Inventering och synlighet i AzureInventory and visibility in Azure

Inventering och synlighet är den första av tre discipliner i en baslinje för molnhantering.Inventory and visibility is the first of three disciplines in a cloud management baseline.

Baslinje för molnhantering

Den här disciplinen kommer först eftersom det är viktigt att samla in rätt driftsdata när du fattar beslut om åtgärder.This discipline comes first because collecting proper operational data is vital when you make decisions about operations. Molnhanteringsteamen måste förstå vad som hanteras och hur bra tillgångarna fungerar.Cloud management teams must understand what is managed and how well those assets are operated. Den här artikeln beskriver olika verktyg som ger både en inventering och insyn i inventeringens körningsstatus.This article describes the different tools that provide both an inventory and visibility into the inventory's run state.

I den här tabellen ser du rekommenderade minimikrav för alla typer av miljöer i företagsklass.For any enterprise-grade environment, the following table outlines the suggested minimum for a management baseline.

ProcessProcess VerktygTool SyftePurpose
Övervaka hälsotillståndet för Azure-tjänsterMonitor health of Azure services Azure Service HealthAzure Service Health Hälsa, prestanda och diagnostik för tjänster som körs i AzureHealth, performance, and diagnostics for services running in Azure
Central loggningLog centralization Log AnalyticsLog Analytics Central loggning för alla synlighetssyftenCentral logging for all visibility purposes
Central övervakningMonitoring centralization Azure MonitorAzure Monitor Central övervakning av driftdata och trenderCentral monitoring of operational data and trends
Inventering av virtuella datorer och ändringsspårningVirtual machine inventory and change tracking Ändringsspårning och inventeringChange Tracking and Inventory Inventera virtuella datorer och övervaka ändringar för gästoperativsystemInventory VMs and monitor changes for guest OS level
PrenumerationsövervakningSubscription monitoring Azure-aktivitetsloggAzure activity log Övervaka ändringar på prenumerationsnivåMonitoring change at the subscription level
Övervakning av gästoperativsystemGuest OS monitoring Azure Monitor för virtuella datorerAzure Monitor for VMs Övervaka ändringar och prestanda för virtuella datorerMonitoring changes and performance of VMs
NätverksövervakningNetwork monitoring Azure Network WatcherAzure Network Watcher Övervaka nätverksändringar och prestandaMonitoring network changes and performance
DNS-övervakningDNS monitoring DNS-analysDNS Analytics Säkerhet, prestanda och åtgärder för DNSSecurity, performance, and operations of DNS

Azure Service HealthAzure Service Health

Azure Service Health tillhandahåller en anpassad vy över hälsotillstånden för dina Azure-tjänster och Azure-regioner.Azure Service Health provides a personalized view of the health of your Azure services and regions. Information om aktiva problem publiceras till Azure Service Health så att du vet hur de kan påverka dina resurser.Information about active issues is posted to Azure Service Health to help you understand the effect on your resources. Regelbundna uppdateringar håller dig uppdaterad allt eftersom problemen åtgärdas.Regular updates keep you informed as issues are resolved.

Vi publicerar också information om planerat underhåll i Azure Service Health så att du får information om ändringar som kan påverka resursernas tillgänglighet.We also publish planned maintenance events to Azure Service Health so you'll know about changes that can affect resource availability. Konfigurera Service Health-aviseringar så att du meddelas om tjänstproblem, planerat underhåll eller andra ändringar som kan påverka dina Azure-tjänster och Azure-regioner.Set up Service Health alerts to notify you when service issues, planned maintenance, or other changes might affect your Azure services and regions.

I Azure Service Health ingår:Azure Service Health includes:

 • Azure-status: En global vy över Azure-tjänsternas hälsotillstånd.Azure status: A global view of the health of Azure services.
 • Service Health: En anpassad vy över hälsotillståndet hos dina Azure-tjänster.Service health: A personalized view of the health of your Azure services.
 • Resource Health: En mer detaljerad vy över hälsotillståndet för dina enskilda resurser.Resource health: A deeper view of the health of your individual resources.

ÅtgärdAction

Om du vill skapa en Service Health-avisering:To set up a Service Health alert:

 1. går du till Service Health.Go to Service Health.
 2. Välj Hälsoaviseringar.Select Health alerts.
 3. Skapa en Service Health-avisering.Create a Service Health alert.

Du konfigurerar Service Health-aviseringar på Azure-portalen.To set up Service Health alerts, go to the Azure portal.

Läs merLearn more

Mer information finns i avsnittet om Azure Service Health.For more information, see Azure Service Health.

