Molnövervakningsguide: IntroduktionCloud monitoring guide: Introduction

Molnet ändrar i grunden det sätt på vilket företag anskaffar och använder teknikresurser.The cloud fundamentally changes how enterprises procure and use technology resources. Tidigare ägde och ansvarade företagen för alla tekniknivåer, från infrastruktur till programvara.In the past, enterprises assumed ownership of and responsibility for all levels of technology, from infrastructure to software. Nu gör molnet att företag kan etablera och förbruka resurser efter behov.Now, the cloud offers the potential for enterprises to provision and consume resources as needed.

Molnet ger nästan obegränsad flexibilitet när det gäller utformningsalternativ, men företagen efterfrågar ofta beprövade och enhetliga metoder vid övergången till molntekniker.Although the cloud offers nearly unlimited flexibility in terms of design choices, enterprises seek proven and consistent methodology for the adoption of cloud technologies. Alla företag har olika mål och tidslinjer för molnimplementeringen, vilket gör det i stort sett omöjligt att ha en enhetlig implementeringsmodell som passar alla.Each enterprise has different goals and timelines for cloud adoption, making a one-size-fits-all approach to adoption nearly impossible.

Diagram med strategier för molnanvändning

Den här digitala omvandlingen gör det även möjligt att modernisera infrastruktur, arbetsbelastningar och program.This digital transformation also enables an opportunity to modernize your infrastructure, workloads, and applications. Beroende på affärsstrategi och mål är en hybridmolnmodell en sannolik del av migreringsresan från lokalt till helt fungerande i molnet.Depending on business strategy and objectives, adopting a hybrid cloud model is likely part of the migration journey from on-premises to operating fully in the cloud. Under den här resan är IT-teamets utmaning att snabbt realisera ett värde ur molnanvändningen.During this journey, IT teams are challenged to adopt and realize rapid value from the cloud. IT-teamet måste dessutom lära sig att effektivt övervaka de program och tjänster som migreras till Azure och fortsätta att leverera en effektiv IT-drift/DevOps.IT must also understand how to effectively monitor the application or service that's migrating to Azure, and continue to deliver effective IT operations and DevOps.

Intressenter vill kunna använda molnbaserade, SaaS-verktyg (programvara som en tjänst) för övervakning och hantering.Stakeholders want to use cloud-based, software as a service (SaaS) monitoring and management tools. De måste förstå vad tjänster och lösningar levererar för att kunna få en heltäckande insyn, minska kostnaderna och fokusera mindre på infrastruktur och underhåll av traditionella programvarubaserade IT-verktyg.They need to understand what services and solutions deliver to achieve end-to-end visibility, reduce costs, and focus less on infrastructure and maintenance of traditional software-based IT operations tools.

IT-teamet föredrar dock ofta att använda verktyg som det redan gjorts betydande investeringar i.However, IT often prefers to use the tools they've already made a significant investment in. Med de här verktygen kan de övervaka processer i båda molnmiljöerna, även om målet är att gå över till en SaaS-baserad drift.This approach supports their service operations processes to monitor both cloud models, with the eventual goal of transitioning to a SaaS-based offering. IT-avdelningen föredrar detta, inte bara för att det tar tid, kräver planering, resurser och finansiering för att byta.IT prefers this approach not only because it takes time, planning, resources, and funding to switch. Det beror också på en viss förvirring kring vilka produkter eller Azure-tjänster som är lämpliga att använda under övergången.It's also because of confusion about which products or Azure services are appropriate or applicable to achieve the transition.

Målet med den här guiden är att vara en detaljerad referens som hjälper företagets IT-chefer, affärsbeslutsfattare, arkitekter och apputvecklare att förstå följande:The goal of this guide is to provide a detailed reference to help enterprise IT managers, business decision makers, application architects, and application developers understand:

  • Azures övervakningsplattformar med en översikt över och jämförelse av deras funktioner.Azure monitoring platforms, with an overview and comparison of their capabilities.
  • Bästa möjliga lösning för övervakning av hybridbaserade, privata och Azure-interna arbetsbelastningar.The best-fit solution for monitoring hybrid, private, and Azure native workloads.
  • Rekommenderad övervakningsmetod både för infrastrukturer och program, från slutpunkt till slutpunkt.The recommended end-to-end monitoring approach for both infrastructure and applications. I metoden ingår distribuerbara lösningar för att migrera sådana vanliga arbetsbelastningar till Azure.This approach includes deployable solutions for migrating these common workloads to Azure.

Den här guiden är inte en vägledning för att använda eller konfigurera enskilda tjänster och lösningar i Azure, men den refererar till sådana källor när de är tillgängliga eller lämpliga att använda.This guide isn't a how-to article for using or configuring individual Azure services and solutions, but it does reference those sources when they're applicable or available. När du har läst den kommer du att veta hur du framgångsrikt kör en arbetsbelastning enligt rekommenderade metoder och mönster.After you've read it, you'll understand how to successfully operate a workload by following best practices and patterns.

Om du inte är bekant med Azure Monitor och System Center Operations Manager och vill få en bättre förståelse om vad som gör dem unika och hur de fungerar jämfört med varandra, kan du läsa översikten över våra övervakningsplattformar.If you're unfamiliar with Azure Monitor and System Center Operations Manager, and you want to get a better understanding of what makes them unique and how they compare to each other, review the overview of our monitoring platforms.

MålgruppAudience

Guiden är särskilt användbar för företagsadministratörer, IT-driftteam, ansvariga för IT-säkerhet och efterlevnad, programarkitekter, ansvariga för arbetsbelastningsutveckling och arbetsbelastningsåtgärder.This guide is useful primarily for enterprise administrators, IT operations, IT security and compliance, application architects, workload development owners, and workload operations owners.

Guidens strukturHow this guide is structured

Den här artikeln ingår i en serie.This article is part of a series. Följande artiklar är avsedda att läsas tillsammans, i följande ordning:The following articles are meant to be read together, in order:

Produkter och tjänsterProducts and services

Det finns några program och tjänster som hjälper dig att övervaka och hantera olika resurser i Azure, företagets nätverk eller andra molnleverantörer.A few software and services are available to help you monitor and manage a variety of resources that are hosted in Azure, your corporate network, or other cloud providers. De är:They are:

Den första versionen av guiden beskriver våra nuvarande övervakningsplattformar: Azure Monitor och System Center Operations Manager.This first version of the guide covers our current monitoring platforms: Azure Monitor and System Center Operations Manager. Den beskriver också vår rekommenderade strategi för övervakning av de olika molndistributionsmodellerna.It also outlines our recommended strategy for monitoring each of the cloud deployment models. Det finns också en första uppsättning övervaknings rekommendationer, som börjar med insamling av data, ändring och avisering.Also included is the first set of monitoring recommendations, starting with data collection, observability, and alerting.

Nästa stegNext steps