredje part. Mer information om hur du hittar svar från andra kunder i communityn.Technical support does not include troubleshooting third-party services or add-ins. Learn about finding answers from other customers in the Community.

Ärendehantering i teknisk supportTechnical support case handling

21Vianet tilldelar en allvarlighetsnivå till ett ärende när det öppnas, baserat på en bedömning av problemtypen och inverkan på kunden.21Vianet assigns a severity level to a case when it is opened, based on an assessment of the issue type and customer impact. I följande tabell visas exempel på problemtyper och allvarlighetsnivåer.Examples of issue types and severity levels are shown in the following table.

AllvarlighetsnivåSeverity level Åtgärder och supportbeskrivningOperations and support description ExempelExamples
Allvarlighetsnivå A (kritisk)Sev A (Critical) En eller flera tjänster kan inte nås eller användas.One or more services aren't accessible or are unusable. Deadlines för produktion, drift eller distribution påverkas betydligt eller så drabbas produktionen eller lönsamheten i hög grad.Production, operations, or deployment deadlines are severely affected, or there will be a severe impact on production or profitability. Flera användare eller tjänster berörs.Multiple users or services are affected.
 • Omfattande problem med att skicka eller ta emot e-post.Widespread problems sending or receiving mail.
 • SharePoint-webbplatsen ligger nere.SharePoint site down.
 • Alla användare kan inte skicka snabbmeddelanden, gå med i eller schemalägga Skype för företag-möten eller ringa Skype för företag-samtal.All users can't send instant messages, join or schedule Skype for Business Meetings, or make Skype for Business calls.
Allvarlighetsnivå B (hög)Sev B (High) Tjänsten kan användas men med nedsatt funktion.The service is usable but in an impaired fashion. Situationen har måttlig inverkan på verksamheten och kan hanteras under kontorstid.The situation has moderate business impact and can be dealt with during business hours. En användare, kund eller tjänst påverkas delvis.A single user, customer, or service is partially affected.
 • Skicka-knappen i Outlook är förvrängd.Send button in Outlook is garbled.
 • Inställningen går inte att göra från EAC (administrationscentret för Exchange), men möjlig i Windows PowerShell.Setting is impossible from EAC (Exchange admin center) but possible in Windows PowerShell.
Allvarlighetsnivå C (icke-kritisk)Sev C (Non-critical) Situationen har minimal inverkan på verksamheten.The situation has minimal business impact. Problemet är viktigt men har inte en betydande aktuell inverkan på kundens tjänst eller produktivitet.The issue is important but does not have a significant current service or productivity impact for the customer. En användare upplever vissa störningar men det finns en acceptabel lösning.A single user is experiencing partial disruption, but an acceptable workaround exists.
 • Hur du anger användarlösenord som aldrig upphör att gälla.How to set user password that never expires.
 • Användare kan inte ta bort kontaktinformation i Exchange Online.User can't delete contact information in Exchange Online.

Tiden för första svar för teknisk supportTechnical support initial response times

Tiden för första svar baseras på allvarlighetsnivåerna som beskrivs ovan.Initial response time is based on the severity levels described above. 21Vianets kundtjänstteam följer upp med undersökning och kundkommunikation i rimlig takt enligt aktuell allvarlighetsnivå.21Vianet customer service team follow up with investigation and customer communication in reasonable rhythm according to severity levels. 21Vianet förväntar sig även att kunden samarbetar på en rimlig nivå.21Vianet also expect customer to collaborate at reasonable level accordingly.

