Vad är Azure Reservations?What are Azure Reservations?

Med Azure Reservations kan du spara pengar genom att registrera dig för en ett- eller tre-årsplan för flera produkter.Azure Reservations help you save money by committing to one-year or three-year plans for multiple products. Åtagande gör att du kan få rabatt på de resurser du använder.Committing allows you to get a discount on the resources you use. Reservationer kan betydlig minska dina resurskostnader med upp till 72 % på Betala per användning-priser.Reservations can significantly reduce your resource costs up to 72% on pay-as-you-go prices. Reservation ger en rabatt och påverkar inte resursernas körningsstatus.Reservations provide a billing discount and don't affect the runtime state of your resources. När du har köpt en reservation tillämpas rabatten automatiskt på matchande resurser.After you purchase a reservation, the discount automatically applies to matching resources.

Du kan betala för en reservation i förväg eller månadsvis.You can pay for a reservation up front or monthly. Totalbeloppet för reservationer är detsamma oavsett om du betalar i förväg eller per månad. Det tillkommer inte några extra avgifter när du väljer månadsbetalning.The total cost of up-front and monthly reservations is the same and you don't pay any extra fees when you choose to pay monthly. Månatlig betalning är tillgänglig för Azure-reservationer, inte produkter från tredje part.Monthly payment is available for Azure reservations, not third-party products.

Du kan köpa en reservation i Azure-portalen på https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_Azure_Reservations/ReservationsBrowseBlade.You can buy a reservation in the Azure portal at https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_Azure_Reservations/ReservationsBrowseBlade.

Varför är det bra att köpa en reservation?Why buy a reservation?

Om din resursanvändning är konsekvent och har stöd för reservationer kan du minska dina kostnader genom att köpa en reservation.If you have consistent resource usage that supports reservations, buying a reservation gives you the option to reduce your costs. När du till exempel kontinuerligt kör instanser av en tjänst utan en reservation debiteras du enligt priserna för betala per användning.For example, when you continuously run instances of a service without a reservation, you're charged at pay-as-you-go rates. När du köper en reservation tillämpas reservationsrabatten direkt.When you buy a reservation, you immediately get the reservation discount. Resurserna debiteras inte längre enligt priserna för betala per användning.The resources are no longer charged at the pay-as-you-go rates.

Så tillämpas reservationsrabattenHow reservation discount is applied

Efter köpet tillämpas reservationsrabatten automatiskt på den resursanvändning som matchar de attribut som du väljer när du köper reservationen.After purchase, the reservation discount automatically applies to the resource usage that matches the attributes you select when you buy the reservation. Exempel på attribut är SKU, regioner (om tillämpligt) och omfång.Attributes include the SKU, regions (where applicable), and scope. Reservationsomfånget bestämmer var reservationsbesparingarna ska gälla.Reservation scope selects where the reservation savings apply.

Mer information om hur rabatten tillämpas finns i avsnittet om hur rabatten för reserverade instanser tillämpas.For more information about how discount is applied, see Reserved instance discount application.

Mer information om hur reservationsomfång fungerar finns i avsnittet om reservationsomfång.For more information about how reservation scope works, see Scope reservations.

Bestämma vad som ska köpas inDetermine what to purchase

Alla reservationer, förutom Azure Databricks, tillämpas per timme.All reservations, except Azure Databricks, are applied on an hourly basis. Överväg att köpa reservationer baserat på den fasta basanvändningen.Consider reservation purchases based on your consistent base usage. Du kan avgöra vilken reservation du ska köpa genom att analysera användningsdata eller med hjälp av reservationsrekommendationer.You can determine which reservation to purchase by analyzing your usage data or by using reservation recommendations. Rekommendationer är tillgängliga iRecommendations are available in:

 • Azure Advisor (endast virtuella datorer)Azure advisor (VMs only)
 • Platsen för reservationsköp i Azure PortalReservation purchase experience in the Azure portal
 • Cost Management Power BI-appenCost Management Power BI app
 • API:erAPIs

Mer information finns i  Välja rätt reservationFor more information, see Determine what reservation to purchase

Köpa en reservationBuying a reservation

Du kan köpa reservationer från Azure-portalen, API:er, PowerShell och CLI.You can purchase reservations from the Azure portal, APIs, PowerShell, and CLI.

Gå till Azure-portalen för att köpa (https://ms.portal.azure.com/#blade/Microsoft_Azure_Reservations/CreateBlade/referrer/Docs)Go to Azure portal to purchase (https://ms.portal.azure.com/#blade/Microsoft_Azure_Reservations/CreateBlade/referrer/Docs)

Mer information finns i  Köpa en reservationFor more information, see Buy a reservation

Hur faktureras en reservation?How is a reservation billed?

