Förstå hur reservationsrabatten tillämpas på Azure-disklagringUnderstand how your reservation discount is applied to Azure disk storage

När du har köpt en reserverad Azure-diskkapacitet tillämpas en reservationsrabatt automatiskt på diskresurser som matchar reservationens villkor.After you purchase Azure disk reserved capacity, a reservation discount is automatically applied to disk resources that match the terms of your reservation. Reservationsrabatten gäller endast för disk-SKU:er.The reservation discount applies to disk SKUs only. Ögonblicksbilder av diskar debiteras enligt ”betala per användning”-modellen.Disk snapshots are charged at pay-as-you-go rates.

Mer information om Azures diskreservation finns i Spara kostnader med Azures diskreservation.For more information about Azure disk reservation, see Save costs with Azure disk reservation. Information om priser för Azures diskreservation finns i Priser för Azure Managed Disks.For information about pricing for Azure disk reservation, see Azure Managed Disks pricing.

Så tillämpas reservationsrabattenHow the reservation discount is applied

Reservationsrabatten för Azure-diskar går förlorad om den inte används.The Azure disk reservation discount is a use-it-or-lose-it discount. Den tillämpas för hanterade diskresurser per timme.It's applied to managed disk resources hourly. Om du för en viss timme inte har några hanterade diskresurser som uppfyller reservationsvillkoren förlorar du en reservationskvantitet för den timmen.For a given hour, if you have no managed disk resources that meet the reservation terms, you lose a reservation quantity for that hour. Oanvända timmar överförs inte till nästa period.Unused hours don't carry forward.

När du tar bort en resurs tillämpas reservationsrabatten automatiskt på en annan matchande resurs i det angivna omfånget.When you delete a resource, the reservation discount automatically applies to another matching resource in the specified scope. Om ingen matchande resurs hittas går de reserverade timmarna förlorade.If no matching resource is found, the reserved hours are lost.

Exempel på rabatterDiscount examples

Följande exempel illustrerar hur reservationsrabatten för Azure-diskar tillämpas, beroende på distribution.The following examples show how the Azure disk reservation discount applies depending on your deployment.

Anta att du köper och reserverar 100 P30-diskar i regionen USA, västra 2 för en period på ett år.Suppose you purchase and reserve 100 P30 disks in the US West 2 region for a one-year term. Varje disk har ungefär 1 TiB lagringsutrymme.Each disk has approximately 1 TiB of storage. Anta att kostnaden i den här exempelreservationen är 140 100 USD.Assume the cost of this sample reservation is $140,100‬. Du kan välja att betala hela beloppet i förväg eller betala ett fast månadsbelopp på 11 675 USD under de kommande 12 månaderna.You can choose to pay either the full amount up front or fixed monthly installments of $11,675‬ for the next 12 months.

Följande scenarier beskriver vad som händer om du underutnyttjar, överutnyttjar eller använder exakt din reserverade kapacitet.The following scenarios describe what happens if you underuse, overuse, or tier your reserved capacity. Anta i dessa exempel att du har registrerat dig för en månatlig reservationsbetalningsplan.For these examples, assume you've signed up for a monthly reservation-payment plan.

Underutnyttja kapacitetenUnderusing your capacity

Anta att du bara distribuerar 99 av dina 100 reserverade Azure Premium SSD (Solid-State Drive) P30-diskar under en timme inom reservationsperioden.Suppose you deploy only 99 of your 100 reserved Azure premium solid-state drive (SSD) P30 disks for an hour within the reservation period. Den sista P30-disken tillämpas inte under den timmen.The remaining P30 disk isn't applied during that hour. Den överförs inte heller till nästa period.It also doesn't carry over.

Överutnyttja kapacitetenOverusing your capacity

Anta att du använder 101 Premium SSD P30-diskar under en timme inom reservationsperioden.Suppose that for an hour within the reservation period, you use 101 premium SSD P30 disks. Reservationsrabatten gäller endast 100 P30-diskar.The reservation discount applies only to 100 P30 disks. Den sista P30-disken debiteras enligt Betala per användning för den timmen.The remaining P30 disk is charged at pay-as-you-go rates for that hour. Om användningen går ned till 100 P30-diskar under nästa timme, täcker reservationen all användning.For the next hour, if your usage goes down to 100 P30 disks, all usage is covered by the reservation.

Använda hela kapacitetenTiering your capacity

Anta att du under en viss timme inom reservationsperioden vill använda totalt 200 P30 Premium SSD-diskar.Suppose that in a given hour within your reservation period, you want to use a total of 200 P30 premium SSDs. Anta också att du bara använder 100 de första 30 minuterna.Also suppose you use only 100 for the first 30 minutes. Under den här perioden täcks din användning fullständigt, eftersom du har gjort en reservation på 100 P30-diskar.During this period, your use is fully covered because you made a reservation for 100 P30 disks. Om du sedan avbryter användningen av de första 100 (så att du använder noll) och börjar använda de återstående 100 under kvarvarande 30 minuter, omfattas även den användningen av din reservation.If you then discontinue the use of the first 100 (so that you're using zero) and then begin to use the other 100 for the remaining 30 minutes, that usage is also covered under your reservation.

Exempel på att underutnyttja, överutnyttja och använda den exakta kapaciteten

Behöver du hjälp?Need help? Kontakta ossContact us

Om du har frågor eller behöver hjälp kan du skapa en supportbegäran.If you have questions or need help, create a support request.

Nästa stegNext steps