Säkerhetsnivå 1Security level 1 Första svar från 21Vianets kundsupport21Vianet customer support team Initial response Kundens ansvarCustomer responsibility
Allvarlighetsnivå A 2 (kritisk)Sev A 2 (Critical) Första svar: Inom 1 timme; uppföljning: arbetet fortsätter tills problemet är löst.Initial Response: 1 hour or less; Follow up: continues effort until problem resolution. Ge en redogörelse för inverkan på verksamheten (se beskrivning av och exempel på allvarlighetsnivå A ovan). Tilldela resurs för att säkerställa fortsatt samarbete med 21Vianet-kundsupportagent för gemensam undersökning och nödvändig kommunikation. Ge korrekt kontaktinformation och säkerställ tillförlitlig kommunikation i hela livscykeln för tjänstbegäran.Provide solid business impact statement (see the severity A description and examples above); Allocate resource to ensure continues collaboration with 21Vianet customer support agent for the joint investigation and necessary communication; Provide accurate contact information and ensure reliable communication throughout the service request lifecycle.
Allvarlighetsnivå B (hög)Sev B (High) Första svar: Inom 1 arbetsdag.Initial Response: 1 business day or less. Ge korrekt kontaktinformation och säkerställ tillförlitlig kommunikation i hela livscykeln för tjänstbegäran.Provide accurate contact information and ensure reliable communication throughout the service request lifecycle.
Allvarlighetsnivå C (medel)Sev C (Medium) Första svar: Inom 3 arbetsdagar.Initial Response: 3 business day or less. Ge korrekt kontaktinformation och säkerställ tillförlitlig kommunikation i hela livscykeln för tjänstbegäran.Provide accurate contact information and ensure reliable communication throughout the service request lifecycle.

1 Om kunden inte kan tillhandahålla den resurs som krävs eller ingen svarar på undersökningen av 21Vianets kundsupportagent i rimlig tid kan 21Vianet-supportteamet sänka allvarlighetsnivån för en tjänstbegäran.1 If the customer cannot provide required resource or make response for collaboration with 21Vianet customer support agent investigation in reasonable time, 21Vianet support team may lower down the severity level of a service request.

2 Allvarlighetsnivå A är bara tillgänglig för kunder som har tecknat ett avtal för avancerade onlinetjänster med 21Vianet via en säljansvarig.2 Severity A is only available to customers who had signed an advanced online service agreement with 21Vianet through a sales account manager. Allvarlighetsnivå A är bara tillgänglig för teknisk support.Severity A is available only for technical support. För support för fakturering och prenumerationshantering är den högsta allvarlighetsnivån B.For billing and subscription management support, the highest severity level is B.

Arbetstider för teknisk supportTechnical support working hours

Allvarlighetsnivå A: Löpande tjänst dygnet runtSeverity A: 24*7 continuous service

Allvarlighetsnivå B/C: 09:00 ~24:00 (Beijing-tid) per dag, 365 dagar.Severity B/C: 9:00 ~24:00 (Beijing Time) a day, 365 days.

Kontakta supportContact support

Anteckning

Alternativen för assisterad support är endast till för administratörer i organisationer med Office 365-abonnemang. Om du använder Office 365 men inte är en administratör kan du fortfarande få support i communityforumen eller genom att kontakta din administratör.Assisted support options are for admins of Office 365 subscribed organizations only. If you use Office 365 but you're not an admin, you can still get support in the community forums, or by contacting your admin.

Skapa en onlinebegäranOpen an online request

Spara tid genom att påbörja din tjänstbegäran online.Save time by starting your service request online. Välj Support > Ny tjänstbegäran i administrationscentret för Microsoft 365.In the Microsoft 365 admin center, choose Support > New service request.

Ring supportenCall support

Ring support. Om du stöter på problem med din onlinebegäran kan du ringa (86) 400-089-0365 och få support via telefon.Call support. If you encounter any problem with online request, phone support is available at (86) 400-089-0365.

Delat supportansvarShared support responsibilities

21Vianet förstår att det är en viktig aspekt med molntjänster att få teknisk support i tid från kvalificerad personal.21Vianet understands that receiving timely technical support from qualified professionals is a key aspect of cloud services. Lika viktigt är den avgörande roll som kundens IT-avdelning spelar i supporten för användarna.Equally important is the critical role that the customer's IT department plays in the support of its users.

Administratörens roller och ansvarAdministrator roles and responsibilities

Personer med administratörsroller är de enda i kundens organisation som är behöriga att få åtkomst till administrationsavsnittet på portalen för Office 365 som drivs av 21Vianet och att kommunicera direkt med 21Vianet om Office 365-tjänstbegäranden.People with administrator roles are the only ones in the customer's organization authorized to access the Admin section of the Office 365 operated by 21Vianet portal and to communicate directly with 21Vianet about Office 365 service requests.