En reservation debiteras enligt den betalningsmetod som är kopplad till prenumerationen.The reservation is charged to the payment method tied to the subscription. Reservationskostnaden dras av från ditt saldo för ekonomiskt åtagande i förekommande fall.The reservation cost is deducted from your monetary commitment balance, if available. När ditt saldo för ekonomiskt åtagande inte täcker kostnaden för reservationen debiteras du för överförbrukningen.When your monetary commitment balance doesn't cover the cost of the reservation, you're billed the overage. Om du har en prenumeration från en enskild plan med Betala per användning-priser debiteras det kreditkort som du har på ditt konto omedelbart för förskottsköp.If you have a subscription from an individual plan with pay-as-you-go rates, the credit card you have on your account is billed immediately for up-front purchases. Månatliga betalningar visas på din faktura, och ditt kreditkort debiteras månatligen.Monthly payments appear on your invoice and your credit card is charged monthly. När du faktureras per faktura visas avgifterna på nästa faktura.When you're billed by invoice, you see the charges on your next invoice.

Behörigheter för att visa och hantera reservationerPermissions to view and manage reservations

Användaren som köper en reservation och kontoadministratören för den prenumeration som används för fakturering av reservationen får rollen ägare på reservationsbeställningen och reservationen.The user who purchases a reservation and the account administrator of the subscription used for billing the reservation get the Owner role on the reservation order and the reservation.

Du kan delegera reservationshantering genom att lägga till användare till roller i reservationsbeställningen eller i reservationen.You can delegate reservation management by adding people to roles on the reservation order or the reservation. Du tilldelar rollerna i Azure-portalen eller genom att använda API:er och PowerShell.You assign the roles in the Azure portal or by using APIs and PowerShell.

Mer information finns i  Lägga till eller ändra användare som kan hantera en reservationFor more information, see Add or change users who can manage a reservation

Hämta reservationsinformation och användning efter köpetGet reservation details and utilization after purchase

Om du har behörighet att visa till reservationen kan du se den och dess användning i Azure-portalen.If you have permission to view to the reservation, you can see it and its use in the Azure portal. Du kan också hämta dessa data med hjälp av API:er.You can get the data using APIs, as well.

Mer information om hur du ser reservationer i Azure-portalen finns i  Visa reservationer i Azure-portalenFor more information on how to see reservations in Azure portal, see View reservations in the Azure portal

Hantera reservationer efter köpManage reservations after purchase

När du har köpt en Azure-reservation kan du uppdatera omfånget för att använda reservationen i en annan prenumeration, ändra vem som får hantera reservationen, dela upp en reservation i mindre delar eller ändra flexibel instansstorlek.After you buy an Azure reservation, you can update the scope to apply reservation to a different subscription, change who can manage the reservation, split a reservation into smaller parts, or change instance size flexibility.

Mer information finns i  Hantera reservationer för Azure-resurserFor more information, see Manage Reservations for Azure resources

Flexibilitet med Azure-reservationerFlexibility with Azure reservations

Azure-reservationer ger flexibilitet för att tillgodose dina föränderliga behov.Azure Reservations provide flexibility to help meet your evolving needs. Du kan byta en reservation mot en annan reservation av samma typ.You can exchange a reservation for another reservation of the same type. Återbetalning av en reservation, upp till 50 000 USD under en 12-månaders period, är också möjligt om du inte längre behöver reservationen.You can also refund a reservation, up to $50,000 USD in a 12 month rolling window, if you no longer need it. Maxgränsen för återbetalning gäller alla reservationer inom omfånget för ditt avtal med Microsoft.The maximum limit of the refund applies to all reservations in the scope of your agreement with Microsoft.

Läs mer i Byten och återbetalning för Azure-reservationer via självbetjäningFor more information, see Self-service exchanges and refunds for Azure Reservations

