Funktionen xpath_int

Returnerar ett HELTALsvärde från ett XML-dokument.

Syntax

xpath_int(xml, xpath)

Argument

  • xml: Ett STRING-uttryck av XML.
  • xpath: Ett STRING-uttryck som är ett välutformad XPath.

Returer

Ett HELTAL.

Resultatet är noll om ingen matchning hittas, eller om en matchning hittas men värdet inte är numeriskt.

Funktionen träffar ett fel om xml eller xpath är felaktigt.

Exempel

> SELECT xpath_int('<a><b>1</b><b>2</b></a>', 'sum(a/b)');
 3