Med Office 365 kan du ange flera typer av administratörer som har olika funktioner.With Office 365 you can designate several types of administrators who serve different functions. Den här tjänstbeskrivningen använder den allmänna titeln administratör för att referera till alla kategorier av administratörer.This service description uses the generic title administrator to refer to all categories of administrators. Mer information om olika typer av administratörsroller finns i Tilldela administratörsroller i Microsoft 365 for Business.For more information about the types of administrator roles, see Assign admin roles in Microsoft 365 for business.

Administratören är:The administrator is:

 • ansvarig för tjänstadministration och kontounderhållResponsible for service administration and account maintenance.

 • primär kontakt som konfigurerar och ger support åt alla tjänstanvändareThe primary contact that sets up and supports each service user.

 • behörig att skicka tjänstbegäranden till 21Vianet.Authorized to submit service requests to 21Vianet.

Administratörens roll är att:The administrator's role is to:

 • skapa och konfigurera användarkonton så att användarna får åtkomst till tjänsternaProvide user account setup and configuration to allow users access to the services.

 • hantera klientanslutning, klientprogramvara och problem med mobilitetsinstallationerAddress client connectivity, client software, and mobility installation issues.

 • hantera tillgänglighetsproblem för tjänsten inom kundorganisationens kontrollAddress service availability issues within the customer's organizational span of control.

 • använda resurser för självservicesupport för att lösa supportproblem.Use self-service support resources to resolve support issues.

Administratören förväntas ge inledande hjälp till kundens användare.The administrator is expected to provide initial assistance for the customer's users. Men om administratören inte kan lösa problemen med hjälp av resurserna för självservicesupport ska han/hon kontakta supporten.However, if the administrator is unable to resolve issues with the help of self-service support resources, he or she should Contact support.

21Vianet-supportrollen21Vianet support role

21Vianets supportroll är att:21Vianet's support role is to:

 • felsöka och ge teknisk vägledning för kundens problem och eskaleringarTroubleshoot and provide technical guidance for customer issues and escalations.

 • samla in och validera information som rör specifika tjänstbegärandenGather and validate information related to specific service requests.

 • koordinera ärenden och hantera lösningarProvide issue coordination and resolution management.

 • kommunicera med administratörerna så att problemen hanteras kontinuerligtMaintain communication with the administrators to help ensure that issues are addressed on an ongoing basis.

 • hjälpa till med förfrågningar om licensiering, fakturering och prenumerationerProvide assistance with licensing, invoicing, and subscription inquiries.

 • hjälpa till med förfrågningar om köp och utvärderingsversionerProvide assistance with purchasing and trial inquiries.

 • kontinuerligt samla in kundfeedback via enkäter om hur tjänsten ska förbättras.Continually gather customer feedback on how to improve the service through surveys.

FunktionstillgänglighetFeature availability

Information om funktioners tillgänglighet i olika Office 365-abonnemang finns i beskrivningen av Office 365-tjänster.To view feature availability across Office 365 plans, see Office 365 Service Description.

Följ oss på WeChatFollow us on WeChat

Skanna den här QR-koden om du vill följa oss på WeChat och få de senaste uppdateringarna för Office 365 som drivs av 21Vianet.Scan this QR code to follow us on WeChat and get the latest updates for Office 365 operated by 21Vianet.

QR-kod för uppdateringar för Office 365 som drivs av 21Vianet

Den här artikeln gäller för Office 365 Germany-kunder som har domäner som slutar på onmicrosoft.de.This article applies to customers of Office 365 Germany, which has domains ending onmicrosoft.de. Mer information finns i Läs mer om Office 365 Germany.For more information, see Learn about Office 365 Germany.

Som administratör för Office 365 Germany får du fri tillgång till vår kunniga supportpersonal som hjälper dig att lösa tekniska problem och ger support före försäljning, kontosupport och faktureringssupport. Du kan även kontakta oss med ärenden gällande andra Office 365 Germany-användare i organisationen.As an admin for Office 365 Germany, you get free access to our knowledgeable support agents for help resolving technical issues, as well as for pre-sales, account, and billing support. You can also contact us on behalf of Office 365 Germany users in your organization.