Avgifter som omfattas av reservationCharges covered by reservation

 • Reserverad VM-instans – en reservation omfattar bara den virtuella datorns och molntjänsternas beräkningskostnader.Reserved Virtual Machine Instance - A reservation only covers the virtual machine and cloud services compute costs. Den omfattar inte avgifter för ytterligare programvara, Windows, nätverk eller lagring.It doesn't cover additional software, Windows, networking, or storage charges.
 • Reserverad kapacitet i Azure Storage – En reservation omfattar lagringskapacitet för standardlagringskonton för blob-lagring eller Azure Data Lake Gen2-lagring.Azure Storage reserved capacity - A reservation covers storage capacity for standard storage accounts for Blob storage or Azure Data Lake Gen2 storage. Reservationen omfattar inte bandbredds- eller transaktionsavgifter.The reservation doesn't cover bandwidth or transaction rates.
 • Reserverad Azure Cosmos DB-kapacitet – en reservation omfattar det dataflöde som allokeras för dina resurser.Azure Cosmos DB reserved capacity - A reservation covers throughput provisioned for your resources. Den omfattar inte avgifter för lagring och nätverk.It doesn't cover the storage and networking charges.
 • SQL Database-reserverad v-kärna – endast beräkningskostnaderna ingår i en reservation.SQL Database reserved vCore - Only the compute costs are included with a reservation. SQL-licensen debiteras separat.The SQL license is billed separately.
 • Azure Synapse Analytics – en reservation omfattar cDWU-användningen.Azure Synapse Analytics - A reservation covers cDWU usage. Den omfattar inte lagrings- eller nätverksavgifter som är kopplade till Azure Synapse Analytics-användningen.It doesn't cover storage or networking charges associated with the Azure Synapse Analytics usage.
 • Azure Databricks – En reservation täcker endast DBU-användningen.Azure Databricks - A reservation covers only the DBU usage. Andra avgifter för till exempel beräkning, lagring och nätverk debiteras separat.Other charges, such as compute, storage, and networking, are applied separately.
 • App Service-stämpelavgift – en reservation omfattar stämpelanvändning.App Service stamp fee - A reservation covers stamp usage. Den gäller inte för arbeten, och därför debiteras andra resurser som är kopplade till stämpeln separat.It doesn't apply to workers, so any other resources associated with the stamp are charged separately.
 • Azure Database for MySQL – Endast beräkningskostnaderna ingår med en reservation.Azure Database for MySQL - Only the compute costs are included with a reservation. En reservation täcker inte programvaru-, nätverks- eller lagringskostnader som är kopplade till MySQL-databasservern.A reservation doesn't cover software, networking, or storage charges associated with the MySQL Database server.
 • Azure Database for PostgreSQL – Endast beräkningskostnaderna ingår med en reservation.Azure Database for PostgreSQL - Only the compute costs are included with a reservation. En reservation täcker inte programvaru-, nätverks- eller lagringskostnader som är kopplade till PostgreSQL-databasservrarna.A reservation doesn't cover software, networking, or storage charges associated with the PostgreSQL Database servers.
 • Azure Database for MariaDB – Endast beräkningskostnaderna ingår med en reservation.Azure Database for MariaDB - Only the compute costs are included with a reservation. En reservation täcker inte programvaru-, nätverks- eller lagringskostnader som är kopplade till MariaDB-databasservern.A reservation doesn't cover software, networking, or storage charges associated with the MariaDB Database server.
 • Azure Data Explorer – En reservation täcker påläggsavgifterna.Azure Data Explorer - A reservation covers the markup charges. En reservation gäller inte beräknings-, nätverks- eller lagringskostnader som är kopplade till klustren.A reservation doesn't apply to compute, networking, or storage charges associated with the clusters.
 • Azure Cache for Redis – Endast beräkningskostnaderna ingår i en reservation.Azure Cache for Redis - Only the compute costs are included with a reservation. En reservation täcker inte nätverks- eller lagringskostnader som är kopplade till Redis Cache-instanser.A reservation doesn't cover networking or storage charges associated with the Redis cache instances.
 • Azure-dedikerad värd – Endast beräkningskostnaderna ingår med den dedikerade värden.Azure Dedicated Host - Only the compute costs are included with the Dedicated host.
 • Azure-disklagringsreservationer – en reservation täcker endast Premium-SSD med storleken P30 eller större.Azure Disk Storage reservations - A reservation only covers premium SSDs of P30 size or greater. Den omfattar inte andra disktyper eller storlekar som är mindre än P30.It doesn't cover any other disk types or sizes smaller than P30.

Programvaruplaner:Software plans:

 • SUSE Linux- – En reservation täcker kostnaderna för programvaruplanen.SUSE Linux - A reservation covers the software plan costs. Rabatterna gäller endast SUSE-mätare och inte användningen av virtuella datorer.The discounts apply only to SUSE meters and not to the virtual machine usage.
 • Red Hat-planer – En reservation täcker kostnaderna för programvaruplanen.Red Hat Plans - A reservation covers the software plan costs. Rabatterna gäller endast RedHat-mätare och inte användningen av virtuella datorer.The discounts apply only to RedHat meters and not to the virtual machine usage.
 • Azure VMware Solution by CloudSimple – En reservation täcker VMWare CloudSimple-noderna.Azure VMware Solution by CloudSimple - A reservation covers the VMWare CloudSimple Nodes. Ytterligare programvarukostnader kan tillkomma.Additional software costs still apply.
 • Azure Red Hat OpenShift – En reservation gäller för OpenShift-kostnaderna, inte för Azure-infrastrukturkostnader.Azure Red Hat OpenShift - A reservation applies to the OpenShift costs, not to Azure infrastructure costs.

Reservationsrabatten gäller inte för programvarukostnaderna för virtuella Windows-datorer och SQL Database.For Windows virtual machines and SQL Database, the reservation discount doesn't apply to the software costs. Licensieringskostnaderna kan täckas av Azure Hybrid-förmån.You can cover the licensing costs with Azure Hybrid Benefit.

Behöver du hjälp?Need help? Kontakta oss.Contact us.

Om du har frågor eller behöver hjälp kan du skapa en supportbegäran.If you have questions or need help, create a support request.

Nästa stegNext steps