Log AnalyticsLog Analytics

En Log Analytics-arbetsyta är en unik miljö för lagring av Azure Monitor-loggdata.A Log Analytics workspace is a unique environment for storing Azure Monitor log data. Varje arbetsyta har sitt eget datalager och sin egen konfiguration.Each workspace has its own data repository and configuration. Datakällor och lösningar konfigureras för att lagra data i specifika arbetsytor.Data sources and solutions are configured to store their data in particular workspaces. Azure-övervakningslösningar kräver att alla servrar är anslutna till en arbetsyta, så att det går att lagra och komma åt deras loggdata.Azure monitoring solutions require all servers to be connected to a workspace, so that their log data can be stored and accessed.

ÅtgärdAction

Läs merLearn more

Mer information finns i dokumentationen om hur du skapar en Log Analytics-arbetsyta.To learn more, see the Log Analytics workspace creation documentation.

Azure MonitorAzure Monitor

Azure Monitor använder en enda hubb för alla övervaknings- och diagnostikdata i Azure och ger bra insyn i alla dina resurser.Azure Monitor provides a single unified hub for all monitoring and diagnostics data in Azure and gives you visibility across your resources. Med Azure Monitor kan du hitta och åtgärda problem och optimera prestanda.With Azure Monitor, you can find and fix problems and optimize performance. Dessutom får du hjälp med att förstå kundernas beteende.You can also understand customer behavior.

 • Övervaka och visualisera mått.Monitor and visualize metrics. Mått är numeriska värden som är tillgängliga från Azure-resurser.Metrics are numerical values available from Azure resources. De ger information om hälsostatusen i dina system.They help you understand the health of your systems. Anpassa diagram för dina instrumentpaneler och använd arbetsböcker för rapportering.Customize charts for your dashboards, and use workbooks for reporting.

 • Köra frågor mot och analysera loggar.Query and analyze logs. Loggarna kan vara aktivitets- och diagnostikloggar från Azure.Logs include activity logs and diagnostic logs from Azure. Samla in ytterligare loggar från andra lösningar för övervakning och hantering som du använder i molnet eller lokalt.Collect additional logs from other monitoring and management solutions for your cloud or on-premises resources. Använd Log Analytics som centralt datalager för alla dessa data.Log Analytics provides a central repository to aggregate all of this data. Därifrån kan köra du frågor för att felsöka problem eller visualisera data.From there, you can run queries to help troubleshoot issues or to visualize data.

 • Konfigurera aviseringar och åtgärder.Set up alerts and actions. Aviseringar meddelar dig om kritiska situationer.Alerts notify you of critical conditions. Du kan vidta korrigerande åtgärder baserat på utlösare för mått, loggar eller problem med tjänster.Corrective actions can be taken based on triggers from metrics, logs, or service-health issues. Du kan ställa in olika aviseringar och åtgärder och kan även skicka data till dina hanteringsverktyg för IT-tjänster.You can set up different notifications and actions and can also send data to your IT service management tools.

ÅtgärdAction

Börja övervaka dina:Start monitoring your:

Du kan hitta fler lösningar för resursövervakning på Azure Marketplace.To monitor other resources, find additional solutions in Azure Marketplace.

Om du vill utforska Azure Monitor går du till Azure Portal.To explore Azure Monitor, go to the Azure portal.

Läs merLearn more

Mer information finns i dokumentationen om Azure Monitor.To learn more, see Azure Monitor documentation.

Publicera lösningarOnboard solutions

För att kunna aktivera lösningar måste du konfigurera Log Analytics-arbetsytan.To enable solutions, you need to configure the Log Analytics workspace. Publicerade virtuella Azure-datorer och lokala servrar får lösningar från de Log Analytics-arbetsytor som de är anslutna till.Onboarded Azure VMs and on-premises servers get the solutions from the Log Analytics workspaces they're connected to.

Publiceringen kan göras på två sätt:There are two approaches to onboarding:

Varje artikel vägleder dig genom en rad steg för att implementera dessa lösningar:Each article guides you through a series of steps to onboard these solutions:

 • UppdateringshanteringslösningUpdate Management solution
 • Lösning för ändringsspårning och inventeringChange Tracking and Inventory solution
 • Azure-aktivitetsloggAzure activity log
 • Azure Log Analytics AgenthälsaAzure Log Analytics Agent Health
 • Utvärdering av program mot skadlig kodAntimalware assessment
 • Azure Monitor för virtuella datorerAzure Monitor for VMs
 • Azure Security CenterAzure Security Center

De föregående stegen förklarar hur du etablerar inventeringen och synligheten.Each of the previous steps helps establish inventory and visibility.