Anteckning

Alla supportalternativ nedan gäller för Microsoft Cloud Germany.All of the support options below are for Microsoft Cloud Germany. Mer information om hur Microsoft använder sig av de data du tillhandahåller när du kontaktar supporten för Microsoft finns i sekretesspolicyn.For more information about how Microsoft uses the data that you provide when you contact Microsoft support, please see the privacy statement.

Få assisterad supportGet assisted support

Assisterade supportalternativ är endast till för administratörer av organisationer som prenumererar på Office 365 Germany. Du som inte är administratör, men som använder Office 365 Germany på jobbet eller i skolan kan få support i communityforumen eller genom att kontakta administratören eller IT-avdelningen.Assisted support options are for admins of Office 365 Germany subscribed organizations only. If you use Office 365 Germany at work or school, but you're not an admin, you can still get support in the community forums, or by contacting your admin or IT department.

 • Skapa en onlinebegäran.Open an online request. Spara tid genom att påbörja din tjänstbegäran online.Save time by starting your service request online. Välj Support > Ny tjänstbegäran i administrationscentret.In the admin center, choose Support > New service request. Vi hjälper dig att hitta en lösning eller tilldelar dig en expert som kontaktar dig via e-post eller telefon.We'll help you find a solution or connect you to an expert who will contact you by email or phone.

 • Ring supporten.Call support. Vi finns här för att hjälpa dig.We're here to talk. Ha kontouppgifterna redo när du ringer supporten.Admins, have your account details ready when you call support.

RegionRegion TelefonnummerPhone number TiderHours
TysklandGermany 0800 589 23300800 589 2330 Faktureringssupport:Billing Support:
 • Tyska: mån–fre, 09–17, BerlinGerman: Mon-Fri 9-5 Berlin
 • Engelska: mån–fre, 09–17, BerlinEnglish: Mon-Fri 9-5 Berlin
Teknisk support:Technical Support:
 • Tyska: mån–sön, dygnet runtGerman: 24 hours a day, 7 days a week
 • Engelska: mån–sön, dygnet runtEnglish: 24 hours a day, 7 days a week
Alternativt telefonnummer: 069 380 789 305 (lokal samtalsavgift)Alternative Phone Number: 069 380 789 305 (Local call charges apply)
Alla andra marknader i det europeiska ekonomiska samarbetsområdetAll other markets within the European Economic Area +49 69 380 789 305+49 69 380 789 305 Faktureringssupport:Billing Support:
 • German: Mon-Fri 9-5 Berlin(UTC+1)German: Mon-Fri 9-5 Berlin(UTC+1)
 • Engelska: mån–fre, 09–17, Berlin (UTC +1)English: Mon-Fri 9-5 Berlin (UTC +1)
Teknisk support:Technical Support:
 • Tyska: mån–sön, dygnet runtGerman: 24 hours a day, 7 days a week
 • Engelska: mån–sön, dygnet runtEnglish: 24 hours a day, 7 days a week
Telefonsupporten är tillgänglig via internationellt samtal till Tyskland.Telephone support is available via international call to Germany. Internationell samtalsavgift.International call charges apply. Du kan undvika samtalsavgifter genom att skicka ett supportärende via administrationscentret.Call charges can be avoided by submitting a support ticket through the admin center.

Låt vår community hjälpa digLet our community help

Du kan också söka i Microsoft 365 for business-forumen efter kända problem och populära ämnen eller ställa en ny fråga.You can also search the Microsoft 365 for business community forums to find known issues and trending topics, or to post a new question. Forumen övervakas av Microsofts kunniga supportpersonal som kan hjälpa dig att lösa problemet.The community forums are monitored by trained Microsoft support agents who can help resolve your issue.

Sök efter dokument och utbildning (artikel)Find docs and training (article)
Snabbkonfiguration för anställda (artikel)Employee quick setup (article)
Översikt över konfigurationen av Microsoft 365 Business Premium (video)Overview of Microsoft 365 Business Premium setup (video)